Exkursie winterbloemen weer succes! Witloftelers met sombere voorgevoelens van start Oogst vooruitzichten gunstig Zaadteeltbericht Netten tegen vraat Nieuw systeem winterbloemkoolplanten vraagt de aandacht Op SCHOU WEN-DUIVEL AND zijn de vooruitzichten voor de komen de oogst van fruit vrij goed. De ap pels hebben uitbundig gebloeid, wel laat maar alle rassen dicht op elkaar zodat de bestuiving onder gunstige omstandigheden kon plaatsvinden. Doordat de bladontwikkeling ook snel op gang kwam zijn enkele hard groeiende percelen al vroeg met Alar gespoten om deze ontwikkeling wat te remmen, desondanks valt de zetting op enkele van die percelen wat tegen. Goudreinëtte is plaatselijk chemisch gedund, maar daarnaast zijn nog per celen waar dit toch werd overgesla gen. Ook de Cox behoeft niet veel met carbaryl gespoten te worden, op de meeste percelen blijven voldoende vruchten over om een goede oogst te kunnen geven. Bij de Golden is che misch dunnen meestal nodig. Ook de Jonagold, Grieve en Alkmene hangen er dik op maar bij deze rassen is de junirui meestal sterk genoeg om het handwerk tot redelijke proporties te rug te brengen. De peren hebben nogal wat minder bloemen gehad dan de appels. De zet ting is goed verlopen, maar vooral de Doy. du Cornice en de Gieser Wilde man hebben hierdoor te weinig vruch ten om nog een redelijke oogst te kunnen geven, bij de andere rassen valt dit meestal nogal mee. Wanneer de junirui niet al te zwaar wordt zal de Conference een redelijke oogst kunnen geven. Bij de Doy. du Corni ce wordt van alles geprobeerd om de scheutgroei te beperken: CCC, wor- De exkursie wera ingezet met een prachtig perceel Judaspenning waarvan het lila-paars zich in de avondzon als een fluwelen deken over het land uitstrekte. Het" perceel wordt met handgereedschap schoon ge houden. Ziektebestrijding is niet nodig gebleken. Na de oogst - eind juli - begin augustus - wordt het gewas op de ruiter gedroogd. Margrieten Van een alles overheersend wit in de Margrieten kon men nog niet spreken. De vroege bloeier May Queen had z'n bloeipiek nog niet bereikt. Van de Alaska kan uiter aard nog geen bloei worden ver wacht, daar deze o.g.v. een maand later bloeit. De stand varieerde bij de diverse percelen onderling van matig tot goed. Dianthus barbatus Een andere bekende tweejarige die ons pad kruiste was de Duizend schoon. Jammer dat ondanks preventieve bespui ting met maneb en zineb, er toch I nog spat op de bladeren viel waar j te nemen. Bij een vroege aan- I tasting kan deze ziekte een aan- I zienlijke opbrengstverlaging I geven. Een late aantasting veroor- telsnoei, soms zelfs inzagen van de stammen, in feite allemaal paarde- middelen om de verhouding groei- vruchtbaarheid te herstellen. De tijd van het "krenten" is weer be gonnen. Telers van Benoni zijn de laatste ronde van het vruchtdunnen begonnen, feitelijk is dit al sorteren op kwaliteit. Ook bij de andere ras sen zal iedere teler dit jaar extra alert zijn om de kwaliteit op een zo hoog mogelijk peil te brengen. De herinne ring aan vorig jaar met de vele verru wing wegens vorstschade en de hagelschade ligt ons nog zwaar op de maag. In theorie is het misschien wel waar dat bij een zwaar behang het groter percentage kleine vruchten niet ten koste gaat van de totale hoeveel heid grote vruchten, toch heeft afge lopen seizoen geleerd dat met te veel kleine maten de markt onderuit wordt gehaald, terwijl bovendien de kans op beurtjaren sterk toeneemt. De presentatie van ons fruit is weer