Ledenraad ZLM op excursie door de "tuin van Zeeland" "Tuinbouw moet niet op de consument wachten" Sprenger Instituut bestaat 50 jaar Windenergie Dikbilfokkerij Zorg t Een pak van mijn hart dat het vandaag zulk fraai weer is. Aan deze meest ongewisse faktor kan het niet liggen wanneer het van daag geen succes wordt". Deze opmerking liet de voorzitter van de ZLM kring Walcheren de heer C.J. Bierens zich ontvallen bij het begin van de excursie die de ledenraad van de ZLM vorige week maandag 2 juni heeft ge maakt op Walcheren. Wel, aan het eind van de dag konden de deelnemers niet anders dan het Kringbestuur welgemeende kom- plimenten maken voor zowel de perfekte organisatie als het fraaie landschap en de bezochte bedrij ven. Wel klonk in de toelichtin gen op de twee bezochte bedrij ven zorg door over de matig tot slechte inkomenssituatie terwijl op de LHNO-school "de Oranje zon" te Oost kapelle de toekomst onzeker is door terugloop van het aantal meldingen van leer lingen. De excursie volgde op de druk bezochte ledenraad van de ZLM waarvan de organisatie dit jaar was toegewezen aan de Kring Walcheren, (zie voor verslag le denraad ZLM-blad van juni). In twee volle bussen werd het gezel schap langs een route geleid die zo was uitgestippeld dat vrijwel alle typische Walcherse land schappen aan bod kwamen. Langs smalle kronkelige B-wegen lieten onderbrekingen in de dich te begroeiing ter weerszijden de bezoekers toe een blik te werpen in het veld. Duidelijk was dat Walcheren in het algemeen dit jaar wat zaaien en poten betreft achterloopt. Overigens kan dat van de zomer nog weer goed ko men, zo liet kringvoorzitter Bie rens de inzittenden weten: "Het klimaat op Walcheren kan zor gen voor een snelle verandering ten goede". Het eerste bedrijf dat werd be zocht was dat van de heer F. Vos te Grijpskerke. Vos kombineert op zijn 22 ha. grote bedrijf ak kerbouw en leghennen. Uit de met veel aandacht beluisterde toelichting die Vos gaf op zijn bedrijf en de bedrijfsvoering kon worden gekonkludeerd dat deze ondernemer met veel inzet pro beert een te bescheiden inkomen uit de akkerbouw aan te vullen met andere agrarische aktivitei- ten. Zo heeft hij stieren gemest en thans houdt hij ca. 20.000 leg hennen. Deze sektor laat het zo als bekend zwaar zitten met de prijzen en Vos probeert dan ook de kosten zoveel mogelijk te drukken. Zo heeft hij op zijn be drijf een windmolen opgericht waarmee het eigen bedrijf voor praktisch honderd procent van energie kan worden voorzien. Hij zei over deze vorm van ener gievoorziening tevreden te zijn. De mestafvoer is geen probleem. Op het eigen bedrijf kan het no dige worden afgezet en met kolle ga's in de omgeving heeft hij mestafzetkontrakten. De eieren worden afgezet via een partiku- liere eierhandelaar. Via een unieke rit dwars door het duingebied werd het gezelschap vervolgens gebracht naar het be drijf van de heer José de Buck te Oostkapelle. De jonge onderne mer de Buck heeft een gemengd bedrijf met dikbilfokkerij en mesterij. Het bedrijf van de Buck aan de Grijpskerkseweg is pas 3 jaar oud. De Buck vertelde dat hij 12 jaar heeft moeten onder handelen vooraleer het nieuwe bedrijf aan de Koudekerkseweg kon worden gevestigd. Enthousi ast gaf hij uitleg over het fokken en mesten van dikbilkoeien. "We zijn er nog niet zo heel lang mee bezig en we halen niet de kwali teit van de Belgen maar we kun nen ons produkt toch met een ge rust hart laten zien". De Buck ging ook nog even in op akties van groepen die de dikbilfokkerij willen verbieden. "Er zijn inder daad in het verleden door inteelt en dergelijke wel eens misstanden geweest maar die behoren tot het verleden. Er is nu een registratie systeem in de dikbilfokkerij op gezet en er is tevens een stam boek waardoor excessen prak tisch geheel worden voorkomen". Het gezelschap werd op de nieu we LHNO-school van de ZLM "De Oranjezon" te Oostkapelle ontvangen met een lekker kopje koffie of thee. De voorzitster van de beheerscommissie mevrouw J. de Visser maakte van dit familie bezoek zoals ze zei, gebruik om de bestuurders van de ZLM erop te wijzen dat het onderwijs op het platteland op de tocht staat. "Toch zijn kinderen op het plat teland dankzij o.m. de rust en de ruimte die er is zeker zo intelli gent als kinderen van een stads school. "Onderwijs op het plat teland moet daarom voor de kin deren in stand worden gehouden want een natuurlijke wijze van leven is voor de toekomst van de kinderen van levensbelang. Direktrice mevrouw D.S. Bom deed een beroep op de steun van de ZLM, een steun die "De Oranjezon" hard nodig heeft nu er bij direktie en docenten zorg is over een dalend aantal leerlingen dat zich de komende jaren voor de school aan meldt. Mevrouw Bom": De in het kader van de Hefvo operatie recent verlaagde norm tot 30 leerlingen per leer jaar lijken we ook niet te kunnen