Koersdalingen drukken prijs wol WOLINNAME 1986 Jonge "K.I. Zuid" manifesteert zich met grote rundveemanifestatie Positie schapensektor bedreigd: Marktstrategie dringend gewenst Agrarische Studiereizen 1986 naar Midden-Engeland en Madeira De prijs van van wol ligt al zo'n 20% onder de (zeer goede) prijs van vorig jaar. Door de ontwikkeling op de valuta markt en de lage koers van de Amerikaanse- en Nieuw Zeelandse dollar en het Engelse Pond, zal de wol van de schapen dit jaar heel wat min der opbrengen dan vorig jaar. Het ge volg van de valutaschommelingen is al een wolprijsdaling van meer dan 20%. De Nederlandse wolfederatie kent een gespreide afzet, maar aan de gevolgen van zo'n koersdaling viel uiteraard niet te ontkomen. Kleine nabetaling Als binnen afzienbare tijd de inname van de wol - scheer 1986 - plaats vindt, zal aan de leden nog een klei ne nabetaling over 1985 kunnen wor den gedaan, die meer symbolisch is, dan een echte bijdrage betekent aan de wolprijs van vorig jaar. De nabe taling over 1985 - kontant ter hand te stellen aan de leden - zal een kwartje per kg wol bedragen. Bij 4 kg wol per schaap is dat ƒ1,— per schaap, het geen per lid neerkomt op een ƒ20, a ƒ25,—. Inname 1986 Evenals in voorgaande jaren kunnen de Nederlandse schapenhouders op veel innameplaatsen de wol kwijt. Het punt "innameplaatsen" is door de Nederlandse Wolfederatie diepgaand onderzocht. Daarbij was het uitgangs punt op welke wijze met name aan de leden de hoogste wol prijs kan wor den uitbetaald. Het onderzoek heeft er in geresulteerd dat het aantal inna meplaatsen in 1985 teruggebracht werd van 304 tot 240. Het terugbren gen van het aantal innameplaatsen be tekent minder innamedagen en minder innamedagen betekent minder kosten en minder kosten betekent een hogere uitbetalingsprijs. Volgens de direkteur van de Nederlandse Wolfe deratie, de heer J.B.A. Janus, zal het aantal innameplaatsen toch nog ver der terug moeten, want gemiddeld 20 per provincie acht hij te hoog. Uitbetalingssysteem Bij de inname van wol geldt een in- nameprijs per kg. Er wordt gelet op kleur, fijnheid, schoonheid en vezel- De jonge Coöperatieve Vereniging "K.I. Zuid Nederland" organiseert op vrijdag 27 juni a.s. in de Brabant hallen te 's-Hertogenbosch haar eer ste rundveemanifestatie, genaamd: "K.I. Zuid"-show 1986. Op deze dag In een analyse van sterke en zwakke punten van onze sehapensector scoort Nederland vooral hoog op het gebied van de vleeskwaliteit van het Texelse ras, waardoor wij slachtlam- meren en karkassen van hoge kwali teit kunnen leveren. Ook de positie van de exporthandel in slachtvee en de goede bereikbaarheid van de be langrijkste afzetmarkten zijn sterke punten. Daarnaast blijkt de sector echter op veel punten zwak uit de bus te komen ten opzichte van de concurrentie. Dat betekent onder andere systema tische informatie over prijzen, pro lengte. De indeling geschiedt als volgt: - Klasse I: witte schone wol met een goede vezellengte en een goed rende ment; - Klasse II: minder fraaie witte wol met een korte vezellengte en een' laag rendement; - Klasse B: taaie, ver- vilte wol, zeer grove harige wol, zeer vuile wol, alsmede afwijkende wol soorten; - Geel: extreem gele wol, die ook na het wassen geel van uiterlijk blijft; - Zwart: uitgesproken zwarte en bruine wol; - Bont: zwart/witte, bruin/witte, grijs/witte en grijze wol; - Stro: wol met stro, kaf of mest, dat ook na het wasproces in de wol aan wezig blijft. Het