gropatax 9Czlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Eregalerij Zeeuwse dag van het paard 1986 25-Jarig jubileum J. van Gils Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100- 15710(Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergerfop Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116- 1540(Renesse) TERNEUZEN: woensdag 18 juni 1986 in Grand Hotel Rotterdam. Nieuwendijk: donderdag 19 juni a.s. 11.00- 12.00, Café de Pelikaan. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100- 38880 Schademelding: 01100 - 38888 m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholeii en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorIicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Jaarlijkse ekskursie kring 'Axel' De kring, nodigt u uit tot deelname aan de jaarlijkse avondekskursie, die gehouden wordt op dinsdag 24 juni 1986. Op het programma staan een rondrit door de kring 'Hulst' en een bezoek aan enkele bedrijven o.a. Mouterij Menu. Vertrek: 18.00 uur vanaf het Szyd- lowskiplein te Axel. Kosten ƒ15,per persoon. Opgave vóór 22 juni bij de sekreta- ris, A. Mol, tel. 01154 - 1397. Ook voor gezinsleden. AFD. AAGTEKERKE VAN DE ZLM De Afd. Aagtekerke van de ZLM wil in samenwerking met VVV Aagteker ke weer een trekkerbehendigheids- wedstrijd organiseren op woensdag 16 juli. Opgave deelnemers vóór 1 juli bij A. de Visser, tel. 2199 of André Mal- jaars, tel. 1494. Verder kan men zich opgeven voor een ekskursie naar het werkeiland Neeltje Jans. Voor opgave en infor matie Fr. Dekker, tel. 1331, tevens vóór 1 juli. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Dagekskursie op woensdag 30 juli naar bloemenveiling Westland, en K.I.-station te Lexmond, geflankeerd door koffiemaaltijd en diner. Opge ven vóór 26 juni bij W. Geldof, tel. 01189-1250. AFD. POORTVLIET VAN DE ZLM Ekskursie op 19 juni naar Proefboer- derij "Westmaas" waar zowel de nieuwe proeftuin als de nieuwe proef- boerderij zullen kunnen worden be zocht. Vertrek om 18.15 uur vanaf "De Tol" de Poortvliet. AFD. WISSENKERKE VAN DE ZLM Ekskursie naar het aardappelkweek- bedrijf "De Oosthof" te Rilland, één van de vestigingen van Meyer b.v. op donderdag 26 juni om 14.00 uur. Op geven voor dinsdag 24 juni bij uw se- kretaris, tel. 01107-1317. AFD. FIJNAART/HEIJNINGEN VAN DE ZLM Ekskursie naar het akkerbouwbedrijf van de heer M. Vervoort, Rijpersweg 79 te Stampersgat op 24 juni 1986 om 19.00 uur. Afd. Dinteloord/Steenbergen Veldekskursie op 2 juli naar het be drijf van G. Breure, Schenkeldijk 6 te Dinteloord. De heer Breure en zijn gewasbeschermingsspecialist R. Lam- mers zullen leiding geven aan de eks kursie die begint om 19.00 uur. Na afloop napraten in "De Lantaarn" te Dinteloord. ZLM afd. Middelburg e.o. De afdeling Middelburg e.o. van de ZLM gaat op exkursie naar het eiland Tholen waar onder leiding van de heer D.L. Koppenhol de bloemzaad teelt wordt bezichtigd. Een en ander vindt plaats op woensdag 23 juli a.s. Vertrek 12.45 uur. Thuiskomst 22.00 uur. Kosten inkl. konsumpties en diner ƒ50,p.p. Opgave vóór 18 juni a.s. bij A. Dingemanse, tel. 01180-13898. (Meer informatie op de konvokatie die aan alle leden is toe gezonden.) Jaarlijkse Veetentoonstelling Oostburg De jaarlijkse Veetentoonstelling te Oostburg vindt dit jaar voor de 49ste keer plaats. Ze wordt gehouden op woensdag 16 juli 1986 op het Ledel- plein, aanvang 9.30 uur. Hiervoor kunnen worden aange voerd 200 stuks fokvee en mest- vee en verder nog talrijke schapen en geiten. Ook niet ingeschreven scha pen mogen worden aangevoerd. Fokvee, schapen en geiten moeten voor 12 juni zijn aangemeld. In schrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de sekretaris