over geld en goed Rentesubsidie voor struktuurverbetering landbouwbedrijven Laat uw belastingaanslag kontroleren! Kruisdijk bij Sluis wordt natuurmonument Waterschappen vragen aandacht informateurs voor Herziening Wet Uitkeringen Wegen Naast de rentesubsidie bij be drijfsovername, zoals die eerder in een artikel van J. Markusse aan de orde is geweest, bestaan er momenteel ook mogelijkheden tot rentesubsidie bij verbetering van uw landbouwbedrijf. Daar over hieronder het een en ander. Wat is struktuurverbetering op uw landbouwbedrijf? Struktuurverbetering betekent dat u investeringen moet doen in duurza me produktiemiddelen (dus zaken waarop u afschrijft), waarmee u ten minste één van de volgende zaken bereikt: - verbetering kwaliteit of omschake ling van de produktie aan de hand van de behoeften van de markt - lagere produktiekosten, verbete ring levens- en arbeidsomstandighe den, energiebesparing - bescherming, verbetering milieu Een paar voorbeelden hiervan zijn de aanleg van drainage, aanschaf van moderne machines (maar niet voor loonwerk), of aanleg mestopslag. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? - u moet voor eigen rekening een landbouwbedrijf uitoefenen - u moet het hoofdberoep in de land bouw hebben - u moet beschikken over voldoende vakbekwaamheid - uw bedrijf moet tenminste 120 sbe en maksimaal 480 sbe groot zijn Voor de glastuinbouw, de boom- en champignonkwekerij is dit maksi- mum 1200 sbe (voor een eksakte be rekening van de omvang van uw be drijf kunt u terecht bij de DBH, de bedrijfsvoorlichter of uw SEV-er) - het arbeidsinkomen per volwaardi ge arbeidskracht (1 v.a.k. is 120 sbe) moet liggen tussen de 35 en de 100% van het referentie-inkomen (in 1986 is dat referentie-inkomen ƒ37.350,—) - u moet een bedrijfsverbete- ringsplan inleveren waarin staat wat u wilt gaan doen. De investeringen moeten een rendement hebben van 4% en het arbeidsinkomen per vol waardige arbeidskracht moet met tenminste ƒ1200,stijgen, maar mag niet meer gaan bedragen dan 120% van het referentieinkomen. Zo'n verbeteringsplan moet binnen 3 jaar afgerond zijn. Binnen een pe riode van 6 jaar kunt u hoogstens twee keer een bedrijfsverbete- ringsplan indienen, waarbij ook de tweede keer weer aan alle voorwaar den van zo'n plan moet worden voldaan Een bedrijfsverbeteringsplan mag in de meeste gevallen geen uitbreiding tot gevolg hebben Dit betekent dat het aantal sbe's op uw bedrijf ten gevolge van dit plan niet mag toenemen. Uitzonderingen op dit uitbreidings verbod gelden voor: Varkenshouderij. Hier is uitbreiding mogelijk tot maksimaal 500 var kensplaatsen (1 mestvarken komt overeen met 1 varkensplaats, 1 fok- zeug komt overeen met 6,5 var kensplaats). Wel moet minimaal 35% van het voer op het bedrijf ge produceerd kunnen worden. Die voernorm geldt ook voor niet- uitbreidingsin vesteringen Melkveehouderij. Uitbreidingen zijn toegestaan als uw kwotum van de Superheffing maar niet overschre den zal worden. Bovendien mag het aantal koeien niet verder uitgebreid worden tot maks. 40 per volwaardi ge arbeidskracht (v.a.k.). Bij meer dan 1,5 v.a.k. mag het aantal koeien met hoogstens 15% stijgen. Investeringen in de pluimveehoude rij zijn volledig uitgesloten. Welke bijdrage kunt u verwachten? De bijdrage bedraagt gedurende 5 jaar 1 1/2% rentesubsidie over het subsidiabele investeringsbedrag, waarvoor dan wel een lening bij een erkende bankinstelling moet worden afgesloten. Voor milieuhygiënische investerin gen kan gedurende 5 jaar 4% rente subsidie worden gegeven mits het to tale investeringsplan voor meer dan 50% uit niet-milieuhygiënische in vesteringen bestaat. Voor jonge