Ir. H. Folkerts: 'Veehouderijsektor op één lijn brengen bij voortgaande automatisering' korte wenken veehouderij Taurus, de takorganisatie die het gebruik van de komputer in de rundveehouderij wil bevorderen, heeft ambitieuze plannen in petto. Gezondheidsdiensten, boekhoudburo's, veeverbeteringsorganisaties, zuivel- en mengvoederindustrie en dealers van leveranciers van kom- puters en programma's bundelen zich en proberen via Taurus tot een gekoördineerde aanpak te komen in het aanbieden van hun informa tie aan de melkveehouder. Wanneer één dezer dagen de landelijke raad voor bedrijfsontwikkeling het groene sein geeft, kan het eerste projekt van start gaan met het gebruik van een komputer op het be drijf als hulpmiddel bij de bedrijfsvoering. Belangrijk is hoe Taurus het wegennet van informatie op efficiënte wijze weet aan te leggen, zodat de veehouder straks eerder en sneller beslissingen kan nemen op zijn bedrijf via een beeldscherm. 'De tijd dat ieder zijn eigen weg ging in de automatisering is voorbij', zegt ir. H. Folkerts, die nu een half jaar als projektleider/koördinator voor Taurus werkt en van hieruit veel kontakten legt met het bedrijfsleven. Hij probeert nu samen met de in dustrie konkrete afspraken te maken daar waar men het met elkaar over eens is. Eén van de zaken die de hoogste prioriteit hebben, is het standaardiseren van het leggen van koppelingen tussen proceskompu- ters (bijvoorbeeld een automatische krachtvoerdoseerinstallatie) en een bedrijfskomputer. Hiermee is intus sen een aanvang gemaakt. Voor Friesland staat een eerste proefprojekt op stapel. Dat wordt een regionaal opgezet informatie-net met dien verstande dat het na de proefperiode ook elders in het land op soortgelijke wijze kan gaan draaien. 'Belangrijk is dat we ervaring op doen met het uitwisselen van infor matie uit centraal opgestelde kom- puters van dienstverlenende en kom- merciële bedrijven. Bovendien moet de informatie op een geschikte en snelle wijze naar het bedrijf gezon den kunnen worden, op ieder ge wenst moment van de dag', zegt Folkerts. Informatie over de melkproduktie en de aflevering van de melk, KI- gegevens, een veeadministratie met koekalender en een individueel melkcelgetal per koe, een krachtvoer- adviespro.gramma en mogelijk ook een techriisch-ekonomische admi nistratie zal allemaal in dit projekt worden opgenomen. Efficiënt transport Als één van de doelstellingen die hoog op het lijstje van Taurus staan, noemt Folkerts het stimuleren van een efficiënt transport van gegevens tussen de eksterne komputers en van hieruit naar het melkveebedrijf. Hiervoor is een verkeersnet nodig dat geen opstoppingen kent. Om dat mogelijk te maken moeten speciale 'vertaalprogramma's' geschreven worden die een verbinding van het ene merk komputer met het andere tot stand brengt. Het videotex-systeem van de PTT is goed geschikt voor transport. Via een simpel telefoontje kan de gebrui ker bij dit systeem kontakt leggen met de verschillende komputers bui ten het bedrijf. Videotex is de naam voor een kommunikatie-systeem dat berust op een internationale af spraak tussen de PTT's uit diverse westerse landen en draagt dus een in ternationaal karakter. Grote fabri kanten als IBM, Commodore, Oli vetti en Philips onderschrijven deze standaard en houden bij de produk- tie van hun apparatuur hiermee nu al rekening. Er is dus nogal wat gaande op dit terrein. Volgens Fol kerts is het daarom nu de tijd vanuit de takorganisaties hierop in te sprin gen en niet te blijven toezien naar wat er allemaal nog komen gaat in de voor ons liggende jaren. 'Het is voor de landbouw aantrekke lijk aan dit kommunikatie-net een eigen standaard te koppelen, opdat veehouders met bijvoorbeeld naast melkvee varkens of schapen op het bedrijf met één en hetzelfde informatie-circuit te maken krijgen'. 