de heer H. Dierikx, Boogaardstraat 3, 4527 EA Aarden- burg, tel. 01177 - 1446. Mestvee en handelsvee kan voor de ze tentoonstelling worden ingeschre ven tot 16 juli 9.00 uur op de ten toonstelling bij het sekretariaat. Mestvee dat voor 12 juni is aange meld bij de sekretaris kan ook wor den opgenomen in de katalogus. Ekskursie RAK West Zeeuws- Vlaanderen De RAK West Zeeuws-Vlaanderen organiseert op vrijdag 20 juni een ekskursie naar Douven spuitmachi- nes en naar Zeider b.v., een zaden- firma. Beperkte deelname dus snel opgeven bij M. van Vooren, 01178 - 1644 of P. Hermans 01177 - 1959. Trekker-Trek liefhebbers opgelet!!! De, vanwege slechte weersomstan digheden, vorige week afgelaste Trekker-Trek wedstrijd in Klundert is verzet naar morgen 14 juni op de zelfde plaats en dezelfde aan vangstijden als vorige week. 30ste Thoolse Dagen 1986 De fokveedag is dit jaar verplaatst naar woensdag 25 juni, aanvang 10 uur op het Pluimpotterrein in Scher- penisse. Ingeschreven zijn 93 stuks rundvee 130 stuks schapen, verdere konijnen en kippen. Tevens zal de middenstand van Scherpenisse een expositie organiseren in de grote consumptietent. Donderdag volgt de bejaardenmiddag en talentenjacht. Vrijdag AVRO's disco Olympics. Zaterdag 28 juni wordt de hoogtij dag met Herders en Politiehonden, fiets en motorcross, trekkertrek- wedstrijden, blind rijden en schansspringen met auto's, ralley alsmede het optreden van de beken de boeienkoning Joe Alcatraz. 's Avonds dansorkest Birdland en kampvuur. radio - t.v. Dinsdag 17 juni a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De verhouding E.G. - Verenigde Staten', een vraaggesprek met ir. A. de Zeeuw, direkteur-generaal land bouw en voedselvoorziening van het ministerie van landbouw en visserij. Donderdag 19 juni a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur 'Meer vraag naar krediet uit de agra rische sektor', een vraaggesprek met ir. P.J. Lardinois, voorzitter van de hoofddirektie van de Rabobank. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands" en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se kretaris: B. Koole, Steen wijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. NF0 Goes e.o.: Avondekskursie op 16 ju ni om 19.15 uur naar het bedrijf van de fam. Tolhoek, Oude Rijksweg 87 te 's Heer Arendskerke. Onderwerp: Groeiregulatoren. Kapelle e.o.: Avondekskursie op woensdag 2 juli naar de Proeftuin Kleinfruit te Wilhelminadorp, aan vang 19.30 uur. W.N.-Brabant en St. Philipsland: Avondekskursie op woensdag 2 juli naar C. v.d. Berge, Hertenkamp 15 te Tholen (tegenover boomkwekerij v.d. Berge). Te zien is o.a. een 8-jarig drierijensysteem, van Cox's en James Grieve. Aanvang 19.30 uur. Vandaag, 13 juni, is het 25 jaar ge leden dat de heer Jac. Dees in dienst trad op het bedrijf "Reu- zenhoek" van de maatschap Maris-Koster. Zaterdag 28 juni wordt de 17e Zeeuwse dag van het paard gehou den. Plaats van handeling is Seroos kerke (Walcheren) op de terreinen van Manege 'De Eendracht' aan de Rijkebuurtweg. Alle samenwerkende stamboeken houden dan hun keuringen aan de hand (eksterieur keuringen) in de voormiddag vanaf negen uur. De stamboeken (dus de verschillende rassen) shetlandpony's, Fjorden- paarden, Trekpaarden, New Forest pony's, Welshpony's, Appaloosa paarden, Haflinger paarden, Friese paarden, nemen in het middagpro gramma deel aan schitterende de monstraties. Tevens wordt er de gehele dag een springkonkours hippique gehouden voor pony's en paarden in alle klas sen. Klasse B (beginners) klasse L (licht) klasse M (midden) en Z (zwaar). Hiervoor zijn alle Zeeuwse springkombinaties uitgenodigd. Ook de mensport komt in aktie, alle menners komen naar