is dermate kostbaar om van deze wol nog een goed eind- produkt te maken, dat deze wol in het vet als zodanig geen of nauwelijks waarde heeft. Voorschotprijs 1986 Het is elk jaar weer moeilijk om de voorschotprijs zodanig vast te stellen dat deze afgestemd is op het markt- gebeuren in internationaal verband. Wordt de voorschotprijs te hoog vast gesteld, dan moet achteraf uit de re serve worden geput. Wordt de voorschotprijs te laag vastgesteld en zal centraal staan de demonstratie van een 20-tal afstammelingengroepen van K.I.-fokstieren. Door andere K.I.-verenigingen de ge legenheid te bieden nakomelingen te presenteren van hun beste fokstieren, duktie, verbruik in de exportlanden en voor ons land bijvoorbeeld prij sinformatie voor slachtlammeren en karkassen naar gewichtsklasse. Hierdoor kunnen de internationale markt-eisen worden vertaald naar de er voor liggende schakels en met na me naar de schapenhouderij. "Marktperspectieven voor de Ne derlandse schapensector in de ko mende jaren; Samenvatting, conclu sies en aanbevelingen". Bestellen door overschrijving van 27,50 op giro 412235 van het LEI te Den Haag onder vermelding van: "Med. 344" loopt de marktprijs na de innameda- tum op, dan kiezen een aantal scha penhouders voor het voordeel op korte termijn, in plaats van bij de na betaling de uiteindelijke opbrengst af te wachten, ook al is die hoger. In zo'n situatie wordt dan de wol ver kocht aan een partikuliere handelaar. In ieder geval is duidelijk dat de wol dit jaar aan wie dan ook geleverd, aanmerkelijk minder waard is dan vo rig jaar. De voorschotprijzen van de Nederlandse Wolfederatie zullen dit jaar zijn (tussen haakjes die van vo rig jaar): Klasse I ƒ3,30 (ƒ5,40). Klas se II ƒ2,80 (ƒ4,60). Klasse B en geel ƒ2,40 (ƒ3,00). Klasse zwart en bont ƒ2,00 (ƒ3,00). De prijs van Klasse "stro" wordt ter plaatse door de in koper vastgesteld. De heer Janus voegt aan deze vergelijking nog wel aan toe dat de schapenhouders vorig jaar voor de wol van hun schapen "een dijk van een prijs" hebben ge had, die in geen 40 jaar is uitbetaald en dat nu wel gestart wordt op een ni veau dat niet veel slechter lijkt te kunnen. Piet Westra weet men zich verzekerd van een ge varieerd programma. Landsgrenzen spelen daarbij allang geen rol meer. Zo komen o.a. nakomelingen van de volgende stieren: Otwello (Friesland), Geronimo (Amerika), Enhancer (Ca nada) en Franko (Duitsland). "K.I. Zuid Nederland" zelf heeft op dit moment met Lina 4's Prins (rood bont), Gryphus Bea Sheik en Valen tin (beide zwartbont) een drietal toppers in huis van formaat. Voor het eerst zal op deze dag een achttal doch ters van Valentin te zien zijn. Deze stier geniet in geheel Nederland, sinds de bekendmaking van zijn stierindex half mei, al grote belangstelling. Va lentin, een zoon van de beroemde Va liant, behaalde dit jaar de hoogste skore voor zowel produktie als exte rieur van alle in Nederland uitgeteste stieren. Een prestatie die tot nu toe uniek is! Door de organisatie van de "K.I. Zuid"-show 1986 werd een groot aan tal bedrijven uitgenodigd om zich op deze dag te presenteren. Een 30-tal op de rundveehouderij toegespitste be drijven geven hieraan gehoor. Vanaf 9.30 uur tot 15.00 uur zijn de Brabanthallen geopend voor het pu bliek. De entree, inklusief een uitge breide catalogus, is vastgesteld op ƒ10,-. Brochure 'Mestopslagkelders in kalkzandsteen' Het Centraal Verkoopkantoor voor de Kalkzandsteenindustrie (CVK) heeft in