In Europa goede appeloogst verwacht Zonniger voor varkens en kippen Aardappelen in de Gemeenschap De eerste - en voorlopige - indrukken van de appeloogst voor dit jaar, wij zen in de richting van een grote pro- duktie. In vrijwel heel Europa is er een goede tot overdadige bloei. Ook zou er een goede produktie van herfst- en bewaarperen komen. Op de groen- tenmarkt is de invloed merkbaar van het zomerse weer van de laatste tijd. Glasgroenten De aanvoer van tomaten liep opnieuw iets terug, hetgeen gunstig was voor het prijspeil op de veiling. Komkom mers vertonen een stabiel beeld bij de aanvoer, maar dat was onvoldoende om de prijs op hetzelfde niveau te houden. Bij sla was er een verschil tussen de kassla en de natuursla. De aanvoer van beide daalde weliswaar, maar glassla werd goedkoper en na tuursla duurder. Behalve voor de groene, was de aanvoer van paprika's groter. De rode paprika's brachten aanmerkelijk minder op, de anderen meer, al moesten de gele een klein stukje in prijs terug. Aubergines ver toonden een konstant aanvoerbeeld. De wat kleinere werden een paar dub beltjes goedkoper, de grotere een paar dubbeltjes duurder. Radijs skoorde eveneens een hogere prijs, vooral om dat de aanvoer nogal wat kleiner was. Bloemkool behaalde nog meer prijs- winst en dat ondanks een ruimere aanvoer. Augurken brachten een la gere prijs op, bij een kleinere aanvoer. De snijbonen die aangevoerd worden brachten ƒ7,50 op per kg, hoewel voorspeld was dat de snijbonen eer der goedkoper dan duurder zouden worden. Koolrabi - waarvan de aan voer veel kleiner is dan vorig jaar - daalde in prijs. De courgettes brach ten maar liefst 50% meer op. Daar mee steeg de prijs van courgettes uil boven de 200% ten opzichte van een jaar geleden. Ook selderij zit op een veel hoger prijsniveau dan een jaar ge leden. In 1983 werden 440.000 stuks knolselderij aangevoerd, in 1984 bij na 600.000 en vorig jaar al meer dan 800.000. Lisette van Rossum van het PGF schrijft in een marktbericht dat de nu gangbare afzetmarkten verza digd lijken te raken en dat daarom naar andere mogelijkheden gezocht moet worden. Ook venkel werd vori ge week flink duurder, ondanks een ruimere aanvoer. Vollegrondsgroenten In de koolsektor is het prijsverloop van witte, rode en spitskool vrij sta biel. De prijs van Chinese kool blijft al weken lang dalen (van ƒ1,67 naar ƒ0,49 per kg). Ijsbergsla daarentegen weet al weken lang iedere week weer een plusje binnen te halen en met suc ces. Spinazie werd goedkoper, on danks een kleinere aanvoer. Andijvie viel hetzelfde lot te beurt. Door de kleine aanvoer bracht waspeen een betere prijs op. Bospeen daarentegen zag de prijs afbrokkelen. Witlof ging fors in prijs omhoog, mede doordat de aangevoerde hoeveelheden nogal wat kleiner waren. Prei bracht - bij een konstante aanvoer - ook meer op. Rabarber haalde de hoogste prijs sinds weken. Asperges schoten om hoog naar 11a 13de hoog ste prijs sinds half mei (en de kleinste aanvoer). Fruit Vanwege een kleine aanvoer brachten de appels vorige week op de veiling een hogere prijs op. Bij de peren viel eenzelfde ontwikkeling waar te ne men, al was dat over de gehele linie niet het geval. Een eerste inventarisa tie wijst uit dat Europa een grote ap peloogst kan verwachten. In Frankrijk, Engeland en Spanje wordt Noteringen CVZ 17 juni Ras sortering en maat Golden Delicious kl. I 70/80 tot kl. I kl. II 70/80 tot kl. II Frambozen/doos I 3,55 aanvoer 1 ton Rodebes/doos I 2,20 Aardbeien/doos I 0,90 aanvoer 3 ton II 0,75 aanvoer 1 ton een normale oogst verwacht. Het ver wachtingsbeeld voor de oogst van herst- en winterperen is gelijk aan dat bij de appels. In Nederland lijken de peren er wat minder goed voor te staan. De bloei was nogal wisselval lig. Per 1 juni was bij de representa tieve telersverenigingen in W.