Bouwplan demonstratiebedrijf Zeeuwsch-Vlaanderen intensiever geworden! Ziektedruk in meeste gewassen gering Mechanisch onkruid bestrijden snijmais kan lonend zijn Konsulentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes Op het bedrijf van de Stichting Demonstratiebedrijf Zeeuwsch- Vlaanderen liggen dit jaar weer een aantal gewassen en demonstratie-objekten, die een be zoek aan dit bedrijf in de Braak manpolder te Biervliet interessant maken. Het akkerbouwbedrijf van 26 ha wordt bestuurlijk ge rund door 9 bestuursleden van de drie landbouworganisaties in Zeeuwsch-Vlaanderen. De dage lijkse leiding berust al 28 jaar bij de bedrijfsleider, de heer I.J. Pois- sonnier. Tabel 1 Gewassen/oogst 1984 1985 1986 wintertarwe 5.5 ha 3.5 ha 3.4 ha suikerbieten 6.— 6.5 6.— kons.aardappelen 6.5 6.5 6.— zaaiuien 3.5 3.5 3.— knolselderij 1.5 2.4 3.2 wortelen 1.5 1.8 1.7 witlofwortelen 1.5 1.8 1.7 teunisbloem 1.— 26.— 26.— 26.— Het bouwplan van het Demonstratie bedrijf Zeeuwsch-Vlaanderen is in de loop der jaren steeds intensiever ge worden, met de laatste jaren een ver dere verschuiving van tarwe naar akkerbouwmatig geteelde groentege wassen. Voortgaande kostenstijging maakt het bij deze beperkte opper vlakte bouwland noodzakelijk te zoe ken naar gewassen met een hoger saldo. Bij de mechanisatie wordt naast inschakeling van de loonwerker samengewerkt met twee naburige be drijven. Het bouwplan gedurende de laatste 3 jaar staat vermeld in tabel 1. Het is interessant eens te kijken naar de bedrijfsekonomische cijfers over de laatste jaren wat betreft op brengsten en kosten van de gewassen en het gehele bedrijf. Bij de saldobe rekening per gewas zijn alleen de toe gerekende kosten in mindering gebracht (tabel 2). Een overzicht van de niet-toegerekende kosten en het re sultaat van het gehele bedrijf vindt u in tabel 3. Het totale bedrijfsresultaat is sterk afhankelijk van de op brengsten en prijzen van de vrije pro- dukten als aardappelen en uien en is derhalve aan grote verschillen tussen de jaren onderhevig. De cijfers heb ben betrekking op de bedrijfsekono mische resultaten. De berekende afschrijving van werktuigen en trek kers gebeurt op basis van vervan gingswaarde. Andere berekende kosten zijn in 1984 arbeidskosten ƒ43.190,en berekende rente ƒ13.092,—. Dit jaar zijn de volgende gewassen en Tabel 2. Saldoberekening van de gewassen per ha oogstjaar 1984 gemiddeld 1979-1984 kg- prijs geld- toeger. saldo opbrengst opbrengst kosten saldo wintertarwe 9.360 51.30 4805 1354 3451 2295 kons.aardappelen 51.300 13.96 7160 4664 2496 5128 suikerbieten 56.400 103.83 5857 2590 3267 4178 uien 51.040 1.33 677 3768 - 3091 3929 bruine bonen 2602 knolselderij 41.900 17.82 15845 4108 11737 7192 witlofwortels n.b. n.b. 6922 2245 4677 2873 wortelen 63.500 12.00 7621 2031 5590 5318 tot.akkerb.gew. 6003 3041 2962 3980 demonstratieobjekten op het bedrijf te zien: - Wintertarwe, ras Arminda. - Suikerbieten, waarvan 1 ha paper pots, geplant met verschillende soor ten paperpots en plantaantallen per ha (proef Suiker Unie) - Konsumptie-aardappelen, met 12 ton kippemest per ha. - Zaaiuien, rijpadensysteem, gewoon zaad en gecoat zaad, fytosol zaadbe handeling en Temik, Allivin, Curater, Vydate granulaat. - Wortelen, ruggenteelt, Birlane vloeibaar en Birlane, Curater gra- Keuringsaangifte granen, peulvruchten en zaden Hieronder vindt u een voorlopig overzicht voor het oogstjaar 1986 van de Keuringsaangifte van de op pervlakte granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden, in ha en per soort. Dit overzicht is samengesteld door de St. Ned. Alg. Keurings dienst voor zaaizaad en pootgoed van Landbouwgewassen te Ede (tus sen haakjes de cijfers voor 1985). Wintertarwe 4438 (3938), winter- gerst 379 (364), winterrogge 265 (293), triticale 136 (190), zomertar- we 429 (493), zomergerst 1174 (1177), zomerrogge 3 (25), haver 358 (666). Van het totaal areaal granen, zijnde 7.182 (7.146) hektare is 3.252 (3.137) aangegeven in het gebied Rivieren-Delta-Nederland. Peulvruchten: ronde groene erwten 3.954 (2.388), gele erwten 864 (567), schokkers en kapucijners 80 (78), veldbonen 453 (178), stambonen (nog niet volledig verwerkt) 55 (98), totaal areaal peulvruchten 5.406 (3.309), waarvan in Rivieren-Delta- Nederland 3.854 (2.494). Vezelvlas 2.683 (3.984) waarvan in Rivieren- Delta-Nederland 2.310(3.215). Win- terkoolzaad 25 (37), overige fijne landbouwzaden 25 (35). Totaal areaal fijne landbouwzaden 50 (72) waarvan in Rivieren-Delta- Nederland dit seizoen geen, in 1985 17 hektare. Voor oogstjaar 1986 is in totaal 15.321 ha aangegeven met granen, peulvruchten en fijne land bouwzaden. In 1985 bedroeg dit are aal 14.511. In het gebied Rivieren- Delta-Nederland bedraagt het areaal voor oogstjaar 1986 9.416 hektare tegenover 8.863 hektare in 1985. 