'Hierin kun je dan vastleggen hoe je met zijn allen van zo'n systeem ge bruik wilt maken. Welke gegevens Vrijdag 20 juni 1986 worden wel uitgewisseld en welke niet, hoeveel informatie mag in één keer worden overgedragen en met welke snelheid en nauwkeurigheid moet dit gepaard gaan?' 'Aan alles hangt een prijskaartje en dat betekent dat vooraf door de ge bruikers zelf bepaald moet worden wat men wenst', aldus Folkerts. Certifikatenregeling Een botsing in de verkeersstroom van informatie kan vooral ook ont staan als programma's niet met de zelfde gegevens werken. Iedereen is er bij gebaat dat de komputers reke nen met duidelijk omschreven uni forme kengetallen en begrippen, zo dat de komputer en gebruiker weten waar ze aan toe zijn. 'Ons gezamenlijk doel is om het in vesteren in een komputer rendabel te maken voor een grote groep van vee houders. De wensen van de gebrui kers mogen best uiteen lopen, maar ze moeten wel bekend zijn bij de ma kers van de vaak niet goedkope pro gramma's'. Folkerts legt ons een recent rapport voor, waarin een beperkte groep melkveehouders, die hoge eisen stel len in het bedrijf, hun wensen heb ben neergelegd. Deze informatie is goed te gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe projekten. 'Ook door het instellen en begelei den van gebruikersgroepen, bijvoor beeld per merk, kun je meer inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en de haalbaarheid van een komputer- systeem op het bedrijf. Het beter le ren gebruiken en het aangeven van tekortkomingen van een bepaald programma is daarnaast net zo be langrijk'. Adviserende gebruikersgroep In het werkplan wordt voorgesteld ten behoeve van Taurus een aparte (landelijke) gebruikersgroep samen te stellen. Folkerts licht toe. 'Hierin zouden niet alleen grote, maar ook kleine bedrijven vertegen woordigd moeten zijn uit verschil lende regio's. Alle bestaande be- drijfstypen zouden zo aan hun trek- De Taurus heeft voor de rundveehouderij ambitieuze plannen in petto.... Folkerts heeft goede hoop dat er binnen afzienbare tijd een certifika tenregeling komt, waarmee voor de gebruiker van een programma een zekere garantie geboden wordt dat de kwaliteit van het programma goed is. Overleg hierover met de in dustrie is ook gestart. Het certifikaat dat na het testen van een programma door Taurus afgegeven gaat worden, is een kwaliteitsaanduiding voor de betrouwbaarheid, de aktualiteit en de uniformiteit van de gebruikte ge gevens in het programma. 'We zullen dus niet alleen eisen stel len aan het op een gelijke wijze han teren van gegevens en kengetallen. De smeerolie-funktie die Taurus op dit gebied heeft, gaat duidelijk ver der. Ons staat voor ogen dat zowel de veehouder als de dierenarts en de voorlichter weten hoe ze de gegevens op de uitdraai van de komputer moeten opvatten en beoordelen. Men zal immers in bepaalde situaties goed dienen in te schatten wat er aan de hand is op het bedrijf. Taurus kan een platform zijn om de ver schillende vakgebieden als fokkerij, voeding en gezondheidszorg goed op elkaar aan te laten sluiten bij het op zetten van een komputerpro- gramma'. Open opstelling In het gesprek geeft Folkerts er blijk van dat Taurus zich op voorhand niet zal gaan storten in het vervaar digen van nieuwe programma's. Hij ziet een open benadering van de partners in het bedrijfsleven zinvol om met sukses te opereren als takor ganisatie. Hij stelt: 'In deze tumult volle wereld kan de één niet zonder de ander en juist daarom is een meer sturende funktie van Taurus meer op zijn plaats'. hieromtrent. Met Taurus heeft voor overleg plaatsgehad over dit