Stage- of studie-reis naar het buitenland? p.j. zuid geluid Toerist zoekt in eerste plaats rust bij 99kamperen bij de boer99 Aktiviteitenboek sukses! redaktie Peter Risseeuw Aktiviteitenboek Kom kijken op de boerderijen in Zevenbergschenhoek en Lage Zwaluwe Wisseling voorzitter agrarische jongeren Soms hoor je mensen wel eens praten over een stage- of studie-reis die ze naar het buitenland gemaakt hebben. Ze vertellen dan enthou siast wat ze allemaal gedaan hebben, waar ze naar toe geweest zijn, wat ze gezien hebben, welke leuke kontakten ze er aan over gehouden hebben enz. enz. Deze stage- of studie-reizen zijn meestal georgani seerd door de Stichting "Uitwisseling en studiereizen voor het platte land" kortweg de Stichting "Uitwisseling" genoemd. Omdat ik denk dat er bij een aantal van jullie ook belangstelling bestaat om op een dergelijke manier een ander land te leren kennen, wat meer informatie over deze Stichting. bouw als tuinbouw komen aan bod in deze reis. Bezoeken worden.gebracht aan verschillende "Kibbutziem" en "Moshaviem". Verder bezoeken aan een K I station, Landbouwfaculteit, het Weizmanninstituut, en een 2 daags verblijf in de Moshaviem Ramot (aan het meer van Tiberias). Naast deze agrariese onderwerpen, worden ook Jeruzalem, de Golan hoogvlakte, Na zareth, Jericho en Tel Aviv (aankomst en vertrekpunt) bezocht. De reis duurt 10 dagen; van 3 t/m 12 november 1986. De kosten bedragen ongeveer ƒ2.050,00 per persoon voor leden van plattelandsjongerenorgani saties. Voor niet-leden bedragen de kosten ƒ100,00 extra. De reis is vooral bedoeld voor leden van plattelands jongerenorganisaties met een leef tijdsgrens van 35 jaar. Wil je meer weten over deze twee rei zen vraag dan een uitgebreide brochu re over de reis naar China of Israël aan bij Stichting Uitwisseling en Stu diereizen voor het platteland, Postbus 97, 1860 AB Bergen (NH), Tel.: 02208-96144. of met on dergetekende. Je krijgt dan het boekje "In en uit" toegestuurd, waarin alle informatie is opgenomen. Henk Tegels, Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen, tel.: 01680-27921. De programma's van de Stichting zijn er vooral op gericht om door het ver blijf in een gezin in een ander land en door volledig mee te draaien in de da gelijkse gang van zaken het land van binnen uit te ontdekken. Op deze wij ze wordt gehoopt dat de deelnemers zicht krijgen op de kuituur, de plat telandssituatie in dat land, hun agra riese vakkennis kunnen verbeteren en een andere taal leren spreken. Door zo'n verblijf in het buitenland krijgt een stagiaire meestal beter zicht op zichzelf en zijn thuissituatie. In 1986 worden ook weer een reis naar China georganiseerd en een reis naar Israël. In China worden verschillende plaat sen bezocht zoals Beijing (Peking), de Chinese Muur, Taishan, waar de hei lige berg wordt beklommen. Deze reis duurt 21 dagen; van 6 t/m 26 september 1986. De kosten bedra gen ongeveer ƒ5.400,00 per persoon voor leden van plattelandsjongerenor ganisaties. Voor niet-leden bedragen de kosten ƒ100,00 extra. De reis is vooral bestemd voor leden van plat telandsjongerenorganisaties met een leeftijdsgrens van 35 jaar. Het accent van de reis naar Israël is agraries. Zowel de veeteelt, akker- Sukses! Onder deze titel is een handig boekje verschenen, waar in een zeer groot aantal aktivitei- ten zijn opgenomen, die door een afdeling georganiseerd zouden kunnen worden. Het boekje is sa mengesteld door de KPJ- Nederland. Er staan ongeveer 135 aktiviteiten in beschreven, die door afdelingen in het hele land georganiseerd zijn. De aktiviteiten zijn gerangschikt onder verschil lende tema's en op een vlotte en leesbare wijze beschreven. Het boekje is gemaakt om alle afdelin gen een handje te helpen bij het verzinnen van nieuwe ideeën en aktiviteiten. Hoewel het boekje zeer veel tips en leuke ideeën bevat, waarschuwt het er zelf ook voor, dat uitvoe ring van de genoemde aktiviteiten niet automatisch ook betekent dat de betreffende aktiviteit dan ook succesvol verloopt. "Je kunt or ganiseren wat je wilt, maar als je zelf niet in een aktiviteit gelooft en er achter staat, dan kun je het wel vergeten. Als je zelf werkelijk en thousiast bent, dan straalt het uit en werkt het aanstekelijk" aldus het boekje. "Verder" zo vervolgt het boekje, "moet je er op reke nen, dat er het een en ander mis kan gaan en dan is er maar één ding dat je kan redden, en dat is je eigen fantasie en gezond ver- stand. Daar kan geen draaiboek tegen op". Heb je belangstelling voor dit boekje, dan kun je het bestellen bij het P.J.Z.