gropatax 3 zlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave: Jaarlijkse ekskursie kring 'Axel' (wijziging vertrektijd!) De kring nodigt u uit tot deelname aan de jaarlijkse avondekskursie, die gehouden wordt op dinsdag 24 juni 1986. Op het programma staan een rondrit door de kring 'Hulst' en een bezoek aan enkele bedrijven o.a. Mouterij Menu. Vertrek: 17.30 uur vanaf het Szyd- lowskiplein te Axel. Kosten ƒ15,per persoon. Opgave vóór 22 juni bij de sekreta- ris, A. Mol, tel. 01154 - 1397. Ook voor gezinsleden. AFD. AAGTEKERKE VAN DE ZLM De Afd. Aagtekerke van de ZLM wil in samenwerking met VVV Aagteker ke weer een trekkerbehendigheids- wedstrijd organiseren op woensdag 16 juli. Opgave deelnemers vóór 1 juli bij A. de Visser, tel. 2199 of André Mal- jaars, tel. 1494. Verder kan men zich opgeven voor een ekskursie naar het werkeiland Neeltje Jans. Voor opgave en infor matie Fr. Dekker, tel. 1331, tevens vóór 1 juli. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Dagekskursie op woensdag 30 juli naar bloemenveiling Westland, en K.I.-station te Lexmond, geflankeerd door koffiemaaltijd en diner. Opge ven vóór 26 juni bij W. Geldof, tel. 01189-1250. Afd. Dinteloord/Steenbergen Veldekskursie op 2 juli naar het be drijf van G. Breure, Schenkeldijk 6 te Dinteloord. De heer Breure en zijn gewasbeschermingsspecialist R. Lam- mers zullen leiding geven aan de eks kursie die begint om 19.00 uur. Na afloop napraten in "De Lantaarn" te Dinteloord. ZLM afd. Middelburg e.o. De afdeling Middelburg e.o. van de ZLM gaat op exkursie naar het eiland Tholen waar onder leiding van de heer D.L. Koppenhol de bloemzaad teelt wordt bezichtigd. Een en ander vindt plaats op woensdag 23 juli a.s. Vertrek 12.45 uur. Thuiskomst 22.00 uur. Kosten inkl. konsumpties Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01 100)(21010), tst. 20, 21, 22 Telecopier (01 100) 31189 Stationslaan 4 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01 100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 en diner ƒ50,— p.p. Opgave vóór 18 juni a.s. bij A. Dingemanse, tel. 01180-13898. (Meer informatie op de konvokatie die aan alle leden is toe gezonden.) AFD. WISSENKERKE VAN DE ZLM Ekskursie naar het aardappelkweek- bedrijf "De Oosthof" te Rilland, één van de vestigingen van Meyer b.v. op donderdag 26 juni om 14.00 uur. Op geven voor dinsdag 24 juni bij uw se- kretaris, tel. 01107-1317. AFD. FIJNAART/HEIJNINGEN VAN DE ZLM Ekskursie naar het akkerbouwbedrijf van de heer M. Vervoort, Rijpersweg 79 te Stampersgat op 24 juni 1986 om 19.00 uur. Afd. Nw. en St. Joosland De afd. Nw.- en St. Joosland van de ZLM houdt op maandag 7 juli een avondexkursie op het bedrijf van de heer P.J. van Nieuwenhuizen, Lan- geweg 24, Nw,- en St. Joosland. Aan vang 19.00 uur. Afd. Scherpenisse en Stavenisse v.d. ZLM De afdelingen Scherpenisse en Sta venisse van de ZLM organiseren op donderdag 3 juli a.s. een ekskursie naar proefboerderij Westmaas. Ver trek 18.00 uur. Opgave via tel.nr. 01663 - 2397 of 01666 - 2399. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands" en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se- kretaris: B. Koole, Steenwijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. Agrarische evenementendag Oostburg In Oostburg op het Ledelplein zal op zaterdag 28 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur een agarische evenemen tendag plaatsvinden. Deze dag wordt georganiseerd door de Regio nale Agrarische Kommissie in sa menwerking met de Winkeliersvere niging Oostburg. Op het programma staan o.a. diver se agrarisch getinte demonstraties en wedstrijden, zoals broodbakken, schapen scheren, een trekkerbehen- digheidswedstrijd, herkennings wedstrijden, boom zagen, koeien melken en er wordt brood gebakken van Nederlandse tarwe. Aan de wedstrijden zijn prijzen ver bonden. Deze worden om 17.00 uur uitgereikt. 