Fagon en financiële zorgen Dagelijks bestuur KNLC over: onderwijs en ondernemerschap Landbouwkundig onderzoek dreigt eiland te worden HB-vergadering KNLC Ir. C.J.A.M. de Bont: Terughoudend prijsbeleid voorwaarde voor gezonde Europese landbouw Kommissievergadering landbouw Bezinning op taak en plaats landbouwkundig onderzoek Staatssekretaris Ploeg krijgt gelijk: bij vliegspuiten wel rekening houden met woonkernen Het dagelijks bestuur van het Koninklijk Nederlands Landbouw- Comité wijdde in zijn vergadering van 16 juli jl. nogal wat aandacht aan onderwijszaken. Een delegatie uit de beleidskommissie Onder wijs weer het dagelijks bestuur op de noodzaak ervoor te zorgen dat op het landelijke sekretariaat voldoende kapaciteit aanwezig is om de omvangrijke taken op dat terrein aan te kunnen. Er zijn grote veran deringen in het onderwijsbestel in de maak, waarover het KNLC het zijne aangaande het onderwijs ten plattelande en voor land- en tuin bouw moet zeggen. In de provincies krijgen de landbouworganisaties als bestuurders van allerlei scholen met allerlei herstrukturering te maken en het KNLC zal daar zijn diensten bij hebben aan te bieden. Het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité verhandelde in zijn vergadering op 3 juni j.l. om te beginnen de fi nanciële jaarstukken. Het financiële verslag over 1985 werd vast gesteld. Zo ook de begroting voor 1987. Die houdt een verhoging van de contributie-afdracht van de aangesloten provinciale landbouw- maatschappijen in van 4°7o. Een deel van het hoofdbestuur had wel moeite met zo'n verhoging, maar in het algemeen werd deze tenslotte toch verantwoord geacht. Voor 1986 was n.l. geen contributieverho ging toegepast, er zal nog een klein tekort resteren. De betreffende stukken zullen nu ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering, die dit jaar op 24 november wordt ge houden. Het dagelijks bestuur hoorde de wensen aan, stelde wat kritische vra gen over de meeste dienstige vormen waarin het een en ander in de toe komst zou kunnen geschieden en nam zich voor over enige tijd zijn eigen gedachten en plannen aan de orde te stellen. Het besprak ook de stand van zaken met betrekking tot de vorming van een 'HAS-West' (fusie van de hoge re landbouwschool te Dordrecht en de hogere tuinbouwschool te Utrecht). Zeer binnenkort zeggen de instellingen zelf, de medezeggen schapsraden, het hunne over de door het bevoegd gezag ministerie en KNLC, voorgelegde fusieplannen die door een gezamenlijke stuur groep met werkgroepen zijn voor bereid. "Als gevolg van Brusselse beleids bijstellingen zal zich in de komende jaren als tendens gaan voordoen, dat de EG-landbouw, al dan niet gedwon gen, gaat zoeken naar de mogelijkhe den van andere dan de zgn. zware marktordeningsprodukten. Waar schijnlijk is de Nederlandse land- en tuinbouw, waarvan al ruim de helft van de produktie valt onder de zgn. lichte marktordeningsprodukten en vrije produkten, daartoe beter in staat dan die in andere landen". Dit zei ir. C.J.A.M. de Bont, hoofd van de sociaal-ekonomische afdeling van het Landbouwschap, tijdens de onlangs gehouden algemene vergade ring van de Vereniging van Hagelver- zekering Maatschappijen in Nederland. Socio-strukturele maatregelen Het sociale element van het EG- markt- en prijsbeleid voor de land bouw wordt volgens hem geleidelijk uitgehold door restriktief prijsbeleid en produktiebeheersende maatrege- Nederland mag zich niet internatio naal isoleren. Verschillende woord voerders lieten in dat kader het woord 'landbouw-Eureka' vallen, een agrarische versie van het EG- samenwerkingsprojekt voor nieuwe technologiën. Minister Braks liet zich wat genuan ceerder uit over dit onderwerp. We moeten onze bestaande voorsprong niet zonder meer uit handen geven, vond hij. Een landbouw-Eureka leek hem niet makkelijk te verwezenlij ken. Bij de landbouw gaat het im- Diskussiethema 1985/86 De resultaten van het door het KNLC in zijn aangesloten organisa ties in het afgelopen winterhalfjaar aan de orde gestelde diskussiethema 'Ondernemerschap tussen vrijheid en gebondenheid' zijn beschikbaar gekomen (gepubliceerd in dit blad). Het dagelijks bestuur nam er met grote belangstelling kennis van. Met die resultaten zal bij het verdere be leid rekening worden gehouden, al behouden besturen van KNLC en provinciale organisaties uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid die o.a. ook door de geldende omstan digheden wordt bepaald. Het dagelijks bestuur wil de geuite wens ter harte nemen om zo'n dis kussiethema periodiek te herhalen, bijv. om de ongeveer drie jaar. ir. C.J.A.M. de Bont. len. De Europese Commissie heeft mede