Veel groenten, maar veelal lagere prijs De aanvoer van groenten op de vei lingen is momenteel groot. Dat leidt in veel gevallen tot lagere prijzen. De indruk bestaat dat het aankoopgedrag van de Nederlandse huisvrouwen - bij het aankopen van verse groenten - weer het normale beeld vertoont na de schrikreaktie op het gebeuren in Rusland. Glasgroenten De aanvoer van tomaten is momen teel groot en lag vorige week boven die van vorig jaar. Desondanks bleef de prijs goed op peil en liep - vanwe ge een goede export - zelfs nog iets op. Vorig jaar werd 60.000 ton tomaten naar Frankrijk geëxporteerd. Dat is bijna 15% van het totaal. Vooral de vleestomaten - met een aandeel van maar liefst 45% - spelen hierbij een grote rol. De oogst van de vollegrond zal dit jaar in Frankrijk waarschijn lijk iets vroeger zijn. De produktie van deze oogst wordt 6% lager ge schat dan vorig jaar en die van de be schermde teelt 6% hoger. Komkommers wisten de aanvoer nog sterker op te voeren dan de tomaten en schoten daarmee ver uit boven het peil van vorig jaar. Hier had het wel konsequenties voor de veilingprijs, soms tot 15 ct per stuk. Sla uit de vol legrond was er in ruimere mate, ter wijl de aanvoer van glassla afnam. Natuursla bracht aanmerkelijk min der op. Glassla iets minder. Paprika's waren er vorige week in ruime mate, vooral de rode. Alle paprika's brach ten minder op, met een forse prijsval voor de rode en de gele. Aubergines brachten een lagere prijs op, ondanks een konstante aanvoer. Courgette ondergingen hetzelfde lot, waarbij een deel van de prijsverlaging te ver klaren valt uit een grotere aanvoer. Aardbeien zijn er nu volop, maar de zomerkoninkjes hadden een minder duur kleed aan. In West-Duitsland wordt een grote aardbeienoogst ver wacht. Mede doordat er vorig jaar nogal veel vruchtrot voorkwam, zou de oogst dit jaar wel 25% hoger kun nen liggen. Augurken waren er even eens in grote getale. Ondanks dat brachten ze een hogere prijs op. Bloemkool was er ook volop, maar hiervan daalde de prijs wel. Radijs was stabiel in aanvoer en in prijsont wikkeling. Vollegrondsgroenten Bij spinazie gaat de ontwikkeling van aanvoer en prijs nu echt weer op die van vorig jaar lijken, al ligt het prijspeil wel heel wat lager. Waspeen werd nogal wat goedkoper, mede door een grotere aanvoer. Bij bospeen hetzelfde beeld, maar een kleinere prijsval. Witlof bracht een hogere prijs op de veiling op. De aanvoeren waren iets kleiner. Prei vertoonde het zelfde beeld. De asperges mochten zich verheugen in een betere prijs en dat ondanks het feit dat de aanvoer flink toenam. Bij kroten was er spra ke van een verdubbeling van de prijs. De aanvoer liep met 1/3 terug. Fruit De aanvoer van appels is ruim, voor al van de Golden Delicious. Toch ble ven de prijzen in het algemeen goed op peil. De verwachting bestaat dat de 5 belangrijkste ZHR-landen Zuid- Afrika, Chili, Argentinië, Nieuw- Zeeland en Australië dit jaar minder appels zullen exporteren dan vorig jaar, vooral als gevolg van vorstscha- de in Argentinië. Het ziet er echter naar uit dat de 5 ZHR-landen 5% meer appels naar de EG zullen sturen, nu de koers van de Amerikaanse dol lar laag is. Ook de aanvoer van pe ren was ruim. De prijs daarvan was gelijk of lager. Noteringen CVZ 3 juni Ras sortering en maat Jonagold kl. I 80/90 tot kl. I Gloster kl. I 70/80 tot kl. I Golden Del. kl. I 