VOOR m: VROIIW Huis omruilen voor de vakantie p.j. zuid geluid Uitwisseling Amerikanen van 8 tot 23 juli 1986 redaktie Peter Risseeuw Oproep aan mogelijke gastgezinnen Nieuw informatieblad over leermogelijkheden vit de P'J.Zrajepde Stage mogelijkheden voor jonge boeren in Canada, Amerika, Australië en Nieuw Zeeland onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktïeadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Nu de zomervakantie alweer voor de deur staat, wil ik iets vertellen over de mogelijkheid om je huis om te ruilen voor de vakantie met een ander gezin. Deze vorm van vakantie vieren is wat minder be kend, maar heeft zeker voor een gezin met kleine kinderen erg veel voordeel. Hoe gaat dat nu precies? Een gezin uit bijvoorbeeld Zee land, wil omruilen voor drie weken met een gezin uit Limburg. Meestal wordt er dan eerst een advertentie geplaatst in een krant (in dit geval het beste een Limburgse plaatselijke krant). Als men dan reakties krijgt op die advertentie kan men gaan uitzoeken waar men het liefste heen wil. Het is dus de bedoeling dat die twee gezinnen in eikaars huis gaan voor een aantal weken of korter (dat re gelt men natuurlijk in overleg met el kaar). Dit alles gaat met gesloten beurs, men betaalt elkaar dus niets voor het gebruik van eikaars huis. De Zeeuwen zullen het best leuk vin den m Limburg, met z'n prachtige glooiingen, en mooie natuur, en de Limburgers zullen zich best amuse ren aan het strand. Wat zijn nu de voordelen van deze vakaitiievorm? Het is erg goedkoop, want je hebt dan ^en komfortabel huis in de va kantie voor niks. Het is met b.v. kleine kinderen erg handig, want je hebt^een wasautomaat, gasfornuis, badkamer, en al dat soort dingen ge woon tot je beschikking. En met erg kleine kinderen gaan kamperen of in een hotel zitten is toch niet zo han dig. Je bent in een heel andere omge ving, dus je hebt best wel het gevoel dat je er tussenuit bent. Nog een voordeel is, dat je huis niet zomaar drie weken leeg staat, zodat de kans op inbraak kleiner wordt, je planten en je tuin worden gewoon onderhouden, eventuele huisdieren is ook een minder probleem, want men kan op eikaars poes, hamster, konijn, enz. passen. De dieren kun nen dan in hun eigen omgeving blijven. Vertrouwen Het is natuurlijk wel een kwestie van vertrouwen, men moet voorzichtig met eikaars spullen omgaan. Er moeten dus hele duidelijke afspra ken gemaakt worden. Persoonlijke papieren en bankafschriften e.d. moet men gewoon achter slot en grendel doen. Als je dit wederzijds doet is dat geen probleem. En als je echt bang bent dat bepaal de dure meubels of serviesgoed ka pot gaan, kun je ze altijd nog tijde lijk weg zetten, of in een kast doen die op slot zit. Het is toch een kwestie van wederzijds vertrouwen, want je zit in eikaars huis en je gebruikt el- kaars spullen. Als je omruilen met vreemde mensen eng vindt, kun je ook nog omruilen met familie. De meeste mensen hebben ook wel fa milie in een ander deel van het land, en het gebeurt ook wel, dat men het huis omruilt met een zus of broer, neef of nicht, enz. Ook naar buitenland Ikzelf heb veel ervaring opgedaan met huizen omruilen, want mijn ouders hebben het heel veel gedaan, en vorige zomer hebben wij ons huis omgeruild met een gezin uit Dene marken. Want je kunt natuurlijk ook omruilen met een gezin uit het buitenland. We hebben een hele leuke vakantie gehad in Denemarken, en het is heel goed bevallen. Toen we thuis kwa men was het huis netjes, het gras ge maaid, de bedden schoonopge- maakt, de poes goed verzorgd, en de dagelijkse boodschappen waren in huis gehaald. Wijzelf hadden ook het huis in De nemarken netjes en schoon achterge laten. Ik had vorige zomer een zoontje van vier maanden, dus een andere vakantievorm was heel moei lijk geweest! Die Deense familie had allerlei fol ders en kaarten klaargelegd van de omgeving en wat er allemaal de moeite waard was om te gaan bekij ken. Wij hadden allerlei folders klaargelegd over Zeeland en de rest van het land. Wij hielden telefonisch kontakt met die Deense familie, als er iets was, hoefde je alleen maar even je eigen telefoonnummer te draaien, en je had kontakt met elkaar. Mijn ouders hebben vroeger hun huis omgeruild met mensen uit Drente, Limburg, Twente, Duits- Voor de 4e keer in suksessie heeft de PJZ de taak op zich genomen te funktioneren als "gastheer" voor een groep Amerikaanse platte landsjongeren. Deze jongeren, jongens en meisjes in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, komen naar Nederland voor een "kulturele uitwisse ling". De bedoeling is dat ze, opgenomen in een Nederlands gezin (en het liefst natuurlijk een gezin met leeftijdsgenoten!) al spelenderwijs, door ervaringen en gesprekken, tot begrip en inzicht komen in de leef wijze hier, om zo een vergelijking te kunnen maken met hun eigen leefsituatie. De praktijk Dat klinkt natuurlijk allemaal heel in drukwekkend, in de praktijk betekent het dat er iemand voor een periode van ruim 14 dagen te gast is in jullie gezin, en daarin in die periode zo nor maal mogelijk meedraait. Natuurlijk is het leuk om dan ook wat uitstap jes te maken naar bekende attfakties, zoals bijv. onze beroemde Deltawer ken, maar nodig of verplicht is dat geenszins! Waarom nu heel dit verhaal nog eens in P.J. Zuid geluid? Op de eerste plaats omdat we de 13 jongelui nog niet allemaal onder dak hebben kunnen brengen! En op de tweede plaats omdat we eens duidelijk een beroep willen doen op P.J.Z.-gezinnen, die hier toch uitein- 20 delijk bij betrokken zijn! ki de prak tijk van de afgelopen jaren is het ons erg opgevallen dat er rpaar erg wei nig gezinnen, waarvan de kinderen P.J.Z.-lid zijn, zich als gastgezin op geven. Als onduidelijkheid over de uitwisseling hiervan de oorzaak is, dan hopen we dat daar door middel van dit stukje wat verandering in is gekomen. Mogelijkheden Ook willen we nog eens wijzen op de mogelijkheden welke een uitwisseling voor onze leden zelf biedt. Want om dat de P.J.Z. is aangesloten bij de "Stichting Uitwisseling en studierei zen voor het platteland", de uitein delijke organisator in dit geval, liggen er voor de leden vele mogelijkheden open ook zelf internationaal aan uit land, Engeland en Schotland. Nooit hebben ze vervelende ervaringen ge had, en altijd was het huis prima in orde als ze thuis kwamen. Goede afspraken Ik wil u deze vakantievorm beslist niet opdringen of zo, ik wilde u al leen maar op de mogelijkheid wij zen. Het is een kwestie van vertrou wen en van goede afspraken. Tot slot nog een paar dingen die u in ieder geval moet afspreken als u uw huis omruilt: Hoe kom je aan eikaars sleutel, en waar laat je ze als je weer naar huis gaat? Gebruik je eikaars linnengoed, of neem je dat mee? Als je de tele foon gebruikt, moet je een afgespro ken bedrag per minuut neerleggen. Welke basisboodschappen zijn er in huis? Die boodschappen moeten na tuurlijk weer aangevuld worden. Wat mag er wel gebruikt worden, en wat niet? Wanneer komt de vuilnis man, waar moet de post neergelegd worden? Wat moet er in de tuin ge daan worden? Wat eten eventuele huisdieren? En zo zijn er nog meer dingen te bedenken die goed af gesproken moeten worden. Ik persoonlijk vind.het een erg leuke vorm van vakantie vieren, en zeker met erg kleine kinderen is het ideaal. Dit jaar gaan we drie weken in het huis van mijn tante, die in Noord- Holland woont. Misschien heb ik sommigen wel op een idee gebracht. Nog één ding: Er bestaan ook organisaties die be middelen bij vakantiewoningruil, zowel in het binnenland als in het buitenland. Een landelijk bemidde- lingsburo voor vakantiewoningruil is o.a. Donia 8, Postbus 412, 9200 AK Drachten, tel. 05120 - 20818. Dus als u uw huis zou willen omrui len, is het misschien een idee om zo'n bemiddelingsburo te be naderen. Hoe u ook op vakantie gaat, en ook als u lekker thuis blijft: ik wens u al lemaal een prettige vakantie! M.T. Vleugel - Mandemaker Onder de naam 'Klinker' brengt het Regionaal Edukatief Centrum 'de Bevelanden - Tholen' te Goes (deze week) een nieuwe krant uit. De krant geeft informatie over de vele leermo gelijkheden die er voor volwassenen zijn in de Bevelanden. De krant is gratis, maar wordt niet huis aan huis bezorgd. In de krant komen onder andere kursisten aan het woord van de Open School en van de Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeen schap. De Zeeuwse Volksuniversiteit geeft een voorproefje van haar nieu we aanbod en voorts is er aandacht voor kreatieve kursussen, natuur en milieu, kaderkursussen, beroepsop leidingen, enz. Via het opsturen van een bon kun nen nadere inlichtingen gekregen worden over de kursus of opleiding waarin men geïnteresseerd is. Als het financieel haalbaar is, wordt 'Klinker' voortaan regelmatig uit gegeven. Wie een krant wil ontvangen, kan die afhalen of bestellen bij het R.E.C., Zusterstraat 11, Goes, tel. 01100 - 31170. wisselingen deel te nemen. Als je dan zelf al eens gastgezin bent geweest, weet je een beetje wat je kunt ver wachten als je zelf eens in den vreem de te gast zou zijn. Bovendien kan het