Hoofdbestuur ZLM wil lastenverlichting VERVOLG VAN PAG. 1 Voorafgaand aan de vergadering van de Ledenraad kwam het hoofdbestuur van de ZLM maandag 2 juni j.l. bijeen in Ho tel 'Zuiderduin' te Westkapelle. Het hoofdbestuur is van mening dat er in het kader van de kabi netsformatie nadrukkelijk moet worden gepleit voor lastenver lichting voor de land- en tuin bouw. Ook regionale verlangens moeten worden ingebracht. Bij het agendapunt grondgebruik bleek dat het hoofdbestuur de nodige reserves heeft tegen het Fagon-Beleggingsfonds. Men vreest dat het fonds de pacht ver der uitholt. Het hoofdbestuur gaat akkoord met een bijdrage in de oprichtingskosten van het fonds van ƒ2.500, Het hoofdbestuur gaat akkoord met het benoemen van de heer A.J.G. Doeleman tot 2e vice- voorzitter van de OVM, dit met ingang van januari 1987. De heer J. Geluk te Dinteloord werd benoemd tot voorzitter van de akkerbouwkommissie van de ZLM als opvolger van de heer Van der Maas. Het hoofdbestuur stemde in met een landelijk projekt betreffende de automatisering binnen de SEV. Bij de rondvraag werd erop gewezen dat noodslachtingen binnenkort niet meer mogelijk zijn in Zeeland. Een en ander zal nader worden onderzocht. Met een ferme handdruk bezegelt de heer H.C. v.d. Maas (r) de overdracht van het voorzitterschap van de akkerbouw-commissie van de ZLM aan de heer J. C. Geluk uit Dinteloord (l). De heer Doeleman ging vervolgens nader in op het voorstel van wet voor de Wet Beheer Landbouwgron den. Men wil daarbij boeren meer rechtszekerheid geven, waardoor voor langere tijd de bedrijfsvoering op dit beheer afgestemd kan worden. 'Vanuit de landbouw zullen wij dit voorstel kritisch moeten volgen. Streekplannen kunnen daarbij rech te lijnen aangeven. Aanwijzing van reservaatsgebieden en afsluiten van beheersovereenkomsten kunnen po sitief benaderd worden. Kritisch die nen wij ons op te stellen ten aanzien van het uitstralingseffekt op omrin gende bedrijven en ekstra druk door wildschade'. Hij zei in dit verband een evenwichtige afweging van de beschikbare middelen die via de be groting van het Ministerie van Land bouw lopen van belang te achten. 'Beheersovereenkomsten, en aanko pen ten behoeve van het instandhou den van natuur en landschap is ak koord maar evenzeer moet de ont wikkeling van de land- en tuinbouw financieel ondersteund worden'. He laas zei de voorzitter te moeten konstateren dat de laatste jaren sterk op onderzoek, voorlichting en on derwijs is bezuinigd. Het effekt daarvan is in de praktijk te duidelijk merkbaar. Een evenwichtige belan genafweging is ook in ruilverkave- lingsgebieden belangrijk. Dat is nu bij de voorbereiding van de ruilver kaveling in Walcheren aktueel. In dit verband merkte hij op dat het in het kader van een Europese beëindi gingsregeling nu aktueel kan zijn of een en ander in ruilverkavelingsge- bieden gekoppeld kan worden aan bedrijfsvergroting. Overigens wordt met ruilverkaveling wel de bedrijfsstruktuur verbeterd en de kostenfaktor verlaagd. Maar het spanningsveld tussen hef markt beleid enerzijds en de produktie- kosten van het gemiddelde bedrijf anderzijds, blijft. Dat is niet alleen een probleem voor Walcheren maar voor de totale landbouw met name de akkerbouw in Nederland. De ZLM-voorzitter onderstreepte vervolgens dat goed georganiseerde afzetbedrijven met kwaliteitsbewa king, zowel partikulier als koopera- tief, van groot belang zijn. Voor grove tuinbouw wordt door de werk groep afzetstruktuur de veiling te Barendrecht als een belangrijk kon- sentratiepunt aangegeven. De kon- sentratie van de fruitveilingen in Zeeland