HAS studenten gaan landbouw 'op wielenpromoten Kinderen lopen gevaar op de boerderij Jongeren vrezen automatisering in glastuinbouw Kursus nieuwe technologie in franse landbouw Farm Aid II voor boeren Maatregelen schapekaas en schapemelk ingetrokken Rond het thema 'Toer de Boer '86', landbouwpromotietocht op wielen' is een aantal studenten van de Hogere Agrarische School te Dordrecht al enige tijd druk bezig met een rijdende land bouwtentoonstelling. Van zaterdag 31 mei tot en met zaterdag 7 juni maken ca. 40 stu denten met 15 nieuwe Lamborg hini traktoren, beschikbaar gesteld „door de importeur Marstrak te Zwolle, een rondrit door Zuid-Holland. Start en finish van de tocht in Dor drecht. Op landbouwwagens achter de traktoren werd de ten toonstelling opgebouwd, die in een aantal steden langs de route te bezichtigen is. Doel van de ten toonstelling is vooral de jonge stedeling wat meer inzicht te ge ven in het landbouwgebeuren, zowel op de boerderij als bij de verwerkende industrie. Daarbij zal ook veel aandacht worden besteed aan problemen die op het moment aktueel zijn binnen de landbouw zoals het mestover schot, het zuiveloverschot en het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen. In de tentoonstelling wordt on der andere aangegeven hoe op het veeteeltbedrijf de huisvesting plaatsvindt, wat voor soorten veevoer er gebruikt worden en hoe een melkinstallatie werkt. Ook wordt op een speelse manier duidelijk gemaakt wat het zuivel overschot inhoudt en welke aspekten er zitten aan de mest problematiek. Voor een ander onderdèel van de veeteeltsektor, de vleesverwer kende industrie, is ook een wa gen ingeruimd. Hierop wordt aangegeven welke kwaliteits- aspekten bij vlees van belang zijn. Het tweede hoofdonderdeel bin nen de tentoonstelling is de ak kerbouw. Hiervoor is een wagen ingericht als akkerbouw bedrijf, kompleet met een aantal werktuigen en gewassen. Binnen de akkerbouwsektor wordt speci aal aandacht besteed aan het ge bruik van gewasbescher mingsmiddelen. Er wordt hierbij geprobeerd om duidelijk te ma ken waarom deze middelen wor den gebruikt en wat het effekt zou zijn als er niet gespoten werd. Ook wordt aandacht besteed aan de bemesting door middel van het tonen van diverse kunstmest- soorten en eventueel een kunst meststrooier. Aan de verwerkingskant zal door middel van materiaal beschik baar gesteld door CSM, de sui- kerproduktie getoond worden, de verwerking van granen tot bij voorbeeld brood en bier wordt uitgebeeld en de verwerking van aardappelen tot diverse produk- ten. Aardappelprodukten wer den onder andere beschikbaar gesteld door Farm-Frites. Verder is ook de tuinbouw in de tentoonstelling vertegenwoor digd. Op een wagen wordt een gro te veilingklok meegevoerd aan de hand waarvan het publiek duidelijk gemaakt kan worden hoe een veiling werkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de teelt van een aantal groenten en bloemen. Bij alle onderdelen wordt gebruik igemaakt van posters en ander plaatmateriaal voor de uit leg van de gang van zaken in het landbouwbedrijf en de verwer kende industrie. Door middel van een aantal video-presentaties en diaseries over de landbouw wordt dit nog ondersteund. Deze materialen zijn afkomstig van de diverse produktschappen, afzet organisaties en bedrijven. Naast deze meer edukatieve elementen van de tentoonstelling is ook het ludieke aspekt niet vergeten. Zo wordt er een (kunstkoe) melk- wedstrijd georganiseerd en een dunschilkompetitie wordt gehouden. Hierbij worden kleine attenties ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Onder de meer ludieke kanten van de Toer kan men ook reke nen het bezoek aan het Binnen hof op donderdag 5 juni. Hier is een overschotpannekoek aange boden om aan te tonen dat ook in het landbouwonderwijs wordt meegedacht over de landbouw problemen. In de pannekoek zit ten stukjes van de graanberg, de boterberg en de melkplas verwerkt. Op de route wordt de gastvrij heid genoten van een aantal boe renbedrijven, waar de overnach ting kan plaatsvinden. Van 1 - 8 november organiseert het Centre Culturel Franco-Néerlandais, Chateau de Méridon, te Chevreuse (35 km ten Zuid-Westen van Parijs), een kursus over de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de franse landbouw. De bedoeling van deze kursus is om Nederlanders, die be trokken zijn met de landbouw, een beeld te geven van het modernise ringsproces dat de Franse landbouw bedrijven momenteel ondergaan. De kosten van deze kursus bedragen 900,alles inbegrepen. Aantal deelnemers: minimaal 25, maximaal 35. Sluitingsdatum inschrij vingen: 15 juli 1986. Voor inschrijvin gen en een gedetailleerd programma gelieve u te richten tot: Centre Cul turel Franco-Néerlandais, Chateau de Vrijdag 6 juni 1986 Méridon, 78460 Chevreuse, France, tel.: 09-33 1 30 52 15 29. Of Stichting voor Europees Volksho- geschoolwerk, tel, 02208-12840. AUSTIN (AP) - Twee van de Rolling Stones, Dave Mason, Neil Young en Steppenwolf zullen de trekpleisters gaan worden van Farm Aid II, een Amerikaans benefietconcert voor boeren dat op 4 juli, de Amerikaan se onafhankelijkheidsdag, zal worden gegeven in