VOOR in: VKOII1V Het vrouwencapitool Ereplicht Exkursie tuinkommissie Een dag om in een lijstje te zetten vit de P-J.ZrSjetidd Geslaagden Groene School onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Op de landelijke jaarvergadering van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen in Utrecht was in de ochtenduren tijd uitgetrokken voor het vrouwencapitool. Dit was een nabootsing van het t.v. programma Ca- pitool dat op zondagochtend wordt uitgezonden. De bedoeling van dit vrouwencapitool was om naar voren te laten komen hoe leden met verschillende opvattingen tegen de bond aankijken. Het ging er dus niet om, wie er gelijk had. Het is aan de leden om zelf hierover een mening te vormen. Aan dit vrouwencapitool werkten mee als gasten: Mevrouw Linthorst, politicologe en werkzaam bij de "Po pulier" (geen bondslid), Mevrouw G. Tober-Doorn, boerin, agrarische commissielid van Zuid-Holland, lid van de centrale voor Plattelandsvrou wen. Mevrouw A. de Boer-Jensma, huisvrouw, vroeger lerares K. en O., presidente afdelingsbestuurs. Me vrouw J. Termeer-van Valbrug, di- rekteur pluimveebedrijf, lid van de Prov. Staten van Gelderland. Me vrouw J. Liese-Smit, vrouw op een fruitteeltbedrijf, lid van de raad van beheer van de RABObank. Mevrouw W. Bronckhorst-Joukes, medeonder neemster van een installatiebedrijf, doet de administratie en de boekhou ding. Gespreksleidster was mevrouw K. Eisses-Timmerman, lid van de emancipatieraad. Onderwerpen die aan de orde kwa men in dit vrouwenuurtje: - Hoe denken de verschillende vrou wen over de Bond. - Moet de Bond alleen maar gezelli ge programma's bieden? - Wat is de positie van de agrarische vrouw binnen de Bond? - Hoe ervaar je de Bond als bui tenstaander? Enkele meningen en opvattingen vindt u in dit verslag weergegeven. Waarom lid van de Bond? Moet de Bond alleen gezellige programma's bieden? - De meeste leden willen kontakt en gezelligheid. Leren en gezelligheid is verweven met elkaar in de Bond. Over emancipatie wordt teveel door- gedramd. - Er is ook een groep, die wil duide lijk meer. Er moeten meer vrouwen aktief meedoen aan de samenleving. De bewustwordingskursussen zijn heel erg goed. In de Bond kan dat in een vertrouwde omgeving. Het helpt veel vrouwen over de drempel. Is een bewuste vrouw schadelijk voor het gezin? - De bewustwording van vrouwen is hard nodig. De gezinsleden vinden het ook wel gemakkelijk als alles voor hen klaar staat. Aan de kinderen is te merken, dat ze vaker met vragen naar je toekomen, buiten hun belevingswe reld. Ze merken dat jezelf ook open staat voor veranderingen. Hoe staat het met de zelfstandigheid van de vrouw? - Vrouwen moeten over de drempel komen, maar dat kost tijd. - Praktische zelfstandigheid is al vrij groot. Ekonomische zelfstandigheid is nog gering. Vrouwen moeten meer mogelijkheden krijgen om te kiezen. - Vrouwen moeten eigen beslissingen nemen in overleg met de partner en met respekt voor de ander. Meewerkende vrouw, minnares, huis vrouw, ben je dan geëmancipeerd? - Als je op de hoogte bent van de gang van zaken in het bedrijf. Er ook in kunt meewerken en uitgaande van jezelf je afvragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. - Alleen als je ook binnen dat bedrijf in overleg met je partner goed kunt funktioneren. Jezelf lekker voelt op die plek. Moet er binnen de Bond een speciale plaats zijn voor agrarische vrouwen? Hierover werd ondermeer gezegd: De Bond was vroeger een echte boerin- nenbond, gericht op het platteland. Nu zijn er de agrarische commissies en die moeten zich daarvoor blijven inzetten. - Het is belangrijk dat er meer vrou wen lid worden van de standsorgani saties. De huidige belastingwetgeving is slecht voor vrouwen. Er moeten meer keuzemogelijkheden komen voor vrouwen en jongeren. Op een klein bedrijf heb je niet te kiezen als vrouw. Om het financieel te redden, zul je mee moeten werken. Een betere fi nanciële positie van de bedrijven zorgt ook vaak voor een betere positie van de vrouw. Het beleid is dus niet ge richt op vrouwen. Het is goed dat de vrouwen in de agrarische commissie hierover een mening leren vormen in de Bond. Op 13 september 1986 herdenkt de Oorlogsgravenstichting