Teler kan zelf bodemvoorraad aan stikstof bepalen Richtlijnen voor toepassing nitraatsneltest in de praktijk Een set voor grondmonsteronderzoek drukkelijk worden opgemerkt, dat deze staafjes niet zijn ontwikkeld voor deze wijze van meten. De ge bruiker van de reflektometer leert snel welke staafjes wel en niet goed zijn. De nitraatsneltest geeft u een schat ting van het stikstofgehalte in de be monsterde laag in mg. nitraat per li ter bodemoplossing. Dit kunt u ver volgens eenvoudig omrekenen naar kg N per ha. Van de drie hierboven beschreven methoden is de reflektometer voor de praktische teler het beste te ge bruiken. Hulpmiddelen Om de nitraatsneltest uit te voeren, heeft u de volgende hulpmiddelen nodig. Een grondmonsterboor daarmee u minimaal tot 60 cm monsters kunt steken. Deze boor is o.a. verkrijg baar bij Eijkelkamp B.V. te Gies- beek, tel. 08336 - 1941. Vraag om toezending van de bestelnummers 04.02.01.30B en 01.10.02B (een boorgedeelte en een handvat). De kosten hiervan bedragen eksklusief btw en verzendkosten ongeveer ƒ120,Ook is het aanbevelens waardig' een gebogen spatel (bestelnr. 04.05.01.20). Een of twee plastik, schone, emmers om het grondmonster te verzamelen. Verder een plastik zak om het monster te mengen. Gedistilleerd water (accuwater); ver krijgbaar bij drogist of garage. Een maatcilinder met een doorsnede van 4 a 5 cm en een inhoud van 500 ml. Leveranciers o.a. plaatselijke bestrijdingsmiddelenhandel. Verder afhankelijk van de methode die u toepast: Merckoquant 10020-Nitrat: een stopwatch of horloge met sekonde- aanduiding. Een busje met 50 staaf jes; kosten v.a. ƒ25,Informatie over leveranciers bij: Merck- Amsterdam, tel. 020 - 113801; Aquamerck 8031-Nitrat: horloge of wekker, een trechter, schone potjes om het gefilterde bodemvocht op te vangen. Aquamerck 8032-set kost afhankelijk van het aantal v.a. ƒ66,Informatie over leveranciers bij: Merck-Amsterdam, tel. 020 - 113801; Reflektometer Nitrachek: Mercko quant 10020-Nitrat, en eventueel een schaar. Aanschafkosten reflektome ter ongeveer ƒ600,Leverancier o.a. Gullimex te Borne, tel. 074 - 664169. Richtlijnen Nadat de stikstofvoorraad door u is bepaald, kunt u de stikstofgift bere kenen aan de hand van richtlijnen. Deze richtlijnen voor een groot aan tal vollegrondsgroentegewassen zijn opgesteld door het konsulentschap Bodem-, Water- en Bemestingsza ken in de Akkerbouw en de Tuin bouw te Wageningen. De richtlijnen kunt u opvragen bij uw bedrijfs- voorlichter. Afhankelijk van de me thode kost de aanschaf van materia len voor de bepalingen van de ni traatsneltest ƒ180,tot ƒ800, Dit bedrag laat zich snel terugverdie nen wanneer er veel bepalingen wor den verricht en zeer zorgvuldig wordt gewerkt. ing. G. Stienen Konsulentschap Akkerbouw en Tuinbouw, Roermond De uitvoering van de nitraatsnel test lijkt ingewikkelder dan die in werkelijkheid is. Het is raadzaam een aantal richtlijnen voor deze 'doe-het-zelf-methode' in acht te nemen. Monstername Steek op minimaal 12 plaatsen, verspreid over het perceel, het grondmonster. Maksimale per ceelgrootte per monster 2 ha. Kop- akkers niet bemonsteren. Per ceelsgedeelten, waarop groei ver schillen worden verwacht, apart bemonsteren. Voorkoni dat ge- wasresten, resten van perspotten, onverteerbare organische mest e.d. in het monster terecht ko men. Deze resten later uit het monster verwijderen. Perceelge deelten waarop groeiverschillen worden verwacht apart of niet bemonsteren. Bemonsteringsdiepte Bij de teelt van witlofwortelen 80 cm en andere vollegrondsgroen tegewassen 60 cm diep. Om beter geïnformeerd te zijn over de ver schillen aan de stikstofrijkdom in het bodemprofiel, kunt u bij het bemonsteren de grond van de bouwvoor en ondergrond in af zonderlijke emmers verzamelen. Het monster direkt verwerken of in de koelkast bewaren. Na toe diening van organische mest 6 weken en na het strooien van