is voor de fruitteelt een be langrijke ontwikkeling. Nieuwe mogelijkheden van alterna tieve produkten onder andere in de groentesektor mogen volgens Doele man niet te optimistisch worden in geschat. Bij bedrijfsopvolging die nen verschillende mogelijkheden zorgvuldig afgewogen te worden. Voor Zeeland is het, zo onderstreep te hij, van zeer groot belang dat zo snel mogelijk een agrarisch onder wijscentrum tot stand komt, met zo wel lager- en middelbaar onderwijs. Een betere koördinatie van het kur- susonderwijs zowel naar inhoud als inzet van docenten - met een duide lijke wisselwerking tussen voorlich ting en onderwijs - kan daarmee tot standkomen. 'Bestaande situaties en belangen dienen ondergeschikt te zijn aan het belang van het onder wijs zelf. Vertragingen zoals die tot nu toe teveel een rol hebben gespeeld moeten verder voorkomen worden. Vanuit de ZLM zullen wij ons daar sterk voor maken. De mogelijkhe den lijken zich nu aan te dienen. De ontwikkelingen in Dordrecht zullen door de ZLM gevolgd worden en binnen het KNLC zal de ZLM mede verantwoordelijkheid op zich nemen voor het middelbaar onderwijs daar en in sterke mate ook voor de HAS. Bij de nieuwe opzet van de HAS- West moet zekerheid zijn over de ne- derlandse landbouw (akkerbouw en veehouderij) naast de nieuwe rich ting tuinbouw. Vanuit Zeeland en West-Brabant is in vergelijking met andere gebieden goede belangstel ling voor een Hogere Agrarische Opleiding en bij de keuze van vesti gingsplaats zal met de belangen van het zuidwestelijke kleigebied reke ning gehouden moeten worden. Overigens wordt de belangstelling voor en de bereidheid om bestuurlij ke verantwoordelijkheid te dragen binnen de ZLM wel als een knelpunt ervaren. 'Wij hebben veel aandacht besteed aan kadervorming. De be trokkenheid en de gebondenheid van jonge ondernemers aan het bedrijf is een moeilijk oplosbaar knelpunt. In tern zullen wij ons over deze situatie moeten beraden'. Vervolgens ging de voorzitter nog in op de verhoging van het BTW- forfait. "Het moet nu voor iedereen duidelijk zijn dat bij verkoop van onze produkten er maar één prijs is n.l. de prijs is exclusief BTW! Tenslotte ging de ZLM-voorzitter in op het op Walcheren veel voorko mend verschijnsel van de minikam- ping: 'Kamperen bij de boer is geen storend element in het landschap. Over het algemeen is er veel aan dacht besteed aan de beplanting. Kamperen bij de boer is voor veel bedrijven een welkome aanvulling op het inkomen en kampeerders blij ken het kamperen bij de boer aan trekkelijk te vinden'. De verantwoordelijkheid van het re gelen van het kamperen bij de boer zal bij de gemeente gaan berusten. Belangrijk punt is vooral de moge lijkheid van uitbreiding tot 10 eenhe den en ook de overloopfunktie in piekperiodes. De heer Doeleman zei er bezwaar tegen te hebben dat het voorstel van de Wet op de Open- luchtrekreatie ervan uitgaat dat het kamperen bij de boer in bestem mingsplannen moet worden vast gelegd'. Wij rekenen erop dat de Minister de ze bezwaren onderkent en dat de ge meenten met een vergunningenbe leid het kamperen bij de boer kun nen regelen zonder een rekreatieve bestemming op te leggen'. Na de openingsrede van de voorzit ter werd het funktioneren van de Le denraad aan de orde gesteld. Beslo ten werd om een werkgroep onder voorzitterschap-van de heer M. Ha- ge opdracht te geven tot het verder uitwerken van alternatieven voor een van de twee jaarlijks te houden Ledenraadsvergaderingen. Daarbij werd door enige aanwezigen reeds een voorkeur uitgesproken voor een studiedag. De werkgroep zal op de volgende Ledenraadsvergadering met een voorstel komen. De voorzitter van de OVM, de heer L. van Nieuwenhuijzen gaf vervol gens een kort overzicht van de gang van zaken bij de OVM. Het overlij den van oud-direkteur van de OVM Jan de Lange, is door de hele ZLM- familie ervaren als een grote schok. 