Groninger graanboeren werken aan hun toekomst TARWE Pootgoedcommissie eensgezind: schoon schip maken Dollard-tarwe waarborgt kwaliteit Nog geen Phytophthora gekonstateerd 't WAAR (Gr.) - Door verbouw van baktarwe kan de inkomens achteruitgang van de Groninger graanboeren worden afgeremd. Met dit doel voor ogen is op 1 ju ni de "Vereniging ter bevordering van de voortbrenging en afzet van kwaliteitsprodukten "Dollard- tarwe", gevestigd in Nieuwolda" notarieel opgericht. Omgeven door scherpe kwaliteitseisen, sta tutair vastgelegd, gewaarborgd door sankties brengt de nieuwe vereniging van Oldambtster graanboeren haar broodtarwe bin nenkort op de markt. Na ruim ze ven jaar studie en kontakten met broodtarwetelers in Sleeswijk- Holstein wordt 1987 het "jaar der waarheid". Afzet zal plaats vin den op de Groninger graanbeurs, zo mogelijk op een aparte no tering. "Het tarweteeltsysteem in het Duitse Sleeswijk-Holstein is in aangepaste vorm geschikt voor het Groninger Oldambt", aldus A. Barlagen, graan- boer in het Groninger 't Waar. In 1979 al werden initiatieven omgezet in de stichting van een studieklub in Nieuwolda van zeven graanbedrijven. Doel van de studieklub: verhoging van de rentabiliteit door het uitpro beren van nieuwe mogelijkheden. Al werkende werden reizen gemaakt naar Duitsland en Engeland, naast uitgebreide onderlinge diskussies. In Duitsland stuitten we op een vere niging van broodtarwetelers. Die graanboeren leverden Duitse kwali- teitstarwe aan Nederlandse maalders. Onze konklusie was toen: "Dat kun nen we hier ook". Hèt baktarweras in Noord-Duitsland is Kanzier. Kanz ier staat op de Europese rassenlijst en mag in Nederland worden verbouwd. De opbrengst is te vergelijken met die van Okapi: 8 ton per bunder. Overi gens skoren Okapi en Obelisk minder hoog op de kwaliteitslijst. Verder heb ben we hier in het Oldambt het voor deel van minder lange aanvoerlijnen voor Nederlandse maalderijen". In de Bondsrepubliek is de teelt van baktarwe's veel verder ontwikkeld dan in Nederland. Het kweekwerk heeft een andere richting ingeslagen dan in ons land. Door de Old- ambtsters wordt dit toegeschreven aan andere eetgewoontes. Verder kent de Bondsrepubliek, in tegenstelling tot Nederland, grote gebieden waar uitsluitend graan wordt verbouwd. Teelttechnieken, in Oost-Holstein en aan de westkust van Sleeswijk- Holstein ontwikkeld, geven de brood- tarwe's uit die streken een grote voor sprong op het Nederlandse produkt. Kortom, langjarige specialisatie heeft zich bewezen. Oogst en kwaliteit "In 1982 verbouwden wij voor het eerst een beetje Duitse broodtarwe", zegt Barlagen. "Het gewas bleek toen wat gevoelig voor roest. In jaren van grote ziektegevoeligheid kan een ex tra bespuiting noodzakelijk zijn. Het jaar daarop konden wij de tarwe af zetten voor 2,50 gulden méér per 100 kilo dan de hier gebruikelijke tarwe. In 1984 bracht de Duitse broodtarwe op dezelfde beurs 3,50 gulden méér op voor hetzelfde gewicht. Het jaar daarop gingen we de boot in vanwe ge schottigheid", voegt Barlagen eer lijk toe. "Het experimenteren met een nieuwe teelt is nu eenmaal een zaak van vallen en opstaan". Vier elementen zijn van doorslagge vend belang voor het slagen van het initiatief. Voor leken zijn termen als eiwitgehalte en eiwitkwaliteit nog be grijpelijk. Wat moeilijker wordt het bij een term als "bakvolume". Na uitleg blijkt dit gewoon te betekenen: "hoeveel brood je van een pond meel kunt bakken". Ronduit