kunstmeststikstof in korrelvorm 4 weken wachten met het nemen van het monster. Mengen Zandmonsters laten zich in de emmer goed mengen. Vochtige zavel, klei en leemhoudende gronden bevatten veel brokjes. Monsters van dit soort gronden kunt u fijn maken in een passevi- te met het grofste zeef. Het monster daarna met een lepel goed mengen. Bodemoplossing Kontroleer het nitraatgehalte van het gedistilleerde water. Vul de maatkolf precies met 200 ml ge distilleerd water. Voeg hieraan de goede gemengde grond toe totdat het vloeistofpeil gestegen is tot 300 ml. Roer het mengsel met een schone lepel totdat alle bodemdeeltjes zijn opgelost. Filtreren Bepaling m.b.v. Merckoquant 10020-Nitrat en reflektometer. De bodemoplossing gedeeltelijk overgieten in een b.v. schoon koffiebekertje. De trechtervor mige filter in de bodemoplossing drukken. Een enkele of dubbele koffiefilter kan hiervoor óok worden gebruikt. Na enkele mi nuten is er voldoende vloeistof boven de filter. Hierin kunt u het staafje onderdompelen. Bepaling met behulp van Aqua merck 8032-Nitrat. De filter(s) in een trechter stoppen. De trechter met filter in een fles of pot plaat sen waarin de gefilterde vloeistof wordt opgevangen. De bodemo plossing in de filter gieten en wachten tot ongeveer 15 ml hel dere bodemoplossing gefiltreerd is. Meting De methode die u toepast kunt u kontroleren door de meting re gelmatig in een standaardoplos sing van b.v. 50 mg nitraat per li ter of 100 mg nitraat per liter uit te voeren. Merckoquant 10020-Nitrat. Het staafje enkele sekonden onder dompelen in de vloeistof zodat beide strookjes bevochtigd wor den. Na precies 2 minuten het ni traatgehalte schatten door de kleur met de kleurschaal te verge lijken. Aquamerck 8032. Op de achter kant van de kleurenschaal staat een eenvoudige gebruiksaanwij zing afgedrukt. Reflektometer-Nitrachek. Gulli mex, een leverancier van de re flektometer levert bij de meter een gebruiksaanwijzing in Neder landse tekst. Bij gebruik van Ni trachek is het zinvol om de afwij king van het buisje met staafjes vooraf te bepalen. Berekening Formule: mg nitraat per liter x het aantal decimeter van de be monsteringsdiepte x 2 x 0,23 aantal kg N per ha. Voorbeeld: De bemonsterings diepte is 60 cm. Het gemeten ni traatgehalte 45 mg per liter. Berekening: 45 x 6 x 2 x 0,23 124 kg N/ha. Stikstof is een van de belangrijkste voedingselementen voor de plant. De stikstofrijkdom van de bodem is van zeer veel faktoren afhanke lijk. Het inschatten van de voorraad eraan in de bodem, zonder grond onderzoek, is en blijft een moeilijke zaak. Met behulp van de 'Ni traatsneltest' kan de teler zelf de bodemvoorraad aan stikstof vrij re delijk bepalen en daardoor de stikstofgift afstemmen op de behoefte van de plant. Iedere teler kent het grondonder zoek voor de bepaling van de kalk-, fosfaat-, kali- en magnesium toestand. Het grondonderzoek ter bepaling van de stikstofvoorraad is in de vollegrondsgroenteteelt onge veer tien jaar bekend. Sinds die tijd is bij de aanleg van stikstofproeven de bodemvoorraad aan dit belang rijkste voedingselement gemeten. In 1985 werd voor het eerst een vrij komplete adviesbasis voor de stikstofbemesting voor de volle- grondsgroenten gepubliceerd. De stikstofvoorraad kunt u thans laten onderzoeken bij de bedrijfslaborato- ria voor grond- en gewasonderzoek. De zogenaamde 'nitraatsneltest' zit op een aantal vakscholen in Duits land al in het lessenpakket. In Ne derland is met deze methode in on derzoekerskringen veel ervaring op gedaan. De resultaten hiervan zijn zodanig, dat de nitraatsneltest voor geïnteresseerde telers goede moge lijkheden biedt. Vergelijking Bij de stikstofproeven, die als basis dienen voor het stikstofbemestings- advies, wordt de minerale stikstof (kort aangeduid als N-min) bepaald. Het laboratorium analyseert de hoe veelheid stikstof die in nitraat- en ammoniumvorm in het bodemvocht