EG en VS gaan praten over landbouwkonflikt nieuws uit brussel Veldopkomst suikerbieten over algemeen goed Afbraak MCB's bemoeilijkt export varkensvlees, kippen en eieren Zoet water uit bellen in ondergrond te duur Amerikaanse minister Lyng komt 30 juni in Luxemburg Jan Luyten Presentatie vlaslinnen en merkteken Konklusie waterinfiltratieprojekt te Kapelle: Aan het eind van deze maand zal er voor het eerst een dialoog tot stand komen tussen de Europese ministers van Landbouw en de Amerikaanse minister van Landbouw Richard Lyng. Vrijwel alle ministers hebben positief gereageerd op het Amerikaanse initiatief op ministerieel ni veau het konflikt tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten over het landbouwbeleid te bespreken. Dit zal nu op 30 juni tijdens een diner in Luxemburg gebeuren. Dat is het belangrijkste resultaat van de informele bijeenkomst van de Europese ministers van Landbouw, begin deze week in Wageningen. Mi nister Braks had als voorzitter van de Europese ministerraad de halfjaar lijkse informele ministerraad in deze hoofdstad van het wetenschappelijk landbouwonderzoek belegd, om zijn kollega's een indruk te geven van de verbazingwekkende mogelijkheden van de bio-technologie. Vóór het bezoek aan enkele weten schappelijke instituten hadden de mi nisters een meer principiële diskussie over de strukturele landbouwover schotten en de daaruit voortvloeien de noodzaak de produktie te beheersen. Met enige tevredenheid werd gekonstateerd, dat de EG hier bij op de goede weg is. "Iedereen was het er over eens, dat de aanpassing van het gemeenschappelijk land bouwbeleid moet worden voort gezet", aldus minister Braks. Harde woorden In Wageningen zijn verder harde woorden gevallen over het Ameri kaanse landbouwbeleid. De EG wil, dat ook Amerika zijn bijdrage levert aan de bestrijding van de overschot ten. "Wij accepteren niet, dat de Ver enigde Staten eenzijdig de verantwoordelijkheid bij de EG legt. Allen moeten aan een oplossing bij dragen", aldus Braks. Hij beklem toonde de noodzaak om tot een dialoog te komen, want anders zal er een handelsoorlog ontstaan. Zoals bekend zijn er konflikten gere zen tussen Amerika en Europa over de landbouw. Daarbij gaat het onder meer om de nieuwe Amerikaanse landbouwwet, die er op gericht is de prijzen op de Wereldmarkt verder omlaag te drukken, zodat de Europe se konkurrentiepositie moeilijker wordt. Verder heeft Washington on geveer 2,5 miljard gulden beschikbaar gesteld voor een speciaal exportpro gramma. Met deze subsidies wil Ame rika de EG van bepaalde markten verdrijven. Ten slotte is er de afgelo pen maanden het konflikt bijgeko men rond de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG. Washington ziet in de integratie van beide landen in het gemeenschappelijke landbouwbe leid een bedreiging voor de Ameri kaanse export van graan en sojabonen naar Spanje en Portugal. Gesproken wordt over een schade van rond de 2,5 miljard gulden. Washington heeft onlangs maatrege len afgekondigd, die bestaan uit de in voering van quota voor bepaalde agrarische produkten uit de EG en een verhoging van de douanetarieven voor andere produkten. Deze tariefs verhoging gaat op 1 juli in. Teken van goede wil nodig In Wageningen hebben verschillende ministers de Amerikaanse houding bekritiseerd. Zo heeft de Britse minis ter van Landbouw Joplin het beleid van Washington "zeer verstorend en zeer provokatief" genoemd. Hij vond het buitengewoon naïef, dat de Ame rikanen nu net doen alsof zij niet op de hoogte waren van de gevolgen van de uitbreiding van de EG. Joplin vond het een goede zaak om met de Amerikaanse minister Lyng te gaan praten, maar zijn Franse kollega Guil- laume had nog duidelijke twijfels. Hij wil eerst een teken van goede wil van de Amerikaanse regering. Guillaume vreest, dat Washington verdeeldheid wil zaaien in de Europese Gemeen schap. Hij