geheimzinnig is het begrip "valgetal" voor niet- ingewijden. Bij deze handeling laat men een kogeltje door het brooddeeg zakken, waaruit weer andere eigen schappen zijn af te lezen. Alle vier faktoren samen bepalen de geschikt heid van de tarwekorrels voor het bakken van smakelijk brood. En aan die geschiktheid hoeft niet te worden getwijfeld: "Dollard-tarwe kan vol gens objektieve maatstaven konkur- reren met Franse tarwe". Uniformiteit kontrole "Als je bij de meelfabrieken aan de bak wilt komen dan zul je grotere par tijen van een uniforme kwaliteit moe ten kunnen leveren. Die meelfabrieken moeten immers een standaardkwaliteit meel aan de bak kerijen kunnen afzetten. Alleen op die manier is het mogelijk op de markt te kunnen meedoen. Uniformiteit aan de aanbodkant. Dat is een belangrij ke sleutel voor het welslagen van het projekt", aldus Barlagen. bestuur bevoegd "tot het opleggen van een boete tot een maximum van 20 procent van de handelswaarde van de desbetreffende partij van het lid", vervolgen de statuten gestreng. Uit voorafgaande regels wordt één ding zonneklaar- kwaliteitsbewaking gaat de tarwetelers boven alles: "Op die manier wordt het mogelijk partij en op de markt te brengen tegen ge garandeerde kwaliteit", formuleert woordvoerder Barlagen bondig. Tijdens het hele proces worden monsters genomen. "Zo wordt een overzicht verkregen bij de vereniging wat bij de leden aan broodtarwe met welke kwaliteit voor een zekere leve ringsdatum voorhanden is". De bo ven gesignaleerde problemen probeert men te voorkomen door bij aflevering opnieuw monsters te nemen. "Klopt er dan iets niet dan is het lid aanspra kelijk, tot ontzetting als lid uit de ver eniging aan toe". Grondkwaliteit Volgens Duitse kwaliteitstarwetelers uit Norden is het moeilijk in jaren met droge zomers op zand- dal- en zoge naamde overgangsgronden goede kwaliteitstarwe te verbouwen. In dro ge zomers gaan de wortels erg diep en kunnen daarbij in al te zure grond te recht komen. Hierdoor stagneert de groei en blijft het eiwitgehalte van de ikJÊ* De heer A. Barlagen, woordvoerder van de vereniging van Oldambtster boeren die binnenkort bak- of broodtarwe onder de naam Dollardtarwe" op de markt willen brengen. Het bestuur van de Dollard-tarwe ver eniging vaardigt richtlijnen uit welke rassen mogen worden verbouwd in welke gebieden. De verenigingsstatu ten zijn niet mals. Naast rassenkeu- ze, teelttechniek, veldkeuring, de "wijze van bijhouding van perceels- kaarten", minimale oppervlakte en/of tonnage", het drogen en be waren van het graan, kwaliteitseisen, de wijze- en plaats van leveren, bevat ten de statuten een aantal strafmaat regelen voor sjoemelende telers. Letterlijk: "Indien mocht blijken dat een partij bij levering niet overeen komt met de door de vereniging met medeweten van het desbetreffende lid aan de koper aangeboden minimum kwaliteit, dan kan de partij worden geweigerd en op kosten van het des betreffende lid worden teruggezon den. Indien in dit geval ook schade aan andere leden casu quo derden wordt toegebracht of de naam van de vereniging in diskrediet wordt ge bracht dan is het veroorzakende lid aansprakelijk voor de gevolgen". Bij grove nalatigheid of opzet is het grond zullen worden gesteld. Wél wordt in een schriftelijke toelichting bij het stichten van de vereniging en alles wat daar omheen hangt gesteld: "De zware Oldambtster zeeklei is uit stekend geschikt voor graan In het bijzonder de wintergranen