nooit kwaad kennissen in het buiten land te hebben. Het kontakt op zich is al leuk, en wie weet kun je van de gelegenheid gebruik maken eens een interessant (en ook wat kosten betreft interessant) tegenbezoek af te leggen! Wat dit laatste betreft hebben al di verse oud-gastgezinnen leuke ervarin gen opgedaan, en veel kontakten blijven tot in lengte van jaren door lopen. Kijk eens wat verder dan je eigen afdeling! En overleg eens met ouders en verdere gezinsleden. Vind je 17 dagen ineens wat al te lang? Mis schien kun je dan iemand samen met een vriend of vriendin ontvangen: een week hier... een week daar... Zeeuws-Vlaanderen Bovendien zitten we nog met een pro bleempje in West en Oost Zeeuws Vlaanderen. Onze P.J.Z. afdelingen daar hebben zelf een uitwisseling op touw gezet met een Deense platte landsjongerenorganisatie. In de eer ste week dat de Amerikaanse jongeren hier zijn, zitten onze eigen PJZetters in Denemarken. Toch zijn er leden bij die graag bij thuiskomst een buitenlandse gast zouden ontvan gen, en zich dus hebben opgegeven als gastgezin. Dientengevolge zoeken we ook nog adressen voor de periode van 8 tot 14 juli. Is er iets naar jullie gedachten bij? Geef ondergetekende of Henk Tegels dan liefst zo snel mogelijk een sein tje, zodat we nog de gelegenheid heb ben wat voor te bereiden, maar ook voor vragen kunnen jullie bij ons terecht. Mochten we bij onze leden toch tever geefs aankloppen, dan hopen we dat ieder ander die hier dan wél iets in ziet, kontakt met ons opneemt. Tonny Gubbens, Breskens: 01172-3079; Tel. Henk Tegels, tijdens kantooru ren: 01680-27921; privé: 01680-28974. 13 juni Afd. Walcheren organiseert weer een te gek schuur feest bij L. Wisse aan de Breeweg te Koudeker- ke. Aanvang is om 20.30 uur. De muziek wordt verzorgd door disko- theek 'Black Eagle'Entree ƒ2,50 voor de leden en voor niet-leden ƒ4,-. 15 juni Landelijke sportdag. 21 juni Afd. Tholen gaat een dagje uit naar de Efteling. Vertrek is 's morgens om 9 uur. Opgeven bij El- les, tel. 01184 - 11060. Hoe meer er mee gaan hoe goedkoper het wordt natuurlijk, dus gewoon even opgeven. 22 juni Afd. West Zeeuws- Vlaanderen houdt weer de jaarlijkse touwtrekwedstrijd voor dames en heren. Bel snel even naar Frans 01152 - 1208 om je met een groep of individueel op te geven. Plaats van handeling is bij fam. Risseeuw te Cadzand. Deelname is gratis. De Canadese Overheid heeft toe stemming verleend voor 10 ekstra werkvergunningen in het jonge Boe ren Programma naar Canada. Deze werkvergunningen zijn speciaal be doeld voor plaatsen op melkveebe drijven in Ontario voor een periode van 9 tot 12 maanden. Aankomst in Ontario bij voorkeur eind juni. Op gave is alléén mogelijk voor degenen die niet over een eigen werkgever in Canada beschikken. Amerika - Minnesota programma Voor wat Amerika betreft is het dit jaar alleen nog mogelijk om deel te nemen aan het MAST programma van de Universiteit van Minnesota. Dit is een 12 maanden programma. Er wordt 8 maanden gewerkt op een agrarisch bedrijf (met name melk veehouderij). Dit wordt gevolg door één maand vakantie. Daarna wordt er een kursus van 3 maanden gehou den aan de Universiteit van Minne sota. De kosten voor deze kursus worden door de stagiaire in de eerste 8 maanden verdiend tijdens de stage. Tevens ontvangt men een zakgeld. Begindatum is 2 december a.s. In 1987 zullen er 3 vertrekdata zijn; in maart, juni en december. Opgave 3 maanden voor vertrek. Ohio-programma. Via het Ohio-programma zijn er eveneens mogelijkheden voor een stage in Amerika. Er is een program ma met dezelfde opzet als het Minnesota-programma en zijn er in dividuele mogelijkheden zonder een kursus aan de Universiteit. De aan meldingen voor 1987 moeten vóór 1 februari 1987 binnen zijn. Australië en Nieuw-Zeeland Via het IAEA-programma (Interna tional Agricultural Exchange Asso ciation). Dit programma biedt mo gelijkheden voor een stage van 7 of 8 maanden in Australië (voorname lijk melkveebedrijven). Vertrek tus sen 10 september en 5 oktober a.s. Voor dit programma geldt een pro- grammaprijs (reis, verzekering en in- troduktiekursus). Programmaprijs 7 maanden ƒ7.160,00, 8 maanden ƒ7.250,00. Vertrek 6 maanden tussen 1 en 25 oktober. Vertrek 8 maanden tussen 1 en 15 augustus. Eveneens een vaste programmaprijs. 6 maanden ƒ7.100,00, 8 maanden ƒ7.250,00. Opgave zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie en opgave: Stichting Uitwisseling en Studierei zen voor het Platteland, tel. 02208 - 96144. Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20