in verband met genoemde rena- tionalisatierisiko's gepoogd nu met een pakket van zgn. socio-strukturele maatregelen daar een antwoord op te geven. Met vrij beperkte financiële middelen wordt geprobeerd iets te doen aan bedrijfsbeëindiging, exten- mers in belangrijke mate om door de overheid gefinancierd onderzoek, terwijl Eureka een projekt van grote multinationale ondernemingen is. Fusies Binnen het nationale onderzoek werd aangedrongen op een betere in tegratie met als belangrijk onderdeel de fusie van instituten die verwante werkterreinen hebben. Want, zoals Blauw (VVD) opmerkte, 'in het fun damentele onderzoek blijft een plan- tecel een plantecel en een gen een Graag wordt het pleidooi van het Landbouwschap gesteund om de WIR-milieutoeslag te handhaven. Het verbeteren van het milieu en de werkomstandigheden in land- en tuinbouw maakt afschaffing totaal onverantwoord (men denke aan de investeringen i.v.m. de mestwetge ving, ook bijv. aan de bevordering van substraatteelt). Zeer gereserveerd staat het dagelijks bestuur tegen een initiatief tot wijzi ging van de Interimwet die verplaat sing van 'varkenskwota' van tekort- naar overschotgebied moet verhin deren: weinig zinvolle gelegenheids wetgeving. De georganiseerde landbouw mag volgens het dagelijks bestuur niet be rusten in de weigering van de over heid inzake de gevraagde, rechtvaar dige schadevergoeding i.v.m. de kernramp. Het dagelijks bestuur was het eens met de bezwaren die he laas laat zijn ingebracht tegen de re geling van de bouwbegeleiding in de reeds door het Landbouwschap be handelde algemene aannemings- voorwaarden voor bedrijfsgebou wen in de landbouw. Hierin wordt die bouwbegeleiding een zwaardere taak, een soort direktievoering, toe gedacht dan in de praktijk gebruike lijk is (nl. alleen adviseur van de boer). sivering van de produktie, extra on dersteuning van benadeelde gebieden en bebossing. Waarschijnlijk, zo zei ir. De Bont, moet dit pakket als een eerste aanzet worden gezien, dat als de lidstaten er positief op inhaken, verder kan worden ontwikkeld. Toekomstig Europees beleid "Hoofdlijn voor de komende jaren in het Europese beleid zal een terughou dend prijsbeleid moeten zijn. Dit ook als enige mogelijkheid om de afzet- kansen te vergroten en nieuwe tech nologieën qua verwerking van produkten niet te blokkeren. Op die manier kan de EG land- en tuinbouw ook een rol in internationaal verband blijven vervullen en deze versterken. In elk geval lijkt me dat vanuit de Ne derlandse positie een betere benade ring dan het verder opschroeven van de interne marktafscherming die dan gepaard zal moeten gaan met strin gente produktiebeperkende maatrege len", aldus besloot De Bont zijn toespraak. gen'. Genoemd werden onder ande re fusies van het RIN en de Dors- kamp, het Sprenger Instituut en IBVL, en IOB en IPO. Daarbij zou het niet alleen moeten gaan om een bestuurlijke fusie, maar vooral ook om de mogelijkheid tot personeels- uitwisseling. Tazelaar (PvdA) wilde aan het ter beschikking stellen van meer geld voor het onderzoek de voorwaarde koppelen dat op deze én andere manieren de efficiëncy wordt verbeterd. Wat betreft de financiering stelde de minister dat hij zich kon voorstellen dat de huidige fifty-fifty verdeling tussen overheid en bedrijfsleven waar het de proefstations betreft, gewijzigd kan worden als het be drijfsleven duidelijke wensen heeft voor aanvullend onderzoek. Pluimvee De heer Van Noort (CDA) maakte bezwaar tegen het schrappen van de leerstoel pluimveeteelt. Hij wees er op dat dit grote gevolgen kan heb ben voor deze toch niet onbelangrij ke produktietak. Volgens de minis ter is de opheffing voorafgegaan Financiering agrarisch onroerend goed Het hoofdbestuur nam met grote be langstelling kennis van het z.g. on dernemingsplan tot oprichting van het beleggingsfonds FAGON. Het nam nu het formele besluit dat het KNLC deel zal nemen in de oprich ting van de, niet-commerciële, stich ting FAGON, samen met hoogst waarschijnlijk Rabobank- Nederland, Heide-Mij en wellicht enkele andere financiële instellingen en landbouworganisaties. Deze stichting gaat dan het beleggings fonds oprichten, dat grote beleggers gaat interesseren voor het beschik baar stellen van vermogen. Deze particuliere grondbank koopt land bouwgronden aan om ze in erfpacht uit te geven. Van sommige kanten werd toch nog wel gewezen op het belag van het instituut pacht. Dit zou niet direct gaan lijden onder ac tiviteiten van FAGON. Deze laatste is immers steeds gedacht als "een al ternatief erbij" voor grondfinancie- ring. Maar de verbetering van de pachtregeling moest ook de nodige aandacht blijven houden. Het