Vlassubsidie over geld en goed Koning Willem I Prijs voor V.B.A. Investeringssubsidie vlasverwerking Kinderbijslag 18- tot 27-jarigen zonder basisbeurs Drs. T. Elzinga nieuwe sekretariaatsmedewerker ZLM Belgisch promotieplan vlas Ontheffingsmogelijk heden teeltverboden knolcyperus Zowel in de kranten als voor de TV hebt U waarschijnlijk al wel iets ge hoord over de zgn. WSF 18 (wet op de studiefinanciering). De Eerste Kamer moet haar oordeel nog geven, maar als de plannen door gaan, dan verandert er nogal wat per 1 oktober 1986. Kinderbijslag Met ingang van 1 oktober 1986 zal de kinderbijslag worden afgeschaft voor alle scholieren en studenten, die vol ledig dagonderwijs volgen, van 18 jaar en ouder. Zij komen dan in aan merking voor een basisbeurs wanneer ze op de eerste dag van een kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 okto ber) 18 jaar zijn. Vanaf diezelfde da tum wordt geen kinderbijslag meer verstrekt. Basisbeurs De basisbeurs is een gift (evenals de kinderbijslag). De hoogte van het be drag is afhankelijk van de woonsitu atie van de student/scholier. Wie bij z'n ouders woont krijgt ƒ262,08 per maand, en wie op kamers woont krijgt ƒ595,41 per maand. De basisbeurs is voor iedereen en is onafhankelijk van de onderwijssoort en het ouderlijk inkomen. Het komt gewoon in de plaats van de kinderbijslag. Aanvullende financiering Naast de basisbeurs kan een aanvul lende financiering aangevraagd wor den door degene die op grond van inkomen van de ouders hiervoor in aanmerking komen. Deze aanvullen de financiering komt in de plaats van de vroegere tegemoetkoming studie kosten en de studietoelage/beurs. Hoe aanvragen? "Oude klanten" Studenten en scholieren die al studie financiering ontvangen worden auto matisch opgenomen in de nieuwe regeling. Ook studenten en scholieren die al een aanvraag hebben ingediend voor het studiejaar 1986/1987 voor een rijksstudie toelage of een tege moetkoming in de studiekosten wor den automatisch geregistreerd als aanvrager voor het nieuwe stelsel. De ze personen hoeven nu geen verdere akties te ondernemen, ze krijgen bericht! "Nieuwe klanten" ledereen die nog nooit een studiefi nanciering heeft aangevraagd en dus niet geregistreerd staat moet zelf aan vragen. U hebt namelijk zo wie zo recht op de basisbeurs die komt in plaats van de kinderbijslag voor 18-jarigen en ouder. Vanaf 24 maart j.l. liggen brochures met aanmeldingsformulieren klaar bij scholen, postkantoren en bibliothe ken. Stuur zo snel mogelijk die for mulieren op naar de Centrale Direktie Studiefinanciering Voortaan zelf aanvragen Iedereen die 18 jaar is en in aanmer king komt voor WSF 18+ moet dit zelf aanvragen. En het geld wordt ook op hun eigen rekening gestort. Ieder een die zich tijdig aanmeldt voor het nieuwe stelsel, krijgt in septem ber/oktober 1986 nader bericht over de uitbetaling van het laatste kwartaal 1986. Er is een overgangsregeling in de Al gemene Kinderbijslagwet getroffen voor de kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf 1 oktober 1986 geen recht hebben op een basisbeurs volgens het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Zoals bekend, heeft de invoering van dat nieuwe stelsel van studiefinancie ring per 1 oktober a.s. tot gevolg dat het recht op kinderbijslag voor kin deren van 18 tot 27 jaar wordt afge schaft. In de plaats van de kinderbijslag komt de zgn. basisbeurs. Dit nieuwe stelsel van studiefinanciering biedt echter niet in alle situaties waarin het recht op kinderbijslag wordt afgeschaft een basisbeurs. Met andere woorden niet alle kinderen voor wie in het huidige stelsel recht op kinderbijslag bestaat, komen in aanmerking voor studiefi nanciering. Zonder nadere voorzie ning zou dat in bepaalde situaties een inkomensachteruitgang betekenen. Om deze inkomensachteruitgang te voorkomen heeft de staatssekretaris de overgangsregeling getroffen op grond waarvan het recht op kinder- Frankrijk belast import van aardappelen Bij de import van aardappelen in Frankrijk wordt een heffing opgelegd van Fr. 20 of ongeveer 70 cent per ton. Weliswaar geen groot bedrag, maar toch. De heffing komt ten goe de