-Duitsland nog een appelvoorraad van ruim 3500 ton tegen ruim 7000 ton een jaar geleden. In Frankrijk was nu 77 miljoen kg appels in voorraad, tegen 99 miljoen kg een jaar geleden. Door slecht weer tijdens de bloeipe riode heeft Argentinië in de eerste 3 maanden van dit jaar 500.000 dozen appels en 200.000 dozen peren min der geëxporteerd dan in de eerste 3 maanden van 1985. Men verwacht dat dit seizoen de sinaasappeloogst in Australië 4% en in Chili 14% groter zal zijn dan vorig jaar. Bloemen en planten De aanvoer van snijbloemen was vo rige week kleiner. Ook ten opzichte van dezelfde week van vorig jaar was er geen grotere aanvoer. Bij het aan bod van vorige week was er wel weer de nodige variatie. Zo lieten chrysant tros, standaard anjer, gypsophilia en kleinbloemige roos Belinda een stij ging zien. De overige produkten lie ten een kleiner aanbod zien. De produkten chrysant tros, Freesia en Gerbera werden als enige in grotere hoeveelheden aangevoerd dan vorig jaar. De prijzen lieten een stijging zien ten opzichte van de beide vergelij kingsperioden. Enkele produkten (chrysant tros, gypsophilia en enkele rassen van kleinbloemige rozen) no teerden een prijsdaling. Alle overige hoofdproducten brachten gemiddeld meer op. De handel in potplanten was vorige week iets minder. Ondanks de strenge winter is de export van Neder landse boomkwekerijprodukten over het seizoen 1985/1986 (juli t/m mei) gestegen met 6%. In guldens betekent dit een vooruitgang van ruim ƒ20 miljoen. Evenals vorige week is de var- kensmarkt deze week vast gestemd. Ook op de pluimveemarkt was het zonniger, al eiste het warme weer een aantal slacht(pluimvee)offers. Zelfs de eierprijs beleefde een tijdelijke opleving. Runderen Op de slachtveemarkt verloopt de handel stroef en komen lagere prijzen tot stand. De reden is de zwakke rundvleeshandel, zowel op de binnen landse als op de buitenlandse markt. Ook de handel in gebruiksvee ver loopt moeizaam. Veel veehouders hebben het kennelijk te druk met de grasoogst om aan vee-aankopen te denken. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt brachten slacht schapen, zuig- en weidelammeren een lagere prijs op. Op de kalvermarkt gingen de prijzen van de jonge (nuch tere) kalveren nog verder omhoog. Het prijspeil bereikte een niveau dat de laatste vier jaren niet is voorgeko men. De prijs van de vleeskalveren stond onder druk. Bij de afzet van kalfsvlees zijn buitenlandse kopers niet bereid hogere prijzen te betalen. Met name in Frankrijk en Duitsland is er een zekere terughoudendheid. De wat moeilijker afzet betekent dat prijsverbeteringen - althans van eni ge betekenis - niet voor de hand lig- Kwantum Middenprijs x 1000 kg ct/kg 6 1,36 13 0,65 15 1,12 36 0,50 gen. Vorig jaar waren de prijsverhoudingen in de vleeskalver- houderij wat gunstiger dan in 1984. (hogere opbrengst vleeskalf, lagere Nuka- en voerprijzen). Toch leidde dit niet tot een