Texas. Organisator Willie Nelson zei dat Stones-gitaristen Keith Richards en Ron Wood hebben beloofd dat zij zullen meedoen en dat hij nu Mick J agger nog probeert op te sporen. Het vorige Farm Aid bracht 9 miljoen dollar op, waarvan 5 miljoen intus sen is gebruikt voor hulp aan de boeren. Minister ir. G. Braks heeft besloten de maatregelen voor schapemelk en schapekaas met ingang van 30 mei jl. in te trekken. Als gevolg hiervan mag verse schapemelk weer gebruikt wor den voor menselijke konsumptie en voor de bereiding van schapekaas, die binnen vijf weken na bereiding wordt gekonsumeerd. Uit een oogpunt van volksgezondheid is er geen reden om de regeling te handhaven. Regelmatig zullen nog monsters worden genomen en gekon- troleerd. Minister Braks heeft de re geling, die voorschrijft dat alle schildklieren van voor de slacht aan geboden dieren moeten worden ver nietigd, aangepast. Vanaf 30 mei dienen slechts nog de schildklieren vernietigd te worden van runderen, zwaarder dan 250 kilo, en van scha pen. Per jaar gebeuren er in Neder land naar schatting zo'n 2,3 mil joen ongevallen in de privé-sfeer. Dit zijn ongevallen die buiten het verkeer en bedrijf om gebeuren: in en om huis, tijdens sport en re- kreatie en in openbare gebou wen. Sinds 1983 bestaat de Stich ting Konsument en Veiligheid, die zich bezighoudt met het voor komen van deze ongevallen. Zij probeert dit te doen door onder zoek en voorlichting. Uit de on derzoeken van de Stichting is ge bleken dat twee leeftijdsgroepen ekstra risiko's lopen voor het krijgen van ongevallen. Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en ouderen boven de 65 jaar. Hoe zit het met de risiko's die kinderen op de boerderij lopen voor het krijgen van een onge val? Gedurende de laatste 3 jaar overleden op en om de boerderij per jaar gemiddeld 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Een kind dat op de boerderij op groeit loopt vaak andere risiko's dan een kind dat in stad of dorp opgroeit. In de meeste gezinnen krijgen kinderen niet vaak de ge legenheid om in aanraking te ko men met de bedrijfsomstandig heden waarin vader of moeder werkt. Op de boerderij is dit dui delijk wel het geval, waardoor kinderen ekstra risiko lopen. Niet alle ongevallen kunnen na tuurlijk voorkomen worden, maar de Stichting Konsument en Veiligheid is wel van mening dat veel ongevallen niet hadden hoe ven te gebeuren, ook op de boerderij Sinds vorig jaar is een konsulente van de Stichting Konsument en Veiligheid in de provincie Fries land aktief. Haar werk bestaat onder andere uit het geven van groepsvoorlichting. Op zo'n bij eenkomst wordt er ingegaan op de risiko's die kinderen in het al gemeen lopen, en in dit geval welke risiko's kinderen in het boerenbedrijf lopen. De nadruk ligt tijdens zo'n bijeenkomst op hoe kunnen deze ongevallen zo veel mogelijk voorkomen worden. Wilt u meer informatie omtrent Veiligheid in en rond de boerde rij, dan kunt u of de Stichting Konsument en Veiligheid of de konsulente in de provincie be naderen. Stichting Konsument en Veilig heid, Postbus 5169, 1007 AD Amsterdam (tel. 06 - 0220220). Veel jonge tuinders zijn bang voor de gevolgen van de automatisering in de glastuinbouw. Zij vrezen als gevolg van de daarvoor benodigde investe ringen een schaalvergroting van de be staande bedrijven, waardoor in het jaar 2000 veertig procent van de be drijven zal zijn afgevallen. Vanwege de hoge investeringskosten per vier kante meter zullen veel jongeren niet in staat zijn een bedrijf over te nemen of te beginnen. Dat is de mening van de Werkgroep Glastuinbouw die met steun van de Wetenschapswinkel in Wageningen onderzoek heeft laten verrichten naar de gevolgen van de automatisering. De Werkgroep is een overlegorgaan waarin de jongerenorganisaties van de drie centrale landbouworganisaties in Noord- en Zuid-Holland samen werken. De Werkgroep vindt de schaalvergro ting die nodig is om de noodzakelij ke investeringen in automatisering te kunnen doen een slechte ontwikke ling. Het is een slechte zaak dat gro tere bedrijven daardoor hun voorsprong op kleine kunnen vergro ten. Middelgrote en kleine bedrijven met perspektieven moeten worden gestimuleerd door te gaan. Kleine tuinders zouden moeten worden aan gemoedigd gezamenlijk apparatuur Op bijgaande foto ziet U dit moment in beeld dat de heer Henk Boekestijn voorzitter Werkgroep Glastuinbouw het rapport overhandigd aan de heer M.J. Varekamp. (foto Ab Wester beek) aan te schaffen, zodat ook zij van de automatisering kunnen profiteren. Door het instellen van een speciale spaarregeling zouden jonge tuinders in staat moeten worden gesteld hun eigen vermogen te versterken. De overheid zou moeten bijspringen door bij overname van een bedrijf een fcre- dietgarantie af te geven. Aan de an dere kant bepleit de Werkgroep samenwerking van de betrokken or ganisaties en leveranciers, zowel voor de apparatuur (hardware) als de pro gramma's (software). Daarbij moet het rekening houden met de wensen van de tuinders voorop staan. Boven dien kunnen zonder extra kosten de systemen worden gekoppeld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9