aan de beroepsorganisatie voor de aardappelsektor de CNIPT. Het is dus een wat men noemt parafiskale heffing. De Europese Commissie stelt een on derzoek in of deze heffing al dan niet in strijd is met de EG-verordeningen. Opgemerkt dient dat deze heffing ook wordt opgelegd aan de Franse aar dappeltelers. Niettemin acht de Com missie het toch wenselijk dat een onderzoek wordt ingesteld naar de rechtmatigheid van deze en ook van andere ongeveer overeenkomstige heffingen. De CNIPT treedt min of meer marktordenend op, door o.a. de denaturatie van aardappelen te finan cieren. Vrijdag 20 juni 1986 bijslag wordt gehandhaafd voor alle kinderen die voor 1 oktober 1986 zijn geboren en die bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd geen recht hebben op de basisbeurs van het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Op grond van de overgangsregeling blijft dus recht op kinderbijslag bestaan voor de volgende kategorieën kinderen: - studerende kinderen van 18 tot 27 jaar die geen recht hebben op de ba sisbeurs van het nieuwe stelsel van studiefinanciering; - werkeloze schoolverlaters en daar mee gelijkgestelde kinderen van 18 tot 21 jaar. - de zgn. huishoudkinderen van 18 tot 27 jaar. Met de uitvoering van de overgangs regeling van de Algemene Kinder bijslagwet zijn de Raden van Arbeid belast. Bij deze instantie dient dus op de gebruikelijke wijze kinderbijslag te worden aangevraagd, ook voqr de pe riode na 1 oktober 1986. J.J.C. Zegers In een tot bloemenzee veranderde Ridderzaal heeft Z.K.H. Prins Claus woensdag de Koning Willem I Prijs voor goed Qndernemerschap 1986 uit gereikt aan de Verenigde Bloemenvei lingen Aalsmeer. De Bloemenveiling kreeg de onderscheiding van de Ko ning Willem I Stichting voor een voorbeeldig funktioneren met name met betrekking tot elementen als flexi biliteit van de organisatie, toepassing van moderne technologische moge lijkheden, motivatie van alle mede werkers, grote aandacht voor de kwaliteit van de produkten en de be trokkenheid van de leden van de Coö peratie. Bij de foto: Z.K.H. Prins Claus reikt de Koning Willem I Prijs 1986 uit aan de heren J. Maarse, voorzitter, (uiterst links) en A.J. Mul der, algemeen direkteur, van de Coö peratieve Vereniging "Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer" (VBA) B.A. Het aantal bedrijven (meer dan tier werknemers) in de groente- en fruit- verwerkende industrie is vorig jaai opnieuw gedaald en wel van 64 naai 56. Desondanks werd een rekord hoeveelheid groenten en fruit ver werkt, 426.000 ton groente er 120.000 ton fruit. Het sektorprogramma voor vlas is door het Ministerie van Landbouw ingediend te Brussel. Het program ma is opgenomen in een breder op gezet akkerbouwprogramma voor kleine gewassen. Vooruitlopend op de goedkeuring van het programma door de Europese Kommissie kan in diening van projekten vanaf juli plaatsvinden. Het dient hierbij te gaan om investeringen in de verwer king van vlas in 1987. Om mee te dingen naar subsidie op investeringen in 1987 moeten de in vesteringsplannen vóór 15 septem ber 1986 worden aangemeld bij: Ministerie van Landbouw en Visserij Direktie Verwerking en Afzet van Agrarische Produkten (V.A.A.P.) Postbus 20401 2500 EK 's Gravenhage De aanmelding moet een korte be schrijving van de voorgenomen in vesteringen) bevatten en de bedra gen die ermee zijn gemoeid. Het Ministerie bestudeert de aanvra gen, vraagt adviezen en neemt in no vember beslissingen. Wordt een aanvraag goedgekeurd, dan zendt het Ministerie een formu lierenset toe aan de aanvrager. Men doet er verstandig aan de formulie ren met de grootste spoed in te vul len en te retourneren aan de Direktie V.A.A.P. voor doorzending naar Brussel. Met het uitvoeren van de feitelijke investering mag pas wor den begonnen nadat deze formulie ren in Brussel zijn gedeponeerd en bevestiging van ontvangst is ont vangen! Voor eventuele verdere informatie kunt u zich desgewenst wenden tot het Ministerie, de heer drs. M.W.M. Olde Monnikhof (tel. 070 - 792.457) of tot ir. H.O.G. Boerma (tel. 070 - 708.708). Een ieder die vlas (eelt, dient, om in aanmerking te komen voor de E.E.G.