Balans per 31 december 1985 Verzekeringstechnische resultaten OVM van de ZLM voor alle branches positief Verslag van de direktie over 1985: Algemene Ledenvergadering O.V.M. In de afgelopen 35 jaar is onze maatschappij een begrip geworden in Zeeland en Noord-Brabant. De letters 'ZLM' van Zuidelijke Land bouw Maatschappij worden nu ook geassocieerd met Verzekeringen ZLM. Door vast te houden aan een aantal goede principes wist de pionier J. de Lange onze maatschappij uit te bouwen tot een volwassen ver zekeringsmaatschappij Begin 1985 ging hij met pensioen. Zijn plotseling overlijden in mei 1986 betekende voor allen die hem gekend hebben een groot verlies. Kenmerkend voor verzeke- kunnen hanteren. Dit vanwege de la- ringsmaatschappijen op onderlinge ge kosten, een sterke vermogenspo- grondslag is de lage premie, die zij sitie en een goede selektie van risi- Winst- en Verliesrekening boekjaar 1985 (bedragen in guldens) BRANCHERESULTATEN: Ongevallen en ziekte Motorrijtuigenverzekering Brand en andere schade aan goederen Overige branches ANDERE BATEN: Niet aan branches toegerekende interest Winsten op beleggingen ANDERE LASTEN: Verliezen op beleggingen BEDRIJFSRESULTAAT Belasting met betrekking tot het batig saldo BATIG SALDO BESTEMMING VAN HET BATIG SALDO Toevoeging aan: Algemene reserve Egalisatiereserve 1.451.207 2.847.246 399.313 322.737 2.081.627 521.083 1.270.573 2.901.038 365.927 /- 97.821 4.439.717 7.623.213 3.211.958 3.577.713 833.542 6.343.195 2.682.476 3.068.069 592.650 Ontwikkeling van de branche* per 1 december in aantallen 1981 1982 1983 1984 1985 Motorvoertuigen 85.112 89.945 94.864 99.833 103.035 Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren 5.331 6.489 8.932 10.574 11.462 Aansprakelijkheids Verzekering Bednjven 2.478 2.517 2.574 2.648 2.691 Brand 1.613 3.373 7.487 10.849 13.404 Ongevallen Inzittenden 28.419 31.751 34.957 38.430 41.208 Medische Varia 2.241 2.298 2.634- 2.655- 2.812- inclusief gezinsongevallen ko's. De grote aantrekkingskracht, die hiervan uitgaat op nieuwe leden verklaart onze sterke groei. Een te grote ekspansie houdt het risiko in dat de positieve kenmerken van een 'Onderlinge' in het gedrang komen. Om onze leden ook in de toekomst op goede onderlinge basis te kunnen blijven verzekeren is het nodig de vinger aan de pols te houden. Dit be tekent voortdurende aanpassingen in onze eigen organisatie en tijdig in spelen op gewijzigde marktsituaties. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar veel aandacht aan onze maat schappij gegeven. Ook in de komen de jaren zal deze nodig blijven van wege de stormachtige ontwikkelin gen binnen de verzekeringswereld. Onze centrale doelstelling zal blij ven: het leveren van een goed verze- keringsprodukt voor het agrarisch bedrijf en de partikulier tegen de laagst mogelijke premie. Ongunstig schadeverloop Begin 1985 werd gekenmerkt door een zeer ongunstig schadeverloop. Gelukkig keerde het tij in het najaar en bleek de toenemende schade niet zo struktureel van aard te zijn als aanvankelijk werd gedacht. Ons polissenbestand nam ook in 1985 toe. Mede door ons stringent akseptatiebeleid is de groei iets min der dan in voorgaande jaren. Het is in het belang van onze leden dat minder goede risiko's geweerd blij ven. Juist omdat onze leden zich op onderlinge basis wensen te verzeke ren blijft het van groot belang dat toetredende leden een positieve men taliteit bezitten. Steeds meer wordt ook het aksent gelegd op een goede risikóbeheersing. Positief De verzekeringstechnische resultaten waren in 1985 voor alle