volop in diskussie. Het afgelopen sei zoen had te weinig kwaliteits fruit en daardoor is er weinig verpakt. Som migen zien het verplicht stellen tot het verpakken van bepaalde maten van nieuwe rassen als de oplossing. Het gevaar bestaat alleen dat te veel telers de gemakkelijkste weg van een "goe de" klase 2 verkiezen boven deze ver plichte inspanning. Een redelijke subsidie op het verpakken kan dit misschien opvangen. Goede raad is duur, maar dat in de toekomst meer en regelmatig verpakt fruit beschik baar moet zijn staat als een paal bo ven water. opgedroogd. De op en neergaan de sapstroom vindt derhalve uit sluitend plaats door een vrij dunne laag buitenweefsel. In hoeverre dit voldoende zal blijken te zijn om de zaadplanten tot het einde toe te steunen en te voeden, zal moeten worden afgewacht. De selekties die deze winter heb ben overleefd hebben een natuur lijke selektie op winterhardheid ondergaan. Dit kan voor dit gewas van grote betekenis zijn voor de toekomst. De waarde van winter bloemkool wordt in de eerste plaats bepaald door de faktor win terhardheid. Alleen selekties met een redelijke overlevingskans in ons klimaat, hebben reden van bestaan. Violen (tweedejaars teelt) Bloeiende violen om deze tijd be tekent, dat ze vorig jaar zomer zijn gezaaid. Reeds in december vorig jaar gaf dit perceel door zijn veelheid aan bloemen, een zomer se indruk. Koning winter echter stond dit niet toe en vernietigde kortelings alle bloemen. Na de vorst heeft het gewas zich goed hersteld en staat nu weer in volle bloei. De eerste week van juni bracht op THOLEN zo'n 60 mm regen. Winter se kou en veel wind, hetgeen weinig bevorderlijk is voor groei en bloei. Al leen aardappelen kunnen goed tegen kou en maken met deze regen veel blad. Een langdurige regenperiode zoals vo rig jaar om deze tijd kan de zaadzet ting van verschillende winterbloemen die in volle bloei staan nadelig bein- vloeden. Vooral pyrethrum bleek vo rig jaar ondanks de zeer mooie bloei erg gevoelig te zijn. We hopen op een weersverbetering over een langere ter mijn. Hoewel het sterk wisselende weer typerend is voor het Nederlands klimaat blijft het ook dit voorjaar weer bijzonder lang koud wat een be hoorlijke aditerstand geeft mede door het feit dat er laat geplant of gezaaid is. Wat de groei betreft weten we dat het in een korte tijd bijzonder snel De zomer 1986 breekt, ondanks een paar mooie dagen deze week, toch nog niet echt door. Er is hier op WALCHEREN bij tem peraturen die in november passen, flink wat regen gevallen. Voor velen was de regen zeer welkom. Veel zaad en gewas lag er echt op te wachten. Vooral bij witlof gezaaid op ruggen heeft de opkomst weer wat problemen. Hopelijk zal het door het vochtig worden van de grond opgelost zijn. Maar bij lage temperaturen weten we dat de resultaten wel eens wat te wensen overlaten. Het zal in de ko mende dagen vlug zichtbaar zijn. De bodemherbicide hierin gebruikt zal nu goed zijn werk kunnen doen. Moest het wat te wensen overlaten, er kan na opkomst nog een bespui ting worden uitgevoerd met Ligura- ne Chloor IPC. Dit kan zonder veel gevaar voor de jonge plantjes. kan groeien dus daar maakt men zich geen zorgen over. Voor een aantal ge wassen zit men beslist niet op topop- brengsten te wachten want gezien de uitbreiding van vooral ook de volle- grondsgroenten zal er aanbod genoeg zijn. Hoe het mogelijk is dat ook de witlof weer met een fors percentage uitbreidt is toch onbegrijpelijk gezien het feit dat het afgelopen seizoen