Schade Tsjernobyl moet vergoed worden Grote appeloogst in Europa Nieuw plantenopkweeksysteem geeft meer teeltzekerheid: 'de culto-pot' Rabobank voorziet sterke groei champignonteelt Bloemen- en groententeelt KNLC: Omzet C.V.Z. in 1985 aanzienlijk lager Konsument wil groente met meer smaak Geld uit zeewier De kommissies Bloemen- en Groen tenteelt kwamen op 13 juni jl. in een gezamenlijke vergadering bijeen, waarbij o.a. aan de orde kwamen Denarkas en Sektorbeleid en de ramp in Tsjernobyl. Denarkas en sektorbeleid De kommissies Bloemen- en Groen teteelt bleven bij hun eerder ingeno men standpunt aangaande Denarkas en sektorbeleid. De voor Denarkas geplande tijdspe riode van 12 jaar dient te worden volgemaakt. Daar sluit ook de fi nanciering door de Rabobank op aan. De overschotten uit het sektorbeleid, geraamd op zo'n ƒ15 miljoen, moe ten voor de glastuinbouw gereser veerd blijven. De besteding ervan zal een struktu- reel en zo breed mogelijk effekt moeten hebben. De voorkeur ging uit naar de volgen de projekten: nieuwe gewasbescher mingstechnieken, C02, kasklimaat en warmtepompen; techniek van de voorlichting en Denarkas. Tsjernobyl Uitvoerig werd stilgestaan bij de ge volgen van de ramp met de kerncen trale in Tsjernobyl. Natuurlijk kwam daarbij ter sprake de door de groenteteelt geleden schade als ge volg van verminderde afzet of zelfs een verbod op verkoop, bijv. van spinazie. Ook al dient te worden er kend dat niet altijd even duidelijk zal kunnen worden vastgesteld wat de precies omvang is van de geleden schade, de thans door de minister van landbouw toegezegde vergoe ding, nl. schade voor vernietigde spi nazie en niet te verwerken schapen melk, is volstrekt onvoldoende. De kommissies Bloemen- en Groen teteelt zijn van mening dat het bij zonder onrechtvaardig zou zijn, in dien de Nederlandse groentetelers een zeer geringe of geen vergoeding zouden ontvangen door schade als gevolg van overheidsmaatregelen, voor schade met een causaal ver band, of onevenredige schade die de normale ondernemingsrisiko's ver te boven gaat. Dan is er nog niet gesproken over de schade die het Centraal Buro van de Tuinbouwveilingen heeft geleden als gevolg van ekstra reklame voor ra dio en TV in binnen- en buitenland en als gevolg van het uitgeput zijn van diverse produktenpotten. Nitraatnormen Duitsland Zeer verontrustend toonde zich de kommissie Groenteteelt over de plannen van West-Duitsland om tot verscherpte nitraatnormen te komen voor sla, rode biet en spinazie. Deze Duitse normen zijn sterk overtrok ken. Deze zaak speelt met name in de winter omdat dan er een groot aanbod uit Zuidelijke landen bestaat waar vanwege de meer zonneschijn minder nitraat in de produkten aan wezig is. Het Landbouwschap heeft ondertus sen zijn verontrusting over deze aan gelegenheid bij de minister kenbaar gemaakt middels een brief, waarin er op aan wordt gedrongen met de Duitse overheid in overleg te treden. ir. B.J. van der Toom Zeer voorlopige indrukken van de appeloogst van dit jaar wijzen in de richting van een grote produktie. In vrijwel heel Europa wordt gespro ken van een goede tot overdadige bloei. Over het algemeen was de bloei later, maar op het moment van volle bloei was het weer goed. Dit had met name in Nederland tot ge volg dat de bloei van diverse rassen min of meer gelijk viel, zodat de bestuiving optimaal kon plaats vinden. Er zijn enkele landen die nog een slag om de arm houden. Daar spreekt men van een normale oogst. Deze landen zijn: Frankrijk, Enge land (er zijn veel bijen verloren ge gaan in de afgelopen winter) en Spanje. In veel landen is het beeld bij de herfst- en winterperen gelijk aan dat bij de appelen. In Nederland lijken de peren er wat minder goed voor te staan. De bloei was nogal wissel vallig. Weinig zomerperen De raming van de oogst van zomer fruit in de diverse produktielanden laat een wisselend beeld zien. Zo worden er in Frankrijk en Spanje weinig zomerperen verwacht. In Ita lië denkt men wel meer te oogsten dan vorig jaar, maar de produktie blijft beneden het gemiddelde