Serooskerke in de klassen B.L.M. en Z om daar hun wedstrijden te verrijden om de nodi ge winstpunten voor promotie te vergaren. De Zeeuwse dag van het paard is jaarlijks goed voor zo'n 6 a 7.000 paarden- en ponyliefhebbers aan publiek. Akkerbouw centraal op 'Royal Show' De jaarlijks in Engeland plaatsvin dende 'Royal Show' wordt van 30 juni tot en met 3 juli gehouden in Warwickshire. Dit jaar wordt ze ge opend door Europees Landbouw- kommissaris Frans Andriessen. Op deze grote internationale ten toonstelling zal dit keer de akker bouw centraal staan. Ook de voor lichtingsdiensten krijgen veel aandacht. De franse voorlichtingsdienst voor granen, I.T.C.F., voor het eerst aan wezig op de Royal Show, zal aan haar Engelse zusterorganisatie A.D.A.S. haar kunnen laten zien. Beide zullen vertonen op welke (ver schillende) wijze ze de boeren advie zen verschaffen. Zij zullen dit doen met het gewas wintertarwe als voorbeeld. Deze zomer is de heer J. van Gils pre cies 25 jaar werkzaam ten behoeve van de champignonteelt in de provin cies Noord-Brabant en Zeeland. Het zijn niet direkt 25 rustige jaren ge weest in deze sektor. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de stormachtige uitbreiding van het aantal bedrijven, hetgeen veel werk met zich meebracht en brengt ten aanzien van advisering en begeleiding van starters, de sterke vergroting van de produktiviteit, dankzij nieuwe teelttechnieken en nieuwe rassen, de opkomst van de be- drijfsregistratie, de milieuproblema tiek en de teelt van andere paddestoelen, zoals de oesterzwam. Het begeleiden van al deze ontwikke lingen vraagt veel van een voorlich ter. Van Gils heeft dit steeds goed begrepen. Met veel inzet en enthou siasme heeft hij deze ontwikkelingen gevolgd en meer dan dat, ook duide lijk mee richting gegeven. Wij willen hem dan ook graag, samen met het bedrijfsleven, ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum een receptie aanbieden en wel op vrijdag 4 juli a.s. van 15.00-17.00 uur in het Rijkslandbouwcentrum, Prof. Cob- benhagenlaan 225 te Tilburg. Wij nodigen U van harte uit hem daar persoonlijk te komen gelukwensen. De konsulent voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Tilburg, ir. J.A. van den Berg Agrarische evenementendag In Oostburg op het Ledelplein zal op zaterdag 28 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur een agarische evenemen tendag plaatsvinden. Deze dag wordt georganiseerd door de Regio nale Agrarische Kommissie in sa menwerking met de Winkeliersvere niging Oostburg. Op het programma staan o.a. diver se agrarisch getinte demonstraties en wedstrijden, zoals broodbakken, schapen scheren, een trekkerbehen- digheidswedstrijd, herkennings wedstrijden, boom zagen, koeien melken en er wordt brood gebakken van Nederlandse tarwe. Aan de wedstrijden zijn prijzen ver bonden. Deze worden om 17.00 uur uitgereikt. Pag. 4 RABO: Kredietaanvraag neemt toe. Pag. 5 EG en VS gaan praten over landbouwkonflikt; Afbraak NCB's bemoeilijkt export. Pag. 6 Hoe werkt de Gekro? Pag. 7 Ledenraad op excursie in Walcheren; Sprenger Instituut bestaat 50 jaar. Pag. 8 Ir. Laurs (IMAG): Onze bodem wordt bedreigd; Gezonde stand wintergerst. Pag. 9 Teler kan zelf Stikstofge halte bepalen. Pag. 10 Risiko's vóór kontrakt- telers. Pag. 11 Tuinbouwklanken. Pag. 12 Groninger graanboeren werken aan toekomst. Pag. 13 Diskussie thema KNLC Pag. 15 Aktuele informatie ak kerbouwers Pag. 17 Veehouderijnieuws Pag. 19 Koersdalingen treffen wol Pag. 20 Voor de Vrouw/PJZ Pag. 22-23 Markt Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst 20.21,22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen. Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2