wei nig winstgevend is geweest. Er is een uitbreiding van beter gekonditioneer- de trekruimten gekomen en betere be waarmethodes waardoor de aanvoer over een steeds langere periode uit gesmeerd kan worden wat natuurlijk zijn voordelen heeft. Het moet ook allemaal nog groeien maar veel telers gaan met sombere voorgevoelens van start in een nieuw groeiseizoen. Met betere verwachtingen is een aantal glastuinders met diverse zaadteeltge- wassen bezig. Het gaat hier om een Wanneer we de berichten in vak bladpers lezen dan is er landelijk een uitbreiding in de witlofteelt van 23%. Er moet daarom gevreesd wor den dat het weer geen teelt wordt met een gouden randje. We zullen maar afwachten, alles moet immers nog groeien. De vroege aardappelen staan er over het algemeen zeer goed bij, maar van echt vroege oogst zal geen spra ke zijn. Degene die een strook onder plastik hebben liggen, hebben een ruime voorsprong. Of het de ekstra kosten op zal brengen zal de komen de weken moeten blijken. Eén ding is zeker; het land is eerder vrij voor een volggewas. Dat preiteelt hier aardig favoriet aan het worden is blijkt uit de hoeveel heid hoekjes preiplanten die je zo om de bedrijven ziet staan. Over het algemeen staan ze er maar erg klein bij en ze zullen nog hard bij moeten komen om binnen een maand flinke planten te zijn. aantal bloemzaden en het hier al wat ingeburgerde slazaad. Dit zaad heeft overigens zoveel soorten en variëtei ten dat het steeds weer afwachten is wat het wordt. Dat is het ook met an dere hier nog nieuwe zaden zoals me loenen, spinazie en andijvie. Andijviezaad moet met stokken en touw overeind worden gehouden om dat dit zeer hoog groeit en later zon der ondersteuning omver gaat. Dit kan ook bij sommige soorten slazaad problemen en oogstderving geven. Waar overigens al deze gewassen het vocht vandaan halen is voor velen een vraag omdat wanneer ze eenmaal aan de gang zijn er in het geheel geen be- pegening meer nodig is. Het goed funktioneren van een regenleiding on der glas vergt overigens veel aandacht van een tuinder; droge of te natte plekken moeten worden voorkomen omdat deze produktie en kwaliteit ne gatief kunnen beinvloeden. De zaaitijd voor winterbloemkool ligt nog wel enkele weken in het ver schiet maar zaadbestelling en ras keuze moet toch al aardig vaststaan. Wanneer we de zaadverkopers horen is de belangstelling maar zeer gering. De tegenvallers van de afgelopen 2 winters zullen hier ongetwijfeld de bet aan zijn. We mochten ons hier echter niet door uit het veld laten slaan en het zeker weer proberen. Veel winterbloemkooltelers hebben afgelopen week bezoek gekregen van plantenkwekers voor de levering van zgn. 'culto' planten. Het lijkt een mooi systeem dat wat kosten betreft niet te duur is, en de kwaliteit van de planten zal (gezien de spruiten plan ten) goed zijn. Deze planten kunnen goed gepoot worden met de accord plantmachine zoals die bij ons in ge bruik is. Het lijkt mij daarom goed dit eens te proberen. Wanneer we door ons gebied rond kijken dan is er samenhangend met de verandering van veiling in de ver dere gewaskeuze niet zoveel veran dering gekomen. De eerste oogst van vollegrondsla die uit ons gebied is aangevoerd aan ZHZ heeft nog geen stimulans gegeven er mee door te gaan. Hoewel de kwaliteit niet te wensen overlaat, is de prijs gewoon. In de glasteelt zijn het over het alge meen hier weer de traditionele ge wassen die de kassen vullen. Van veilingzijde hoorde ik van een teler uit ons gebied die de teelt