benadrukte, dat de EG hard moet reageren op de Amerikaan se maatregelen tegen importen uit Europa. Bij de behandeling van de vraag wat de EG nog meer kan doen bij de bestrijding van de overproduktie, hebben de ministers gesproken over het verder terugdringen van het land bouwareaal. Dit zou kunnen geschie den door een Europees bosbouwbeleid. Landbouwkommis- saris Andriessen heeft benadrukt dat het onmogelijk is het Amerikaanse set-aside-programma in de graansek- tor ook in de EG uit te voeren. De Amerikaanse en Europese land- bouwstruktuur zijn te verschillend. Hij gelooft meer in een kombinatie van maatregelen als prijsbevriezing, medeverantwoordelijkheid, een ver strakte interventie en kwaliteitskrite- ria. Dit alles leidt ook tot een geringere produktie. Andriessen gelooft wel, dat het via zijn voorstellen voor een nieuw socio- struktureel beleid mogelijk is land bouwgrond uit produktie te nemen. Het voorstel over vervroegde pensio nering gaat in die richting. De kans is groot, dat vanaf 1 juli de Nederlandse export van varkens vlees, kippen en eieren naar andere landen van de Europese Gemeen schap wat moeilijker wordt. De Europese Commissie heeft een herziening van de berekeningsmethode voor de mcb's (monetaire com penserende bedragen) voorgesteld. Dit betekent, dat Nederland een positieve mcb van 2,4 punten kwijt raakt. Aangezien positieve mcb's werken als een exportsubsidie, worden straks Nederlandse kippen, ei eren en varkensvlees voor de meeste andere EG-landen duurder. Al leen de konkurrentiepositie tegenover West-Duitsland verandert niet. Frankrijk en Engeland zullen van het nieuwe systeem gaan profiteren. Mcb's werden destijds ingevoerd om te voorkomen, dat bij een revaluatie of devaluatie van de nationale mun ten in de EG de Europese handel in landbouwprodukten verstoord zou worden. Daarom worden bij een op waardering van de munt positieve mcb's toegekend, die werken als een exportsubsidie, zodat bij een revalu atie de landbouwexport op peil kan blijven. Bij een devaluatie van de munt ontstaan negatieve mcb's, die werken als een exportheffing. Bij de voorgestelde herziening van de berekening van de mcb's gaat het slechts om varkensvlees, kippen en ei eren. Omdat er voor deze produkten in de EG geen interventie-systeem bestaat, worden de mcb's hier afge leid van de mcb's voor graan, dat wordt beschouwd als de grondstof voor de produktie van varkens, kip pen en eieren. Daar er echter in vee voer veel minder graan wordt verwerkt dan vroeger, heeft de Com missie gemeend voor deze produkten het mcb-systeem te moeten herzien. Deze herziening komt er op neer, dat In het kader van een begeleidend programma van de conferentie van EG-landbouwministers - be gin deze week in Nederland - heeft onder auspiciën van het Voorlich tingsbureau Vlaslinnen een mo deshow plaatsgevonden in Utrecht onder de naam "Nederlandse Linnen-creaties". Gasten waren de echtgenotes van ministers en hoge ambtenaren uit alle EG- lidstaten. Daarbij werd het nieuwe "L"- merkteken voor West-Europees vlaslinnen getoond, waarbij een grijs etiket zal gelden voor linnen kleding, een blauw etiket voor huishoudlinnen en een bruin eti ket voor interieurstoffen. Vrijdag 13 juni 1986 de vrijstelling (franchise) van mcb's wordt opgetrokken tot vijf punten. Hierdoor verliezen Nederland en West-Duitsland hun positieve mcb's en dus hun exportsubsidie. Frankrijk en Engeland krijgen geringe negatie ve mcb's, dat wil zeggen minder ex portheffing. Deze landen zullen straks dus wat makkelijker varkensvlees en kippen kunnen uitvoeren naar ande re EG-landen. De Europese Commissie is met haar voorstel gekomen, op verzoek van de ministers van Landbouw. Die beslo ten eind april in Luxemburg in het ka der van hun akkoord over de landbouwprijzen de toepassing van negatieve mcb's voor varkensvlees, gevogelte en eieren op te schorten tot 1 juni. Na de