positief resultaat. Op eigen risikobedrijven bleef er ƒ5, arbeidsopbrengst per normaal afgele verd kalf over en op kontraktbedrij- ven (in het le halfjaar) ruim ƒ30, Deze bedragen zijn volstrekt onvol doende als vergoeding voor de aan gevoerde arbeid. Ing. E. v.d. Berg - van het konsulentschap uit Arnhem - die deze gegevens verstrekte ver wacht voor de komende tijd een schaarser worden van de Nuka's, ho gere kosten voor mestafvoer en zwaardere eisen t.a.v. de huisvesting. Varkens De varkensmarkt bleef ook deze week nog vriendelijk. De prijsverbetering speelt zich af tussen 10 a 15 ct. per kg. De karkassen deden vorige week vrij dag op Duitsland nog 15 ct. meer, maar op dinsdag was deze plus zo goed als verdwenen. In Frankrijk en Spanje werd 5 ct. meer "gemaakt", in Griekenland 10 en in Italië 15 ct. De afzet van hammen loopt goed 10 tot 20 ct.) behalve in Frankrijk. De schouders skoorden 10 ct. hoger, evenals de ribben, maar het ondereind valt zeer moeilijk te plaatsen. De var kens worden deze week opnieuw be ter betaald. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt blijven vraag en aanbod redelijk met elkaar in evenwicht. Doordat in Duitsland de eigen produktie duidelijk beneden die van vorig jaar ligt, proberen Neder landse slachterijen het verschil op te vullen, hetgeen deels lukt en gunstig is voor de prijs van de slachtrijpe kui kens. Bij een aantal kuikenmesters hebben de "tropische dagen" geleid tot een dramatische uitval. Vorige week beleefde de eiermarkt een klei ne opleving. De vraag was redelijk o.a. vanuit Duitsland en de aanvoer was iets kleiner. De prijsverbetering bedroeg 15 tot 60 ct. per 100 eieren. De vooruitzichten worden wat vrien delijker beoordeeld, al is dit seizoen (zomer) niet geschikt om een prijsver betering van betekenis te kunnen ver wachten. De lage eierprijzen hebben onze zuiderburen op de been ge bracht. De eierproducenten daar wil len dat alle producenten in de EG de nodige discipline aan de dag leggen om de produktie opnieuw af te stem men op het verbruik. Zuivel Op de zuivelmarkt traden vorige week geen prijsveranderingen op. Dat wil niet zeggen dat het niet rommelt op deze markt. De boterproduktie ligt momenteel bijna 12% boven die van vorig jaar en in Brussel wordt hard gewerkt om de oudste boter in het veevoer te krijgen. De kaas noteerde ook onveranderd, maar er schijnt een verandering op komst te zijn. Vrijdag 20 juni was het weer grasdagkaas in Alkmaar. Op die dag was het precies 40 jaar geleden dat de eerste kaasmarkt in Alkmaar - van na de oorlog - gehouden werd. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt heerst een kalme stemming met een druk op de prijzen. Dat laatste heeft twee oorzaken. Men wacht met spanning af hoeveel inter- ventievoorraden "gespuid" zullen worden. De groei gaat zo snel dat men denkt "de nieuwe oogst is er zo". De vraagtekens rond de afdracht van de medeverantwoordelijkheidsheffing hangen niet meer als een bedreiging boven de graanmarkt, nu Brussel een aantal besluiten daarover heeft geno men (de verwerker betaalt). Van de zadenmarkt valt geen nieuws te mel den. Op de peulvruchtenmarkt no teerden de bruine bonen een lagere prijs. Graszaadmarkt Vorst en een late start van het groei seizoen hebben de vraag naar weide- mengsels sterk doen toenemen. De voorraden zijn nu afgebouwd. De vraag naar grasveldtypen was even