70/80 tot kl. I kl. II 70/80 tot kl. II Champignons Vorig jaar is de uitvoer van verse champignons met ruim 50% gestegen (t.o.v. 1984). In waarde gemeten be droeg de stijging bijna 20 miljoen gul den. Het prijsverschil per kg was ruim een kwartje, ten nadele van het laat ste jaar. Dt export van champignon- konserven steeg met ruim 15%. Die bracht 25 miljoen gulden meer op. De gemiddelde prijs per kg lag bijna 30 cent lager. Bloemen en planten Het aanbod van snijbloemen was vo rige week kleiner, behoudens enkele uitzonderingen. Ook de prijs van de snijbloemen liep iets terug. Ook het aanbod van potplanten was geringer, met eveneens lagere prijzen. Vergele ken met vorig jaar is de aanvoer van potplanten nu groter, maar de gemid delde prijs is lager. Datzelfde beeld gaat ook op voor de snijbloemen. Eierprijs zakte nog verder weg Vorige week is de eierprijs nog verder doorgezakt. De noteringen liggen nu op een ongekend laag niveau van 4,4 cent voor de kleine - tot 11,9 cent voor de dikke eieren. Runderen Het slachtvee bracht vorige week dezelfde- of een iets hogere prijs op. De ruime aanvoer en de moeilijke af zet van rundvlees in Italië - vanwege Duitse konkurrentie - stond een ver dere prijsverbetering in de weg. De prijs van stierenvlees ging omlaag. Het PVV meldt dat uit gegevens van runderklassifikatie blijkt, dat er voor alle kategorieën runderen een toena me van het gemiddeld geslacht ge wicht valt waar te nemen. Er is sprake van een betere bevleesdheid, met na me bij stieren en vaarzen. Bijstieren en koeien is er een tendens naar ma gerder, maar bij vaarzen van enige vervetting. De handel in gebruiksvee was kalm. Het prijspeil bleef dan ook onveranderd laag. Schapen en kalveren Het wolvee noteerde onveranderd. De weidelammeren - met een beperkt aanbod voor de tijd van het jaar - wa ren prijshoudend. De handel in jon ge kalveren verliep iets levendiger. Alle soorten en kwaliteiten brachten een hogere prijs op. Het prijspeil van jonge kalveren is vrij hoog, al liggen de prijzen toch nog ƒ1,a ƒ2,per kg levend gewicht lager dan vorig jaar. Vleeskalveren brachten over het algemeen eveneens een hogere prijs op. De afzet van kalfsvlees is iets on regelmatigs. Vooral voorvlees gaat moeilijk weg. Toch blijft de onder toon vast. Varkens Op de varkensmarkt verloopt de af zet wat moeizaam. Gelukkig is er iets minder aanbod, want anders zouden flinke prijskoncessies gedaan moeten worden. Nu blijft de daling beperkt tot 5 cent voor de karkassen en 5-10 cent voor een aantal delen, zoals schouders en buiken. Alleen in Spanje kon een plusje gerealiseerd worden. De rentabiliteit is in de varkenshou derij in mei beter geweest dan in april, toen een dieptepunt bereikt werd dat sinds januari 1984 niet meer was voorgekomen. De GIRA meat-klub verwacht dit jaar een wereldvar- kensproduktie die 1,2% groter zal zijn dan vorig jaar. De produktiestij- ging in de EG wordt geschat op 3,3%. In Amerika wordt een daling van de varkensvleesproduktie verwacht. Er wordt een varkensvleeskonsump- tiestijging van 0,7% verwacht. Kwantum Middenprijs x 1000 kg ct/kg 8 2,39 19 2,30 11 0,74 25 0,63 31 1,11 72 0,02 33 0,91 96 0,57 Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt zijn vraag en aanbod momenteel vrij aardig in evenwicht. De versmarkt moet er ech ter (bij het grootwinkelbedrijf) flink achteraan. De prijs van de