hoofdbestuur zag in overgrote meer derheid wel degelijk nut in een bij komend grondfinancieringsinsti- tuut. Het wilde zich positief opstel len en gaf dan ook het groene licht om aan FAGON verder te werken. Het nieuwe beleggingsfonds zou dan in komend najaar operationeel kun nen worden. Het hoofdbestuur was slecht te spre ken over de aarzelende houding van de overheid met betrekking tot ver goeding van schade van de gevolgen van de ramp van Tsjernobyl. Er is duidelijk aanwijsbare schade gele- Ondanks de voorbeeldfunktie, die het landbouwkundige onderzoek in het geheel van het wetenschappelijk on derwijs heeft vervuld, ziet minister Braks tóch aanleiding zich op de plaats, taken en werkwijze van het landbouwkundig onderzoek in de toe komst, te bezinnen. Waarschijnlijk dit najaar zal een ontwikkelingsplan, dat zich richt op vernieuwing van het onderzoek t.b.v. de marktsektor en tegelijkertijd aanzetten geeft tot een offensiever milieu-onderzoek aan de Kamer gepresenteerd worden. De be windsman kondigde dit aan tijdens de viering 12 juni jl. in Wageningen van het 50-jarig bestaan van het Sprenger Instituut. Echter, niet alleen de zorg voor de kwaliteit heeft in die overwegingen een rol gespeeld. Ook een meer open opstelling en een bredere taakvervul ling zijn noodzakelijk. Minister Braks: "Mede in het kader van inte grale kwaliteitsbeheersing pleit ik na drukkelijk voor meer samenhang tussen de bewaar-, bewerkings- en verwerkingstechnologie en de teelt van land- en tuinbouwprodukten". door overleg met het Spelderholt en een interne reorganisatie waarbij is gekozen voor een disciplinaire aan pak. Een organisatorische herschik king derhalve, waar de minister zich niet in wilde mengen. den (groenteteelt, schapenhouderij, melkveehouderij) die direct vergoed kan en moet worden, indirecte schade, moet wellicht eerst worden onderzocht, maar ook hier is vergoeding op zijn plaats. De kabinets(in)formatie kwam ook ter sprake. Onderstreept werd dat een kostenverlichting voor de agrari sche sector in het nieuwe regeerak koord thuis zou horen. Er is nl al een paar honderd miljoen gulden lasten verzwaring berekend als gevolg van de afschaffing van negatieve WIR en vermogensaftrek en de voorstellen voor de Commissie-Oort. Het gaat erom, hoe dan ook, de rampzalige verplichte korting van de melkquota de volgende twee jaar te voorkomen, zo stelde het hoofd bestuur. De melkopkoopregelingen zullen dan ook, nationaal, afdoende moeten worden verbeterd, eventueel na een analyse van hun falen tot nu toe. Als een "premie op minder" op een of andere manier daaraan ook een bijdrage kan leveren (beschik baar krijgen van tijdelijke over schrijving van quotum) dan moet zo'n systeem, o.a. voorgesteld door de OLM, met spoed worden bestu deerd, aldus het hoofdbestuur. De Hoge Raad heeft staatssekretaris Ploeg in het gelijk gesteld in de pro cedure, die de landbouwvliegers en de landbouwluchtvaartbedrijven te gen hem hadden aangespannen. De Hoge Raad heeft hiermee het arrest van het Gerechtshof en het vonnis van de President van de Rechtbank te Den Haag vernietigd. De inzet van het geding was de af stand, die bij het spuiten van gewas beschermingsmiddelen met vliegtui gen in acht moest worden genomen ten aanzien van gevoelige objekten als woonkernen, scholen en zieken huizen e.d. In eerste instantie had de President van de Haagse Rechtbank het besluit, dat deze minimumafstanden regelt, gedeeltelijk buiten werking gesteld. Praktisch resultaat daarvan was dat bij het vliegtuigspuiten geen rekening behoefte te worden gehou den met woonkernen e.d. die boven de wind (bovenwinds) van het te bespuiten perceel liggen. De minimumafstand, zoals door staatssekretaris Ploeg vastgesteld, wordt door deze uitspraak van de Hoge Raad weer bindend. Met onmiddellijke ingang dienen spuitvliegers zich weer aan de oor spronkelijke afstandvoorschriften te houden, dus tenminste 50 meter voor de objekten in bovenwindse richting en 100 meter voor objekten in benedenwindse richting. Spuit- vliegen op een kleinere afstand is strafbaar op basis van de Bestrij dingsmiddelenwet. Bij de kontrole tijdens het komende spuitseizoen zal hieraan door de Al gemene Inspektiedienst streng de hand worden gehouden. Het Nederlandse landbouwkundig onderzoek is te veel nationaal ge richt. Het dreigt een eiland, een gesloten circuit te worden dat te wei nig kontakt heeft met wat er in het buitenland gebeurt. Dat was de vrees die door woordvoerders van zowel PvdA, CDA als VVD werd uitgesproken tijdens de uitgebreide kommissievergadering over het landbouwkundig onderzoek van 16 juni jl. 4 Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4