30ste Thoolse Dagen 1986 De fokveedag is dit jaar verplaatst naar woensdag 25 juni, aanvang 10 uur op het Pluimpotterrein in Scher penisse. Ingeschreven zijn 93 stuks rundvee 130 stuks schapen, verdere konijnen en kippen. Tevens zal de middenstand van Scherpenisse een expositie organiseren in de grote consumptietent. Donderdag volgt de bejaardenmiddag en talentenjacht. Vrijdag AVRO's disco Olympics. Zaterdag 28 juni wordt de hoogtij dag met Herders en Politiehonden, fiets en motorcross, trekkertrek- wedstrijden, blind rijden en schansspringen met auto's, ralley alsmede het optreden van de beken de boeienkoning Joe Alcatraz. 's Avonds dansorkest Birdland en kampvuur. radio - t.v. Dinsdag 24 juni a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "50 jaar Sprenger-Instituut" "De nieuwe fruitteeltproeftuin in Zeewolde" Donderdag 26 juni a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Aspekten van de superheffing", een vraaggesprek met dr. ir. H.P.F. Curfs, direkteur Veehouderij en Zui vel van het ministerie van landbouw en visserij. Kring Oost- en Midden Brabant op bezoek bij kring Walcheren De kring Oost- en Midden Brabant van de ZLM houdt zijn jaarlijks uit stapje voor leden en hun echtgenotes op dinsdag 12 augustus 1986 met een bezoek aan Walcheren. Daar wordt onder leiding van een bestuurslid van de Kring Walcheren van de ZLM o.a. een bezoek gebracht aan Miniatuur Walcheren te Middelburg. De kosten van deze geheel verzorgde reis bedra gen ƒ70,per persoon. Men kan zich uitsluitend opgeven vóór 28 juni a.s. door storting van ƒ30,per per soon op bankrekeningnummer 1513 95.500 van de ZON te Eindhoven, on der vermelding van "Busreis Oost- en Midden Brabant". Zij die zich opge ven krijgen nadere informatie over tijd en plaats van vertrek. Jaarlijkse Veetentoonstelling Oostburg De jaarlijkse Veetentoonstelling te Oostburg vindt dit jaar voor de 49ste keer plaats. Ze wordt gehouden op woensdag 16 juli 1986 op het Ledel plein, aanvang 9.30 uur. Hiervoor kunnen worden aange voerd 200 stuks fokvee en mest- vee en verder nog talrijke schapen en geiten. Ook niet ingeschreven scha pen mogen worden aangevoerd. Fokvee, schapen en geiten moeten voor 12 juni zijn aangemeld. In schrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de sekretaris de heer H. Dierikx, Boogaardstraat 3, 4527 EA Aarden burg, tel. 01177 - 1446. Mestvee en handelsvee kan voor de ze tentoonstelling worden ingeschre ven tot 16 juli 9.00 uur op de ten toonstelling bij het sekretariaat. Mestvee dat voor 12 juni is aange meld bij de sekretaris kan ook wor den opgenomen in de katalogus. Wedstrijden voor IJslandse paarden Op zaterdag 21 en zondag 22 juni worden op het terrein van manége de Broeksie, aan de Groenstraat 14 in Esbeek (N.B.), de jaarlijkse wedstrij den voor IJslandse paarden georga niseerd. Dit kleine paard, dat sterk genoeg is om elk gewicht te dragen, heeft zich in Europa een bijzondere plaats ver worven als veelzijdig gezinspaard, en ze leent zich ook bij uitstek tot het be drijven van de wedstrijdsport. Hard en sober, in eeuwenlange afzondering op IJsland gefokt, vormen deze paar den vandaag de dag het enige Euro pese ras, dat sinds in 930 na Chr. een invoerverbod voor paarden op IJs land van kracht werd, niet meer met andere rassen is gekruisd en als zoda nig de meest zuivere afstammeling van het oude germaanse paard is. De nakomelingen van deze Vikingpaar- den hebben ook andere eigenschap pen behouden, die in de meeste paarderassen verloren gingen: naast stap, draf en galop beschikken ze ook over tölt en telgang. Juist aan deze twee laatstgenoemde gangen kan men op de komende wedstrijden in Esbeek zijn hart ophalen. Naast verschillen de töltproeven zullen ook telgangren- nen een spektakulair en