9C ftJ gropatax zlm Minister Braks opent Vlindercentrum Flevohof Cees Breure tweede op Wereldkampioenschap pen ploegen Inhoudsopgave Grevelingen blijft zout Pijpleiding Schouwen-Duiveland slechts gedeeltelijk door Rijk gefinancierd. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM: Gezinsdag zaterdag 14 juni Voor alle ZLM-ers, hun gezinsleden en PJZ-ers in de veiling te Krabben- dijke. Nu u uw programma ontvan gen heeft nog een laatste medede ling. De ingang Parallelweg is aan de spoorlijnzijde. U kunt parkeren op het terrein waarvoor u aanwijzingen krijgt. Wij hopen velen van u te ont moeten op deze echte 'kringdag'. Hebt u uw deelnameformulier al in gestuurd? Nu doen!! Neemt u deel aan een der aktiviteiten nog vlug een telefoontje (zie pro grammaboekje). Tot 14 juni dus! Jaarlijkse ekskursie kring 'Axel' De kring nodigt u uit tot deelname aan de jaarlijkse avondekskursie, die gehouden wordt op dinsdag 24 juni 1986. Op het programma staan een rondrit door de kring 'Hulst' en een bezoek aan enkele bedrijven o.a. Mouterij Menu. Vertrek: 18.00 uur vanaf het Szyd- lowskiplein te Axel. Kosten ƒ15,per persoon. Opgave vóór 22 juni bij de sekreta- ris, A. Mol, tel. 01154 - 1397. Ook voor gezinsleden. Afd. Valkenisse West van de ZLM Ekskursie naar veehouderijbedrijf in Brabant en naar het Landbouwmu seum in Wageningen. Op 25 juni a.s. Vertrek 07.00 uur, 23.00 uur thuis komst. Kosten ƒ75,p.p., inkl. kof fie, koffietafel en diner. Inlichtingen en opgeven voor 10 juni bij J. van Maldegem, tel. 01185-1376 of L. Min- derhoud, tel. 01186-1624. Meer infor matie op de konvokatie die u is of wordt toegezonden. Afd. Dinteloord/Steenbergen Veldekskursie op 2 juli naar het be drijf van G. Breure, Schenkeldijk 6 te Dinteloord. De heer Breure en zijn gewasbeschermingsspecialist R. Lam- mers zullen leiding geven aan de eks kursie die begint om 19.00 uur. Na afloop napraten in "De Lantaarn" te Dinteloord. 2 Algemene Ledenvergadering O.V.M. Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Onderlinge Verzekering Maatschappij van de Z.L.M. w.a., welke gehouden zal worden op vrijdag 20 juni 1986 om 13.30 uur in restaurant "Zomerlust", Boslaan 1 te Axel. Meerdere gege vens vindt u elders in dit blad. Hoogachtend, L.W. van Nieuwenhuyzen, voor zitter H. Doeleman Hzn, sekretaris/di- rekteur Afd. Dinteloord/Steenbergen van de ZLM De afd. Dinteloord/Steenbergen van de ZLM organiseert een exkursie naar het Noord Franse akkerbouw gebied in de omgeving van Lille op donderdag 12 juni a.s. Om 06.30 vertrekt men vanaf de kade te Steen bergen. Opgeven voor deelname vóór 6 juni bij M. Hage te Kruis land, tel. 01673-2412, of bij L.W. van Nieuwenhuijzen te De Heen, 01676-2440. Een konvokatie over de reis is of wordt u toegezonden. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands." en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se- kretaris: B. Koole, Steenwijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. De Grevelingen zal zout blijven, dit heeft de minister van verkeer en waterstaat mevrouw Smit- Kroes besloten. De zoetwater voorziening van Schouwen- Duiveland zal via een pijpleiding plaatsvinden. De plaats van die leiding is nog niet vastgesteld. Het ministerie van landbouw en visserij en dat van verkeer en wa terstaat zullen ieder voor 7,5 mil joen gulden bijdragen in de kosten van de pijpleiding, dus in totaal voor 15 miljoen gulden. De hoogte van dit bedrag is te leurstellend voor de provincie Zeeland, het waterschap Schouwen-Duiveland en de Z.L.M. Volgens deze instanties Jaarlijkse Veetentoonstelling Oostburg De jaarlijkse Veetentoonstelling te Oostburg vindt dit jaar voor de 49ste keer plaats. Ze wordt gehouden op woensdag 16 juli 1986 op het Ledel- plein, aanvang 9.30 uur. Hiervoor kunnen worden aange voerd 200 stuks fokvee en mest- vee en verder nog talrijke schapen en geiten. Ook niet ingeschreven scha pen mogen worden aangevoerd. Fokvee, schapen en geiten moeten voor 12 juni zijn aangemeld. In schrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de sekretaris de heer H. Dierikx, Boogaardstraat 3, 4527 EA Aarden burg, tel. 01177 - 1446. Mestvee en handelsvee kan voor de ze tentoonstelling worden ingeschre ven tot 16 juli 9.00 uur Op de ten toonstelling bij het sekretariaat. Mestvee dat voor 12 juni is aange meld bij de sekretaris kan ook wor den opgenomen in-de katalogus. De heer Cees Breure uit Dintel oord heeft op de wereldkampi oenschappen ploegen in het Ca nadese Calbury beslag weten te leggen op de tweede plaats. Hij