samenwerking met het IMAG een brochure samengesteld inzake mestopslagkelders. In de ko mende tijd zal de bouwaktiviteit op dit gebied sterk toenemen. Het ont werp van het CVK betreft een onder- De wolinname in Zeeland en N.W. Brabant door de Nederlandse Wolfe deratie zal gehouden worden in de pe riode 23 juni - 18 juli a.s. Het wolinname-programma luidt: maandag 23 juni - Nieuwvliet, P.J. Cornelis, Pr. Wilhelminastraat 20 (8.00-11.15 en 13.00-14.00 uur); dinsdag 24 juni - Oostburg, Graan op- en overslagbedrijf Cehave, Steen- hovensedijk (13.00-15.30 uur); woensdag 25 juni - Oostburg, Graan op- en overslagbedrijf Cehave, Steen- hovensedijk (8.00-11.15 uur en 13.00-15.00 uur); donderdag 26 juni - Terneuzen, W. van Hoeve, Ferlemanweg 4 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.15 uur); vrijdag 27 juni - Terneuzen, W. van Hoeve, Ferlemanweg 4 (8.00-12.00 uur); maandag 30 juni - Kloosterzande, A.J. van Waterschoot, Pres. Roose- veltstraat 12 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.00 uur); dinsdag 1 juli - Kloosterzande, A.J. van Waterschoot, Pres. Roose- veltstraat 12 (8.00-11.00 uur); woensdag 2 juli - Zierikzee, Coöp. Aank. Vereen. (8.00-11.30 uur en 13.00-16.00 uur); donderdag 3 juli - Zierikzee, Coöp. Aank. Vereen. (8.00-11.30 uur en 13.00-15.00 uur); vrijdag 4 juli - Wissenkerke, A.A.P. Breure, Dorpsweg 48 (8.00-11.30 uur en 13.00-14.00 uur); maandag 7 juli - Grijpskerke, Fa. Louws, Noordstraat 2 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.30 uur); Midden-Engeland, 30 juni - 9 juli, 10-daagse boot/bus/rondreis Overnachtingen aan boord, Lei- cester, Kenilworth, Stoke-on-Trend, Daresbury onder Warrington. Bezichtiging van historische steden, kastelen, kathedralen en agrarische bedrijven. Ook een bezoek aan de grootste landbouwtentoonstelling van Engeland, de Royal Agricultural Show, het National Garden Festival, de grootste tuin en bloemenshow van Europa, het Red Lincoln vee en een ontmoeting met de leden van de Cheshire Farmers Club. Uit deze streek komt ook het be roemde Wedgewood-aardewerk vandaan. Madeira, 7-14 juli, 8-daagse vliegreis Verblijf in een luxe hotel met zwem bad met ekskursies op toeristisch en agrarisch gebied. Bijna iedereen heeft wel eens van Madeira gehoord, dit bloemeneiland met een lengte van 57 km en grootste breedte van 22 km. Het is zeker de moeite waard om Madeira eens met eigen ogen te gaan bekijken. Het natuurschoon, het prachtige borduurwerk - het belang rijkste eksportprodukt - de rietsui ker en bananenkultuur, kleurrijke markten en Portugese zang en dans. grondse mestopslagput of kelder, waarop een betondek wordt ge plaatst. Hierdoor ontstaat de moge lijkheid tot een gekombineerd ge bruik voor o.a.: kuilvoerplaat of erfverharding; sleufsilo; wagen- of opslagloods; toekomstige uitbreiding voor lig- boxenstal. Een ondergrondse mestopslagput met een betondek heeft ten opzichte van een bovengrondse mestsilo een aantal belangrijke voordelen. Er is geen stankoverlast en ammoniak- uitstoot. Tevens is het veilig en mi lieuvriendelijk en de mestopslagput is eenvoudig te koppelen aan be staande mestkelders onder stallen. De brochure kunt u aanvragen bij het CVK, tel. 035 - 11553. dinsdag 8 juli - Grijpskerke, Fa. Louws, Noordstraat 2 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.00 uur); woensdag 9 juli - Lewedorp, J. Nieu- wenhuyse, Quarlespolderweg 1 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.00 uur); donderdag 