Vóórkomen van magnesiumtekort Al 1500 "wildredders" in Nederland in bedrijf Dierenarts Elsinghorst: Angst voor opnieuw optreden van varkenspest Veel vee in Nisse Samenwerking Kempische jagers en boeren Mestopslag volgens nieuw systeem korte wenken veehouderij Maatregelen Inkuilen Nieuw boekje: Praktische vleeskalverhouderij De uitvinding van de heer R. Horst uit het Drentse Paterswol- de, de zogenaamde wildredder, begint steeds meer furore te ma ken. In met name Nederland en Duitsland zijn op dit moment al zo'n 1500 van deze apparaten in bedrijf. Uit terugmeldingen van boeren, natuurverenigingen en jachtkombinaties blijkt dat de uit vinding een groot succes is: dood- gemaaid wild komt nagenoeg niet meer voor. Wat is een wildredder eigenlijk? In feite niet meer dan een goedwer- kend apparaat van 1.60 meter breed, dat gemakkelijk aan een cy- clomaaier kan worden bevestigd en het aanwezige wild in het gras land verjaagt voordat de dodelij ke cyclomaaier zijn werk doet. Hierdoor redt men vele weidevo gels, jonge hazen en konijnen en reeën van een wisse dood. Het ap paraat bestaat uit eigenlijk niet meer dan een buis waar vijf "klokjes" aan zijn bevestigd, die door hun geluid het wild verjagen. De wildredder wordt langs de cy clomaaier gemonteerd; de kost prijs ervan komt neer op 175 gulden. De afdeling De Kempen van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is enthousiast over de wildredder. De vereniging heeft Wild alarmeringsapparaat aan maaier. van het Jachtfonds 10 wildredders gekregen en er uit eigen zak nog eens 8 bijgekocht. Ze zijn alle 18 ter beschikking gesteld aan land bouwers in de Kempen met veel grasland. De vereniging hoopt dat deze aa!nzet in iedere gemeente in de Kempen een stimulans zal zijn voor landbouwers, jachtkombina ties en natuurorganisaties een wildredder aan te schaffen en zo een steentje bij te dragen aan natuur- en wildbeheer. Het ziet ernaar uit dat het niet bij de 1500 exemplaren van de wild redder zal blijven. Er zijn inmid dels kontakten gelegd met vele Europese landen, die belangstel ling voor het apparaat hebben ge toond. In oktober zal een TV-uitzending aan deze vinding worden gewijd. Meer informatie kan worden verkregen bij de uit vinder van de wildredder, de heer R. Horst, Schoollaan 19 in Paters- wolde. Telefoon: 05907-1676. De laatste jaren neemt het aantal gevallen van magnesiumtekort bij het melkvee weer toe. Doordat er in de weideperiode minder kracht voer gegeven wordt, is het melkvee voor het grootste gedeelte aange wezen op het magnesium in het gras. De totale hoeveelheid opgeno men magnesium is daardoor lager. Een tweede oorzaak kan zijn de betere kwaliteit van de graskuilen. Vooral bij een erg nauwe VEM- /VRE-houding is de magnesiumbenutting slecht. Een produktieve melkkoe gaat dan al wat 'gebrekkig' de weideperiode tegemoet. De inentingen tegen varkenspest zullen na 15 juni niet meer plaats vinden. Dat betekent dat er nog tot en met zaterdag 14 juni ingeënt kan worden. In de praktijk betekent dit, dat er in de varkensgebieden met man en macht aan gewerkt is deze week nog zoveel mogelijk inentingen te la ten plaatsvinden. grens woont. In België is het inenten dan wel verplicht gesteld, waarbij de varkenshouders zelf de kosten moe ten dragen, kan men met recht be twijfelen of die inentingen wel alle maal uitgevoerd worden', aldus El singhorst. Bovendien denkt hij dat de Belgen ook binnen afzienbare tijd hun inentingen zullen stopzetten. In Duitsland is men ook nog niet vrij van varkenspest. Elsinghorst: Stel dat per 15 juni de hele varkensstapel geënt is, dan voorkomt dat niet dat we over 2-3 jaar met een niet-ingeënte zeugensta pel zitten. Er is nl. een vervanging in de fokzeugen van 30 a 40% per jaar. Elsinghorst verwacht daarom dat bij ontbreken van inentingen de var kenspest zeker weer op zal gaan tre den, misschien al binnen een jaar. De varkenshouders trachten als het ware een voorschot te nemen op de periode dat er niet geënt zal worden, door nu alvast zoveel mogelijk big gen en fokgelten te laten inenten. Praktiserend dierenarts en voorzitter van de Maatschappij voor Dierge neeskunde afdeling Noord-Brabant, de heer H.A.M. Elsinghorst, vindt het erg jammer dat de inentingen op houden. Hij vreest dat er dan weer besmettingen gaan optreden, en hij niet alleen, in varkenshoudend Noord-Brabant, waar het inenten van varkens tegen varkenspest inder tijd gestart is, heeft de aangekondig de maatregel de nodige angst veroor zaakt. 'Men is bang de varkenspest niet buiten de deur te kunnen hou den, ook omdat men dicht bii de Zoals bekend wordt op zaterdag 21 juni te Nisse het schaapscheerdersfeest gehouden. Aan dit gebeuren wordt door verschillende verenigingen meegewerkt, zoals De Bevelandse Fokveedag, De Bevelandse Aanspan (zie foto), geitenfokvereniging De Goede Hoop en De Zeeuwse Fjordenvereniging. Als speciale attraktie gelden de Nederlandse Kampioenschappen schapendrijven met bordercollies. Ook de Zeeuwse kampioenschappen schapen scheren worden te Nisse gehouden. Voor dit laatste zijn nog maar twee aanmeldingen binnen, terwijl het er minstens tien zouden moeten zijn. Opgave voor het schapen scheren, liefst zo spoedig mogelijk, kan bij de heer A. Kik, Grindweg 42, 4401 NG, Yerseke. Een tekort kan dus ontstaan door een te lage opname en/of een te lage benutting van het opgenomen mag nesium. Dit laatste wordt veroor zaakt door een hoog eiwit- en kalige halte in het gras. Het eerste verschijnsel is vaak, dat de dieren zich afzonderen van de koppel, onvoldoende grazen en een enigszins stijve gang vertonen. De melkproduktie van de oudere koeien is te laag. In de ergste gevallen treedt kopziekte op (spierrillingen en hefti ge krampen). Dit kan snel de dood tot gevolg hebben. Jonge koeien (vaarzen) kunnen de magnesium uit hun botten benutten. Oudere dieren kunnen dit niet meer en hebben daardoor eerder last van kopziekte. Urine-onderzoek bij een aantal hoogproduktieve dieren en ALS JONGE KAL VEREN naar buiten moeten, laat ze dan zoveel mogelijk op gemaaide percelen weiden. Doe ze pas buiten als ze ongeveer 3 maanden zijn en on geveer 100 kg wegen. Laat bij eventuele groeistoringen een mest- monster onderzoeken bij de Ge zondheidsdienst. OP VEEL BEDRIJVEN met een zware veebezetting moet ruwvoer worden bijgekocht. Probeer nu reeds konkrete afspraken te ma ken met de leverancier of voerte- ler. Er is vaak een groot verschil in prijs per voederwaarde- eenheid. Wees prijsbewust, koop op gehaltes. van enkele.dieren die geen kracht voer ontvangen, geeft snel een goede indruk hoe de magnesiumvoorzie ning van het melkvee is. Door het toepassen van één van de volgende maatregelen, kan kopziek te worden voorkomen. Het vee 's nachts opstallen en bij voeren met 2 a 3 kg droge stof uit snijmais, hooi of kuil. Hierdoor wordt de benutting van het opgeno men magnesium vaak veel beter. Let er wel op, dat het hooi of het kuil- voer niet een te nauwe VEM-/VRE- verhouding heeft (niet lager dan zes). Het dagelijks verstrekken van 50 gram magnesiumoxyde 30 gram BEDENK, DA T DE KOMENDE TIJD voor duizenden guldens aan voer wordt opgeslagen. Zorg dat daarbij zo weinig mogelijk verlie zen optreden. Gebruik goed plastik om af te dekken, werk se- kuur. Plaats als de kuil gereed is een goede afrastering, zodat geen vee op de kuil kan komen. Gaten in