over de periode 1980/1985 (zie tabel op pag. 4). De produktieraming van perziken laat in z'n totaliteit een kleine toena me zien t.o.v. vorig jaar. Spanje en Griekenland zijn landen, waarin over een wat langere periode gezien, de produktie steeds nog wat toe neemt. In Frankrijk en Italië is spra ke van een stabilisatie met de moge lijkheid van afwijkingen naar boven of naar beneden al naargelang de weersomstandigheden. Dit jaar wordt er voor die landen een norma le oogst voorzien. Steeds meer nectarines Een duidelijke groei zien we bij de produktie van nectarines. Italië en Frankrijk zijn de beide grote produ centen. Verder komen deze nog uit Spanje, Griekenland en Portugal. In al deze landen neemt de produktie toe. Wat de abrikozen betreft, is de situatie dit jaar wisselend. Spanje verwacht weliswaar een grote oogst, maar vanwege het slechte weer is een groot deel van de oogst alleen ge schikt voor industriële verwerking. Frankrijk verwacht veel en Grieken land weinig abrikozen te zullen oogsten. Naast de bestaande opkweek- systemen is er sinds kort de mo gelijkheid planten op te kweken in de zg. 'culto-pot'. Eén van de belangrijkste voordelen hiervan is dat hiermee meer speelruimte in de planttijd wordt verkregen. Deze 'culto-potjes' worden ge maakt door een machine die van origine in de sigarettenindustrie gebruikt wordt. Deze machine maakt sigaarvormige potjes van 4 cm lang en 1,5 cm doorsnede, die bestaan uit een omhulsel van een bepaald soort sigarettenpa pier gevuld met losse potgrond. De mogelijkheid bestaat om tij dens het fabrikageproces een zaadje aan het potje toe te voe gen, maar er kan ook gezaaid worden in afgeleverde potjes. De fabrikage van deze potjes vindt nu plaats in een Westduitse fabriek, waarna een Nederlandse planten- kwekerij ze importeert. Grote partij en worden tijdens het fabrikagepro ces gezaaid, kleine partijen worden door de plantenkweker zelf gezaaid. Kostenbesparing De potjes worden in trays gezet, 252 potjes per tray. Per m2 kunnen ca. 4 trays of 1000 potjes komen te staan. Dit grote aantal zorgt sowieso al voor een kostenbesparing ten op zichte van andere potsystemen. Een groot voordeel is verder dat met dit systeem veel minder wortelbreuk op treedt; tijdens het opkweekproces blijven de plantjes nl. in 'de eigen cel'. Ook hoeven culto-plantjes niet meteen de grond in, ze kunnen even tueel 1 a 2 weken binnen of buiten verzorgd worden alvorens uitgeplant te worden. Dit zou bij voorbeeld goed uit kunnen komen als de weersomstandigheden on gunstig zijn voor uitplanten. De plantjes kunnen met iedere gangbare plantmachine worden uitgeplant. Teeltzekerheid De culto-plantjes zijn uiteraard duurder dan losse plantjes, afhanke lijk van het produkt varieert dat van iets duurder tot twee keer zo duur. Daartegenover staan een aantal voordelen, waaronder meer teeltze- kerheid, snellere aanslag, minder uitval. De culto-plantjes worden ge leverd door plantenkwekerij Rugge B.V., Prinsenweg 2b, 3237 LN te Vierpolders. Op 12 en 13 september a.s. houdt dit bedrijf open dagen, waarbij o.a. een vergelijkingsproef voor div. sla-, kool-, selderij- en preirassen wordt getoond tussen los se plant, perspotplant en cultoplant. Twee zeer goed ontwikkelde selderij-planten, die ook twee weken geleden al 'plantrijp' waren De konsument verwacht dat verse groenten in 2000 meer smaak zullen hebben, met minder chemische bestrijdingsmiddelen zijn behandeld en met minder kunstgrepen langer houdbaar zullen zijn. Ir. A.A.M. Sweep, direkteur van het Centraal Bureau voor de Nederland se tuinbouwveilingen, schetste dit beeld over de verlangens van het pu bliek in de nabije toekomst. Hij was een van de sprekers op het symposium dat in Ede is gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Sprenger-Instituut, dat zich De Rabobank Nederland voorziet een sterke groei van de Nederlandse champignonteelt tot 1990. Vorig jaar steeg de produktie met ongeveer tien procent tot een rekord van 105 mil joen kilo. In 1990, zo schat de bank in een onderzoek, zal die produktie ongeveer 