eens groot. De gestegen vraag had een positief effekt op de prijs, al was dat effekt kleiner dan gehoopt werd, van wege de. voorraden. De groothan- delsprijzen - indikaties - variëren momenteel van ƒ2,05 tot ƒ9,— per kg, afhankelijk van de soort en de kwaliteit. Prijzen pootaardappels De stemming op de aardappelmarkt is rustig. De eerste Nederlandse aard appelen 1986 zijn er mondjesmaat al weer. Naar aanleiding van vragen van aardappeltelers is nagegaan wat jl. maandag de prijzen waren van de Bintjes pootaardappels. Bij voor jaarslevering, afgehaald zijn deze in het noordelijk kleigebied (exkl. BTW) voor Bintjes 28/35 ƒ67,— en voor Bintjes 35/45 ƒ56,—. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt was er in de maissektor alleen enige interesse in Franse maislevering november/de cember. Ook bij tapioka weinig akti- viteit, bij gelijke prijzen. De citruspulpmarkt was kalm. De prijs van bietenpulp trok iets aan. De so- jamarkt was ook al stil en bij de maisgluten waren er geen prijsveran deringen. De EG-produktie van mengvoeders was vorig jaar 860 mil joen kg kleiner dan in 1984. De pro duktie van rundveevoeders daalde met 600 miljoen kg, die /an varkens met 230 miljoen kg. Di* van pluim vee bleef onveranderd tn die voor overige dieren steeg met 30 miljoen kg. Het konsulentschap i.a.d. voor de voedervoorziening heeft begin juni weer een prijsvergelijking van veevoe dergrondstoffen gemaakt. Daarbij kwamen de volgende VEM- en Vevi- eenhedenprijzen uit de bus: 1000 VEM 41 ct.; toeslag voor 1 kg VRE 32 ct. 1000 VEVI 39 ct.; toeslag voor 1 kg VRE 44 ct. Marktbericht graszaden 1986.2 De graszaadmarkt is na een zeer druk ke periode weer in een rustiger vaar water terecht gekomen. De schade die door de vorst in de afgelopen winter werd veroorzakt, en de late start van het groeiseizoen deed velen besluiten om het grasland door te zaaien of tot herinzaai over te gaan. Het goed werkbare weer versterkte dit effekt. De vraag naar weidemengsel was zelfs zo groot dat er in het buitenland aan gekocht werd om geen nee te behoe ven verkopen. De voorraden die de afgelopen jaren alleen maar gestegen waren, zijn afgebouwd en van de bes te rassen zal er nog maar weinig in de magazijnen liggen. Er was niet alleen een grote vraag naar weidemengsels, maar ook de grasveldtypen deden het goed. Op het prijsniveau heeft de vraag een positief effekt gehad, hoewel wellicht niet zo sterk als verwacht kon wor den. Dit werd enerzijds veroorzaakt door de grote voorraden, anderzijds door de sterke areaaluitbreiding voor oogst 1986. Geheel of gedeeltelijke uitwintering zal de opbrengst naar verwachting drukken met ongeveer 25%, wat het prijseffekt van de are aalsuitbreiding wat af zal zwakken. De prijsindikaties met de kantteke ning dat het groothandelsprijzen be treft, soms per ras sterk variërend, gemiddeld voor de in het algemeen meest verkochte rassen, vrij van kweek en duist, geldend medio fe bruari 1986 luiden volgens het Pro- duktschap voor Landbouwzaaizaden als volgt: Engels raaigras - weidetype ƒ3,20 a ƒ3,50 - vroeg hooitype ƒ2,40 a ƒ3,10 - laat hooitype ƒ3,10 a ƒ3,50 - tetraploïde rassen ƒ2,90 a ƒ3,60 - grasveldtype ƒ4,00 a ƒ5,00 Italiaans raaigras ƒ2,40 a ƒ2,70 Westerwolds raaigras ƒ2,05 a ƒ2,25 Veldbeemdgras ƒ7,50 a ƒ9,00 Roodzwenkgras - gewoon ƒ4,25 a ƒ5,00 - met fijne uitlopers ƒ4,50 a ƒ5,25 - met forse uitlopers