-sekretariaat (Post bus 17, 4760 AA Zevenbergen, Tel.: 01680-27921) of rechtstreeks bij de K.P.J.N. (Postbus 816, 3500 AV Utrecht, Tel.: 030-730830). Henk Tegels De afgelopen jaren heeft het kam peren bij de boer in Zeeland een enorme vlucht genomen. De reden van deze sterke ontwikkeling is niet precies bekend. Ook de mo gelijke tweedeling in het huidige kamperen bij de boer en wel in enerzijds kamperen bij de boer volgens artikel 21 van de kampeer- wet (maximaal 5 toeristische kam peermiddelen) en anderzijds de zogenaamde minicampings (meer dan 5 kampeermiddelen en te re gelen als gewoon kampeerterrein) doet vragen rijzen. Een van de vragen welke maximale omvang de minicampings kunnen hebben om te blijven voldoen aan de voorkeuren van de rekreanten en de redenen waarom de rekreanten deze terreinen verkiezen boven grotere kampeerterreinen. Om die redenen is er door de Provinciale Planologische Dienst in samen werking met de Vereniging van Kampeerboeren (Vekabo) onder zocht wat hun motivaties daartoe zijn. Kenmerken Het gemiddeld aantal mensen waarmee men per gezelschap bij de boer kampeert bedraagt 3,4. Bij de meeste gezelschappen (7397b) zijn kinderen aanwezig ter wijl 27°7o uit alleen volwassenen bestaat. Vrijwel alle beroeps- en opleidingskategorieën ziin verte Rekreanten kiezen voor kamperen bij de boer vanwege de daar aanwezige rust en ruimte. genwoordigd. Opvallend is het re latief grote aantal hogere opleidingen (38%). De kampeer ders is gevraagd waarom men heeft gekozen voor kamperen bij de boer. In het algemeen worden hierbij redenen genoemd die be trekking hebben op de aantrek kingskracht van het kamperen bij de boer. De meest genoemde re den is "de rust" (36%). Verder worden redenen genoemd als "kleinschaligheid" (5%), "meer ruimte" (3%), "gezelliger" (3%), "persoonlijke behandeling" (3%). Opvallend hierbij is dat bij de ge noemde redenen "het kennisma ken met het agrarisch bedrijf" niet voorkomt en dus niet of nauwe lijks een rol speelt bij de keuze voor kamperen bij de boer. Er is ook gevraagd aan welke omvang van het terrein men de voorkeur geeft. Een groot gedeelte (65%) spreekt een voorkeur uit voor een kapaciteit van 10-15 kampeereen- heden. De voorkeursomvang va rieert van 5 tot 30 kampeereenheden, waarbij de ac centen van de redenen voor deze voorkeur van rust, via rust én ge zelligheid overgaan in voorname lijk gezelligheid. Aangezien de rust door vele rekreanten genoemd wordt als de hoofdreden voor het kamperen bij de boer ligt het voor de hand dit bij het bepalen van de omvang van minicampings zwaar te laten wegen. De omvang van het terrein zal in het algemeen van grote invloed zijn op het voorzie ningenniveau. De genoemde voor zieningen die men belangrijk vindt zijn eenvoudige sanitaire voorzie ningen (59%), sport- en spelvoor- zieningen (31%) en luxe sanitaire voorzieningen (10%). De motiva ties van boeren om kampeergele genheid te verstrekken zijn in hoofdzaak van ekonomische aard. Met name op de kleinere bedrij ven is de mogelijkheid aangegre pen om op deze manier de inkomenspositie te versterken. Globaal is voor een kampeerboer het netto resultaat van een kam- peereenheid zo'n 1000 gulden per jaar, waarbij uiteraard dat bedrag per kampeerboer zal verschillen. Besluitvorming De verkregen gegevens bieden, al dus de P.P.D., aanknopingspun ten voor de inrichting van de rekreatiegebieden. Men zal aan dacht moeten hebben voor de om vang van het terrein, de sanitaire voorzieningen en de sport- en spel- voorzieningen. Aan het feit dat het gaat om een boerenbedrijf is de meeste rekreanten blijkbaar niet zoveel gelegen. Overigens blijkt het in grote lijn niet zo te zijn dat het kamperen bij de boer een direkte konkurrent is van de gewone kampeerterreinen; beide kampeervormen zijn op verschil lende doelgroepen gericht. In het kader van het algemeen ruimtelijk beleid vindt momenteel de diskus- sie plaats over met name de kate- gorie terreinen van 10 tot 15 kampeereenheden, waarin elemen ten als landschap, ruimtelijke or dening, milieuhygiëne, verkeer e.d. een rol spelen. Hierbij kan nu op grond vairdit onderzoek