Kredietvraag uit landbouw nam vorig jaar bij Rabobank toe Bevredigend resultaat bij Suiker Unie in 1985 Kombinatiebanenprojekt voor landvorm ook in Zeeland van start Gemengde reakties bij Waterschap Schouwen-Duiveland over toegezegde 15 miljoen voor zoet water De vraag naar nieuwe leningen lag bij de Rabo Nederland organisatie in '85 op een hoger niveau dan in '84. In totaal werd voor een bedrag van ƒ15,5 (14,2) miljard aan nieuwe leningen verstrekt. Bij de Rabo kwam in 1985 de beduidende toeneming van de kredietvraag vanuit de agrarische sektor voor een belangrijk deel op het conto van de vee houderij. Verder hebben groeibeperkende overheidsmaatregelen in de dierlijke veredelingssektor geleid tot het naar voren halen van investe ringen. Een en ander werd op de Algemene Vergadering van de Ra bobank 5 juni jl. meegedeeld door ir. P.J. Lardinois. Ook manifesteerde zich de sterk toe nemende belangstelling voor grond aankopen gekoppeld aan produktie-quota. Deze tendens zet zich in 1986 - zelfs in versterkte mate - voort. Grondprijzen lopen daardoor in sommige regio's soms zeer hoog op. Ir. Lardinois: "Niet alleen als bankorganisatie maar ook en juist vanuit onze verwevenheid met de agrarische sektor slaan wij deze ont wikkeling met enige zorg gade. Ik vrees dat er bedrijven zijn die op de ze manier wel een bijzonder zware wissel op de toekomst trekken". Opmerkelijk was vorig jaar eveneens de groei van de investeringen in de tuinbouw. Groeiende afzetmogelijk heden voor een aantal produkten - vooral ook op deels nieuwe markten - vormen hiervoor de verklaring. De Rabobank wil een bijdrage leveren in een aantal ontwikkelingen op bio- technologisch terrein. De bedrijfskosten namen bij de Ra bo met bijna 8% sterker toe dan de baten, zodat de brutowinst lager lag dan in '85: ƒ1.421 tegenover ƒ1.499 voor de hogere kosten. In de Algemene Vergadering konsta- teerde mr. Frans Andriessem dat het ekonomisch klimaat zich aan het ver beteren is, ook internationaal gezien. Volgens hem krijgt de noodzakelijke hervorming van het landbouwbeleid daardoor betere kansen. "Dat neemt niet weg dat men zich binnen de landbouw zorgen maakt over de effekten van het hervormings beleid op de inkomensontwikkeling in de sektor. In een overschottenmarkt is herstel van het evenwicht slechts mogelijk door prijzen meer in over eenstemming te brengen met de rea liteit van de markt en dat betekent een druk op inkomens. Daar staat tegenover dat op termijn een evenwichtige markt de beste ga rantie geeft voor een gunstige inko mensontwikkeling in de landbouw". Graansektor Met betrekking tot de maatregelen in de graansektor merkte Andriessen op dat een jaarlijkse produktiviteitsstij- ging van ongeveer 3% bij een achter blijvende vraag en een teruglopende wereldmarkt niet meer financierbaar is. Zonder maatregelen zou in 1990 de voorraad ongeveer overeenkomen met 50% van de dan te verwachten jaarproduktie. De EG gaat de cam pagne 1986/'87 in met graanvoorra den die bijna zo groot zijn als één derde van de totale wereldproduktie. Ongeveer één derde van die voorraad bevindt zich in de Ver. Staten. Om dat de Amerikanen verloren markt aandelen willen terugwinnen, gaat dit de EG extra geld kosten. Zuivelsektor Andriessen stelde vast dat in de EG er altijd nog 5 tot 6 miljoen ton melk De toezegging van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw dat ieder 7,5 miljoen gulden zal bijdragen in de aanleg van een pijpleiding voor zoet water naar Schouwen-Duiveland heeft bij het Waterschap Schouwen-Duiveland gemengde reakties opgeroepen. Enerzijds, zegt waarnemend Dijkgraaf L. Klompe, zijn we erg geluk kig met deze uitspraak want er is nu in ieder geval duidelijkheid, an derzijds is er teleurstelling omdat het Rijk niet het gehele geraamde bedrag van ca. 20 miljoen gulden wil financieren. Nu de toezegging van de 15 miljoen gulden er is gaat het Waterschap met Provinciale Waterstaat en Rijkswa terstaat direktie Zeeland overleg voe ren over het meest gunstige tracé waarlangs het water kan worden ge transporteerd. Overigens brengt Klompe naar voren dat de toezegging van de beide mi nisteries niet betekent dat de aanvoer van zoet water naar Schouwen- Duiveland definitief door gaat. Er zijn nog steeds drie ontbindende voor waarden nl. de garanties met betrek king tot de kwaliteit, de garanties met betrekking tot de kwantiteit en boven dien moet het geheel (inklusief aan passing infrastruktuur en onderhoud) niet de jaarlijks te betalen kosten van 130 