-teeltpremie, aangifte van het areaal te doen. Aangifte moet worden gedaan bij de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen (STULM) in de provincie waarin de teelt plaats vindt en vóór 30 juni 1986. De steun bedraagt ƒ438,98 per hek- tare. Dit is de helft van de ha-steun. De andere helft is voor de koper verwerker van het vlas. Later in het seizoen, dit wordt begin 1987, wordt nog een steunbedrag op lijnzaad vast gesteld. Ook dit levert een bedrag per hektare op, dat afhankelijk is van produktiegebied en van de vraag of het vlas is gedauwroot of gewater- root. De laatste jaren heeft de lijn zaadpremie gevarieerd van ƒ500, tot ƒ1.200,per hektare. Deze be dragen worden uitbetaald aan dege ne die het verwerkersdeel van de eerstgenoemde vlasteeltsubsidie heeft ontvangen. De teler van het vlas (in geval van huur van zaaiklaar vlasland wordt de huurder aangemerkt als te ler) dient ook van de oogst aangifte te doen en wel uiterlijk 31 oktober 1986. De teeltaangifte wordt gedaan bij de meitelling, ook indien het ver huur van vlasland betreft. Aan een ieder die vlas teelt of vlasland ver huurt en die géén oproep voor de mei telling heeft ontvangen, wordt dringend geadviseerd kontakt op te nemen met de STULM in zijn of haar provincie. Sinds 1 mei j.l. is het sekretariaat van de ZLM versterkt met drs. Tjerk El zinga (27). Elzinga is in Oostermeer (gemeente Tietjerksteradeel) op een melkveehouderijbedrijf geboren en heeft in de stad Groningen de school voor Hoger Economisch en Admi nistratief Onderwijs (de HEAO) af gelopen. Hij volgde daar de economisch-juridische richting. Ver volgens heeft hij aan de Rijks Univer siteit in dezelfde stad rechten gestudeerd. In januari van dit jaar is hij daarvoor geslaagd. Hij is afgestu deerd in de richting Recht en Pla nologie. De heer Elzinga die inmiddels in Goes woont is naast algemene sekretari- aatswerkzaamheden voor de ZLM Drs. T. Elzinga speciaal belast met het sekretariaats- werk ten behoeve van de onlangs in Zeeland opgerichte Takorganisatie Akkerbouw. In de Belgische vlaswereld zijn de laatste jaren steeds meer stemmen opgegaan om de traditionele vlasprodukten te gaan promoten. De industrie verleent hieraan haar volledige steun. Ook het Instituut voor Textel en Confektie van Bel gië (ITCB) is bereid aan een der gelijk initiatief haar medewerking te verlenen. Dit Belgische promo tieplan wordt uitgesmeerd over drie jaren: 1985, 1986 en 1987. Met de opzet van het plan is een bedrag gemoeid van 44 miljoen Belgische Francs (ruim 2 miljoen gulden). Minder bedrijven verwerken rekordhoeveelheid groenten en fruit Mexico haalt rekordoogst tarwe binnen Mexico kan dit jaar een rekordoogst tarwe tegemoet zien van 4,8 tot 5 mil joen ton, zo heeft de overheid laten weten. "Dit stelt ons in staat om de komende twaalf maanden te zorgen voor voldoende ruime beschikbaar heid van uit tarwe bereid voedsel, ter wijl we minder hoeven te importeren", aldus een reaktie. De staatsorganisatie Conasupo zal twee miljoen ton tarwe tegen de gegaran deerde prijs van circa 107 dollar per ton overnemen. Andere organisaties bieden gewoonlijk meer. "Voor terreinen waarop knolcy perus besmetting is aangetoond is een teeltverbod van kracht voor gewassen waarvan ondergrondse delen worden (mee)geoogst. In ge vallen van zeer lichte besmettingen (dit is één of enkele plaatsen met één of enkele planten) op zeer lich te grondsoorten kan een onthef fing van het teeltverbod worden overwogen voor gewassen die bij de oogst het terrein schoon of na genoeg schoon verlaten. Een ver leende ontheffing is slechts geldig voor één teelt. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden. Vooropgesteld blijft steeds dat verspreiding van het onkruid via gewas en werktuigen moeten wor den voorkomen. Zij die menen in aanmerking te komen voor een ontheffing kunnen zich wenden tot het betreffende distriktskan- toor van de Plantenziektenkundi- ge Dienst. Indien een teelt is voorzien, die tussen 1 oktober 1986 en 21 juni 1987 begint, moet men zich vóór 1 oktober 1986 wenden tot het genoemde dis- triktskantoor".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3