Hoe werkt de Gekro? Tsjernobyl: alleen vergoeding voor spinazie en schapemelk De intensieve veehouderij en de rol van de ruimtelijke ordening Radioactief hooi bij premier 'Grote mengvoederbedrijven niet langer toonaangevend' SEV bezocht Den Haag Met ingang van 3 februari 1986 is de Gekro overgegaan op een andere wij ze van ophalen van destruktiemateri- aal. In december 1985 is daarover een brief naar alle veehouders gegaan, na dat over de nieuwe werkwijze uitvoe rig overleg had plaatsgevonden met de organisaties van veehouders en verte genwoordigers van de betrokken ambtelijke diensten (RVV, inspektie volksgezondheidgezondheidsdienst) Nu met de nieuwe werkwijze vier maanden ervaring is opgedaan is de overleggroep weer bijeengekomen om met elkaar te bespreken, hoe de erva ringen zijn, of er klachten zijn en zo ja welke en hoe de werkwijze verder kan worden verbeterd. In het desbe treffende gesprek werd vooral van de zijde van de landbouworganisaties naar voren gebracht dat er wel dege lijk klachten zijn, maar dikwijls vaag en moeilijk na te trekken. Van de zij de van de Gekro, en ook van de zijde van de RVV werd erop gewezen, dat het aantal .klachten, gezien tegen de achtergrond van 1500 meldingen per dag, toch betrekkelijk gering is. De klachten betreffen vooral - het te laat ophalen; - weigering van de chauffeur om (een eindje) het erf op te rijden; - onwellevend optreden van de chauf feurs;- het niet meer direkt van de chauffeur ontvangen van de bonnen. Vaten De klachten betreffen vooral de klei ne kadavers (biggen, lammeren, gei ten, kippen e.d., nageboortes) en komen vooral van veehouders die niet over een vat beschikken. Afgesproken is, dat de kleine kadavers zullen wor den aangeboden in een vat van 60 cm doorsnede, bij voorkeur het vat van Topi, dat via de Gekro kan wor den geleverd. Deze vaten worden op een vaste dag, maar wel na melding, in principe één maal per week gele digd. De vaste dag stond in de brief van december 1985. In de brief stond ook, dat "wanneer het noodzakelijk is" het vat een tweede keer kan wor den geledigd. Over dit "noodzake lijk" blijkt ook heel wat verschil van mening te bestaan. De Gekro verstaat hieronder als het vat weer vol is. De veehouders zijn meer geneigd te stel len: als het vat (stank)overlast gaat opleveren. In ieder geval kan de vee houder zich veel overlast besparen door het aanbevolen P3/INCI-zuur te gebruiken, dat niet uitsluitend te ver krijgen is bij het in de brief genoem de adres, maar ook bij tal van andere zaken (o.m. Weikoop). Melding Ook met de wijze van melding schijnt het niet altijd goed te gaan. Enkele klachten van de zijde van landbouw organisaties worden beantwoord met "er is die dag van die boer geen melding binnengekomen". Daarmee is de kous natuurlijk niet af. Geble ken is dat soms de band vol is en stil staat. Dat is niet de schuld van de boer of van de Gekro, maar wel fout. Voorts zijn niet alle meldingen vol doende duidelijk. De boer doet er goed aan een vaste volgorde aan te houden: naam, adres, woonplaats, aard van het materiaal, eventueel af wijkende plaats (veldkavel). Ook is het erg nuttig (en dat staat niet in de brief van december 1985) dat de boer erbij zegt of het gaat over een tweede keer in dezelfde week het vat ledigen of dat het een herhaalde melding beT treft. Vooral dit laatste is belangrijk in verband met de bonnen! Bonnen In de brief staat dat de bonnen niet meer door de chauffeurs worden af gegeven maar door de RVV 4x per jaar naar de gemeentehuizen worden gestuurd. Aan de gemeenten is b.eti verzoek gedaan de bonnen aan de vee- houders te zenden. Als ze dat niet wil len in ieder geval de mogelijkheid te scheppen dat de bonnen op het ge meentehuis worden afgehaald. Er is nog te weinig ervaring opgedaan