van glasbroccols ter hand heeft genomen en met sukses. Hoewel de kg- opbrengst bij dit produkt onder glas altijd aan de lage kant is viel het zo vernam ik bij deze teler niet tegen; Er werd 1 kg per m2 geoogst met prijzen van boven ƒ10,per kg. Het kan een uitzondering zijn, maar het lijkt mij goed het eens onder de aandacht te brengen. Eksotische groenteprojekt in Oost-Brabant In Heesch bij Oss is met het vei len van een kistje kouseband, dat het lieve sommetje van honderd gulden opbracht, het tuinbouw- projekt van de Stichting Eksoti sche Gewassen Oss (SEGO) van start gegaan. Het kistje werd ge veild door minister De Koning, de bewindsman die het nodige met etnische minderheden te ma ken heeft. Het in Heesch gevestigde projekt bestaat uit drie onderdelen: de kommerciële produktie van ekso tische gewassen, scholing van kursisten afkomstig uit etnische minderheden en onderzoek naar de mogelijkheid van de teelt van eksotische gewassen in Neder land. Het projekt is dan ook be langrijk voor de werkgelegenheid van de buitenlanders in Neder land. De subsidies voor dit pro jekt komen van talrijke instan ties: drie ministeries, de provin cie, het Gewestelijk Arbeidsburo en de gemeente Oss. Het was een mooie avond na een zonnige dag, toen we op 26 mei j.l. over Sint Annalands dreven een "veldtocht" ondernamen naar de zaadperceleh van winterbloemen. Zo'n 50 mensen hadden aan onze uitnodiging gehoor gegeven en wa ren van her en der, keurig op tijd, naar het afgesproken verzamel punt gekomen. De bedrijfsvoorlichter voor de zaadteelt de heer K.E. Schik gaf bij elk perceel een kleine ex- plikatie. Lunaria annua zaakt doorgaans geen schade en kan hooguit de afrijping iets ver vroegen. Winterbloemkool Het blijspel winterbloemkool Van weleer is de laatste winters verwor den tot een drama Sommige percelen zijn voor het oog vrij goed. Bij nade re beschouwing echter blijkt het merg in de stronk bevroren en is Andere gewassen die bij deze ex kursie de aandacht kregen zijn: Primula, Aubrietia, Linum, Ibe- ris, Campanula medium, Papaver nudicaule en Pyrethrum. Konklusies De gewassen zijn dit jaar, als ge volg van de lange winter en het la te koude voorjaar, zeker twee weken later dan op andere jaren. De stand van de gewassen die we op onze rondgang hebben gezien, varieerde van matig tot goed. De percelen die met een grote plant de winter zijn ingegaan bleken duide lijk beter dan die met een kleine plant. Als gevolg van de strenge winter zijn er percelen mislukt van winterbloemkool en bloemzaad. Van de laatste vooral de laat ge zaaide percelen. Het gebruik van Simazin gaf t.a.v. de stand van de gewassen duidelijke verschillen te zien. Een royale dosering zo bleek geeft achterstand in de ontwikke ling. Bij een gewas als Pyretrum bleek een 1/2 liter per ha. beter te voldoen dan b.v. 1 liter. D.L. Koppenhol In de omgeving van Kruiningen ligt dit aardbeienveld van de heer J. Jansen. Ter bescherming tegen vogels heeft hij het gehele ca. 1/2 ha grote veld afgedekt met netten. Vooral doordat het veld tegen een bosje aan ligt, zou er anders nogal wat schade door o.a. mussenvraat optreden. U ziet hier één van de zonen van de familie Jansen bezig met het aanbrengen van stro tussen de rijen, zodat de aardbeien niet op de grond komen te liggen. Hiermee wordt o.m. een aantasting van Phytophthora tegengegaan. Deze door middel van afdekking met plastik vervroegde aardbeien zijn van het ras Sivetta. Vrijdag 13 juni 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11