'De Lange is de vader van de OVM, een groot ZLM-er en een groot Wal- chenaar. Ter nagedachtenis aan hem zullen wij de Onderlinge gezond en sterk houden'. Van Nieuwenhuijzen wees er op dat het jaar 1985 voor de OVM een goed jaar is geweest met een positief saldo van ƒ7,6 miljoen. Het jaar 1986 kan ook met optimisme tegemoet wor den gezien. Hij maakte voorts mel ding van de start van een eigen ekspertisedienst terwijl een 'data netwerk' met de vertegenwoordigers zal worden opgezet. Naar aanleiding van een vraag over het onbeheerd op het erf laten staan van een voertuig merkte de voorzitter op dat diefstal ook in het OVM-gebied de laatste ja ren sterk is toegenomen. 'Daarom moeten we scherper reageren op het niet afsluiten van de voertuigen', zo waarschuwde hij. Het hoofd van de SEV, de heer J. Markusse, deed een beroep op de aanwezigen om te helpen bij het zoe ken naar en het opgeven van kandi daten voor de nieuwe Topkaderkur- sus in Hedenesse. Gezien het verloop bij de SEV zegde voorzitter Doele man toe alles in het werk te zullen stellen om de noodzakelijke rust in de formatie terug te brengen. De heer J. Nieuwenhuijse gaf aan sluitend een korte toelichting op de ontwikkelingen bij en rond het grondgebruik. Uiteraard kwam daarbij de pachtverhoging ter spra ke. Hij zei zich te realiseren dat zo'n verhoging zeker nu met de slechte prijzen hard aankomt maar kon an derzijds wel begrip opbrengen voor de slechte rendementen van de ver pachter. Tevreden zei hij te zijn met het feit dat de eksterne produktie- omstandigheden meer gehanteerd zullen worden zoals ze zijn bedoeld en niet zoals nu waar ze louter als een verhoging van de basispacht. Gevraagd werd of de ha-kosten voor de zoetwatervoorziening doorge schoven kunnen worden naar de ver pachter. Dit is in onderzoek bij een werkgroep van het Landbouwschap. Gesteld werd ook dat pachtverho- gingen niet in procenten maar in centen gepresenteerd moeten wor den. De vergadering kon zich daar wel in vinden. Ook het Fagon- rapport kwam ter sprake. Gevreesd wordt dat het rapport een verdere uitholling van de pacht tot gevolg zal hebben. De heer Nieuwenhuijse zei het daarmee wel eens te zijn. 'Wij als ZLM hebben in dat opzicht kritiek op het Fagon-rapport'. Kringvoorzitter C.J. Bierens wilde weten of het juist is dat er volgens het Meerjarenplan Bosbouw ca. 100 ha bos op Walcheren bij moet ko men. Volgens ir. W.Z. van der Meer (direkteur LK) komt deze opper vlakte er niet ekstra bij maar is ze in feite reeds opgenomen in bestaande of in ontwikkeling zijnde plannen. De landinrichtingskommissie be paald in feite waar dit bos komt. Ge wezen werd ook op de ekstra wild schade die vanuit deze bossen kan ontstaan. De voorzitter van de akkerbouw kommissie de heer H.C. van der Maas vroég en kreeg toestemming van de Ledenraad om door te gaan met het aandragen van alternatieven voor de akkerbouw 'zonder daar voor de haalbaarheid in Brussel bij voorbaat in acht te nemen'. Braken kan daarbij niet vermeden worden en moet konkreet onder ogen worden gezien. Wat de tarwe- teelt betreft onderstreepte hij nog maals dat de tarwetelers meer op de kwaliteitseisen moeten gaan letten. Voor wat betreft de bietenteelt stelde hij een tussenoplossing voor tussen het mengprijssysteem en een kon- traktenstelsel; het zgn. 'bewaakte mengprijssysteem'. