Aardappelen en varkensvlees duurder In mei meer glasgroenten omgezet weiniBop<0 Deze week was er een opleving op de aardappelmarkt en op de var- kensmarkt. Beide hadden dat ook hard nodig. Runderen Op de veemarkten werden vorige week aanmerkelijk minder dieren aangevoerd. Op de noordelijke mark ten was het handelsverloop van het slachtvee rustig, tegen even lagere prijzen. Op de overige markten kwam nagenoeg dezelfde prijs tot stand. Stieren brachten dezelfde of een iets lagere prijs op. Bij de afzet van rund vlees moesten in Frankrijk en Italië prijskoncessies worden gedaan. Melk en kalfkoeien noteerden een lagere prijs, behalve een goede drachtige koe (daar zit het dure kalf nog in). Schapen en kalveren Op de wolveemarkt kwamen lagere prijzen tot stand. De handel in slacht- lammeren is zo goed als voorbij. Wat er nog is wordt bij de slachtschapen gerekend. Zuiglammeren zijn zwak prijshoudend en weidelammeren prijshoudend. Het PVV-bestuur besprak deze week een rapport m.b.t. het marktonderzoek in de schapen- sektor. Het LEI (dat het onderzoek deed) stelt vast dat de schapensektor op een keerpunt gekomen is. Als er niets gebeurt lijkt deze sektor aange wezen te worden als leverancier van uitsluitend grondstoffen met een la ge toegevoegde waarde. Derhalve moet de schapensektor niet alleen de produktie en afzet van schapen en schapenvlees op het huidige niveau handhaven, maar meer doen in Bel gië en Frankrijk, alsmede in Italië, Griekenland en Spanje. Ook de thuismarkt moet niet worden verge ten. Verder moet er gewerkt worden aan nieuwe produkten en nationali satie van het distributiekanaal. Op de kalvermarkt werden zowel de jonge- als de vleeskalveren duurder. De eersten werden 1 gulden per kg levend gewicht duurder, de vleeskalveren een dubbeltje per kg geslacht gewicht. Varkens Op de varkensmarkt is het aanbod de ze week niet te ruim, gelet op de vraag, hoewel het aanbod als zodanig groter is dan vorige week. Dat "Vleu ten" een hogere verwachtingsprijs van 15 ct. per kg noteerde is gelet op de afzet van karkassen begrijpelijk, maar gelet op de onderdelen niet. Me de omdat het aanbod in Duitsland en Frankrijk wat krap is, konden de kar kassen in die landen met een plus van 10 a 15 ct. afgezet worden. In Spanje werd dat 5 ct., in Griekenland 10 ct. en in Italië zelfs 15 tot 20 ct. Bij de onderdelen doen de hammen tot 10 ct. meer en de schouders tot 5 ct., maar bij de "2e soort" onderdelen is het "minnetjes" geblazen, omdat daarvan de voorraden veel te ruim zijn. Slachtpluimvee en eieren De slachtpluimveemarkt is redelijk vast gestemd, waarbij de diepvriessek- tor een wat steviger positie inneemt dan de verssektor. De lage eierprijs was onderwerp van gesprek bij het Produktschap voor Pluimvee en Eie ren. De nood in de legpluimveehou- derij wordt hoog. Er werd gepleit voor maatregelen die kunnen leiden tot verkleining van het bestand of de ergste Financiële nood lenigen. Behal ve het lage prijspeil van eieren, begint ook de oneigenlijke konkurrentie te knellen, nu besloten is de opheffing van de negatieve mcb's met nog een maand te verschuiven (nu tot 1 juli) Noteringen CVZ Ras sortering en maat Winston kl. II 70/80 tot kl. II Gloster kl. I 70/80 tot kl. I Golden Delicious kl. I 70/80 tot kl. I kl. II 70/80 tot kl. II met een kans dat het een datum in het volgende jaar wordt. Dat scheelt 7 ct per kg eieren en per kg kuikenvlees, ten nadele van de Nederlandse pluim veehouderij, zo werd in het Produkt- schapsbestuur gezegd. Zuivel Op de zuivelmarkt deden zich geen prijsveranderingen voor. In de 4 we ken van 20 april tot 17 mei werd er 2% meer melk en melkprodukten in konsumptie gebracht, dan in hetzelf de tijd van vorig jaar. De kaasvoor- raden daalden met een kleine 600 ton, tegen een stijging vorig jaar met bij na 1000 ton. Opnieuw zal de kaaspro- duktie beperkt worden en wel tot 9800 ton per week in de periode 15 juni/12 juli. Kaasmelk brengt momenteel ruim 7 ct. per kg minder op dan melk aangewend in een andere verwer kingsrichting. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt staat onder druk. Bij tarwe speelt de mogelijke vrijgave van interventievoorraden en de medever antwoordelijksheffing een rol. Bij gerst is er te weinig vraag. Alleen haver was prijshoudend. Volgens een woordvoerder van de graanhandela ren zou er momenteel mais uit Grie kenland komen, dat evenwel van Joegoslavische origine is. Het prijs voordeel zou ƒ375,per ton bedra gen. Van de zadenmarkt vallen geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Op de peulvruchtenmarkt kwamen maan dag jl. in Rotterdam lagere prijzen voor bruine bonen en kapucijners tot stand. Van producentenzijde is op nieuw naar voren gebracht dat het verschil in minimumprijs van erwten en veldbonen groter moet zijn dan In mei is 10 miljoen kg glasgroenten meer omgezet dan in mei 1985. Hoe wel de aanvoer van vollegrondsgroen- ten gelijk bleef, bracht deze wel 20 miljoen gulden minder op dan in mei vorig jaar. Vorige week trok de prijs van veel groenten aan, enerzijds van wege kleinere aanvoeren, anderzijds vanwege betere exportkansen. Glasgroenten Het zag er vorige week naar uit dat de aanvoer van tomaten over zijn hoogtepunt heen is. Bij de ronde to maten betekende dat een prijsverbe tering, maar de vleestomaten moesten - ondanks een 10% kleinere aanvoer - in prijs achteruit. Bij komkommers hetzelfde beeld als bij de ronde toma ten: kleinere aanvoer, betere prijzen. Glassla liep verder in aanvoer terug, maar natuursla was er in veel ruime re mate. Alleen de laatste "slasoort" werd goedkoper. Bij paprika's was de aanvoer van de rode veel groter, met als gevolg een flinke prijsval. De gele leden ook een prijsverlies, maar de groene werden duurder. Aubergines werden eveneens duurder, vooral de kleinere maten. Radijs skoorde al evenzeer een betere prijs, vooral van wege het kleinere aanbod, vergeleken met de voorgaande weken. Bloem kool was één van de groenten die min der opbracht op de veiling, ondanks het feit dat er minder bloemkool werd aangevoerd. De eerste gekonditio- neerde bloemkool is afgelopen maan dag uit de nieuwe koelcellen van de Veiling West-Friesland-Oost gehaald en aan de handel gepresenteerd. "Een Kwantum Middenprijs x 1000 kg ct/kg 2 1,27 6 0,72 3 0,85 6 0,70 19 1,21 50 0,85 24 0,99 65 0,67 ƒ2,Het verschil zou vergroot moe ten worden tot ƒ5,(ten gunste van erwten) zo werd gesteld. Het betrok ken Produktschap is overigens bezig om een eenvoudiger regeling te ont werpen, omdat de huidige door 78% van de mengvoederbereiders en - van wege de administratieve rompslomp - geen gebruik van maakt. Aardappelen en uien Het weer, de achterstand van de plan ten die moeten zorgen voor de nieu we oogst en de belangstelling van Zweedse zijde, zorgden voor een ople ving op de aardappelmarkt. De ex port van konsumptie- en industrie-aardappelen bedroeg t/m mei dit jaar 850.000 ton, tegen 1.001.500 ton vorig jaar t/m mei. In dia, waar tweemaal zoveel aardappe len worden geteeld, blijft weigeren om Nederlands pootgoed toe te laten. In dia blijkt wel belangstelling te hebben voor de Nederlandse know-how op het gebied van aardappelverwerking. De Stichting Nederlandse Uienfede- ratie (SNUIF) stelt in haar juni- nieuwsbrief vast dat in het afgelopen bewaarseizoen de kwaliteit van de ui en sterk is tegengevallen door veler lei oorzaken, vooral van technische aard. De telers wordt gevraagd eens kritisch naar de bewaaraccommoda- tie te kijken onder het motto "laten we proberen met z'n allen het verlo ren exportterrein in Europa terug te winnen door het leveren van goede uien". Veevoeders Op de grondstoffenmarkt steeg de prijs van de N.-Amerikaanse mais iets, maar die van Franse mais daal de flink. Tapioka noteerde onveran derd tot lager. De sojamarkt is rustig. nieuwe stap in het kwaliteitsbehoud van deze Noord-Hollandse speciali teit", zei voorzitter Siem Ruiter. De aanvoer van snijbonen wordt nu el ke week groter. Toch trok de prijs vo rige week aan. Ook courgettes brachten een hogere prijs op. De aan voer van courgettes was konstant. De aardbeien uit de vollegrond zijn er nog weinig. De aanvoer is slechts 10% van vorig jaar en 5% van de aanvoer van de aardbeien uit de kas. De aard beien brachten vorige week een iets hogere prijs op. Vollegrondsgroenten Rode en witte kool maken de laatste tijd geen grote prijsveranderingen mee. De prijs van witte kool wijkt niet zo sterk af van die van vorig jaar, maar die van rode kool haalt soms nog niet de 25% van het prijspeil van toen. De prijs van spinazie klom vo rige week eindelijk op, na wekenlang op een zeer laag prijspeil te hebben ge legen. De aanvoer was beperkter. An dijvie vertoonde een stabiele aanvoer, tegen een iets hogere prijs. Peen bracht een hogere prijs op. Waspeen haalde - vanwege een kleinere aanvoer - een betere prijsverbetering op de wal dan bospeen. Witlof werd stukken duurder, mede doordat de aanvoer met een 20% terugliep. Prei gaf het zelfde beeld te zien. Rabarber liep in aanvoer terug maar bleef in prijs konstant. Asperges, tenslotte, werden bijna ƒ4,duurder, omdat de aan voer halveerde en de exportvraag goed was. Groenten - algemeen In april is de veilingomzet van groen ten sterk achtergebleven. De omzet was meer dan 200 miljoen gulden la ger dan april vorig jaar. In mei is 10.000 ton glasgroente meer omgezet dan in mei vorig jaar. De gemiddel de prijs was in beide maanden hetzelf de. Ook waren er geen verschillen in de aanvoer van vollegrondsgroenten (in totaal) maar de prijzen waren zo veel lager dat er maar een financiële omzet was van 50 miljoen gulden, te gen 70 miljoen gulden in mei 1985 en mei 1984. Witte kool en waspeen de den het beter, maar asperges, sla en Fruitnoteringen De bloei van appelen en peren is weer voorbij. De zetting is over het algemeen zeer overvloedig. Het is te hopen dat de rui voor diverse appel rassen zwaar zal zijn zodat het dun- werk beperkt zal blijven. Gezien de eerste oogstverwachtingen uit de andere fruitgebieden in Euro pa zal de oogst belangrijk groter zijn dan normaal. Dat heeft tot gevolg dat alleen vruchten die voldoende groot en van goede kwaliteit zijn, een goede prijs zullen opbrengen. Kwaliteit zal zeker dit jaar hoog in het vaandel moeten staan. Waar schijnlijk een goed seizoen om het verpakken van fruit definitief in gang te doen vinden om zo weer de export te vergroten. De afzet van de oude oogst loopt naar het einde. Het prijsverloop is zeer moeizaam, vooral voor de klei ne maten en de mindere kwaliteit. Het wegvallen van de mogelijkheid tot interventie zal hieraan zeker hiee- gewerkt hebben. De afgelopen week is er wat Golden Delicious verladen voor de Canari- sche Eilanden. Hopelijk dat deze markt de komende weken wat meer zal vragen, waardoor de druk op de binnenlandse markt minder wordt. De aanvoercijfers van de belangrijk ste appelrassen waren: Golden Deli cious 225 ton, Gloster 38 ton, Jona gold 20 ton. De nieuwe oogst is weer begonnen met de aardbeien, fram bozen en bessen onder glas. Dit is een teken dat het kleinfruitseizoen voor de deur staat. De middenprijs van de frambozen was goed: 5,10 voor een doosje van 150 gram. De zure kersen zijn zeer goed gezet en beloven een goede oogst. Hetzelfde kan gezegd worden voor de pruimen. Fruit De aanvoer van appels en peren is re delijk stabiel. Dat geldt in de meeste gevallen ook voor het prijspeil van beide. In april was de veilingomzet van fruit ƒ17 miljoen tegen ƒ24 mil joen in april 1985 en ƒ28 miljoen in 1984. In mei zijn de prijzen van ap pels en peren ongeveer gelijk geweest aan die in april. De aardbeien brach ten evenwel een lagere prijs op in mei, in vergelijking met mei 1985 (ƒ1,32 te gen ƒ1,49 per doosje van 200 gram). Bloemen en planten Vorige week was de aanvoer van snij bloemen over het algemeen lager. Dit is o.a. te wijten aan het koude en sombere weer. Van de hoofdproduk- ten werd slechts bij grootbloemige roos Sonia, kleinbloemige roos Belin da, Standaardanjer en Gladiool grootbloemig een stijging in de aan voer genoteerd. De gemiddelde prijs nam flink toe zodat toch sprake kan zijn van een hogere omzet. Geen en kel produkt noteerde een lagere prijs. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt in Den Bosch werden 5 juni jl. 224 stuks paarden aangevoerd. De prijzen waren (per stuk) als volgt: Luxe paarden van ƒ1.850,tot ƒ3.100,Voljarigen van ƒ1.600 tot ƒ2.850,2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.500,tot ƒ2.550, 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.500,— tot ƒ2.550,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ1.000,tot ƒ2.000,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.000,tot ƒ2.000,Veu lens (merries) van ƒ500,tot ƒ1.100,Veulens (hengsten) van ƒ500,tot ƒ1.100,Hitten van ƒ650,— tot ƒ1.750,—; Shetland po ny's (merries) van ƒ250,tot ƒ550,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ250,tot ƒ500,,Ionge slacht- paarden van ƒ4,80 tot ƒ6,60 kg.gesl.gew.; Oude slachtpaarden van ƒ5,10 tot ƒ6,80 kg.gesl.gew. De handel verliep redelijk, prijzen iets hoger. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag hogere prij zen voor de Bintjes, zowel voor de kleine maten 35/50 en de 50 mm plus. Vergeleken met voorgaande week wa ren de noteringen ƒ3,00 tot ƒ3,50 per 100 kg hoger. Voor de frites-Bintjes 50+ werd tot ƒ20 genoteerd, voor de 35/50 tot ƒ10,50. Er werden in de week tot 30 mei 20.500 ton konsumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd, een goede 10.000 ton min der dan in de voorgaande week. In Noord-Holland worden reeds de nieuwe aardappelen geveild. Baren- drecht meldde bij een aanvoer van 9 ton prijzen van ƒ130-320 voor grote Dorés, ƒ100 tot ƒ150 voor kriel.; pre mière groot ƒ120 tot ƒ220. In het welhaast afgelopen seizoen heeft de export nogal scherpe konkur rentie ondervonden van de Franse ex port, vooral naar de Italiaanse markt. In Frankrijk loopt het seizoen oude aardappelen ten einde, waarbij mo menteel de markt voor primeurs dui delijk oplopend is. De aanvoer aan nieuwe aardappelen bedraagt daar momenteel rond 2000 ton per dag, waarvan 700 ton vanuit de Kanaalei landen Ré en Noirmoutier, 500 tot 700 ton uit Bretagne, voorts nog wat uit de Sud-Ouest en de Sud-Est. De invoer van primeurs is van betrekke lijk geringe betekenis. Spanje levert weinig en in Sicilië is de campagne goeddeels ten einde. Momenteel kan het gebied rond Napels leveren, doch de eigen vraag van Italië is ook vrij groot. Uit Bretagne vond enige export van primeurs naar Engeland plaats. In Duitsland koncentreert de vraag naar aardappelen zich rond de Han sa's. In de Pfalz worden nieuwe aar dappelen gerooid, spoedig gevolgd door Nedersaksen. Nordrhein- Westfalen meldt kleinere aanvoer van Italiaanse primeurs tegen hogere prij zen. Uit Rheinland Pfalz wordt ge meld dat zendingen vroege aardappelen worden geretourneerd, wegens kwaliteitsgebreken. Tot nu toe werden, vooral uit Italië, Griekenland en Spanje ruim 100.000 ton primeurs ingevoerd, ongeveer evenveel als voorgaande jaren. De Britse markt is wat rustiger met door gaans wat lagere prijzen, nadat eer der de prijsafstand tot het Vasteland zeer groot was. Peen (alle soorten) in gld per 100 kg veilingprijzen De in de grafiek gegeven prijzen van peen hebben betrekking op alle peen- soorten, dus op waspeen, bospeen en winterpeen. De grafiek geeft voor maart 1984 en maart 1985 éénzelfde prijsniveau aan; zo rond de 70 cent per kilo. Uit het verloop van de gra fiek blijkt dat de hoogste prijs valt in mei en juni. In de periode daarvoor valt een deel van het aanbod van win terpeen weg, zodat de prijs dan met - globaal gesteld - een gulden kan stij gen. Bovendien neemt in die periode het aanbod van bospeen toe en bospeen is bijna altijd duurder dan de overige soorten. Als het "echte" peenseizoen begint dalen de prijzen naar het najaar toe. Binnen een jaar gerekend doen er zich enorme prijs verschillen voor, die rond de ƒ1,50 per kg liggen. Opvallend is het prijsver loop in de periode januari/februari 1985. Hier is het de vorst die deze prijsverbetering heeft bewerkstelligd. In maart, april en mei van dit jaar lig gen de prijzen van peen lager dan in de beide voorgaande jaren. Het ver schil bedraagt 20 30 cent per kg ten nadele van 1986. 22 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22