bleef met zijn twee scharige rondgaande ploeg net iets achter bij de wereldkampioen de Noord-Ier Desmond Wright. De Ier werd vorig jaar tweede. De tweede Nederlandse vertegen woordiger, de nationaal kampi oen wentelploegen R. te Rietstap, wist ondanks zijn han dicap van een wentelploeger te zijn toch de 19e plaats te berei ken. De kampioenschappen von den 2 en 3 juni jl. plaats. zal de pijpleiding niet 15 maar 20 miljoen gulden gaan kosten. Zij stellen dat de gehele financiering van het Rijk moet komen. "Het was beter geweest als de minister had gezegd dat het Rijk de kosten van de aanleg draagt", al dus Z.L.M-voorzitter A.J.G. Doeleman. De Z.L.M. wil in ieder geval niet meebetalen aan de aanleg. De infrastructurele aanpassingen op Schouwen-Duiveland, ten be hoeve van de verspreiding van het zoete water over het eiland, zullen voor de helft door het Rijk worden gefinancierd. De andere helft zal door het gebied zelf moeten worden betaald. Ekskursie RAK West Zeeuws- Vlaanderen De RAK West Zeeuws-Vlaanderen organiseert op vrijdag 20 juni een ekskursie naar Douven spuitmachi- nes en naar Zeider b.v., een zaden- firma. Beperkte deelname dus snel opgeven bij M. van Vooren, 01178 - 1644 of P. Hermans 01177 - 1959. NF0 W.Z.-Beveland: Avondekskursie op 10 juni naar enkele bedrijven waar de afgelopen winter snoeide- monstraties waren. Begonnen wordt bij C. Huissen te Hoedekenskerke, perceel aan de Waard weg. Aanvang 19.00 uur. Goes e.o.: Avondekskursie op 16 ju ni om 19.15 uur naar het bedrijf van de fam. Tolhoek, Oude Rijksweg 87 te 's Heer Arendskerke. Onderwerp: Groeiregulatoren. Noord-Zeeland: Avondekskursie op 11 juni om 19.00 uur naar het be drijf van de heer P. Cevaal, Vrou- wenpolderseweg 26 te Serooskerke (Walcheren). De leden van Schouwen-Duiveland verzamelen bij 'De Val' te Zierikzee om 18.30 uur. Pag. 4-5 O.V.M. stelt voor voor waarden en reglementen te wijzigen. Pag. 6 Verzekeringstechnische resultaten van de OVM zijn po sitief. Pag. 7 Landbouwschap vindt nieuwe korting op melkproduk- tie onaanvaardbaar. Pag. 8 Takorganisatie Akker bouw in Noord-Brabant krijgt vorm; Tentoonstelling Zeeuws kleilandschap. Pag. 9 HAS-studenten gaan landbouw 'op wielen' promoten. Pag. 10-11 Uit de Praktijk. Pag. 12 Aktie tegen verdwijnen van hoogstamvruchtbomen. Pag. 13 Verslag ledenraadverga dering Pag. 14 Mevrouw A. van de Lee- den onthult kunstwerk Pag. 15 Toeristische pagina. Pag. 17 Hulpmiddelen voor goed graslandgebruik. Pag. 19 PJ Zuid geluid Pag. 21 Voor de Vrouw Pag. 22-23 Markt. Vrijdag 6 juni 1986 Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Zijne Eksellentie Minister ir. G.J.M. Braks heeft op donderdag 29 mei, ter gelegenheid van 15 jaar Flevohof, samen met David Lowe van het Guernsey Butterfly Centre, het Vlindercentrum Flevohof officieel geopend. Met deze opening is Flevohof weer een nieuwe at t rak tie rijker. (Minister Braks recht op de foto en David Lowe links). Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100-15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116- 1540(Renesse) Axel: woensdag 11 juni 1986 in "De Halle" van 14.00 - 16.00 uur. -Zevenbergen: donderdag 12 juni a.s. 11.00 - 12.00 uur, Landbouwhuis, Stationslaan 4. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 V ertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don. Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180- 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23, 4301 NC Zierikzee, 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72. 4691 GX Tholen, 01660- 2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin B.V.. Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V., Janseniuslaan 8,4561 NM Hulst, 01140- 12220; D.J. Dees. Beethovenhof43,4536 AE Terneuzen, 01150 - 94469. West Noord-Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 51-53, 4621 GE Bergen op Zoom. 01640 - 56000; S.M. Timmers, Stationsstraat 1, 4761 BP Zevenbergen, 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing, Vaarle 1, 5674 TD Nuenen. 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV, Pr. Hendrikstraat 39, 4941 JT Raamsdonkveer, tel. 01621 - 12924. Werkendam: Rabobank Werkendam, Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M., Raadhuisstraat 39, 5056 HC Berkel-En- schot, 013 -339100. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. Dhr. Stap is van 14 t/m 18 april afwezig in verband met eksamens. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar .tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2