150 miljoen kilo zijn. De champignonsektor heeft in de totale produktiewaarde van de Nederland se tuinbouw een aandeel van ongeveer drie procent. Daarmee is de champig non naast sla, tomaat, komkommer en paprika het belangrijkste tuin- bouwprodukt geworden. Voor een goede winstgevendheid is de sektor volgens de bank vooral aangewezen op de export. Groeimogelijkheden ziet de Rabo nog op de Westduitse, Engelse, Oostenrijkse en Skandinavi- sche markt. Hoge kwaliteit en een goede koördinatie van de afzet door de kwekers zijn daarbij van het groot ste belang. De bank verwacht dat de uitbreiding gepaard zal gaan met een schaalver groting. Mechanisatie, automatisering en biotechnologie zullen worden toe gepast om een hogere produktie per vierkante meter te bereiken. bezig houdt met landbouwkundig on derzoek en deel uitmaakt van het mi nisterie van landbouw. Kwaliteit opvoeren Aan de hand van geregelde onderzoe ken wil het instituut de kwaliteit van de tuinbouwprodukten opvoeren. De teler zal in de naaste toekomst ook met scherpere voorschriften van de overheid voor chemische bestrij dingsmiddelen rekening moeten hou den. Het terugdringen van deze ongewenste stoffen, verbetering van de kwaliteit van de gewassen en het op de juiste ogenblikken oogsten van de groenten zullen een betere beheer sing van het produktieproces mee brengen. In de eerste helft van 1985 stelden de appelprijzen erg teleur. De veiling- omzetten waren aanzienlijk lager dan het jaar daarvoor. De hoop dat in de tweede helft van het jaar de achterstand ingehaald zou worden, is niet in vervulling gegaan. De aan zienlijk kleinere oogst bracht welis waar wat hogere prijzen op in verge lijking met die van het jaar daarvoor maar niet genoeg om het kleinere aanbod te kompenseren. Dit ver meldt de Coöperatieve Tuinbouw Veiling Zeeland (CVZ) in haar jaar verslag over 1985. Als reden voor de lagere omzetten noemt de CVZ de kwaliteitsvermin- Rekordhoeveelheid import appelen van Zuidelijk Halfrond De jongste raming van de export van appelen van het Zuidelijk Halfrond naar de E.G. laat een rekordhoeveel- heid zien. In totaal verwacht de SAN- ZA dat er dit jaar 437.000 ton uit de vijf ZHR-landen in de Gemeenschap zal worden ingevoerd. De beide voor gaande jaren was het iets meer dan 400.000 ton. Vergeleken met vorig jaar is er met name veel uit Chili geïmporteerd. Die hoeveelheid nam toe van 87.000 ton tot maar liefst 144.000 ton. Dat is maar weinig minder dan er uit het be langrijkste leveranciersland, Z. Afrika komt. Naast het betrekkelijk kleine aanbod in de E.G. heeft verder ook de sterke daling van de dollarkoers een grote hoeveelheid ZHR-fruit naar West- Europa gelokt. dering door de hagel, maar ook bleef het fruit in 1985 erg klein, waardoor er veel te veel in de kleine maten beschikbaar kwam. Door het gebrek aan kwaliteit liep ook de eksport van Nederlandse appelen sterk terug. De vorstschade in januari en februa ri van 1985 zorgde ervoor dat de aanvoerprognoses voor 1985 moesten worden herzien. Na een late pluk in 1984 gingen de fruitbomen niet afgehard de winter in, een vorst van 15°-20° bleek toen teveel. Ook in het werkgebied van de CVZ moesten duizenden bomen gerooid worden. Met name het ras Jonagold kreeg zware klappen. De meeste schade ontstond voor wat Zeeland betreft in Oost Zuid-Beveland. Zo mogelijk nog zwaarder gedupeerd waren de kleinfruittelers en dan spe ciaal de bramentelers. Er was op de meeste bedrijven sprake van een to tale misoogst. De totale omzet van de CVZ daalde in 1985 met bijna 7 miljoen gulden tot 44,5 miljoen gulden. De appels namen van die daling ruim 2 miljoen voor hun rekening, de peren 1,5 miljoen. De Japanners verbruiken elk jaar 27.000 t zeewierprodukten. Van af 1987 kan dat veel meer worden, want het konstruktiebedrijf IHI bouwt thans een fabriek, waarin zeewier tot medicamenten en toe voegingen voor ijs kan worden verwerkt. Daarnaast moet dit zee wier ook als basis voor kringloop papier en kunstmest dienen. Vrijdag 20 juni 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19