Aktuele informatie voor akkerbouwers Vervolgkursus komputerkunde gaat door! Verbeterde sproeimachine Proef met videotex Werkgroep automatisering P. O. O. C. ontwikkelt leerplan SIVAK, de takorganisatie die het gebruik van de computer in de ak kerbouw wil stimuleren, gaat begin volgend jaar starten met een eer ste projekt in Flevoland en Noord-Holland om te bekijken in hoeverre via het videotex-systeem van de PTT de akkerbouwer voorzien kan worden in aktuele teeltinformatie op het beeldscherm. Zo'n 175 ak kerbouwers maken op deze wijze kennis met de computer op het be drijf. Op een aantal voorlichtingsbijeenkomsten zijn ze ingelicht over hoe men denkt te gaan draaien met dit projekt. De automatisering lijkt in een versnelling te komen, wanneer voldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de telers. Het projekt, Vitak genoemd, is op gestart door de Vereniging voor Be drijfsvoorlichting en het konsulentschap voor de akker- en tuinbouw in Emmeloord. Drie maan den geleden werd ing. J. Flikweert aangetrokken als direkte begeleider voor Vitak. De eindverantwoordelijk heid ligt bij SIVAK, omdat dit initia tief een landelijk karakter moet krijgen. Dé keuze om videotex als communicatie-medium te gebruiken ligt hieraan mede ten grondslag. Vi deotex is een uitvloeisel van een inter nationale afspraak tussen de PTT's van enkele landen in West-Europa. Dat is een voldoende waarborg dat het systeem ook na beëindiging van dit proefprojekt op de markt blijft en dat bedrijven hun apparatuur en pro gramma's mede hierop gaan afstem men. De PTT heeft al plannen klaar liggen voor een kompleet videotex-net voor heel Nederland. Het eerste doel van het Vitak-projekt is de praktijk kennis te laten maken met de verschil lende mogelijkheden van automatise ring. "Al doende zal dan de geboden informatie bijgeschaafd kunnen wor den", aldus Flikweert, die bij zijn presentatie de deelnemers duidelijk warm krijgt voor definitieve inschrij ving. Voor 1 oktober a.s. kunnen zij een subsidie-aanvraag indienen voor de aanschaf van de noodzakelijke ap paratuur. Eenvoudig en snel Het ligt in de bedoeling Vitak dage lijks te aktualiseren, zodat het voor de gebruikers een interessant medium wordt om te raadplegen. Videotex biedt hiertoe goede mogelijkheden. Een telefoonlijn met een modem (ver taler) tussen de telefoon en de com puter, een toetsenbord met beeldscherm en een printer vormen het zichtbare gedeelte van videotex. Wat op het beeldscherm verschijnt, vertoont op het eerste gezicht grote gelijkenis met het bekende teletekst systeem. De indeling, het lettertype en de wijze waarop de informatie te voorschijn moet worden gehaald, ko men sterk overeen. Teletekst is ech ter gebonden aan de tv en er kunnen door de gebruiker geen boodschappen of gegevens in verwerkt worden. Bo vendien gaat met het zoeken van de juiste pagina meer tijd gemoeid dan bij videotex. Ook is de kapaciteit van het videotex-systeem vele malen gro ter dan de 200 pagina's die teletekst heeft. Daar staat tegenover dat aan het gebruik van videotex kosten ver bonden zijn. In de regel wordt naast de kosten die de PTT voor de lijnver binding (15 cent per minuut) bere kent, een vergoeding gevraagd voor sommige pagina's met meer gedetail leerde informatie. Als reaktie op on geruste toehoorders zegt Flikweert er naar te streven het aantal pagina's die betaald moeten worden (25 tot 75 cent per pagina) zo beperkt mogelijk te houden bij de aanvang van het pro jekt. Hem lijkt het vooreerst van meer betekenis goede informatiebronnen aan te boren, die zich willen aanslui ten op Vitak. Het PAGV in Lelystad, het IMAG in Wageningen, de NAK en het IRS zijn al bereid gevonden teeltgerichte informatie via Vitak aan de akkerbouwers te zenden. Daartoe behoren ondermeer ook adviespro gramma's voor het uitvoeren van een bestrijding in tarwe, bieten, aardap pelen en wellicht uien. Daarnaast zul len berichten van het