om dit overal vlot te laten verlopen. Van belang is, dat de RVV bij toezending een duidelijk begeleidend schrijven voegt, waarin naar de gemaakte af spraken en het gedane verzoek wordt verwezen. Hoe verder? Uit het voorgaande blijkt wel, dat het allemaal nog lang geen 100% is, maar dat er wederzijds bereidheid is om het goed, en hopelijk steeds beter te la ten verlopen. Op 30 oktober komt de overleggroep opnieuw bij elkaar. Hebt u klachten, belt u dan naar de RVV waaronder u ressorteert. Ook uw organisatie kunt u ervan op de hoogte stellen. Wij zullen ze wel niet kunnen oplossen, maar in het voort gaande overleg is het bepaald van be lang, dat we ervan op de hoogte zijn. En zorg, dat uw klacht kompleet is: op welk tijdstip gemeld, wanneer op nieuw gemeld, wanneer is het mate riaal opgehaald. Dan kan er wat aan worden gedaan. Op sommige mel- dingspunten worden de bandjes maar drie dagen bewaard. Daarna is er niets meer na te gaan. W. v.d. Willik Zweedse boeren hebben donder dag radioactief hooi gestort op de stoep van het bureau van premie Ingvar Carlsson in Stockholm. Een woordvoerster zei dat de ak- tie van de boeren bedoeld was om protest te uiten tegen de onvol doende informatie die de regering naar hun oordeel geeft over de ge volgen voor het milieu, het vee en de gewassen van de ramp met de kernreaktor in Tsjernobyl. 'De tijd dat grote mengvoederbedrij ven de toon aangaven is voorbij. De voorkeur gaat nu uit naar middel grote bedrijven, die snel en flexibel in kunnen spelen op de wensen van de boeren en een goede begeleiding kunnen geven.' Dit zei, met een duidelijke verwij zing naar 'grote broer' CNV in Veg- hel, direkteur Ad Coppens van Cop- pens Mengvoeders BV uit Hooge- loon bij Eindhoven. Zelf is Coppens ook geen kleintje meer: de direkteur deed zijn uit spraak bij de feestelijke levering van de honderdduizendste ton veevoeder over het boekjaar 1986 bij de Ves- semse agrariër H. van Ham. Het Hoogeloonse bedrijf bestaat dit jaar zestig jaar en geeft op dit moment werk aan dertig mensen. Coppens neemt deel in de Centricogroep, een samenwerkingsverband van zeven middelgrote mengvoederbedrijven in Oost-Brabant. De groei is ook de oorzaak van dat Coppens in Eindhoven of Tilburg een nieuwe fabriek wil gaan bou wen, met een grotere produktieka- paciteit. Het bedrijf kan dan ook naar het buitenland gaan eksporteren. In aanmerking voor vestiging komen het nieuwe industrieterrein Ekkers- rijt in Veldhoven en het Industrieter rein Noord in Tilburg. Vrijdag 6 juni jl. bezochten sociaal- ekonomische voorlichters en -sters van de bij het KNLC aangesloten landbouworganisaties Den Haag voor een gezamenlijke exkursie. Tijdens deze bijeenkomst maakten zij onder andere kennis met de Nederlandse vis serij. Drs. D.J. Langstraat algemeen- sekretaris van het Visserijschap te Rijswijk schetste tijdens een inleiding in de ochtenduren overeenkomsten tussen de agrarische en visserij-sektor. Overeenkomsten (en dan vooral de problemen) die de SEV-ers bekend in de oren klonken. In de middag werd de kennismaking met de visserij voortgezet door een bezoek aan vissers- en toeristendorp Schevenin- gen. Op een praktisch verlaten bou levard werd aan het eind van de exkursie een groepsfoto gemaakt. U ziet, dat de voorlichters zich door de noord-westen wind met een kracht van 7 niet omver lieten blazen. De SEV-ers van de ZLM zijn: staan de 8e van r. Dries van Rozen, 6e v.r. Gerrit Stap, 5e v.r. Jan Kikkert en 4e v.r. Grietje Middelkoop. Gehurkt en 6e v.r. Adri Lindenbergh. Runderinformatiesysteem (R.I.S.) van start Op woensdag 28 mei jl. werd het Runderhiformatiesysteem R.I.S. b.v. in het Veeteelthuis van het Ne derlands Rundvee Syndikaat (NRS) te Arnhem aan de pers gepre senteerd. De gegevens van alle runderen