10 juli - Rilland-Bath, N.V. Bathpolders, "Middenhof" (8.00-11.30 uur en 13.00-15.30 uur); vrijdag 11 juli - Bergen op Zoom, Nieuwe Veiling (8.00-11.15 uur); vrijdag 11 juli - Roosendaal, C.M.M. Verhulst, Passenberg 51 (14.00-16.00 uur); maandag 14 juli - Dinteloord, J.C. Geluk, Annaweg 10 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.00 uur); dinsdag 15 juli - Dinteloord, J.C. Ge luk, Annaweg 10 (8.00-11.30 uur en 13.00-14.00 uur); woensdag 16 juli - St. Annaland, J.C. Kooijman, J. Mariapolder 5 (8.00-11.30 uur en 13.00-15.30 uur); donderdag 17 juli - St. Annaland, J.C. Kooijman, J. Mariapolder 5 (8.00-12.00 uur); vrijdag 18 juli - Wilhelminapolder, Kon. Mij. "De Wilhelminapolder", Bedr. "Mosselbank" (7.30-11.30 uur en 13.00-15.00 uur). De voorschotprijzen, waarvoor scheer 1986 door de Nederlandse Wolfede ratie wordt overgenomen, zijn als volgt vastgesteld: kwaliteit I ƒ3,30 per kg. kwaliteit II ƒ2,80 per kg. kwaliteit B en Geel ƒ2,40 per kg. Over scheer 1985 zal aan de leden, die in 1985 wol hebben geleverd ƒ0,25 per kg. worden nabetaald. Een glaasje Madeira in de mooie tuin van het hotel of een boottocht langs de kust zal van uw verblijf op het eiland een aangenaam vertoeven maken. Indonesië, 10 t/m 28 september, 19-daagse vlieg/bus/rondreis Bezoeken aan de eilanden Java, Bali en Sumatra. Zaterdag 21 juni 1986 wordt er een Voorbespreking gehouden voor alle deelnemers èn belangstellenden. Dit vindt plaats in het Postiljon Motel te Nulde. Gaarne uw telefonische aanmelding: 085 - 512087. Behalve deze reizen zijn er nog meer dere mogelijkheden om, aan een Agrarische studiereis deel te nemen. Voor meer informatie, nader overleg of voor het aanvragen van de bro chure 'Agrarische Studiereizen' kunt u bellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085 - 512087 (eventueel 085 - 427784), tussen 08.00 en 18.00 uur. C.B.S. verlaagt premie voor varkens Het Centraal Bureau Slachtveeverze keringen zal binnenkort een premie verlaging voor varkens doorvoeren. Voor bedrijven die hun varkens op Open-Polis verzekeren wordt m.i.v. 30 juni 1986 het nieuwe tarief: - 'voor bedrijven met gunstige uit komsten ƒ1,25 per stuk; - voor bedrijven met ongunstige uit komsten ƒ1,55 per stuk. Dit betekent een verlaging per varken van ƒ0,15. Diezelfde premieverlaging zal gelden voor de niet op Open-Polis verzekerde varkens (de z.g. slagers varkens), zodat de premie hiervoor per 1 juli daalt tot ƒ1,70 per stuk. De premie voor de zeugen blijft onveran derd ƒ8,per stuk. De positie van de Nederlandse schapensector binnen de EG wordt de laatste jaren ernstig bedreigd. Wil de sector aan die bedreiging het hoofd kunnen bieden dan zullen zowel de - zwakke - binnenlandse markt als de exportmarkten intensiever moeten worden bewerkt. Er moet meer aandacht besteed worden aan nieuwe produkten, aan een doelmatige distributie en aan een professionalisering van de schapen houderij. Daarvoor is het nodig dat de krachten van de gehele sector worden gebundeld in een samenhangende marketingstrategie. Dat concludeert het Landbouw-Econonische Instituut (LEI) uit een studie in opdracht van het produktschap voor vee en vlees (pvv) 1). Het rapport is op 11 juni besproken in het pvv-bestuur, dat besloot om een werkgroep in te stellen die de aanbevelingen van het LEI moet vertalen in concrete beleidsmaatregelen, inclusief de financiële consequenties daarvan. Vrijdag 13 juni 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19