fascinerend onderdeel vormen. Kontrole steekthermometers Op donderdag 3 juli is er op het de- monstratiebedrijf, Braakmanweg 4 te Biervliet en op vrijdag 4 juli op de proefboerderij "Rusthoeve" gelegen heid om van 10 tot 16 uur steekther mometers te laten kontroleren. Tevens is er de mogelijkheid om ken nis te nemen van elektronische meet- aparatuur en waar men moet meten in een bewaarplaats. Deze dagen worden georganiseerd door het Konsulentschap voor de Ak kerbouw en Tuinbouw te Goes en het Konsulentschap in Algemene Dienst voor kwaliteit en bewaring ten behoe ve van de akker- en tuinbouw te Wa- geningen. Vergeet niet uw steekthermometer te voorzien van Uw naam en adres. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100-15710 (Goes) tel.01180- I 1451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annalund) tel. 01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116 - !540(Renesse) Fijnaart: vrijdag 27 juni a.s. 11.30 - 13.00 uur, Hotel de Graanbeurs. Voor de week van 23/6 t/m 27/6 geen zitdagen. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 Landhoiiwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur dc heren J. Zuidweg en .1. van Nispen. Landhoiiwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer .1. Vroegop. De heer Markusse is met vakantie van 23 juni t/m 18 juli. De kollega's nemen waar. Belt u even naar de ZLM (01100-21010), Dineke Visser. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060', rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bêreikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Ir. Van Logtestijn nieuwe voorzitter VLB Met ingang van vrijdag 13 juni is ir. G.W. van Logtestijn de nieuwe voorzitter van de VLB, de Landelij ke Vereniging van Accountants- en Belastingadviesburo's. Hij is de op volger van de heer H.J. Volriet, die op 63-jarige leeftijd zijn funktie heeft neergelegd en gebruik maakte van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding. De nieuwe VLB-voorzitter Van Log testijn (59) is tevens algemeen direk teur van het Accountants- en Be- lastingadviesburo NCB in Tilburg. Van Logtestijn, die ook de kwalifi- katie Accountant- administratiekonsulent (A.A.) ach ter zijn naam heeft, is al sinds 1955 werkzaam bij zijn huidige werkgever. bestemmings plannen Made en Drimmelen Vanaf 16 juni ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp- bestemmingsplan Buitengebied Gedurende bovengenoemde termijn kunnen bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. ir. G. W. van Logtestijn Interprovinciale schapenfokdag Op zaterdag 26 juli a.s. wordt door de Vereniging Landbouwtentoonstel ling Dordrecht de interprovinciale schapenfokdag (voor niet- zwoegervrije-bedrijven) georgani seerd. Deze keuring wordt gehouden in natuurgebied "De Merwelanden". Indien U graag wilt inzenden en nog geen inzend-formulieren heeft ont vangen bel dan naar P. van Nes, tel. 078 160765. Pag. 4 Ir. de Bont: Terughou dend prijsbeleid voorwaarde voor gezond Europees land bouwbeleid. Pag. 5 Ontmoetingsdag kring Oost Zuid-Beveland. Pag. 6-7 Uit de Praktijk. Pag. 8 Beraad op beperking in- zaaibieten in '87 gewenst; Veld- periode pootaardappelen vraagt weinig selektiewerk. Pag. 9 Bouwplan demonstratie- bedrijf Zeeuwsch-Vlaanderen in tensiever. Pag. 11 Konservenindustrie in de problemen. Pag. 13 Beworteling granen ver dient meer aandacht; Meeldauw breekt door in tarwe. Pag. 14 Landbouwkundige waar de van dierlijke organische mest. Pag. 15 Veehouderijsektor op één lijn brengen bij voortgaande automatisering. Pag. 17 Beregening grasland vaak niet rendabel. Pag. 19 Bloemen- en groenteteelt KNLC: Schade Tsjernobyl moet vergoed worden; Nieuw plante- nopkweeksysteem: de culto-pot. Pag. 21 Voor de Vrouw; PJZ- geluid. Pag. 22 en 23 Markt. 2 Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2