Provinciale Raad op exkursie Landbouwschap vindt nieuwe korting op melkproduktie onaanvaardbaar Ir. Oomen bij 75-jarige Cehavé: "Komende problematiek vereist brede samenwerking Pootgoedteler houdt de pas in S. v.d. Weele van Agrarische Unie met VUT Minister Braks bij Vleeskongres: kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden Van Arkel (NIVAA) teleurgesteld terug: INDIA BLIJFT POOTGOED WEREN Het landbouwschap vindt een verde re korting op de melkproduktie (su perheffing) onaanvaardbaar. De door de ministers van landbouw van de Europese gemeenschap overeenge komen kortingen de komende twee jaar met twee en een procent en de korting de Braks daar bovenop wil om nationaal enige produktieruimte vrij te krijgen, brengen de melkvee houderijsector in een moeilijke posi tie, aldus het schap in een concept notitie. Die notitie is woensdag door het algemeen bestuur behandeld. Het schap vindt dat produktieruimte die vrijkomt met de nationale en voorgestelde Europese opkooprege ling beschikbaar moet komen om een eventuele nieuwe korting op de produktie te compenseren. Pro bleem daarbij is volgens het schap De Provinciale Raad voor de Be drijfsontwikkeling in Zeeland is vrijdag 30 mei jl op exkursie ge weest. De verkenning van het agrarisch bedrijfsgebeuren begon bij het bloembollebedrijf van de familie H.J. Boogert te Kruinin- gen. In diezelfde plaats werd aansluitend een bezoek gebracht dat het niet eenvoudig is in ons land grote hoeveelheden melk op te ko pen. Dat zou kunnen verbeteren door de premie te verhogen. Binnen de afdeling melkveehouderij van het schap leeft de gedachte van een tij delijke opkoopregeling waardoor jaarlijks produktie vrijkomt. Bij het opstellen van regels voor het verhan delen van landbouwgrond waarop een melkquotum rust zou de nodige soepelheid moeten worden betracht. Regels mogen niet tot uitwassen lei den en allerlei ingewikkelde constructies voor de overdracht van grond stimuleren. Het gevolg van verdere kortingen zal volgens het schap uitstoot van vee zijn. De druk op de (rund)vleesmarkt zal daardoor de komende jaren blijven, kalveren voor de mest zullen wellicht nog schaarser worden dan thans waar aan het leghennenopfokbedrijf van de familie J. Sinke. In hotel "de Zwaan" te Kapelle werden de leden vervolgens geïnfor meerd over de stand van zaken bij het zoetwaterinfiltratiepro- jekt te Kapelle. De dag werd af gesloten met een bezoek aan het uien verwerkingsbedrijf van de Gebr. Mol te 's Gravenpolder. door de prijzen nog hoger kunnen worden. struktuur Het landbouwschap vindt de sociaal-strukturele voorstellen van de Europese commissie niet afdoen de. In een konsept-kommentaar op de voorstellen dat woensdag het al gemeen bestuur behandelt, stelt het dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor onderzoek naar en ontwik keling van nieuwe produkten, verwerkings- en gebruiksmogelijk heden van bestaande produkten en stimulering van bosbouw en hout teelt. Het zelfde geldt voor het uit produktie nemen van grond en ver sterking van de produktiestructuur en van onderzoek, onderwijs en voorlichting. Nederland wil draaiboek bij kernongelukken Minister ir. G. Braks acht de totstand koming van een Europees draaiboek bij eventuele ongelukken met kern centrales van belang. Initiatieven in dit vlak van de Europese Commissie worden door Nederland ondersteund. De richtlijnen en richt waarden in zo'n draaiboek zullen onder meer een dui delijk antwoord moeten geven op de vraag welke radio-activiteit in le vensmiddelen gedurende welke perio de bij een ongeval toelaatbaar is. Dit o.m. antwoordde de bewindsman op 30 mei jl. op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Land bouw en Visserij van de Eerste Kamer. De heer S. van der Weele, distriktslei- der Zeeland bij Agrarische Unie - Vulcaan B.V. heeft met ingang van 1 juni 1986 zijn funktie beëindigd we gens het bereiken van de VUT- gerechtigde leeftijd. Na ruim 36 jaar bij kunstmesthandel Vulcaan B.V. en later Agrarische Unie-Vulcaan B.V. te hebben gewerkt kan hij nu genie ten van zijn welverdiende rust. Als opvolger van de heer van der Weele is vanaf 17 februari 1986 de heer C.H. van den Berg in dienst getreden bij: Agrarische Unie-Vulcaan