branches po sitief. Dit was mede een gevolg van een vrijgevallen schadereservering uit voorgaande jaren. De meeste autoverzekeraars in Ne derland werken al jaren met techni sche verliezen. Door de Kommissie Overleg Schadeverzekeraars (COS) werd aan alle verzekeraars dringend gevraagd de premietarieven motor voertuigen in 1986 met circa 5% te verhogen. Het 'COS'-advies werd door de meeste verzekeraars in 1986 unaniem gevolgd. Wij hebben ge hoor gegeven aan dit verzoek met een algehele premieverhoging van Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Verzekering Maatschap pij van de Z.L.M. w.a., welke ge houden zal worden op vrijdag 20 ju ni 1986 om 13.30 uur in restaurant 'Zomerlust', Boslaan 1 te Axel. Hoogachtend, L.W. van Nieuwenhuyzen, voorzitter H. Doeleman Hzn, sekretaris/direkteur Agenda 1. Opening 2. Notulen van de Algemene Leden vergadering van 21 juni 1985 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen inzake: a. de ontwikkeling van de maat schappij in 1986; b. het schadeverloop in 1986; c. de medische varia; d. de brandverzekering en andere branches; e. de financiële ontwikkeling in 1986. 5. Jaarverslag over 1985. Het jaarverslag over 1985 met ba lans en eksploitatierekening is afge drukt in het Land- en Tuinbouwblad van 6 juni 1986. Ter vergadering zul len verschillende posten nader wor den toegelicht. Voorgesteld wordt om het batig saldo als volgt te verdelen: a. toevoeging aan de algemene reser ve van een bedrag van ƒ3.577.713, b. toevoeging aan de egalisatiereser ve van een bedrag van ƒ833.542, 6. Verslag Financiële Kommissie. 7. Benoeming Financiële Kommissie Ingevolge artikel 21 van de Statuten dient voor het nazien van de jaarstukken 1986 een financiële kommissie van drie personen te wor den benoemd. Het bestuur stelt voor de zittende le den H.J. Juin te Heeswijk en C. Ha melink te Wemeldinge te herbenoe men en in de vakature W. Dekker te benoemen J.C. Geluk te Dinteloord. 8. Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster zijn van het bestuur aftredend de heren Jac. Bom te Wil lemstad, M. Boogerd te Zaamslag en C.J. Bierens te Grijpskerke. Aan de Algemene Vergadering wordt voor gesteld de heer Boogerd als bestuurslid te herbenoemen. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten zijn de heren Bierens en Bom door het hoofdbestuur van de Z.L.M. herbenoemd. 9. Benoeming beroepskommissie. Het bestuur stelt voor de heren J. Nieuwenhuyse te Lewedorp, I.C. Geluk te Nieuw-Vossemeer en mr. B.J. van Putten te Meliskerke we derom te benoemen als leden van de beroepskommissie. 10. Aanwijziging accountant. 11. Wijzigingen reglementen. Voorgesteld wordt een aantal wijzi gingen in: - het reglement voor de motorvoer tuigen - het reglement voor de ongevallen inzittendenverzekering - het reglement voor de karavanver- zekering - het brandschadereglement - bijzondere voorwaarden partiku- liere inboedel- en opstalverzekering - het reglement voor de aansprake lijkheidsverzekering voor partiku- lieren; zie elders in dit blad. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. 