blijken onder de hier voorkomende bodem en klimaatomstandigheden in verhou ding tot de alternatieven veelal uitste kende resultaten te kunnen geven. Ook is uit proeven op de Ebelsheerd gebleken dat de kontinuteelt van win tertarwe probleemloos mogelijk is op deze gronden". (De Ebelsheerd is een proefboerderij in Nieuw-Beerta). Bar lagen ziet geen bezwaren tegen het volzetten van het Oldambt met bak tarwe. Barlagen: "Op den duur kan dat best. Waarom ook niet, gegeven een gelijke opbrengst plus een prijs voordeel". Onderzoek Op het graanonderzoek in Nederland heeft Barlagen de nodige kritiek. Steeds lag de nadruk op de kilogram opbrengst en ziektegevoeligheid en werd veel te weinig aandacht besteed aan ras-specifieke en regionale moge lijkheden. Het ontwikkelen van bak- waardige rassen is stiefmoederlijk behandeld. "Nu zijn we in feite aan gewezen op buitenlands onderzoek. De uitgangspunten zijn te beperkt waardoor baktarwerassen nooit tot de praktijk konden doordringen. Daar in moet dus verandering komen", meent Barlagen. Aangewezen plek voor dat wetenschappelijk speuren is de Groninger proefboerderij De Ebelsheerd. Daar moet men zich méér gaan richten op dit soort graan en de studie dus méér regionaliseren. Met alle aktiviteiten probeert de ver eniging het Brussels tij van lage graan prijzen te verzachten en misschien zelfs te keren. Barlagen en de zijnen hebben ,,een steen in het water wil len gooien". Inmiddels zijn uitgebrei de kontakten gelegd met andere graanboeren in Groningen. Een graanspecialist begeleidt de werk zaamheden, terwijl voorlichtingsbij eenkomsten zijn gegeven en nog zullen worden opgezet. Met één doel: in 1987 een "cleane start". Dit jaar zijn het nog vingeroefeningen. Steef van Duin tarwe onder de maat. Die Duitsers vinden dat tarwe van verschillende grondsoorten in ieder geval geschei den moeten worden opgeslagen en verkocht. In dat deel van Duitsland wordt door 100 bedrijven op ongeveer 3000 hektares broodtarwe verbouwd. Slechts één procent van die tarwe wordt op lichte gronden geteeld. Ter- wille van kwaliteitsbewaking, unifor miteit van teeltadvies e.d. ziet men daar dat ene procent niet graag uit gebreid, behalve in geval van nieuwe experimenten. Ideaal is beperking van de baktarweteelt tot een "egaal en voldoende dik kleipakket" van mini maal 60 tot 80 centimeter dikte. Al te veel gewicht moet toch ook weer niet aan die grondkwaliteit worden gege ven. "Doorslaggevend zijn de weers omstandigheden tijdens de korrelvullingsfase", vervolgen de Duitsers relativerend. Een en ander heeft voor het Oldambt (15.000 ha. graan, waarvan 8.500 tot 9.000 ha. tarwe) tot gevolg dat de broodtarweklub nog niet helemaal heeft besloten welke eisen aan de Er was grote eensgezindheid in de Pootgoedcommissie van het Land bouwschap in de afgelopen week. Niet de prijzen omlaag, maar de heffingen omhoog. Eigenlijk wel een logisch besluit om op 2 juni de prijzen niet meer omlaag te doen. Immers, de pootaardappelen waren reeds geplant en de keuringsaangifte reeds gesloten. Dat wil dus zeggen dat het areaal maximum 1986 was bereikt. Van die kant bezien helpt een confronta tie van de teler i.v.m. zijn beslissing voor oogst 1986 nauwelijks meer. De veranderingen van de heffingen moeten vooral ook gezien worden als een stuk naar voren halen daar van. De bedoeling is om de 5Ö0, per ha. zodanig op tijd op te leggen dat vóór 1 januari 1987 betaald moet zijn. De verdubbelde plombeheffing wordt bij het