aanwezig is. Beide stikstofvormen zijn direkt opneembaar voor de meeste planten. Met behulp van de nitraatsneltest kan alleen het nitraat gedeelte worden aangetoond. De N- min bestaat echter bijna volledig uit nitraatstikstof. Het aandeel in am moniumvorm is zeer gering. Alleen kort na de toediening van dierlijke mest en ammoniumhoudende kunst meststoffen kan het ammoniumaan deel in het grondmonster sterk toenemen. rood-violet. Naarmate het nitraat gehalte hoger is, wordt de kleur don kerder. Op .het metalen busje waarin de staafjes zijn opgeborgen, is een kleurenschaal afgedrukt. Het ni traatgehalte kan worden afgelezen door twee minuten na het onder dompelen de kleur van het strookje te vergelijken met de kleurenschaal en de volgende trajekten: 0-10-30-60-100-250-500 mg nitraat per liter. Het andere strookje op het staafje heeft een waarschuwende funktie. Treedt hierin namelijk een verkleuring op dan is deze methode niet bruikbaar voor de nitraatbepa ling in de betreffende vloeistof. Met behulp van de Merckoquant 10020 kunt u als praktische teler een globa le informatie krijgen over de stikstofvoorraad. Aquamerck 8032-Nitrat bestaat uit een doosje waarin zich bevinden: twee flesjes met de reageermiddelen 1 en 2; een flessenhoudertje met twee flesjes; een kunststof injektiespuitje van 5 ml.; een kleurenschaal met de afleestra- jekten0-5-10-20-40-60-80-100-120 en 140 mg nitraat per liter. Bij deze methode heeft de gebruiker ruim 10 ml vloeistof nodig. Het fil treren van deze hoeveelheid bodem oplossing kan, afhankelijk van de grondsoort, een kwartier tot enkele uren duren. Met de injektiespuit wordt in beide flesjes precies 5 ml. heldere bodemoplossing gebracht. Aan de vloeistof van een der flesjes worden de reageermiddelen toege voegd. Beide flesjes worden in het flessenhoudertje geplaatst. Om het reageermiddel goed met de vloeistof te laten vermengen, het houdertje met beide flesjes gedurende één mi- Kort na de toediening van dierlijke grond sterk toenemen. Zowel Duitse als Nederlandse onder zoekers hebben in grote series grondmonsters de resultaten van het N-min-onderzoek vergeleken met de resultaten van de nitraatsneltest. Hieruit bleek, dat met behulp van beide methoden nagenoeg dezelfde stikstofvoorraad werd aangetoond. Dit bewijst, dat door middel van de nitraatsneltest de bodemvoorraad aan voor de plant opneembare stikstof redelijk is vast te stellen. Nitraatsneltest De bepaling van het nitraatgehalte moet plaatsvinden in een heldere vloeistof. Deze vloeistof komt vrij na de behandeling van het grond monster. De bepaling kan worden uitgevoerd met: Merckoquant 10020 Nitrat-test. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunststofstaafjes en twee perkament achtige strookjes. Het strookje dat zich het dichtst bij het uiteinde be vindt, kleurt nadat het in een nitraat- houdende vloeistof is gedompeld Vrijdag 13 juni 1986 mest kan het ammoniumgehalte in de nuut schudden. Om de reageermid delen goed op de nitraten te laten in werken, moet een wachttijd van vijf minuten worden aangehouden. Hierna kan de kleur van de vloeistof vergeleken worden met die van de kleurenschaal. De kleurenschaal van de Aquamerck 8032 bestaat uit tra jekten die veel dichter bij elkaar lig gen dan bij de Merckoquant 10020. Hierdoor kan het nitraatgehalte veel nauwkeuriger worden vastgesteld. De reflektometer: Nitrachek. Dit ap paraat meet eksakt de kleur- intensiteit van het teststaafje Merc koquant 10020. Op een klein schermpje verschijnt het getal dat het aantal milligrammen nitraat per liter vloeistof aangeeft. De reflekto meter heeft de afmetingen van een zakrekenmachine. Het gewicht er van is ongeveer 250 gram. De bepa ling is uiterst nauwkeurig. De groot ste fout bij deze methode moet wor den toegeschreven aan de verschillen in de teststaafjes. Hierbij moet na

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9