regionaal konsulentschap bij de telers thuis bin nenkomen. Nieuwe berichten die in het systeem zijn gebracht zijn snel te vinden op het scherm, doordat de computer hierop apart attendeert zo dra hij is aangezet. Het bijbehoren de paginanummer staat er direkt bij vermeld. Aktuele teeltinformatie Flikweert geeft te kennen via Vitak te vens een landbouwweerbericht door te willen seinen dat op de regio is af gestemd. Samen met onkruidbestrij- dingsadviesprogramma's, gewasinformatie, voorlichtingsbood- schappen en beursberichten afkom stig van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwproducten en de termijn- markten hoopt hij met zo'n weerbe richt, dat iedere drie uur aangepast kan worden, de teler continu te voor zien van aktuele teeltinformatie. Steeds kan de teler de computer vra gen wanneer de gegevens er ingezet zijn. In het weerbericht zouden gege vens over neerslag, windsnelheid en -richting, de temperatuur en zon nestraling alsmede de gewasverdam ping opgenomen kunnen worden. Twee-richting verkeer Het aardige van Vitak is dat de ge bruiker volop de gelegenheid krijgt te stoeien met de videotex-apparatuur. Blijkt bij het draaien van het projekt een advies niet voldoende toegesneden te zijn op de praktijk of is bepaalde informatie onvolledig, dan zijn het de akkerbouwers zelf die hier tijdens diskussie-avonden verbetering in kun nen brengen door het aangeven van de onvolkomenheden in het systeem. Dergelijke avonden vindt Flikweert heel nuttig. "De automatisering gaat door in het bedrijfsleven. Het is van belang dat de akkerbouwer dit pro ces nog enigszins kan bijsturen en het meer naar zijn hand weet te zetten", zegt hij veelbetekenend. Overigens biedt Vitak de teler ook via de computer de mogelijkheid te rea geren of een bericht door te geven. Door een apart ingangsnummer in te toetsen kan bijvoorbeeld de bedrijfs- voorlichter van een situatie op het be drijf op de hoogte gesteld worden en gevraagd worden langs te komen. De voorlichter hoeft op deze manier min der van zijn kostbare tijd aan de te lefoon te hangen. Ook hieruit blijkt nog eens weer dat - ondanks de grote aantallen folders en vakbladen die al bij de akkerbouwer in de bus komen - Vitak een waardevolle aanvulling kan zijn, die de akkerbouwer bij zijn bedrijfsvoering dag en nacht ter be schikking staat. JOHAN VELDHUIS In de P.O.O.C.-vergadering van 14 januari j.l. is er een werkgroep in gesteld, die als taak had het opstel len van een leerplan voor een ver volgkursus komputerkunde. Dit plan is inmiddels rond. Dit jaar zul len er naast de basiskursussen dus ook vervolgkursussen komputer kunde van start gaan. In het nu opgestelde leerplan, kun nen alle diensten zich vinden. Deze diensten, die in de werkgroep verte genwoordigd waren, zijn: de Takor ganisatie Akkerbouw, Konsulent schap Akker- en Tuinbouw, de Ac- countantsburo's van de Landbou worganisaties, de SEV-diensten, de Middelbare en Lagere Agrarische Scholen, de Landbouwpraktijk- school en het P.O.O.C. Het leerplan is erg breed opgezet, zodat zoveel mogelijk zaken op het gebied van automatisering in de landbouw zijn meegenomen. Dit be tekent voor de kursist, dat hij niet alle onderdelen in één kursus zal kunnen volgen. Men zal een keuze moeten maken. De vervolgkursus zal zich in eerste instantie richten op de akkerbouw, hoewel er ook in Goes mogelijkheden zijn om met veehouderijprogramma's te werken. Waaruit kan gekozen worden? (Men moet er wel rekening mee hou den, dat een keuze voor een kursus voorlopig gekoppeld is aan een lokatie). a. kursus met het aksent op het eind- gebruikersnivo; hiér wordt vooral gewerkt met bestaande program ma's voor de akkerbouw b. kursus met het aksent op het ver der ontwikkelen van programma's naar het eigen bedrijf toe voor de akkerbouw, bijv.: Vrijdag 13 juni 1986 database, zoals: - aanleg bouwboek - overzicht bespuitingen - voorraadadministratie werk met spreadsheet, zoals: - saldoberekeningen - verlies- en winstre kening weergave van gegevens: - grafische weergave - rapport maken c. kursus met het aksent op het pro grammeren, zelf opstellen van pro gramma's d. kursus met het aksent op de vee houderij e. kursus procesbesturing meet- en regeltechniek, zoals: - spuitmonitor - regelunit op de kunst meststrooier Dit laatste onderdeel wordt gegeven aan de Landbouwpraktijkschool te Schoondijke. De kursus zal worden aangeboden in de ééndaagse kursus- sen, die de Praktijkschool elk jaar, begin januari, i.s.m. het Konsulent schap organiseert. Naar behoefte kan er in elke kursus gewerkt worden met viditelgebruik. Het is de bedoeling om deze winter in ieder geval met 5 kursussen te starten. De kursussen worden op de volgende plaatsen gegeven: kursus a en b: Vlissingen kursus c Terneuzen kursus d Goes/Vlissingen kursus e in januari te Schoondijke Wie kunnen er aan de kursus deelnemen? Mensen die de basiskursus hebben gevolgd of zoveel ervaring hebben in de omgang met de komputer, dat ze de vervolg-kursus goed kunnen volgen. De kosten zijn nog niet bekend, maar liggen waarschijnlijk tussen de ƒ200,— en ƒ300,—. De lengte van de kursus bedraagt 40 uur in 13 lessen. Tijdstip: komende wintermaanden (november-maart). Indien dit pro blemen geeft voor de docenten, kan het eventueel oktober-april worden. In overleg met de kursisten is het mogelijk, dat de kursus 's middags wordt gehouden. Aanmelden zo spoedig mogelijk bij: P.O.O.C.-Zeeland, Westsingel 58, 4461 DM Goes. Indien mogelijk een keuze aangeven. Na aanmelding krijgt u een defini tief inschrijfformulier toegestuurd. Degenen die zich op één op andere manier al hebben aangemeld, hoe ven dit niet opnieuw te doen. Tevens is er ook nog de mogelijk heid om u - op dezelfde manier - voor de basiskursus aan te melden. Jan Moggré (kursuskoördinator) Achter het hof 'Rotterdam' aan de Prinsendijk te Kortgene werd begin mei gesproeid met een AMAC SK 24 van de sproeivere- niging Noord-Beveland. Deze sproeimachine is gemaakt door machine-fabriek' J. de Jonge B.V. te 's Heerenhoek. Door af te wijken van de konven- tionele konstruktie is men er in geslaagd een machine te bouwen die komfortabeler is en beter te bedienen. De kabine zit boven de vooras, de motor zit voor de kabine en de sproeitank zit boven de achteras. Dit is een verbetering van de sta biliteit terwijl de chauffeur zich beter kan oriënteren op het ter rein omdat hij langs het motor blok kijkt en hij de voorwielen kan zien. Het motorblok zelf is van alle kanten bereikbaar, wat het onderhoud bevordert. De tankinhoud is 3000 liter en de tank zelf is van boven vlak en ekstra verstevigd en heeft een draagvermogen van 600 kilo. Momenteel zijn 3 van deze sproeikarren in gebruik: één op Noord-Beveland, één op Schou wen (Nieuwerkerk) en één in Zeeuws-Vlaanderen (Nieuwvliet). Automatiseringsburo Miconet richt zich op akkerbouw Het automatiseringsburo Miconet in Zwolle gaat zich richten op de ak kerbouw. Van de firma Demeter in Lelystad zijn verschillende kompu- terprogramma's overgenomen, die speciaal op de akkerbouw zijn af gestemd. Het automatiseringspakket is in hoofdzaak bestemd voor akkerbou wers, die zelf over een komputer be schikken. Aan de hand van het spe ciale akkerbouwprogramma kunnen zij hun boekhouding en bedrijfsad ministratie via de komputer regelen. Momenteel doen enkele tientallen akkerbouwers dat reeds. Miconet verwacht dat dit aantal binnen enke le jaren flink zal toenemen. Om op die ontwikkeling in te spelen heeft Miconet het akkerbouwpakket overgenomen. Het zal onder de naam MIBAS op de markt worden gebracht. De bemoeienis van Miconet met de akkerbouw is nieuw. In andere agra rische sektoren was het automatise ringsburo al aktief middels CBK en BAS voor de varkenshouderij, DE- LAR voor de rundveehouderij en bedrijfsregistratie in de tuinbouw. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15