gulden per ha te boven gaan. Klompe: "In feite hebben we nog in geen van deze drie voorwaarden vol- Suiker Unie en haar deelnemingen hebben hun omzet in 1985 zien stijgen van ƒ1,4 miljard tot ruim ƒ1,5 miljard. In dit bedrag is thans ook begrepen het aandeel ad ƒ72 miljoen in de omzet van Be- heersmaatschappij Ilenkes Verenigde Distilleerderijen B.V. Het resultaat van het boekjaar kwam met bijna ƒ1 miljoen meer dan in 1984 uit op ƒ38,1 miljoen. De deelnemingen keerden hun resulta ten tot een bedrag van ƒ16,4 miljoen niet uit, waardoor ƒ21,7 miljoen aan de algemene reserve kon worden toegevoegd tegen ƒ18,8 miljoen in 1984. Het resultaat van het suikerbedrijf van ƒ7,7 miljoen vóór vennoot schapsbelasting bedroeg slechts iets meer dan vijftig procent van het re sultaat van 1984 (ƒ15,1 miljoen). Het fiskaal resultaat is negatief. Kompensatiemogelijkheden leiden tot een belastingbate van ƒ5,9 mil joen. In 1984 bedroeg de-last door belasting ƒ1 miljoen. De opbrengst die met de bietenver werking werd verkregen, beliep ƒ934,2 miljoen en toonde een stij ging van krap één procent. De leden ontvingen voor geleverde bieten in kampagne 1985 een prijs van ƒ126,per ton bij een suikerge halte van 16%. Dat is ƒ6,— meer dan in 1984. De in deze prijs begre pen ledentoeslag bedroeg ƒ20,— per ton tegen ƒ15,— in de twee vooraf gaande jaren. Anders dan in 1984 werd nagenoeg gemiddeld k 16% ge halte geleverd. Suiker Unie verwerkte een oogst van rond 4 miljoen ton bieten, zes pro cent minder dan in 1984. De suiker- produktie bedroeg rond 562.000 ton en was lager dan in 1984, doch over schreed het door de E.G. toegewe zen A- en B-kwotum met 18.300 ton. De eksploitatiekosten in guldens per ton bieten bleven vrijwel gelijk aan die van 1984. De fabrikagekosten werden gunstig beïnvloed door een daling van zowel de energieprijzen als de gebruikte hoeveelheden brandstof. De resultaten bij deelnemingen na aftrek van belasting stegen van ƒ23,1 tot ƒ24,5 miljoen, waarvan het Kweekbedrijf en Zaadhandel Van der have bijna ƒ22 miljoen voor zijn rekening nam, gelijk aan het zeer goede resultaat van 1984. Groei areaal bieten Voor 1986 rekent Suiker Unie bij en kele dochterondernemingen met een achteruitgang van enige omvang na de zeer goede jaren 1984 en 1985. In de suikersektor wordt een lande lijk bietenareaal verwacht van 135.000 hektaren, rond 4 procent meer dan in 1985. Bij het streven naar zo hoog mogelij ke prijzen voor door leden op aande len geleverde bieten zal het resultaat voor belastingen, uit de suikerpro- duktie niet aanmerkelijk in omvang toenemen. geproduceerd wordt, waar men geen weg mee weet en juichte daarom ver dere maatregelen tot terugdringing van de melkproduktie toe. Vlees Evenals voor zuivel heeft de Raad besloten af te schrijven op voorraden door financiële ruimte te maken voor een extra afzetprogramma. Ook hier is een grondige herziening van de marktordening op zijn plaats, al zijn de zorgen kleiner dan voor zuivel en granen. Niettemin wordt ernaar gestreefd de hervorming ook hier voor het einde van het jaar af te ron den. Thans reeds zullen de interven tieaankopen verminderd worden. doende inzicht. Wel is me uit het rap port "Waterbeheersing in het Zoommeer" duidelijk geworden dat noch de kwaliteit noch de kwantiteit problemen op zal roepen. Nadere stu dies zullen nog uit moeten wijzen of de grondgebruikers op Schouwen- Duiveland in de toekomst over zoet water kunnen beschikken voor een prijs die 130 gulden per ha niet te bo ven gaat. Werkgroep Op Tholen en St. Philipsland is een werkgroep "Zoetwater" gevormd. Deze werkgroep, waarin zitting heb ben enkele bestuursleden en de hoof den van de dienst van het Waterschap en vertegenwoordigers van ZLM en CBTB, gaat gegevens verzamelen waarover beschikt moet worden om te kunnen beoordelen of het plan voor de aanleg aanvoer van zoet wa ter naar Tholen en St. Philipsland technisch en financieel haalbaar is. De kosten-baten analyse zal eind dit jaar gereed moeten zijn. Dan zullen de grondgebruikers worden geïnfor meerd waarna de algemene vergade ring van het waterschap uiteindelijk zijn oordeel over de plannen uit zal moeten spreken. Drs. H.H.F. Wijffels volgt ir. P.J. Lardinois op als voorzittei Hoofddirektie Rabobank Tijdens de op 5 juni gehouden Alge mene Vergadering van Rabobank Ne derland is bekendgemaakt dat ir. P.J. Lardinois, voorzitter van de Hoofd direktie, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn funktie per 1 september 1986 zal neer leggen. De heer