slachtrij pe kuikens in Barneveld liep nog iets op, waarschijnlijk omdat de broede- rijen met Pasen wat minder eieren hebben ingelegd. Moederdieren en uitgelegde kippen konden de opgaan de prijslijn nog vasthouden. De vrije prijs van broedeieren bleef erg laag en eendagskuikens maken een moeilijke prijsontwikkeling door. De voorzitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren verwacht niet dat op korte termijn de export van eendagskuikens die in 1983 en 1984 zal evenaren. De ontwikkeling van de exportwaarde staat er beter voor. Vorig jaar gingen 79 miljoen eendagskuikens de grens over tegen. 93 miljoen in 1984 en 99 miljoen in 1983. Op de eiermarkt zijn de prijzen vori ge week opnieuw gedaald. De oor zaak is ditmaal de seizoensinvloed. De daling bedroeg - afhankelijk van het gewicht - 25 tot 55 cent per 100 eie ren. Het prijspeil van eieren is daar mede op een ongekend laag niveau aangekomen. De pluimveehouders zien dan ook bij lange na niet de kost prijs door de opbrengstprijs gedekt. Zuivel Op de zuivelmarkt is de boerenkaas nogal in de belangstelling, evenals de oudere kaas. De voorraad kaas stijgt weer wat en dat gevoegd bij de pro- duktiedrang, brengt de kaasprijs weer onder druk. De kaasproduktie in de EG was in de eerste drie maanden van dit jaar een 4.500 ton groter dan in dezelfde periode vorig jaar. In de tweede en derde week van mei heb ben de melkafleveringen op hetzelf de niveau gelegen dan vorig jaar in dezelfde periode. Ten opzichte van 1984 was de melkaflevering 4% en ten opzichte van 1983 ca. 5 tot 8% lager. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt was de handel kalm. Bij tarwe speelden een tweetal zaken een rol. In de eerste plaats het interveniëren van tarwe, oogst 1985, op grote schaal, omdat er per 1 juli voertarwe uit de interventievoorraden beschikbaar komt. In de tweede plaats de onbekendheid over de uit voering van de medeverantwoorde lijkheidsheffing, oogst 1986. De tarwemarkt was dan ook zeer flauw gestemd. Gerst was - bij kleine om zetten oogst 1985 - redelijk prijshou dend. In haver waren eveneens de omzetten klein. Vooral buitenlandse mengvoederbereiders kochten. In rog ge was zo goed als geen handel. Op de zadenmarkt had blauwmaanzaad het nog moeilijker dan karwijzaad, waarin een trage handel het markt- beeld vormde. Op de peulvruchten- markt was de handel enigszins afwachtend. Aardappelen en uien De aardappelmarkt noteerde de laat ste week lagere prijzen. De groothan- delsprijs van tafelaardappelen was dit jaar half mei ongeveer 8 cent per kg (Bintje klein 35/50 mm) tegen 11 cent vorig jaar en 63 cent in 1984. De fri- tesaardappelen noteerden dit jaar half mei ruim 23 cent, tegen 18 cent vorig jaar en ruim 85 cent in 1984. Tot 1 mei werd 440.000 ton aardappelen verwerkt tot aardappelkonsumptie- produkten. Dat is 20.000 ton meer dan een jaar geleden en zelfs 83.000 ton meer dan in 1984. Het Nederland se uienseizoen loopt ten einde. Om dat de hoeveelheden op de beurs zo klein zijn, geven wij sinds vorige week geen uienprijzen meer. In juli worden weer prijzen van plantuien gegeven. In de uiensektor is men van mening dat de prijs van de uien dit jaar een redelijke kans maakt hoger te worden dan vorig jaar. Men baseert dat op de feiten dat het areaal uien dit jaar niet groter is en dat de oogst van de win- teruien in een aantal landen nu of over