B.V. menwerking in de gehele sektor kun nen worden aangepakt. Samenwer king tussen bedrijfsleven, overheid en landbouworganisaties en anderen is een harde noodzaak". Minister Braks verheelde in zijn toespraak niet dat een aantal EG en nationale maatregelen een druk zul len geven op de rentabiliteit van de mengvoederindustrie. Hij zei dat verlaging van de produktiekosten, een verbetering van de kwaliteit van het produkt (minder koper en cad mium in het voer), schaalvergroting, energiebesparing en een milieuvrien delijke produktie het Cehave moge lijk zullen maken in het jaar 2000 weer feest te vieren. Direkteur W.A.A.M. Matthijssen werd in de vergadering onder ovationeel ap plaus benoemd tot Officier in de Or de van Oranje Nassau. De pootgoedteelt wordt in 1986 niet verder uitgebreid. Op vrijwillige ba sis is de oppervlakte, aangegeven bij de vier keuringsdiensten, ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als vo rig jaar. Daar zijn we niet ongeluk kig mee. Kleine verschuivingen Voor een voldoende sanering was een kleine achteruitgang in opper vlakte waarschijnlijk beter geweest, maar dat weten we pas aan het einde van het seizoen. We zijn toch wel te vreden met het feit dat er niet verder is uitgebreid en zo in de buurt blij ven van de 35.000 ha. Kleine ver schuivingen zijn er natuurlijk altijd. Zo kunnen we stellen dat er in het zuiden enkele honderden ha's meer zijn aangegeven voor de keuring. En in het noorden wat minder. Wat wel opvalt dat er toch nogal wat rasver schuivingen zijn. In de vrije rassen, zoals Bintje, Sirtema, Eersteling is wat gas terug genomen, is de opper vlakte wat gedaald en een aantal licentie-houders hebben de opper vlakte van de licentie-rassen wat uit gebreid. Hier en daar zelfs wat ge waagd misschien. Op zich zou deze verschuiving weieens een gunstige Nu het aanbod van vlees sneller groeit dan de vraag en in het jongste verleden vleesvoorraden zijn ont staan en konsumenten veilig vlees willen, zijn kwaliteit en innovatie de sleutelwoorden om de vleesmarkt weer volop perspektief te bieden. Dat zei minister Braks bij de ope ning van het zesde wereldvleeskon- gres, dat van 27 t/m 30 mei in Den Haag werd gehouden. In zijn welkomstwoord zei de voor zitter van de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel, de heer L. de Wijze, dat de konsumenten overal in de wereld bediend willen blij ven worden met kwalitatief goed en hygiënisch vlees, een voor de ge zondheid van de mensen onontbeer lijk voedsel. Minister Braks sloot daar op aan door te pleiten voor een vrije handel in open ekonomiën om de konsu menten zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Protectionisme is een doodlopende weg, zo hebben ons de NIVAA-directeur dr.ir. Bert van Ar- kel is teleurgesteld over de voortdu rende weigering van de Indiase over heid om Nederlands pootgoed toe te laten. Ondanks de grote belangstel ling van het bedrijfsleven in India blijft de overheid er bezwaar tegen houden dat Nederlandse pootaard- appelen het land binnenkomen. Als argument voert men aan dat er met die aardappelen ziekten zouden mee komen die India niet kent. Van enige versoepeling van het importverbod is voorlopig nog geen sprake, zo leerde Vak Arkel tijdens een recent bezoek aan dit land. Het Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Akkerbouwprodukten zal zich Met 800.000 ton rundvlees in de EG koelhuizen opgeslagen, acht Rein- hold Bocklet (Du.) het onverant woord om 6.000 ton rundvlees van ekstra kwaliteit uit derde landen in de EG toe te laten. Bocklet is lid van het Europese par lement, waar. de EG- rundvleespolitiek onderwerp van diskussie was. Een ander lid van het Europese Par lement Klaus Wettig (Du.) verwacht te dit jaar een toename van de inter- ventievoorraden aan rundvlees van ontwikkeling kunnen hebben op de prijsvorming in de markt. Beleid 1986 In de komende dagen en weken (het is 31 mei dat ik dit schrijf) vergade ren de beleidsorganisaties over het definitieve garantie- en heffingenbe- leid 1986. Het zal niet erg afwijken van datgene wat hierover gepubli ceerd is. Op dit moment lijkt het er wat op dat in grote meerderheid ge kozen gaat worden voor forse hef fingen en ongeveer gelijke