in Ne derland zijn in het Runderinforma tiesysteem opgenomen. Volgens de voorzitter van het NRS en tevens di rekteur van het R.I.S., de heer Los, levert het R.I.S. een belangrijke bij drage aan de kwaliteitsbewaking en de gezondheidszorg van de neder- landse rundveestapel. De heer Dommerholt, manager van het R.I.S., gaf een toelichting op het Runderinformatiesysteem. De orga nisatie van het R.I.S. bestaat uit een centrale komputer te Arnhem en 60 a 70 lokale balies verspreid over het land. Momenteel zijn slechts enige lokale balies in Oost-Brabant en Limburg direkt op de centrale kom puter aangesloten. De Nederlandse regering ziet geen reden om de melkveehouders en de groentetelers financieel tegemoet te komen voor de gevolgen van het graasverbod en de omzetdaling van bladgroenten na het ongeluk met de kernreaktor in Tsjernobyl. Alleen voor de spinazie en de scha pemelk die op last van de overheid is vernietigd wordt een schadever goeding betaald. Minister Braks heeft dit woensdag 4 juni het dagelijks bestuur van het Landbouwschap laten weten. Het Landbouwschap heeft zeer teleurgesteld op de mededeling van de minister gereageerd. Voorzitter Marius Varekamp verklaarde dat het dagelijks bestuur zich nu zal beraden over de verder te nemen stap pen. Het Landbouwschap blijft bij zijn standpunt dat de extra kosten van het graasverbod en de gederfde inkomsten in de groentesektor in redelijkheid niet voor rekening van de individuele ondernemer kun nen worden gelaten. De Westduitse regering heeft inmid dels wel tot een schaderegeling van DM 200 miljoen voor boeren en tuin ders besloten. Volgens minister Braks trekt de Nederlandse regering de grens bij schade die direkt voortvloeit uit overheidshandelen. Het verbod om spinazie en verse schapemelk in de handel te brengen valt daar wel on der, de omzetdaling van verse blad groenten en de bedrijfsekonomisce schade in de melkveehouderij niet. Superheffing Het Landbouwschap heeft er in het gesprek met minister Braks en staats- sekretaris Ploeg ook voor gepleit om de komende jaren een verdere verla ging van de individuele melkquota te voorkomen. Dat kan alleen als de ver plichte reduktie van het landenquo- tum met 3 procent op een andere manier wordt ingevuld dan met een algemene korting. Als meest voor de hand liggende mogelijkheden ziet het Landbouwschap het aantrekkelijker maken van de opkoopregeling(en) en het instellen van een premie op vrij willige vermindering van de produk- tie. Minister Braks is bang dat een "premie op minder" relatief erg kost baar uitvalt. Hij verwacht meer van een "intelligente opkoopregeling". Volgens de bewindsman is het ook dan de vraag of een algemene korting helemaal valt te vermijden. Een sug gestie van het Landbouwschap om een nieuweopkoopregeling te baseren op een marktonderzoek wees hij van de hand. In het melkprijsjaar 1985/1986 zijn maar weinig veehou ders onder hun quotum gebleven. Er is daardoor geen ruimte voor indivi duele vereveningen. De overgebleven melk (30.000 ton) zal volledig worden gebruikt voor bijzondere gevallen. Het Landbouwschap heeft met minis ter Braks afgesproken om nu al na te gaan denken over het zuivelbeleid op langere termijn. Een van de belang rijkste punten is wat er in 1989 moet gebeuren, het jaar waarin de super heffing volgens de Europese Commis sie weer kan worden afgeschaft. Struktuurbeleid Het Landbouwschap heeft er bij de minister op aangedrongen om de sociaal-strukturele voorstellen van de Europese Commissie ook voor Neder land uit te werken. Beide partijen zijn het erover eens dat ze in hun huidige vorm nog erg veel onduidelijkheden bevatten, ook ten aanzien van de uit voerbaarheid en de financiering. Vol gens het ministerie ligt bij de voorstellen het accent op