ook de toeristisch-rekreatieve invals hoek bij de besluitvorming wor den betrokken. Voorkomen moet worden dat de kategorie van 10 tot 15 kampeermiddelen kan uitgroei en, aangezien deze dan hun spe ciale aantrekkingskracht verliezen, zo mag uit het onderzoek worden afgeleid. Öp de bestuursvergadering van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, d.d. 27 mei, is bij meerderheid van stemmen Wim Kuyper (Ouwerkerk) gekozen als nieuwe voorzitter. Hij is hiermee de opvolger van Stan Simons (Steenbergen), die deze funktie de af gelopen 3 jaar vervuld heeft. Met dankzegging en gelukwensen aan respektievelijk de oude en nieuwe voorzitter, is de funktie wisseling vol trokken. Op 15 juni a.s. kunt U van 10.00 tot 17.00 uur een kijkje nemen op het agrarisch bedrijf van: Hop, Reedijk 2, Lage Zwaluwe - akkerbouw; Middelkoop, Dirk de Botsdijk 6, Lage Zwaluwe - scha penhouderij; Nollen, Lapdijk 6, Zevenbergs'chenhoek - grove tuin bouw; Lambregchts, Bloe mend.zeedijk 16, Zevenb.hoek - fruitteelt; Knipscheer, Klaverpol- derseweg 2, Moerdijk - melkvee; 6 juni - Afd. Zevenbergen gaat mid- getgolfen in Etten-Leur. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de Markt in Ze venbergen. Natuurlijk gaat de KPJ ook weer mee. De kosten zijn gering, slechts ƒ3,50 p.p. 7 juni - Afd. Tholen organiseert een trekkerbehendigheidswedstrijd 8 juni - Afd. Zevenbergen is uitgeno digd voor een fietstocht van de KPJ. Het vertrek is om 13^0 uur bij "de Zevensprong" in Zevenbergschen hoek. De route is een verrassing. 7 juni - Afd. Fijnaart organiseert i.s.m. het "Asterixteam" een trekker- trekwedstrijd de hele dag. Er wordt 's morgens gestreden om de sterkste uit de boerenklasse, 's middags om de sterkste special. Dit alles op het ter rein te Klundert (borden volgen). 21 juni - Afd. Schouwen Duiveland gaat een dagje vissen. Bel even naar Peter, tel. 01114-1292 die er alles van af weet. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de plaats van han deling bepaald. 22 juni - Afd. West-Zeeuws- Vlaanderen houdt weer de jaarlijkse touwtrekwedstrijden voor dames en heren. Bel snel even naar Frans 01152-1208 om je met een groep of in dividueel op te geven. Plaats van han deling is bij de fam. Risseeuw te Cadzand. Deelname is gratis. 5 juli - Afd. Tholen schuurfeest. 5 juli - Regio Fijnaart/Zevenbergen organiseert de jaarlijkse provinciale trekkerbehendigheidswedstrijden op het terrein van het Mechanisatiecen- trum West-Brabant te Heijningen. Opgeven voor 10 juni bij Kees Han son tel. 01686-2590. Inschrijfgeld is ƒ5,— p.p. Iedereen kan meedoen. Gastgezinnen gezocht voor Amerikaanse jongeren Vanaf dinsdag 8 juli tot en met vrij dag 25 juli. Totaal aantal deelnemers 14 (3 jongens en 11 meisjes) in de leef tijd van 16 tot 23 jaar. Opgeven bij Tonny Gubbens 01172-3079 of Henk Tegels, tijdens kantooruren 01680-27921. Kessels, Achterdijk 125, Ze venb.hoek - akkerbouw/oude voorwerpen. Op deze moderne, agrarische be drijven kunnen de bezoekers tij dens de open dag over het hele bedrijf en door de stallen wande len, de dieren zullen die dag bin nen gehouden worden. Er zijn heel wat nieuwigheden op deze boeren bedrijven te zien; van aardappel tot melk, van fruit tot groente. De bezoekers kunnen kennis nemen van wat er zoal bij komt kijken voordat de aardappel gegeten kan worden en dat geldt evenzo voor groenten en fruit, tarwe waar brood van gebakken wordt en van vele andere produkten, die op de ze agrarische bedrijven geteeld worden. Op het melkveebedrijf kan men met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt. In een moderne ligboxenstal houdt de fa milie Knipscheer 85 melkkoeien en 58 stuks jongvee. Op het schapen- bedrijf van Jo Middelkoop lopen de Zwartblesschapen met de jon ge lammeren rond. Daar kunnen de bezoekers kennis maken met wat er van de schapenwol gemaakt kan worden. Op verschillende be drijven zijn standjes ingericht met produkten en materialen. Ook worden er moderne werktuigen tentoongesteld en zijn er oude werkgereedschappen te zien op het bedrijf van Kessels. Voor de in wendige mens wordt eveneens ge zorgd op de diverse bedrijven. Kom kijken op de boerderij, maak er een gezellige tocht van, hetzij op de Fiets of met de auto. U bent van harte welkom! (Voor informatie: 01685-2439). Vrijdag 6 juni 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19