enkele weken kleiner zal blijken te zijn. Bovendien is de stand van de uien in het zuid-westen niet zo goed, zodat dit best eens tot een lagere oogst kan leiden, hetgeen voor de prijs gunstig voor de boer werkt. Veevoeders De maisprijs noteerde onveranderd. Gezien de voorraden wordt in de ko mende maanden een aanhoudende druk op de prijzen van de nieuwe oogst verwacht. Tapioka daalde iets in prijs, althans voor levering van juli t/m december van dit jaar. Op vrij dag 23 mei jl. heeft een Thaise dele gatie de tapioka-overeenkomst met de EG ondertekend voor de levering voor 1987/1990 van 21 miljoen ton. In de eerste negen maanden van het lopende mengvoederseizoen is het ver bruik van sojaschroot in ons land met ruim 6,5% gestegen, maar mede als gevolg van een kleiner tapiokaver- bruik in de eerste drie maanden van dit jaar gedaald van 560 duizend ton naar 453 duizend ton. Het ziet er naar uit dat alleen een krap aanbod van so jabonen een verdere daling van de so- jaschrootprijzen in de komende maanden kunnen voorkomen. Er was geen koopinteresse voor maisvoer- meel en maisglutenvoermeel. Insiders denken dat de prijzen van maisgluten voermeel zich voorlopig zullen stabi liseren, om mogelijk over enkele maanden te dalen. Prijsverloop mengvoeders Het L.E.I. verstrekte de volgende gegevens over het verloop van de verbruikersprijzen van mengvoeders in de periode april 1985 t/m april 1986, gebaseerd op gewogen gemid delden. Rundveevoeders De gemiddelde prijs van standaard- brok A liep terug van ƒ48,10 tot ƒ43,90, die van standaardbrok B van ƒ51,80 tot ƒ47,10 en die van energie- brok van ƒ48,50 tot ƒ44,10. Varkensvoeders Voor volledig zeugenbrok was er van een daling sprake van ƒ56,30 tot ƒ51,02 en voor volledig mestvar- kensbrok van ƒ59,80 tot ƒ53,60. Tomaten in gld. per 100 kg veilingprijzen De in de grafiek gegeven prijzen van tomaten betreft zowel de ronde - als de vleestomaten. Ter oriëntatie: in maart 1984 was de gemiddelde prijs van de ronde tomaten ƒ3,71 en in maart 1985 ƒ3,94 per kg. De vleesto maten brachten respektievelijk ƒ3,85 en ƒ4,67 per kg op. In maart (en april) is het aanbod van Nederlandse tomaten nog klein, maar dan neemt het aanbod snel toe en daalt de prijs. In de grafiek blijkt een val van ƒ3,50 a ƒ4,naar ca. ƒ1Het tomaten- seizoen komt wat later op gang dan van komkommers. De piek in juli 1984 werd teweeg gebracht door een iets kleiner aanbod, hetgeen meestal - en derhalve ook hier - leidt tot een prijsverbetering die relatief meer is dan het kleinere aanbod. Dat effekt werd nog een aantal weken meege nomen. Omdat het aanbod van Ne derlandse tomaten in januari en fe bruari heel weinig voorstelt is er van afgezien om een gemiddelde prijs te geven. In april van dit jaar brachten de ronde tomaten ƒ2,89 per kg op, tegen ƒ3,83 in april 1985. De reden was: een groot aanbod en een be perkte vraag. Bij de vleestomaten was het verschil ruim ƒ1,ten nadele van april 1986. Biggenprijzen In de week van 9-6-1986 tot 16-6-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ1,00 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ4,00. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de markt van 's Hertogenbosch werden 29 mei 262 stuks paarden aangevoerd. De prijzen waren (per stuk) als volgt: luxe paarden van ƒ1.725,tot ƒ3.025,voljarigen van ƒ1.525, tot ƒ2.525,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.425,tot ƒ2.525, 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.475,tot ƒ2.525,1-jarigen luxe (merries) van ƒ1.000,tot ƒ2.000,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.000,tot ƒ2.000,Veu lens (merries) van ƒ500,tot 1100,Veulens (hengsten) van ƒ500,— tot ƒ1.100,—; Hitten van ƒ650,tot ƒ1.600,Shetland po ny's (merries) van ƒ250,tot ƒ550,Shetland pony's (ruins) van ƒ250,tot ƒ500,Jonge slacht- paarden van ƒ4,70 tot ƒ6,50, kg.gesl.gew.; Oude slachtpaarden van ƒ5,tot ƒ6,70, kg.gesl.gew. De handel verliep traag, prijzen lager. Meer aardappelen verwerkt "Het Produktschap voor Aardappe len deelt mede, dat in de maand april 1986 in totaal 109.000 ton aardappe len is verwerkt tot frites, puree, chips en andere konsumptieprodukten. Daardoor is de verwerking tot 1 mei gekomen op 440.000 ton, tegenover 420.000 ton in 1985 en 357.000 ton in 1984. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappe len bedroeg in de maand april 95.400 ton terwijl de invoer van produkten overeenkwam met 9.600 ton verse aardappelen. Verder wordt bekendgemaakt dat in de week van 19 tot en met 23 mei 31.500 ton konsumptie- en industrie aardappelen is uitgevoerd. Aardappelen in de Gemeenschap Maandag liepen de aardappelnoterin gen in Rotterdam verder terug. Voor de "frites"-aardappelen werd rond 10 gulden meer betaald dan voor de klei ne maten Bintjes, ook al was de no tering daarvan met 16 tot ƒ17 toch ƒ2 lager dan voorgaande week. De uitvoer was in de week tot 24 mei met 31.500 ton bepaald niet onbevredi gend. Voor de kleine maten - 35/50 mm - werd ƒ6 tot ƒ7 genoteerd. Dat is overigens meer dan men aanvanke lijk op grond van de zeer grote oogst 1985 had mogen verwachten. Hier speelt de vertraging van de nieuwe oogst, niet alleen in Nederland, een voor de prijsvorming van oogst 1985 een vrij gunstige rol. Overigens heeft de markt ook duide lijk de steun ondervonden van de be paald niet geringe afzet naar Groot-Brittannië. Voorts beginnen nieuwe aardappelen een geleidelijk grotere rol te spelen. Er komen nog al wat aardappelen binnen uit Egyp te, die overigens deels weer worden doorgevoerd naar Duitsland. Daar spelen de nieuwe aardappelen bij de prijsvorming van oogst 1985 mogelijk een nog wat groter rol. Het gunstige weer van de laatste weken is de teelt onder folie in de speciale gebieden, zoals de Pfalz ten goede gekomen. De Duitse aardappelen oogst 1985 on dervinden scherpe konkurrentie van de Nederlandse import. Er komen nogal wat klachten voor over de uit Italië aangevoerde aardappelen, die in een aantal gevallen leidde tot terug zending reeds aan de grens. In Frank rijk zijn de prijzen van Bintjes zeer sterk gedaald, nu uit de Franse pro duktie - uit de Kanaaleilanden en Noirmoutier geleidelijk meer nieuwe aardappelen beschikbaar komen. Mo menteel zou dat reeds een 400 ton per dag zijn. Ook in Frankrijk is de oogst vertraagd, naar verluidt met zeker 14 dagen. De scherpe prijsval voor Bint jes is ten dele toe te schrijven aan het wegvallen van de export naar Italië en Spanje. Medio juni is in België met de eerste aanvoer van primeurs te re kenen. Er is een rijk geschakeerd aan bod in overzeese primeurs. Er was wat aanvoer van Egyptische primeurs uit Engeland. In Engeland blijven overigens de prijzen zeer hoog. 22 Vrijdag 6 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22