certificeren van de par tij geïnd. Op die manier komt er tijdens het lo- schoon schip! Eerst de financiën weer goed maken samen met de teelt- uitbreiders. En niet eerst de teelt la ten teruglopen en de "kern van de telers" de fondsen weer laten bij vullen. We nemen in één keer de pijrï. Aan het eind van het seizoen 1986 weer boven nul. Elke door de NAK goed gekeurde ha. pootaardappelen in 1986 betaalt in ieder geval 500,— pende seizoen zo'n 30 miljoen bin- areaal heffing. Ook als men weinig nen. Van rood 8 miljoen verande ren we dan naar een plus van 22 miljoen. We kunnen dan weer zo'n 60.000 ton uit de markt nemen, als dat nodig zou zijn! Wordt dat hoger dan treedt de calamiteitenheffing in werking als een soort na-heffing, die kostendekkend is tot een inname bo ven de 200.000 ton. Ondertussen is dan wel de verdub belde heffing per ras in werking ge treden bij een gemiddelde overname van 1000 kg. per ha. of meer. En de ze wordt, alles op voorbehoud van het Bestuur, niet inclusief maar ex clusief. Dat wil zeggen dat de even tuele calamiteitenheffing daar ge woon overheen komt. Doorgaan met Stopa De pootgoedcommissie van het Landbouwschap vindt unaniem, dat doorgegaan moet worden met een Stopa-regeling ook na 1986. Zij het, dat grondig bestudeerd gaat worden waar er zo mogelijk nog verbeterin gen kunnen worden aangebracht: verhoudingen tussen licentie-rassen en vrije rassen; verhoudingen van groepen rassen met verschillen in rooidata; beleid o.a. door verschil len in virus-resistentie; de verhou ding tussen areaalheffing en plom beheffing; het beleid ten aanzien van jonge, opkomende rassen. En zo zijn er nog veel factoren te bedenken waarover nog eens geoordeeld moet worden. In ieder geval moet "het te len op de Stopa" uitgesloten zijn. Zes jaren achtereen konden de hef fingen gehalveerd worden. Dat was in de jaren dat er fondsen waren tot boven de 30 miljoen. Met renten van meer dan 10%. En nu een nega tief fonds van 8 miljoen. En nu dubbele heffingen veroorzaakt door een overschot van bijna 6.000 kg per ha. en door niet te voorziene teeltuit breiding. Maar we maken weer of niets laat certificeren. Slechts wanneer men een perceel laat afkeu ren of dat het afgekeurd word, komt men daar onderuit. Men behoudt dus duidelijk zijn vrijheid. Tenslotte De nieuwe heffingen worden straks na het passeren van Hoofdafdeling Akkerbouw en het Bestuur in Veror deningen vastgelegd. De groep poot- goedtelers kan zomaar maar niet eigenmachtig besluiten nemen, on danks goede relatie en inspraak met de achterban. Formeel is de pootgoedcommissie slechts een adviescommissie van de Hoofdafdeling Akkerbouw die op haar beurt het Bestuur adviseert. Het Bestuur vergadert maandelijks in een openbare zitting in het SER- gebouw in Den Haag. Iedere eerste woensdag van de maand. Op 2 juli staat Pootaardappelbeleid 1986 op de agenda. Dan kunnen de voorstel len pas rechtskracht krijgen. A. Vermeer Tot nog toe is er in de te velde staande aardappelen nog geen Phytophthora-aantasting ge konstateerd. CAT Goes meldt dat er op dit moment geen enkele aan leiding tot verontrusting is. Het weer van de afgelopen tijd heeft er wel voor gezorgd dat er een mi lieu is ontstaan waarin de schim mel zich goed thuisvoelt (regen gevolgd door een vrij hoge tempe ratuur). De situatie ten aanzien van aantasting kan daarom snel veranderen, al is daarover niets te voorspellen. 12 Vrijdag 13 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12