ondernemers (jonger dan 35 jaar en nog geen 5 jaar zelfstandig ondernemer) gelden iets hogere percentages, namelijk 1,875% en 5%. Grenzen aan subsidiabele bedragen De investeringen moeten tenminste ƒ30.000,bedragen. De bijdrage wordt maksimaal verstrekt over ƒ100.000,— per volwaardige ar beidskracht en ƒ250.000,per bedrijf. Milieuhygiënische investeringen Hieronder vallen de volgende in vesteringen: - mestopslag met bijbehorende voor zieningen - afdekkingen of overspanningen van buitenopslag van dierlijke mest en mestvergisters - mestinjekteurs - vloeren van varkenshokken, die voor minder dan 50% uit roosters bestaan - installaties voor bezinking of schei ding van mest Nog een aantal algemene opmer kingen na goedkeuring van een rentesubsidie-aanvraag bent u ƒ900,rapportagekosten ver schuldigd - de rentesubsidie is gewoon inko men en dus belast voor inkomsten belasting en premieheffing - formulieren kunt u verkrijgen bij de DBH en dienen te worden ingele verd bij de direkteur LaVo - u mag nog niet met de uitvoering van uw bedrijfsverbeteringsplan be ginnen voordat de ontvangst van uw aanvraag door de direkteur LaVo bevestigd is - schakel voor het invullen van het bedrijfsverbeteringsplan zonodig deskundige hulp in (boekhouder bedrijfsvoorlichter of SEV-er) ing. P.W. v.d. Krogt W. de Landgraaf verlaat SEV- dienst Per 1 augustus gaat de heer W. de Landgraaf de SEV-Dienst van de ZLM verlaten, na daar een periode van bijna 7 jaar werkzaam te zijn geweest. Hij had als werkgebied Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. De Landgraaf wordt relatiebeheer der bij de Rabobank te Goes. Wij wensen hem het beste toe in zijn nieuwe funktie! J. Markusse De inkomensprognoses voor agrari sche ondernemers voor het komende seizoen geven weinig reden tot opti mistische geluiden. Oorzaak: toene mende produktie-overschotten en een EG-landbouwbeleid dat door de on dernemers niet bepaald als gunstig wordt ervaren. Gevolg: de dalende prijzen nopen de agrariër de produk tie te verhogen teneinde het hoofd bo ven water te kunnen houden. Ondanks de slechte resultaten van dit moment kunnen agrariërs toch ge- konfronteerd worden met het feit dat de geldelijke inkomens- en uitga- venstromen niet met elkaar parallel lopen en dit kan grote gevolgen heb ben v.w.b. de financieringsbehoefte van het bedrijf. Er zijn ondernemers die op dit mo ment belastingaanslagen ontvangen die betrekking hebben op de oogst 1983. De bedragen die aan achterstal lige inkomstenbelasting en premiehef fing verschuldigd zijn bezorgen menige agrariër nog meer grijze ha ren. Er is één aspekt dat de belasting plichtige nimmer uit het oog mag verliezen: De opgelegde aanslagen moeten onmiddellijk ter kontrole worden aangeboden bij de accountant of belastingkonsulent. Immers ook bij de rijksoverheid werken mensen die fouten maken, terwijl daarnaast nog speelt de interpretatie van een aanslagregelend ambtenaar. Wanneer de accountant of belastingkonsulent tijdens zijn kontrole van de aanslag een niet terechte korrektie bemerkt dient er binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag een be zwaarschrift te worden ingediend bij de inspekteur der direkte belastingen. Gezien de vele bezwaarschriften en de omvangrijke bedragen die belasting plichtigen middels uitspraken op in gediende bezwaarschriften ontvangen is een dergelijk tijdig gebruik maken van uw rechtsmiddelen geen overbo- Dries van Agt: "Toeristen afgeschrikt door Brabantse mest" Volgens commissaris der koningin mr. Dries van Agt moet de provin cie toeristisch gezien op zijn tellen gaan passen, al mag Noord- Brabant op nog zoveel goede din gen bogen. "Als