10 Steeds vaker worden maistelers en loonwerkers gekonfronteerd met onkruiden die chemisch moeilijk zijn te bestrijden. Een bespuiting met atrazin is vaak niet meer voldoende. Het probleem kan worden verlicht door maatregelen op het vlak van bedrijfshygiëne en mechanische bestrijding. Meer informatie over de verschillende methoden van onkruidbestrijden in snijmais is te vinden in de brochure "Onkruidbestrijden in snijmais: welke methode?" Deze brochure gaat dieper in op de verschillende mogelijkheden en de kosten daarvan. Ook zijn tabellen opgenomen over de werkzaamheid, het tijdstip van toepassen en de werkingsduur van de verschillende middelen. U kunt deze bestellen door overmaking van f10,op giro 4204713 t.n.v. Centrum Landbouw en Milieu te Utrecht. Tabel 3 nulaat. - Witlofwortels, ruggenteelt. - Teunisbloem, precisiezaai. - Knolselderij, met losse planten, 1 ha paperpotplanten en 0.20 ha kluit- planten. Het Demonstratiebedrijf is te bezoe ken na afspraak met de bedrijfsleider, de heer I.J. Poissonnier, tel. 1152-1410 of met de bedrijfsvoorlich- ter, de heer A. Bakker, tel. 01154-1654. Ing. A. Bakker, CAT - Goes Niet-toegerekende kosten per ha 1984 gemiddeld 1979-1984 werktuigen en trekkers 1155 1355 pacht grond en gebouwen 595 598 kosten pachtersinvesteringen 385 375 onderhoud grond en gebouwen 132 104 autokosten 131 108 algemene kosten 414 374 berekende arbeidskosten 1661 1514 totaal 4473 4428 winstberekening per ha opbrengst akkerb.gewassen 6003 6755 toegerekende kosten 3041 2775 saldo 2962 3980 overige opbrengst (w.v. derden) 408 332 totaal 3370 4312 niet toegerekende kosten 4473 4428 netto-overschot - 1103 - 115 Arbeidsinkomen totale bedrijf 14500.- - 36348, Naast positieve kanten van een strenge winter zien we aan de debet zijde een aanzienlijke uitdunning van de wintergranen en het kool zaad. De uitwintering van koolzaad is dusdanig groot dat de Rijks dienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) er dit jaar niet in is geslaagd haar befaamde koolzaadroute door Zuidelijke Flevoland uit te zetten. Afgezien van de eerste meldingen van phythopthora in aardappelen is de ziektedruk in de meeste gewassen gering. Granen De meeste percelen wintertarwe zijn in ontwikkeling ca. 10 a 14 dagen achter ten opzichte van het gemid delde van de laatste jaren. Ook ten opzichte van 1985 is het gewas ach ter in ontwikkeh'nc. Peulvruchten De erwten hebben in het algemeen een goede stand bij een voldoende aantal planten. Ondanks problemen bij de oogst en matige opbrengsten heeft het areaal erwten zich dit jaar goed kunnen handhaven en wordt er vanuit diverse regio's zelfs een lichte uitbreiding gemeld. De veldboon komt in een aantal ge bieden wat meer in de belangstelling. Het ekstensieve karakter alsmede een gering oogstrisiko van deze teelt hebben in belangrijke mate bijgedra gen aan de uitbreiding in 1986. Aardappelen De pootdatum voor aardappelen lag voor het centrale kleigebied rond de derde week van april. Voor het noordelijk en zuidwestelijk kleige bied was dat een week later. Ondanks een relatief laat poot- tijdstip was er toch sprake van een vlotte beginontwikkeling. Vrij spoe dig na opkomst kwamen de eerste meldingen van phytophora, waar door er in een relatief vroeg stadium gestart moest worden met het spui ten tegen deze aardappelziekte. Suikerbieten Evenals bij de aardappelen loopt ook de zaaitijd van de suikerbieten nogal uiteen van half april tot in de derde week van mei. De erg vroeg gezaaide percelen had den een trage en onregelmatige op komst, hetgeen zich thans openbaart in een onregelmatige stand. De ziek tedruk is gering, wel worden in een relatief vroeg stadium de sympto men verwacht van een aantasting door het bietencystenaaltje. Het plantaantal is over het algemeen hoog. Uien In het centrale kleigebied konden de uien 2a 3 weken eerder worden ge zaaid dan in de rest van Nederland. De opkomst was veelal goed tot zeer goed, hetgeen hier dan daar zelfs re sulteerde in een te dichte stand. Er zijn nog geen meldingen met be trekking tot ziekte en plagen gere gistreerd. Het areaal zaaiuien ligt dit jaar op vrijwel hetzelfde nivo als in 1985. Wat betreft de 2e jaars plant- uien wordt melding gemaakt van een vrij late planttijd. De hele maand april werd dit jaar er nog uitgeplant. Ondanks de late planttijd is de stand en ontwikkeling alleszins bevredigend te noemen. Vrijdag 20 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10