Lardinois heeft de funktie van voorzitter bekleed sedert januari 1977. De Raad van Toezicht van Rabobank Nederland heeft op aanbeveling van de Raad van Beheer besloten per de zelfde datum drs. H.H.F. Wijffels (44) te benoemen tot opvolger van ir. P.J. Lardinois als voorzitter van de hoofddirektie. De heer Wijffels, een Zeeuws-Vlaming, werd op 1 septem ber 1981 lid van de hoofddirektie en fungeert sedert 1 september 1984 als plaatsvervangend voorzitter van de hoofddirektie. Binnenkort zal de Stichting Agrarische Projekten Zeeland in samen werking met de Regionale Verenigingen voor Bedrijfsverzorging in Zeeland van start gaan met het Kombinatiebanenprojekt. Dit projekt heeft, zoals bekend, tot doel volledige 'kombinatiebanen' te vormen, door het kombineren van deeltijdwerkzaamheden op ver schillende agrarische bedrijven, dit ten behoeve van jonge agrarische werklozen. Op basis van een enquête welke begin dit jaar is gehouden onder alle agrarische bedrijven in de provincie Zeeland, en er ruim 370 onderne mers te kennen gegeven belangstelling te hebben voor een werkgele- genheidsprojekt, streeft de STAP ernaar om eind 1986 10 volledige arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd. Op langere termijn wordt getracht dit aantal arbeidsplaatsen tot 20 op te voeren. Wat biedt het plan voor de be drijven? In principe komen alle agrarische bedrijven in aanmerking voor deel name aan het kombinatiebanenplan. Op één bedrijf mag de kombiwerker minimaal 1 en hooguit 3 dagen per week werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden moeten van specifieke agrarische aard zijn. Alle aanvragen voor deelname aan het kombinatiebanenprojekt zullen door de Toetsingskommissie van de STAP Zeeland worden beoordeeld of zij aan de landelijk opgestelde kriteria voldoen. Indien dit het geval is kan de ondernemer een kontrakt voor tenminste 12 maanden aangaan met de betreffende Regionale Vere niging voor Bedrijfsverzorging. De ondernemer heeft geen bemoeie nis met de administratieve rompslomp welke normaal gepaard gaat met het in dienst nemen van een arbeidskracht. De koördinator van de STAP verzorgt zowel de loonad ministratie, de werving en begelei ding van de deelnemers. Om het ver schijnsel deeltijdwerk in de agrari sche sektor ingang te doen vinden zal door de Gewestelijke Arbeidsbu- ro's in Zeeland een stimulerings- en gewenningssubsidie worden ver strekt op de loonkosten. Tarieven De tarieven per gewerkt uur, zoals die aan de ondernemers in rekening zullen worden gebracht variëren me de daardoor tussen de ƒ10,en ƒ20,50 per uur voor het eerste jaar van deelname en afhankelijk van de leeftijd en ervaring van de werknemer. Meewerkende kinderen Sinds kort is het ook mogelijk dat meewerkende kinderen worden inge schakeld in het Kombinatiebanen projekt. Voorwaarde is wel dat het ouderlijk bedrijf dan deelneemt aan het projekt; overigens dient in deze situatie aan de algemeen gestelde kriteria te worden voldaan. Wie komen in aanmerking als kombiwerker? Werkzoekende jongeren met een agrarische achtergrond in de leef tijdsklasse 17-22 jaar komen in aan merking voor dit werkgelegen- heidsprojekt, mits zij ingeschreven staan bij het Gewestelijk Ar- beidsburo. De kombinatiebanen vullen in de re gel een werkweek van 5 dagen. Het is echter mogelijk hiervan af te wij ken om nog enige vorm van scholing te kunnen volgen. In overleg met de Gewestelijke Arbeidsburo's zal per persoon afhankelijk van de wens van de kombiwerker worden ge tracht één en ander op elkaar af te stemmen. Salariëring zal geschieden op basis van de C.A.O. voor Akker- en Wei- debouw en Veehouderij. Op korte termijn zullen de onderne mers welke in eerste instantie te ken nen hebben gegeven over' enige werkgelegenheid te beschikken, wor den benaderd door de STAP Zee land met konkrete informatie over de opzet van het kombinatiebanen projekt. In de eerste fase zal het dan met name om de regio's Walcheren en de Bevelanden gaan. Informatie Inmiddels is er een koördinator in dienst genomen door de Provinciale Bond van Boeren- en Tuindershulp- verenigingen. Deze koördinator, de heer J.A. van der Maden, zal belast worden met de dagelijkse leiding van het projekt en is voor informatie be reikbaar onder het telefoonnummer 01100 - 21010. Mocht u niet tot de aangeschrevenen behoren en toch belangstelling hebben voor het kom binatiebanenplan, dan kunt u zich eveneens tot bovengenoemde koör dinator wenden. 4 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4