ƒ3,00 a ƒ3,75 Rietzwenkgras ƒ4,00 a ƒ4,50 Rietzwenkgras grasveldtype ƒ5,00 a ƒ6,00 bija uitverkocht Biggenprijzen In de week van 16-6-1986 tot 23-6-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met 1,05 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ4,00. Kleinere oogst pruimen De rui van de aardappelen en peren is in volle gang; hoe dit zal aflopen is op dit moment nog niet te zeggen. Bij de pruimen is de steenzetting achter de rug en kan een beeld ge vormd worden van de te verwachten oogst. De zetting tussen de rassen onderling is zeer wisselend. De Victoria en Czar zijn over het al gemeen goed gezet, een normale oogst is mogelijk. De Opal en Mon sieur Hatif is matig tot slecht gezet. Het ziet er naar uit dat we een be langrijk kleinere oogst krijgen dan het vorig jaar. Zeker als we er bij be trekken dat het areaal weer verder afgenomen is. De oogst van aardbeien onder plastik tunnels begint goed op gang te komen. De prijzen zijn uitste kend: de middenprijs van een doosje van 200 gram klasse I bedroeg deze week ƒ1.48, met als hoogste prijs ƒ1.63. Ook de frambozen onder glas bren gen hoge prijzen op, de middenprijs klasse I van 150 gram was ƒ4.21, met als hoogste prijs ƒ5, Hetzelfde kan gezegd worden van de rode bessen onder glas; de midden prijs voor klasse I 150 gram was de afgelopen week ƒ2.15 met als hoog ste prijs ƒ2.30. Uit dit overzicht blijkt dat de pri meurs van het kleinfruit hoge prij zen opbrengen. De aanvoeren zijn relatief gering en de afzetmogelijk heden van dit dure produkt zijn nog niet bekend. Toch komt de vraag naar boven waarom er door kleinfruittelers met relatief kleine bedrijven niet inten siever gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden om primeurs aan te biederi. De vraag naar appelen is de afgelo pen week iets toegenomen, vooral de kleinere maten brachten hogere prij zen op. De aanvoer bestond uit 262 ton, waarvan 156 ton Golden Delicious, 24 ton Winston en 9 ton Gloster. De werkzaamheden aan het nieuwe koelhuis verlopen in een vlot tempo. Rotterdam gaf maandag een uiteen lopende ontwikkeling van de noterin gen voor Bintjes te zien. De kleine konsumptiematen brokkelden af met ƒ2,00 tot ƒ0,50, de grote maten 50- liepen op met ƒ0,50 tot ƒ2,00 per 100 kg- Voor goede kwaliteiten frites- aardappelen blijft men ook nu nog bereid redelijke prijzen te betalen. De vertraging van de oogst nieuwe aardappelen komt de markt voor oogst 1985 duidelijk ten goede. Ove rigens neemt het aanbod aan primeurs regelmatig toe in de eerste plaats van geïmporteerde aardappelen en gelei delijk ook van nieuwe aardappelen uit de Nederlandse oogst, mogelijk ook al wat uit België en Duitsland. De ex port is niet slecht en bedroeg in de week tot 6 juni ongeveer 30.500 ton, de afzet naar België daarbij niet in begrepen. Evenals in Nederland en in nog wat sterker mate in België en Frankrijk is er van een overgangssi tuatie sprake. Alleen voor extra kwaliteiten van oogst 1985 is nog een prijs të maken, de overige gaan voor een niet onbe langrijk deel naar de veevoedersektor en de drogerijen. In Duitsland is er al wat aanbod van primeurs uit eigen land, o.a. uit de Pfalz, dat tegen hoge prijzen opgeno men wordt. Er is konkurrentie van aardappelen uit Zuid Italië. Het aan bod van daar is niet al te ruim en prijzig. 22 Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22