halen. Daarom is bezinning op samenwerking met andere vor men van onderwijs waaronder vooral die van het Lager Beroeps Onderwijs geboden. Een teloor gang van het beroepsonderwijs in Oostkapelle zou doodzonde zijn temeer daar er op korte termijn weer nieuw perspektief komt wanneer "Oranjezon" ook aan jongens in een tweedejaarskursus voorbereidend beroepsonderwijs zal kunnen geven. In een direkte reaktie op de betogen van de da mes De Visser en Bom zegde ZLM-voorzitter A.J.G. Doele- man toe dat vanuit de ZLM al het mogelijk zal worden onder nomen om het beroepsonderwijs in Oostkapelle in stand te houden. De excursie eindigde waar ze was begonnen in "Hotel Zuider duin" te Westkapelle. Daar kon de ledenraad van harte onder schrijven wat Kringvoorzitter C. Bierens onderweg al had gezegd: "Kleinschalig Walcheren met zijn grote variatie in bedrijven van puur akkerbouw en veehou derij naar gemengd met kippen en minicampings is nog steeds in de tuin van Zeeland". Hopelijk zal men er bij de uitvoering van de herverkaveling in slagen dat eigene, dat gezellige en gemoede lijke vast te houden. J. Wierenga Een kijkje in de stal met dikbillen van de heer J.A. de Buck. De ledenraad maakt aanstalten de windmolen van de heer E. Yos van iets naderbij te gaan bekijken. De ledenraad bezoekt op dit moment de L.H.N.O.-school te Oostkapelle, waarvan U hier een zijaanzicht heeft. "De markt voor tuinbouwprodukten groeit nauwelijks meer en de te voorziene ontwikkelingen in bevolkingsgroei en inkomen rechtvaar digen ook niet de verwachting dat dat in de toekomst het geval zal zijn. Er «al meer onderzoek moeten komen naar de wensen en de houdingen van de consument om voor de toekomst oude markten te behouden en nieuwe markten en produkten aan te boren". Dat was de boodschap van prof. dr.ir. M.T.G. Meulenberg van de Land bouwhogeschool, uitgesproken tijdens het jubileumsymposium van het Sprengerinstituut op 10 en 11 juni te Wageningen. Het Sprengerinstituut doet onder zoek naar het behoud van kwaliteit van tuinbouwprodukten op hun weg van producent naar consument. Als thema voor het jubileumsymposium was gekozen voor: "de afzet van tuinbouwprodukten in het jaar 2000". In de groenten- en fruitsector is van de meeste bestaande produkten niet veel meer aan de consument te slij ten dan nu al het geval is. De markt is stabiel en het ziet er naar uit dat dat tot het jaar 2000 maar weinig zal veranderen. Slechts een paar pro dukten vertonen een uitgesproken groei. Prof. Meulenberg noemde komkommers, druiven, asperges en tot op zekere hoogte citrusvruchten. Dat zijn dan ook produkten waar de Nederlandse tuinder zich op zou kunnen specialiseren en door in te spe len op nieuwe behoeften en trends. Daarbij dacht hij niet in de eerste plaats aan nieuwe produkten. Iets écht nieuws is zeldzaam en vraagt meestal een aanzienlijke acceptatiepe riode. Beter is het aanpassen of verbe teren van gevestigde, succesvolle produkten. Groene motor In de bloemensector zijn de vooruit zichten wat beter, want zoals de heer D.A. Schuitemaker van de Vereni ging van Bloemenveilingen vaststel de, de bloemenmarkt wordt niet zo als de groentenmarkt begrensd door de ruimte die nog in de Europese ma gen aanwezig is (en daar is niet zo veel plaats meer), maar door het aantal vazen en vensterbanken, en daar zit nog heel wat rek in. Voor de Nederlandse bloemsektor zal het dan wel uit de export binnen Europa moeten komen. Export naar andere werelddelen zal alleen specialistische prof. dr.ir. M.T.G. Meulenberg: niet afwachten bloemen betreffen, aldus Schuite maker, de bulk vindt zijn bestem ming binnen Europa. De heer H. van Ooyen van Hak con serven legde het publiek vervolgens uit dat zijn firma in het bijzonder leed onder het verkeerde image van geconserveerde produkten. Men denkt dat het vitaminegehalte en de voedingswaarde veel minder zijn dan die van verse produkten, terwijl de verschillen in werkelijkheid zeer klein zijn. En dat er conserve ringsmiddelen in de potjes gaan is een ander fabeltje dat zo snel moge lijk de wereld uit moet, vond hij. Om de omzet van de groentesector in de goede richting te duwen, stelde hij voor de leuze "groenten, de ge zonde, groene motor", in te voeren. 'Nitraatgehalte in spinazie kan met kwart omlaag' Het nitraatgehalte in kasspinazie kan met vijfentwintig procent worden teruggebracht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gro ningse plantenfysiologe E.G. Steingrover. Met behulp van bepaalde lampen die vlak voor de oogst op de spi nazie worden gezet kan het ni traatgehalte met een kwart wor den teruggebracht. Volgens Steingrover is het een methode die in beginsel niet veel hoeft te kosten. (Steingrover promoveerde vrij dag 6 juni aan de Rijksuniversi teit in Groningen op haar on derzoek). Vrijdag 13 juni 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7