de hele provin cie naar mest stinkt, wordt het moeilijk om nog toeristen te lok ken". Dit voorspelde de Brabant se CdK bij de opening van een nieuw kantoor van de provinciale VVV in Vught, afgelopen za terdag. In de afgelopen vief jaar is de rege ring er ondanks herhaaldelijke toe zeggingen niet in geslaagd een oplos sing op tafel te leggen voor het al ja ren slepende vraagstuk van de bestuurlijke organisatie en de finan ciering van het wegenbeheer door provincies, gemeenten en water schappen. Naar onze mening is nu het moment aangebroken dat de al veel te lang durende impasse wordt doorbroken en tot een daadwerkelijke aanpak van dit dringende vraagstuk wordt besloten. Dit schrijft de Unie van Waterschappen aan de informateur. In het regeerakkoord zou moeten worden neergelegd dat de Nota Zee- valking wordt ingetrokken en dat in het verlengde van de konklusies van het Berenschot-onderzoek in overleg met de lagere overheden vorm zal worden gegeven aan een doelmatige en efficiënte organisatie van het we genbeheer en aan een zo billijk en re delijk mogelijke verdeling van de be schikbare middelen over de verschil lende wegbeheerders. De Unie zou het ook ten zeerste toejuichen, in dien opnieuw in het regeerakkoord zou worden neergelegd dat de in spanningen van de regering er op ge richt zullen blijven dat de verster king van de waterkeringen langs de zee en de grote rivieren in 1990 respektievelijk 1998 voltooid is. De Unie dringt ook aan op een spoedige totstandkoming van de Water schapswet. Minister Braks van landbouw heeft beslist dat de Kruisdijk bij Sluis een natuurmonument wordt. Op die ma nier wordt de kolonie boomkikkers het best beschermd, aldus de mi nister. De minister gaat daarbij voorbij aan bezwaren van de bewoners van de boerderij aan de Kruisdijk en de Ge westelijke Raad van het Land bouwschap. De Raad had liever gezien dat het ge bied tot relatienota-gebied was aan gewezen, omdat er dan geen sprake is van dwingende voorschriften zoals bij een natuurmonument. De Raad heeft daartoe vorig jaar al bezwaar ingediend tegeri het voornemen van de minister, ook omdat zij vreesde dat de beperkingen mede voor het omliggende gebied zouden gaan gel den. Minister Braks heeft de gebrui kers een vergoeding toegezegd, even- -edig aan die in relatienota- gebieden, wanneer zijn besluit tot schade aanleiding geeft. Ook heeft hij zich bereid verklaard tot aan koop van het gebied als het even tueel te koop wordt aangeboden. De indieners van bezwaarschriften zul len hierover nog bericht ontvangen (in de beschikking vanuit Den Haag is noch van een vergoeding noch van een aankooptitel sprake). dige luxe. Wanneer echter een be zwaarschrift na afloop van de termijn van twee maanden op de inspektie binnenkomt staat uw aanslag onher roepelijk vast. Vermindering kan nu alleen ambtshalve worden verkregen, want U wordt in uw bezwaar niet- ontvankelijk verklaard. Beroep op de rechter is niet mogelijk. Zorg ervoor dat U de aanslagen tijdig laat kontro leren, daar termijnoverschrijding voorkomen dient te worden. Tenslotte: Er is een groep van be lastingplichtigen die zelf het aangif tebiljet heeft ingediend bij de belastinginspekteur. Middels infor mele adviezen, bijvoorbeeld kennis of buurman, acht men zich in staat om de juiste weg te vinden in het grote aantal regels met hun uitzonderingen daarop. Aan de hand van literatuur kan men zich bepaalde begrippen eigen maken maar praktische toepas sing vereist meer vaardigheden. Schroom daarom niet bij problemen advies te vragen aan instanties die de ze vaardigheden wel bezitten!!! J.J.C. Zegers BASF verlaagt kunstmestprijzen Het Duitse chemiekonsern