herwaardering van en kele munten in het Europees Mone tair Systeem, begin april in Ootmarsum, waren er voor genoem de produkten nieuwe negatieve mcb's ontstaan. De ministerraad die in mei het opschorten van de mcb's verleng de tot 1 juli zal over het nieuwe voor stel vermoedelijk eind deze maand beslissen. Het is technisch goed mogelijk zoet water in de wintermaanden te infil treren in de bodem om deze er in de zomermaanden - ten behoeve van de landbouw - weer aan te onttrekken. De kosten van deze wijze van zoet watervoorziening zijn evenwel zo hoog dat praktische toepassing er van niet het overwegen waard is wa ter op deze wijze gewonnen zal onge veer even duur zijn als de WMZ thans voor leidingwater in rekening brengt. Dit vertelde de projektleider van het Zoetwaterinfiltratieprojekt te Kapelle, ir. M.A.M. Mann recent op een ekskursie van de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Land bouw in Zeeland. De heer Mann meent dat het bij Ka pelle gehanteerde kunstmatige systeem van infiltratie weliswaar nog verbeterd kan worden maar dat dit niet of nauwelijks tot een kosten besparing zal leiden. Het heeft daarom geen zin om ver der te gaan met het onderzoek, zo meent hij. Wel heeft het projekt ge leerd, dat de zoetwaterbellen in de bodem goed zijn te eksploiteren, mits aan het winningssysteem strin gente eisen worden gesteld. 'Je moet naar een gereglementeerd systeem Zoetwaterinfiltratie ten behoeve van watervoorziening voor de landbouw niet rendabel. van wateronttrekking maar daar voor is eerst een nauwgezette studie naar het gedrag van de waterbel in de bodem tijdens het onttrekken gewenst'. De heer Mann die naast projektlei der van het zoetwaterinfiltratiepro jekt sekretaris is van de Kommissie Waterbeheersing en Ontzilting treedt op korte termijn in dienst van Rijkswaterstaat. Beraad over de toe komst van de kommissie is gaande. Hoewel het door de weersomstandig heden een vrij laat voorjaar is gewor den, hebben de laatste weken van mei de achterstand enigszins goedge maakt. De veldopkomst van de sui kerbieten is dit jaar over het algemeen goed te noemen. Natuurlijk zijn er ook dit jaar verschillen tussen de ver schillende percelen waarneembaar. Koninklijk Kweekbedrijf en Zaad- handel D.J. VAN DER HAVE B.V., zegt bewust veel accent te leggen op de zaaizaadkwaliteit. Vandaar dat BINGO geleverd kon worden met een kiemkracht van boven de 95Maar deze zaaizaadproducent tèst niet al leen de kiemkracht onder optimale omstandigheden. Alle partijen zaai zaad worden door het bedrijf in een Speciaal laboratorium nog eens extra getest. De zaden worden onder een dikke laag nat zand gelegd. Alleen sterke zaden kunnen onder deze moei lijke omstandigheden kiemen en door De zand test voor de kiemkracht van suikerbietenzaad. het zand heen groeien. Deze test is een goede benadering van de veldomstan- digheden bij de teler. Overleg 3 C.L.O.'s met de Griekse landbouworganisatie PASEGES Op 27 mei 1986 heeft een delegatie van de Griekse Landbouworganisa tie Paseges een bezoek aan Neder land gebracht voor overleg met de 3 Centrale Landbouw Organisaties. In dit overleg werd niet alleen gesproken over de situatie van de land- en tuinbouw in beide landen, maar werd ook van gedachten gewis seld over het E.G.-landbouwbeleid. De voorzitter van Paseges, de heer Skoulas, was de opvatting toege daan dat de sociaal-strukturele maatregelen een bijdrage kunnen le veren aan een positieverbetering van de Griekse boeren. Wel was hij van oordeel dat de kosten van de uitvoe ring van deze maatregelen geheel door de Europese Gemeenschap die nen te worden gedragen. Skoulas merkte tenslotte op dat zijn organisatie grote bezwaren blijft houden tegen de introduktie van een medeverantwoordelijkheidsheffing voor granen en tegen een verdere verlaging van het Griekse kwotum voor melk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5