produktie- vermindering, niet op inkomenson dersteuning. Volgens de minister zal ook in Nederland het produktieare- aal moeten verminderen. Het Land bouwschap acht het van belang dat alle te nemen maatregelen worden ge baseerd op vrijwilligheid. Landbouwschap laat LEI schade Tsjernobyl berekenen Het Landbouwschap heeft het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in Den Haag gevraagd om een berekening te maken van de schade die in de Land- en tuinbouw is ont staan door het ongeluk met de Rus sische kernreactor in Tsjernobyl. Het dagelijks bestuur is niet van plan zich neer te leggen bij het stand punt van de Nederlandse regering dat alleen de in opdracht van de overheid vernietigde spinazie en schapemelk voor een vergoeding in aanmerking komen. Lidstaten EG hebben overeenstemming over normen radioaktiviteit Naar aanleiding van het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl in de Sovjet-Unie, hebben de lidstaten van de EG (eindelijk) overeenstemming bereikt over gemeenschappelijke normen voor de radioaktiviteit van voedingsmiddelen. Deze gemeen schappelijke normen zullen in een nieuwe verordening worden gepu bliceerd. De schriftelijke procedure ter goed keuring van deze nieuwe verorde ning is momenteel kennelijk nog niet afgerond. Indien de verordening wordt goedgekeurd is de vermoede lijke ingangsdatum 1 juni 1986. De normen die dan zullen gelden zijn: - 370 becquerel per kilo voor melk en babyvoeding - 600 becquerel per kilo voor overige voedingsmiddelen De lidstaten zullen kontroleren of de normen worden gerespekteerd. In dien de verordening wordt aangeno men zal deze de verordening vervan gen die de invoer uit het Oostblok na de Russische ramp verbood. Dit in voerverbod liep op 31 mei jl. af. (PVV) 'De ruimtelijke ordening heeft een belangrijke funktie bij de aanpak van milieuproblemen die samenhangen met de intensieve veehoude rij. Op lokaal nivo is er sprake van een ingewikkeld probleem waarbij het niet eenvoudig zal zijn voor elke situatie het beste pakket oplos singen toe te passen. Het provinciale en nationale ruimtelijk beleid zal dan ook voorwaarden moeten scheppen voor een optimaal funk- tioneren van de lokale ruimtelijke ordening voor de problemen van de intensieve veehouderij'. Dat zijn twee hoofdkonklusies uit het in terimrapport 'De rol van de ruimtelijke ordening ten aanzien van de intensieve veehouderijproblematiek'. Dit rapport is in opdracht van de nodig om het overheidsbeleid uit te Rijksplanologische Dienst opgesteld door drs. W.L.H. Ronken van de Stichting Milieubeleid en Ecologie te Nijmegen. In het rapport wordt aan gegeven, dat milieuproblemen ver oorzaakt door intensieve veehoude rij allerlei vormen van ruimtege bruik in het landelijk gebied beïn vloeden. Deze beïnvloeding kan zo ver gaan dat een onomkeerbare aan tasting plaatsvindt van de potentie van gebieden om - nog - bepaalde funkties te vervullen. Problemen van intensieve veehouderij zijn daar mee naast een milieuprobleem ook een ruimtelijke ordeningsprobleem geworden. Naast milieuhygiënische en financiële maatregelen zijn ook ruimtelijke ordeningsmaatregelen kunnen voeren. Op gemeentelijk nivo zijn de oplos singsrichtingen, die de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de funkties van het landelijk gebied voorkomen, bestrijden of opheffen, gedetailleerd uitgewerkt. Voor het provinciale nivo zijn ver schillende samenhangende opties be schreven. Het rapport geeft de stand van za ken weer van eind 1985. Op dat mo ment was de konkrete invulling van de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet nog in diskussie. Ook de nieuwe Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (WRO/BRO) waren nog in voorbe reiding. 6 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6