BASF heeft zijn prijzen voor kunstmest met 8% a 9% verlaagd. Hiermee bijt BASF onder de Duitse kunstmest- producenten de spits af. De aankondiging van de prijsverla ging valt samen met de start van het mestseizoen van de Duitse boeren. Waarnemers in de industrie menen dat BASF zijn klanten wil overhalen tot het aankopen van flinke partijen kunstmest. De klanten hebben tot nu toe met mondjesmaat ingekocht omdat ze in verband met de gedaal de grondstoffenprijzen rekenden op prijsverlagingen. De daad van BASF zou wel eens een ronde van prijsver lagingen kunnen inluiden. (Financieel Dagblad) Surceance van betaling voor kuikenbroederij Bleijenberg Kuikenboerderij en Opfokbedrijf Bleijenberg te Nieuw-Vennep heeft op 4 juni jl. surceance van betaling' aangevraagd. Het bedrijf is in finan ciële moeilijkheden gekomen door de slechte prijzen en de problemati sche afzet van kippen en eieren. De heer Bleijenberg meent door nu sur ceance aan te vragen erger te kunnen voorkomen. Volgens hem komen de opfokkers er nog goed af. De meel fabrieken zullen erbij inschieten. De heer Bleijenberg stopt definitief met zijn bedrijf en treedt in dienst bij Broederij Verbeek te Lunteren. Te velde staande gewassen steeds meer tegen hagel verzekerd Hagelunie Agrarische Verzekeringen te Den Haag meldt een sterke pre- miegroei van de hagelschadeverzeke- ring van te velde staande land- en tuinbouwgewassen. Eind mei pas seerde de premiestand van deze ha- gelschadeverzekering de grens van ƒ10 miljoen. Het aantal schademeldingen ver toont tot en met mei jl. een normaal verloop, dat in tegenstelling tot het afgelopen jaar. Hagelunie registreer de vorig jaar tot eind mei al 663 schademeldingen met een netto schade bedrag van ƒ2,3 miljoen te genover nu 253 meldingen van hagel- en stormschade in de te velde staande gewassen met naar schatting een schade van miljoen. OBF-Leven en 0T0S als Avéro verder OBF-Leven en OTOS hebben geza menlijk een koöperatieve vereniging opgericht waarvan beide maatschap pijen lid worden. De topkoöperatie krijgt tot taak het voeren van de di- rektie over het schadebedrijf (OTOS) en het levenbedrijf (OBF-Leven). Alle medewerkers zullen in dienst treden van de koöperatieve vereniging. Voorzitter van het bestuur zal zijn de heer M. Beetstra te Joure. De hoofd- direktie bestaat uit drs. D. Huisman, hoofddirekteur en jhr. H.A.M. van den Brandeler, plaats vervangend hoofddirekteur. Avéro Verzekeringen De koöperatieve vereniging zal als werknaam Avéro Verzekeringen han teren. OTOS heet voortaan Avéro Schade en OBF-Leven wordt Avéro Leven. Avéro staat voor Algemene Vereni ging van Onderlingen. In het bestuur zitten uit ons werkgebied de heren H.C. van der Maas en L.S. Melse. Markerwaard (Van onze parlementaire redaktie) DEN HAAG - Achttien organisaties op het terrein van de visserij, natuur en milieu hebben in een brief aan in formateur De Kóning aangedrongen op het definitief afzien van plannen tot aanleg van de Markerwaard. Volgens de organisaties ontbreekt de noodzaak om de polder aan te leggen. Zojuist verschenen: Brochure "Landinrichtingswet" Bij de Landinrichtingsdienst is on langs verschenen de brochure "De Landinrichtingswet, een samenvat ting van de hoofdzaken'De brochure behandelt een aantal belangerijke za ken uit de Landinrichtingswet, die van belang zijn voor een ieder die met landdinrichting te maken heeft. De brochure is gratis te verkrijgen bij: Landinrichtingsdienst afd. Voorlich ting en inspraak, Bibliotheek, kamer 1601, Postbus 20021, 3502 LA Utrecht. Telefonisch bereikbaar op nummer 030-852481. Vrijdag 13 juni 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3