prijzen. Als we eens in staat waren om de op pervlakte pootaardappelen in de ko mende jaren verder te stabiliseren zou ons dat zeer goed passen. Voor de licentierassen geldt een soort quo teringssysteem, bepaald door de li centiehouders. Voor de vrije rassen hebben we dat niet en we willen dat eigenlijk ook niet hebben. Des te plezieriger dat juist in de sector van de vrije rassen de oppervlakte vrij willig wat is teruggenomen. Als de licentie-houders hier en daar de ogen toch wat te groot gehad hebben ko men ze dat op het eind van het seizoen bij de extra heffing per ras vanzelf weer tegen. A. Vermeer jaren dertig geleerd, zei de minister. Dat de kloof tussen aanbod en vraag van vlees groter is geworden, toonde de minister aan met de zelfvoorzie ningsgraad in de EG van rundvlees: in 1973 ca. 85% en nu 107%. Voor varkensvlees lijkt de Europese markt verzadigd te zijn. Samen met het ekstra aanbod - vanwege de melkbe- perking - noodzaakt de ontwikkeling de EG het vleesbeleid bij te stellen. Er liggen kansen in het vlak van kwaliteit en innovatie, zo stelde de bewindsman. De konsument wil vei lig voedsel en goede voorlichting daarover en de vleesindustrie moet daarop inspelen, tevens gebruik ma kend van de vernieuwingen en marktgericht afzetten. Als laatste hield minister Braks de kongresgangers voor om toch ook veel aandacht te schenken aan het welzijn van de dieren. Eventuele maatregelen moeten een internatio naal karakter dragen, zeker als die maatregelen kostprijsverhogend werken. nu beraden over de vraag hoe de sa menwerking met India verder gestal te kan worden gegeven. "Ondanks deze teleurstelling heb ik toch het ge voel dat we door moeten gaan", al dus de directeur van het NIVAA. Meer succes was er op het gebied van de aardappelverwerking. "Het Indi ase bedrijfsleven wil aardappelver- werkende industrieën gaan opzetten. Men toonde zich zeer geïnteresseerd in de Nederlandse know-how op dit gebied. Er konden al enkele concrete afspraken worden gemaakt", zegt Van Arkel, de balans opmakend van zijn reis naar een land dat ongetwij feld goede mogelijkheden biedt tot zakendoen met het Nederlandse be drijfsleven. 120.000 ton. Dat is toe te schrijven aan de kwote- ring van de melkproduktie waarvan het doel is de melkproduktie met 3 miljoen ton terug te dringen in dit jaar. Wettig pleitte voor beschikbaarstel ling van rundvlees tegen verlaagde prijs aan minder-koopkrachtige konsumenten. De Europese Kommissie heeft overi gens reeds vorig jaar daartoe de mo gelijkheid geopend. Er is toen een prijs genoemd van DM 3,00 tot DM 3,40 per kg. Het gezelschap in de narcissen van de heer Boogert. .9 9 "Op grond van reeds getroffen en nog te verwachten EG maatrege len, milieuwetgeving en andere zaken moet worden verwacht dat gro te uitbreidingen in de intensieve veehouderij voorlopig niet meer aan de orde zullen zijn. Ook zal de konsument steeds meer gaan bepalen wat de producenten moeten produceren en dat is een gevarieerd hoogwaardig voedselpakket. Dit stelt hoge eisen aan de produktie en in de toekomst zal er voor de coöperatie een belangrijke taak zijn weggelegd in de vermarkting van die produkten". Dat zei de CHV- voorzitter W. Matthijssen in zijn feestrede donderdag 29 mei j.l. in Veghel ter gelegenheid van het feit dat de Cehave haar 75-jarig bestaan viert. Voor de bijeenkomst bestond een grote belangstelling. De heer Mat thijssen meende dat de Cehave als goed gestruktureerde coöperatieve organisatie en als gezonde onderne ming er zeker in zal slagen op de ko mende veranderingen adequaat in te spelen. Dat de Cehave de toekomst aan kan meende de voorzitter van de hoofddirektie ir. A.J.A. Oomen te kunnen onderbouwen met enige fei- Vrijdag 6 juni 1986 ten. Hij noemde de inkoopkennis, de moderne opzet van de produktie- bedrijven en de kwaliteit van de me dewerkers. Hij meende voorts dat de aktiviteiten in het westelijk werkge bied het mogelijk maken om de ver zameling en vermarkting van akker bouwprodukten op kontinue basis goed te blijven doen. De heer Oo men stelde tenslotte dat een aantal problematieken alleen middels sa- EG-rundvleespolitiek bekritiseert in Europese Parlement

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7