Meer dan alleen 'n stille werkplek. Viergever, Ford's nieuwe Super-de-luxe kabine biedt u komfort die de produktiviteit verhoogt ^MVo^el Wöfchadel Dazon h.v. Fa. Rovem H.H. Landbouwers Wij hebben voor u te koop VOGELVERSCHRIKKER HET BESTE AFSCHRIKMIDDEL Houdt kinderen en niet terzake kundigen zoveel mogelijk uit de buurt van draaiende werktuigen en machines. Handleiding voor graslandgebruikskalender Intensievere agrarische banden met Polen VERKOOP BIJ INSCHRIJVING WEI LAND MET PAARDESTALLEN een perceel weiland TE KOOP Enkele Vicon acrobaat's, gebruikt, in goede staat I.H. 624 agromatic's hydraulische slakken, rode lava, een partij gravel en alle soorten kippemest, thuis geleverd. Noorddijk 11, Bruinisse, tel. 01113-2254. Meer dan alleen maar 'n goede traktor. „iat-fjcpoü" Postbus 5502 6202 XA Maastricht Tel. 043-620876 Hier zijn de feiten: - goedkoopste investering met het beste resultaat (reeds vanaf 365, - eenvoudig, stabiel, be- drijfszeker - 0,5 tot 6 ha vrij van wild en vogels - regelbare geluidssterkte. - minimale gebruikskosten (1 fles LP gas van 10 kg geeft ca. 12.000 knallen) - draaistandaard (extra) ver groot effect - schakelklok (extra) voor elk model beschikbaar De graslandkalender is op veel rund veebedrijven in ons land in gebruik. Er bestond duidelijk behoefte aan een instruktie voor het gebruik en aan richtlijnen voor het verwerken van de gegevens. Met het boekje 'De Graslandkalender' wordt gepro beerd aan deze wensen tegemoet te komen. In de loop der jaren is er steeds meer waardering voor de graslandkalen der gekomen. De mensen die er mee werken (voornamelijk veehouders), noemen vooral het voordeel van het overzicht. Daarnaast staan alle fei ten van en rondom het graslandge bruik genoteerd. Voor de gebruiker zelf maar ook voor buitenstaanders (voorlichters, studieklubgenoten e.d.) is het dan mogelijk een goed in zicht in de graslandeksploitatie van het betreffende bedrijf te krijgen. Het is de bedoeling dat dit boekje besteld wordt bij de aanschaf van een nieuwe kalender. Naast dit boekje is er een zgn. uitwerkset waarin een serie werktabellen en uit- werkformulieren zit. Elk jaar kan dan met een nieuw graslandkalen- derpapier ook deze uitwerkset aan geschaft worden. Bezitters van een graslandkalender en andere belangstellenden kunnen in het bezit komen van dit boekje door ƒ10,over te maken op giro nummer 23 07 421 van het Proefsta tion PR, Lelystad, met vermelding van: zend mij publikatienr. 39. Tijdens een vierdaags bezoek van de Poolse minister van landbouw, bos bouw en voedselvoorziening, de heer S. Zieba, is een samenwerkingsproto- kol ondertekend. Het gaat hierbij om samenwerking op onder meer het ge bied van tuinbouw, pluimveefokkerij en zaadproduktie, terwijl de moge lijkheden van de kontakten tussen beide landen zijn besproken ten aan zien van zuivel en vlees, mechanisa tie en energiebesparende systemen. Notaris Mr. J.W. de Beijl, Voorstad 45, Goes, zal ten verzoeke van zijn opdrachtgever bij inschrijving verkopen: met vijf paardestallen gelegen aan de Bergweg te 's-Gravenpolder, groot 1.81.30 HA Vrij te aanvaarden na betaling van de koopsom en onkosten. Betaling koopsom en kosten (veilingtarief) uiterlijk 25 juli 1986. Voorwaarden: a. Prijs, waarbij volle last wordt gegeven, is bij voornoemde notaris gedeponeerd. b. Ondertekende inschrijfbiljetten dienen uiterlijk donderdag 26 juni a.s. voormiddags 10.00 uur ten kantore van genoemde notaris te zijn ingele verd, alwaar deze alsdan worden geopend, waarbij inschrijvers aanwezig gelieven te zijn. c. Indien bij inschrijving de prijs van volle last niet wordt gehaald hebben van de aanwezige in schrijvers de drie, die het hoogst hebben inge schreven, het recht direkt deel te nemen aan een tussen dezen te houden opbieding: d. de voorwaarden der verkoop liggen ter inzage ten kantore van alle Zuid-Bevelandse nota rissen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, tel. 01100-32520. Nijverheidsstraat 53 4538 AX Terneuzen Tel. 01150-12012 werkplaats b.g.g. 01155-3893 W. Roelse - 01155-3305 H. Verstraten Handelsonderneming Vrijdag 13 juni 1986 De nieuwe Super-de-luxe kabine van Ford. Het eerste dat opvalt is de stilte. De rust. Een interieur met perfekte akoestiek. Want Ford specialisten ontwik kelden verbeterde metho den in geluidsisolatie. Het geluid van een groot prestatievermogen is in de nieuwe kabine drastisch teruggebracht, gemiddeld tot maar liefst 78 dB(A). Zo'n fluisterstille kabine heeft u nog nooit aange boden gekregen. En... hij kan geleverd worden op alle 4-en 6-cilinder Genera tie II traktoren. Maar de Super-de-luxe kabine is meer dan alleen maar een stille werkplek. Er is een overvloed aan ruimte in de nieuwe kabine. Voor hoofd, armen en benen. Om ontspannen te werken. Vanuit een super-komfortabele stoel, met verstelbare armsteu- nen en nog meer verstel- mogelijkheden voor optimaal komfort. Uitgebreide studie met betrekking tot de bestuur der en zijn traktor hebben geresulteerd in de Super- de-luxe kabine, met vlakke vloer, hangende pedalen en een verstelbaar stuurwiel. De bestuurder werkt in een komfortabele, natuurlijke houding. De nieuwe vloerschakeling ligt gemakkelijk in de hand. Evenals de bedie ningshendels voor de af- takas en de hydrauliek. En de veelzijdige de-luxe regel ventielen zijn voorzien van kleurcoderingen voor eenvoudige bediening. Het instrumentenpaneel is overzichtelijk en gemakke lijk af te lezen. De kabine is kompleet uitgerust met o.a. een digitale ldok en AM/ FM radio met twee luid sprekers. En een prestatie meter/computer op de TW modellen. Zes invididueel afstelbare halogeen-schijnwerpers waarborgen een perfekte verlichting als het donker wordt. De totale kabine- hoogte is teruggebracht met het oog op lage door rij hoogten. Air-conditio ning is standaard op de 6-cilinder traktoren. En een dakluik op alle modellen. Komfortabel. Gemakkelijk. Produktief. Dat is de nieuwe Super-de-luxe kabine. Meer dan zo maar een fluisterstille werkplek. Het is de laatste evolutie in kabine-ontwerp. Bekijk de nieuwe Ford Generatie II traktoren. En de Ford Trak- tor-dealer, die er achter staat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18