onder zoek, dat onder leiding van Agridata is uitgevoerd. De zuivelfabriek wil uiteraard graag weten wanneer de melktank op het bedrijf vol is. Dan kan men daar de melkritten plannen tegen de laagst mogelijke kosten. De veehouder is vooral geïnteresseerd in de hoeveel heid, de samenstelling en de kwali teit van de afgeleverde melk om hier op in zijn bedrijfsvoering snel op in te spelen. Ook over het funktioneren van de melkkoeltank bestaat bij de veehouders behoefte aan snelle in formatie, zo geeft dit onderzoek in grote lijnen aan. Het is voor iedere melkveehouder zaak om zo dicht mogelijk op het kwotum te melken. 'Wellicht', zo zegt Folkerts, 'dat de komputer bij dit tankmelkgebeuren zijn waarde voor de bedrijfsvoering hier nadruk kelijk kan bewijzen'. Taurus wil daarom overleg met de zuivelin dustrie voor een mogelijk vervolg van dit onderzoek in een proefpro jekt, waarin deze informatie door middel van een komputer verwerkt wordt'. Informatiebank Insiders konstateren in het buiten land (waaronder de Verenigde Sta ten en Engeland) een stagnatie in de verkoop van komputers. De stilstand in de ontwikkeling van goed bruikbare programma's schijnt hieraan debet te zijn. Programma's moeten kwalitatief goed in elkaar ste ken, wil de gebruiker voldoende pro fijt hebben van zijn komputer. Het is de brandstof waarop het systeem werkt. In Nederland is de interesse zeker niet aan het verminderen, vindt Fol kerts. 'We lopen dan ook echt niet achter bij andere landen', stelt hij ir. H. Folkerts vast. 'Wel is het nodig dat er meer zicht wordt gegeven op hetgeen wat al op de markt is verschenen. Daar willen we in voorzien door het opzet ten van een informatiebank. Ook de leveranciers van komputerappara- tuur en -programma's zijn hier erg voor in'. Met het bedrijfsleven zal binnenkort dit gezamenlijke initiatief inhoude lijk en organisatorisch verder uitge werkt worden. De aard en inhoud van bestaande programma's, de prijzen, garantiebepalingen en han- delsvoorwaarden alsmede de moge lijkheden en kosten van een onder- houdsabonnement zullen in zo'n in formatiebank kort beschreven wor den. Ook gegevens van de leveran cier en de aangeboden apparatuur zullen niet ontbreken. 'Met de informatiebank zal de vee houder een beter oordeel kunnen vormen over een bepaald systeem en of het aan zijn wensen voldoet', zegt Folkerts. Tot nu toe is het immers voor hen moeilijk vissen gebleken in het troebele water van de automati seringsvijver. En daarin kan nü ver andering komen. Johan Veldhuis ken moeten komen. Binnen de advi serende gebruikersgroep is een inde ling naar de interesses van de melk veehouders (fokkerij, voederwin ning, gezondheid) mogelijk. De groepsleden zouden voor een be paalde periode zitting moeten heb ben in deze gebruikersgroep. Dit kan de kwaliteit en het draagvlak van het funktioneren van zo'n groep ver beteren'. Als meest voorname taken kunnen genoemd worden het formuleren van wensen en eisen die vanuit het bedrijf gesteld dienen te worden aan het verzamelen van gegevens en het verwerken en opslaan daarvan in komputers. Ook zou een dergelijke adviesgroep voorstellen kunnen doen voor nieuw onderzoek. Tenslotte kan ze de voorgenomen aktiviteiten van Taurus bijsturen als daartoe aanleiding mocht zijn. Op dit moment inventariseert Taurus de organisatorische en financiële kon- sekwenties van het opzetten van een dergelijke gebruikersgroep. Daarbij wordt gedacht aan versterking van de huidige mankracht. 