het plastik kosten geld! Ook bij het inkuilen moet kostenbewa king meespelen. WEES IN EEN DR UKKE TIJD toch se kuur bij het melken. Niet het aantal koeien wat per uur'ge molken wordt is van belang, veel belangrijker is hoe er wordt ge molken. De kwaliteit van het mel ken en de goede reiniging van de apparatuur moet voorop staan. magnesium) per dier per dag. Dit poeder kan over het stalvoergras worden gestrooid. Het verstuiven van 30 kg gebrande magnesiet per ha over het gras. Deze hoeveelheid moet net vóór het in- scharen gestrooid worden en is vol doende voor een beweidingsduur van 4 tot 7 dagen. Dit systeem moet men volhouden totdat de kopziekte- gevaarlijke periode voorbij is. Het is wenselijk dat het te verstrek ken krachtvoer tenminste 0,5% zui ver magnesium bevat. Wanneer dat gehalte in het voorjaar nog iets ho ger ligt, is dat aantrekkelijk. In veel gevallen kan hiermee kopziekte wor den voorkomen. Er zijn meerdere manieren om een magnesiumtekort te voorkomen. Als van kopziekte-gevaarlijk gras kuil- voer gemaakt wordt, is de kans aan wezig dat het vee 's winters een te kort aan magnesium krijgt. In dit kader is het uit gezondheidsoogpunt niet wenselijk, te streven naar voor- droogkuilen met een erg laag ruwe celstof- en een hoog eiwitgehalte. De vleeskalverhouderij in Nederland heeft zich de afgelopen jaren tot een volwaardige tak van de Nederlandse veehouderij ontwikkeld. Tot nu toe was de informatie over deze be drijfstak echter nogal moeilijk toe gankelijk en bovendien erg versnip perd. Om daarin verbetering te bren gen is geprobeerd de bestaande ken nis op het gebied van de vleeskalver houderij te bundelen en gemakkelij ker toegankelijk te maken. Dat is nu gebeurd met een nieuw boekje: Praktische Vleeskalverhou derij, dat ontstaan is uit de bunde ling van kennis uit onderzoek en voorlichting. Daarnaast is ook met dank gebruik gemaakt van veel in formatie van de kalvermelkindustrie en van de kalfsvleesproducenten. Het boekje behandelt in een veer- Omstreeks 1 juni 1986 wordt gestart met de bouw van een mestopslagsilo volgens een geheel nieuw door het IMAG ontwikkeld procédé. Bij de vervaardiging wordt eerst de vloer gemaakt van 'stort'beton. Ver volgens wordt daarop een opblaas- hal van kunststofdoek (nylongewa- pend p.v.c.-doek), in de vorm van de binnenzijde van de mestopslagsi lo, gemonteerd. Deze laag is voor de vormstabiliteit van de opblaashal en vormt een af sluitende laag tegen de corrosieve in vloeden van de mest. Daarna wordt een lichte staalwape- ning aangebracht, tenslotte wordt de silo met 50 mm ongewapend spuit- beton afgewerkt. tiental hoofdstukken de voeding, huisvesting, gezondheidszorg, be drijfsvoering en ekonomie van de vleeskalverhouderij. Het telt onge veer 100 pagina's en is voorzien van een groot aantal foto's. wijderd en kan deze opnieuw wor den gebruikt als mal voor een vol gende silo. De voordelen van het nieuwe systeem zijn onder andere: - geen stank/NH3 uitworp tijdens de opslag; - geen regenwater in de silo; - hoogwaardig beton (duurzaamheid en dichtheid) en daardoor een lange levensduur (ca. 25-30 jaar); - kosten die vergelijkbaar zijn met of lager zijn dan die voor een traditio nele betonsilo met een kunststof doek/dichting. (Nadere informatie over ontwerp en uitvoering kunt u verkrijgen bij het IMAG. tel. 08370 - 94911. Vraagt u dan naar ir. P.B. Hangelbroek of naar de Afdeling Onderzoekpre- sentatie). Belangstellenden kunnen het boekje bestellen door overmaking van ƒ15,op gironummer 2307421 t.n.v. Proefstation PR, Lelystad met vermelding van: zend mij vleeskal- verboekje. Vrijdag 13 juni 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17