5%. In Noord-Brabant hebben wij echter de premie met 20% ekstra verhoogd, omdat in dat gebied de schadelast struktureel hoger bleek te liggen dan het premieinkomen. Doordat wij een belangrijk deel van onze geldmiddelen liquide moeten houden heeft een verlaging van de rentestand direkt invloed op onze rentebaten. Als gevolg van het reali seren van koerswinsten was het tota le beleggingsresultaat nagenoeg ge lijk aan dat van het jaar er voor. Batig saldo Door personeelsuitbreiding, de in voering van meer roostervrije dagen en een verhoging van de salarissen in de verzekeringsbranche stegen de (bedragen in guldens) Activa BEDRIJFSMIDDELEN: Kantoorgebouwen en terreinen Overige bedrijfsmiddelen BELEGGINGEN: Onroerende goederen Hypothecaire leningen Leningen op schuldbekentenis Aandelen Obligaties Deposito's bij geldinstellingen Overige beleggingen AANDEEL HERVERZEKERAARS IN DE TECHNISCHE VOORZIENINGEN: Premies Schaden VORDERINGEN: Leden Verzekeraars Tussenpersonen Overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN 31-12-1985 31-12-1984 3.252.722 607.625 500.856 1.809.081 3.390.400 1.417.036 21.01 2.300 9.686.250 3.860.347 37.815.923 190.445 6.404.440 85.225 260.011 10.670 1.586.942 6.594.885 1.942.848 24.055.572 74.269.575 3.379.163 764.343 4.143.506 500.856 1.884.055 41.600 888.741 22.092.450 17.561.932 240.000 43.209.634 151.692 5.868.767 6.020.459 93.980 238.215 18.736 1.310.402 1.661.333 16.318.547 71.353.479 31-12-1985 Passiva 31-12-1984 AANSPRAKELIJK VERMOGEN: Reserves Egalisatiefonds investeringssubsidies TECHNISCHE VOORZIENINGEN: Premies Schaden Overige voorzieningen ANDERE VOORZIENINGEN: Latente belastingen Pensioenen SCHULDEN OP KORTE TERMIJN: Leden Verzekeraars Tussenpersonen Verzekeringnemers Vooruitontvangen en nog te betalen Overige schulden op korte termijn 23.318.621 644.700 1.763.207 23.156.348 1.171.472 4.078.143 291.822 1.035.861 2.354 1.495.567 15.681.874 1.629.606 23.963.321 26.091.027 4.369.965 19.845.262 74.269.575 18.907.366 693.000 19.600.366 1.544.981 25.014.638 981.180 27.540.799 3.449.328 223.255 3.672.583 3.946.436 1.169.411 7.437 942.129 13.110.263 1.364.055 20.539.731 71.353.479 personeelskosten aanzienlijk. De post overige kosten steeg doordat de schadebehandelingskosten hier onder werden opgenomen. Voor heen werden deze ten laste van de schade geboekt. Al met al resteerde in 1985 een batig saldo van ƒ4.411.255 (na belasting). Het jaar daarvoor was dit ƒ3.660.719. Aan de algemene leden vergadering zal worden voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de re serves. De groei van onze maat schappij rechtvaardigt een hogere vermogenspositie. Als gevolg van de inmiddels in wer king getreden Wet Toezicht Schade verzekeringsbedrijf zijn er met in gang van het jaar 1985 nieuwe in richtingsvoorschriften voor de jaar rekening van schadeverzeke ringsmaatschappijen vastgesteld. De jaarrekening is dientengevolge op een andere wijze ingericht dan tot nu toe gebruikelijk. De ter vergelijking opgenomen cijfers zijn op overeen komstige wijze gerubriceerd. Ekspertisedienst In de loop van 1986 zal gestart wor den met een eigen ekspertisedienst. Wij denken onze dienstverlening aan onze verzekerden hiermede te verbe teren. Voorts zijn wij voornemens onze vertegenwoordigers middels een vaste lijnverbinding de mogelijk heid te geven kontinu met ons kan toor in Goes te kommuniceren. De kwaliteit van onze dienstverle ning is mede afhankelijk van kennis en inzet van de medewerk(st)ers. Om het kennisnivo op peil te houden wordt hoge prioriteit gegeven aan opleidingsaktiviteiten De samenwerking met onze zuste rorganisaties in Noord- en Oost- Nederland (OVVM, DLG, OLM en Sterpolis) was ook dit jaar weer goed. De prettige samenwerking met ieders volledige inzet heeft het mogelijk ge maakt dat het jaar 1985 met zo'n gunstig batig saldo kon worden af gesloten. Onze leden mogen er op vertrouwen dat ook in 1986 hun ver- zekeringsbelangen goed behartigd zullen worden. H. Doeleman Hzn, direkteur 6 Vrijdag 6 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6