'Het kan een nieuwe stap betekenen op weg naar komputersystemen met programma's die afgestemd zijn op het ondernemers- en vakmanschap van de geïnteresseerde melkveehou der. Witte vlekken in komputerpro- gramma's zijn er immers nog vol doende. Melktankgebeuren Omdat er bij de melkveehouder en zijn zuivelonderneming een weder zijdse behoefte bestaat aan meer in formatie over de aflevering van de hoeveelheid en de kwaliteit van de melk is in opdracht van het FNZ en VVZM een onderzoek uitgevoerd naar de wensen die er precies leven VARKENS Uit onderzoek is gebleken dat ZEU GEN met een KOR TE BRONST veel al een hoger percentage herdekkingen hebben, ook bij twee keer daags kon- troleren van de zeugen. Het dek- tijdstip van deze zeugen komt heel nauw. Zeugen met een lange bronst komen eerder in AANMERKING voor een tweede dekking in de bronst. Het is goed wanneer men van te vo ren wet of de zeug de vorige keer kort of lang berig wasSchrijf dit even tueel op de zeugenkaart. De LEEF TIJD waarop een DEK RIJPE GELT wordt gedekt, varieert in de praktijk tussen de 200 dagen en 260 dagen. Ook binnen het bedrijf zijn er ver schillen tussen de leeftijd waarop gel ten worden gedekt. Wanneer op het moment van berigheid al een piek aan dekkingen op het bedrijf is en over drie weken juist een gat is, dan laat men een geit nog drie weken doorlo pen. Een goede dekleeftijd ligt tussen de 210 en de 220 dagen, afhankelijk van de ontwikkeling van de geit. De BERIGHEIDSKONTROLE bij te dekken GEL TEN laat op veel bedrij ven te wensen over. Een geit kan al vanaf zes maanden berigheid gaan vertonen. Veelal is zij op die jonge leeftijd echter nog niet vruchtbaar. Vanaf zes maanden moeten de gelten met een beer worden gekontroleerd. De datum waarop een geit berig wordt gezien, moet worden gêno- teerd. Vanaf achttien dagen na deze berigheid wordt extra op deze geit ge let. Wordt zij weer berig en heeft ze de zeven maanden leeftijd bereikt, dan kan ze worden gedekt. A UJESZ- KY onder MESTVARKENS komt in de zomer aanzienlijk minder voor dan in de winter. Bij een hoge varkens dichtheid als in Brabant kan Aujesz- ky echter ook in de zomer door een lagere groei schade veroorzaken. Nog niet zo lang geleden kwam een voor lichter op een bedrijf waar men gestopt was met het enten tegen Au- jeszky. En jawel, na verloop van tijd kwam daar een doorbraak. Uit bere keningen volgde dat de schade van uitval, medicijnen etc., al drie a vier keer zo groot was als de kosten voor enting. Daarnaast was groeistilstand in meerdere afdelingen opgetreden. Alle schade was genoeg om meer dan een jaar zijn hele bedrijf te enten. Blijven enten dus. HOGE BUITENTEMPERA TUREN in het voorjaar en de zomer hoeven geen probleem op te leveren bij een goede ventilatie. In oudere stallen moeten de luchtinlaten worden nage keken, om voldoende luchttoevoer voor de ventilator mogelijk te maken. De ventilatoren moeten worden ge kontroleerd op hun werking. Bij twee ventilatoren per afdeling heeft in de winter veelal één ventilator een tijd niet gewerkt. Hoe staat het met het alarm? Dit moet zomer en winter goed funktioneren. In de zomer is bij plotselinge stroomuitval de schade vaak veel groter en komt ook veel sneller. PLUIMVEE In de meeste gevallen is mest en an der afval op het bedrijf een belang rijke bron van VLIEGENOVERLAST. Vliegen heb ben de onhebbelijkheid dat ze juist daar hun eieren leggen. De larven vin den hierin ook volop voedsel. Het is daarom raadzaam om de zaak schoon te houden. Moet er toch mest worden opgeslagen in de direkte omgeving van de hokken, dan is het aan te ra den om de mesthoop goed af te dek ken. Begin ook vooral tijdig met vliegenbestrijding. Er zijn bestrij dingsmiddelen genoeg in de handel die effektief zijn. Een heel voornaam punt is om niet steeds hetzelfde mid del te gebruiken. Wissel van tijd tot tijd van werkzame stof want vliegen worden gauw ongevoelig voor bepaal de middelen. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15