haar 40-jarig bestaan. In deze periode werd er naar gestreefd vorm en in houd te geven aan de ereplicht van ons volk jegens de omgekomenen uit de jaren 1940-1945. Door de stichting werden duizenden oor logsgraven ingericht, niet alleen in Nederland maar ook in vele ande re landen, o.a. in Indonesië. Ter verdere verfraaiing van erevel- den en grotere afdelingen oorlogs graven in Nederland wordt kontakt gezocht met ondernemers en kwekers van siergewassen, die bereid zijn een dergelijk projekt te adopteren. Gedacht wordt aan kwekers en leveranciers die met vermelding van de firma-naam de beplanting willen verzorgen. Ondernemers, die sympathie heb ben voor deze vorm van samen werking, worden verzocht kontakt op te nemen met de Oorlogsgra venstichting, Postbus 85981, 2508 CR 's-Gravenhage. Telefoon: 070-541300. 21 juni Afd. Tholen gaat een dagje uit naar de Efteling. Vertrek is 's morgens om 9 uur. Opgeven bij El- les tel. 01184 - 11060. Hoe meer er mee gaan hoe goedkoper het wordt natuurlijk, dus gewoon even opgeven. 22 juni Afd. West Zeeuws- Vlaanderen houdt weer de jaarlijkse touwtrekwedstrijden voor dames en heren. Bel snel even naar Frans, 01152 - 1208 om je met een groep of individueel op te geven. Plaats van handeling is bij fam. Risseeuw te Cadzand. Deelname is gratis. 29 juni Afd. Schouwen-Duiveland gaat een dagje naar Scheveningen. Programmapunten zijn o.a. bezoek aan Madurodam en de Pier. Voor de liefhebbers die willen zwemmen, hier is ook tijd voor. Opgeven bij El len, tel. 01113 - 1389. Kosten bedra gen slechts ƒ25,p.p.!! 5 juli Afd. Tholen houdt weer een schuurfeest aan de Langeweg bij de Fam. Polderman in Oud- Vossemeer. 5 juli Regio Fijnaart/Zevenbergen organiseert de jaarlijkse provinciale trekkerbehendigheidswedstrijden op het terrein van het mechanisatiecen- trum West-Brabant te Heijningen. Op de Groene School te Kdpelle zijn de volgende leerlingen geslaagd voor het diploma vakbekwaam akker bouwer: D.J.T.P.M.R. Bakker te Kortegene; C.J.J. Boot te Kerkwerve; C.J.F. Overweldigend was de belangstelling op 22 mei voor de exkursie naar Nis- se. Maar liefst 140 plattelandsvrou wen kwamen bijeen voor een bezoek aan de tuin van mevrouw Poley en een wandeling langs de dijken en welen. Omdat de toeloop zo groot was mocht het gezelschap in de kerk plaatsnemen. Hier werd door me vrouw Zwager en de heer Kuis, bei den lid van de Kon. Ned. Natuurvrienden Vereniging K.N.N.V. een korte inleiding gehouden. Zij zet ten uiteen het ontstaan van de "Zak van Zuid-Beveland" en spraken over het behoud van dit mooie stuk land- schapsschoon. Na de inleidingen werd de groep gesplitst en ging één groep regelrecht naar de tuin van mevrouw Poley ter wijl de andere eerst een kopje koffie dronk. De Tuin Velen bezochten de tuin al eens tij dens de "open dagen" in juli, in mei is deze wel anders, maar ook heel mooi. Het is goed om ook op een an der tijdstip de tuin eens te bezoeken en te zien wat er dan allemaal bloeit. Elke periode in de natuur heeft haar eigen bijzondere en aantrekkelijke groei en bloei. Wandeling De wandeling langs de dijken en we len viel bij allen zeer in de smaak. Lo pend zie je meer en sta je eerder even stil bij iets wat opvalt, maar waar je anders aan voorbijgaat. Het was een exkursie waar velen van genoten en hierbij dan ook een pluim op de hoed van de tuinkommissie. Na alle inspan ning was het goed de lunch samen te gebruiken in Kwadmdamme en tij dens deze lunch werden er nog heel wat ervaringen uitgewisseld. Al met al een fijne dag, zo een om in een lijstje te zetten. Boerinnen hebben belangen, moet de Bond daar wat aan doen? - Er werd gesteld, dat de Bond zich zeker moet bezig houden met de ver anderingen in de samenleving. - Boerinnen zijn ook vrouwen, dus ook kijken naar de positie van de wer kende vrouw als zodanig. Politiek binnen de Bond - Het is zinvol over de politiek te pra ten was de mening. Er zitten nog te weinig vrouwen in de politiek. Praten over politiek is praten over maat schappelijke ontwikkelingen. - Het emancipatiebeleidsplan stelt dat in 1990 alle meisjes en jongens boven 18 jaar in hun eigen inkomen en ar beid moeten voorzien. De Bond moet hier zeker op inspelen. Met vrouwen hierover diskussiëren, zodat ze met een standpunt naar buiten kunnen treden. Dat is heel belangrijk. Tot slot gaven de gasten een korte boodschap mee voor de toekomst. De Bond moet blijven kijken naar de toe komst. Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en de vrouwen blijven aanspreken. Probeer eens verrassing selementen aan te brengen in de pro gramma's. Tradities zijn goed, verrassingen nog beter. Het beeld van de Bond moet nog duidelijker naar buiten gebracht worden. Alle Bondsleden moeten hun vaardighe den en kundigheden inzetten en zich overal laten horen. Het vrouwencapitool was erg boei end. Jammer was het dat de leden in de zaal niet mee mochten diskussië ren. Er kwamen veel zaken naar vo ren, die de leden nog eens kunnen overwegen of waar ze verder over kunnen diskussiëren. Als je op z'n dag ziet en hoort hoe veel vrouwen zich vrijwillig en en thousiast inzetten voor de Bond, dan ben ik er vast van overtuigd, dat de Bond nog een toekomst heeft. J. Elema-Meinardi Het streekmuseum voor Tholen en St. Philipsland te St. Annaland (Bie renstraat 6) heeft deze zomer een spe ciale TEGEL-tentoonstelling. Met als centraal punt: tegels en tegeltableaux van Frouwien Visser uit Wageningen. Bij deze tegels is een unieke kleder drachten kollektie van echtparen uit geheel Nederland. Het betreft 44 pa ren, van Ameland tot Axel, dus ook Zeeuwse klederdrachten op tegels. Daarnaast zijn er ook vogels, bloe men en kinderspelen op tableaux en tegels van haar hand. Natuurlijk is er in het streekmuseum nog veel meer te zien en wij hopen dat velen de weg naar het museum zullen vinden. Bij warm weer is het soms fijn om eens ergens binnen te kunnen kijken en bij een minder mooie dag is het goed een uitstapje in reserve te hebben. Het Streekmuseum is open tot half sep tember, dinsdag t/m zaterdag van 15.00-17.00 uur. Op aanvraag is het ook mogelijk op een ander tijdstip een bezoek te brengen, wat voor grotere of kleinere groepen erg prettig kan zijn. Entree ƒ1,50 en voor kinderen tot 12 jaar 0,50. Tel. van de beheer der van het museum: 01665-2649. De stoomtram Vanaf dinsdag 1 juli gaat de stoom tram Goes - Borsele weer rijden (niet op maandagen). Beslist iets om in de gaten te houden in de vakantie. Het trammetje gaat door een schitterend gebied en heeft op zich al een heel aparte sfeer. Kosten ƒ8,p.p. In het trammetje is steeds een restauratiewa gen aanwezig zodat het een eventueel dorstige keel aan niets zal ontbreken. 'Vanuit de tram is "De Zak" weer eens heel anders te bekijken dan van uit een auto of vanaf de fiets. Brooijmans te Kuitaart; C. Butijn te Krabbendijke; M.W. Dekker te Bie- zelinge; P.F. Heerenthals te Kam perland; L. Jansen te Kruiningen; C.J. Joppe te Melissant; A.P. Koster te Krabbendijke; W.L. Leen- dertse te Wissenkerke; M.P.P.M. Luijkx te Woensdrecht; P.F.J. Luijkx te Hoogerheide; J.L. Mas seurs te Oud-Gastel; J.W. Melse te Aagtekerke; E.J.H. Neve te Ossenis- se; R. Pieters te Vogelwaarde; J.M.P. Verburg te Kortgene; R.J. Vermuë te Kruiningen; W. de Visser te Aagtekerke; A.P.E.M. de Weert te Ossendrecht; A. Wesdorp te Den Bommel; R.C.M. van 't Westeinde te Ovezande; S. Westerweel te Zon- nemaire; S.E. Zwarekant te Hulst; C.A. Zweemer te Kruiningen. Geslaagd voor het diploma assistent akkerbouwer: P.A.C. van Peperstraten te Acht huizen. Vrijdag 20 juni 1986 Agrarische school op terrein TH Delft Het kollege van bestuur van de TH- Delft heeft een braakliggend terrein van 8 hektare ter beschikking gesteld aan een op te richten Hogere Agrari sche School (HAS). Het Delfts kol lege ziet als positief effekt van deze ontwikkeling: samenwerking op het gebied van de biotechnologie en de 'groene hoek' van Bouwkunde (Landschapsarchi- tektuur). Volgende maand zullen de HAS en van Dordrecht en Utrecht zich uitspreken over een fusie. De besturen van beide scholen zijn het al eens geworden over de samenwer king en waren al op zoek naar een lokatie: deze moest in of dicht bij een belangrijk tuinbouwgebied lig gen. Daarnaast moest de school goed bereikbaar zijn en in de stad van keuze moest al hoger beroepson derwijs aanwezig zijn. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21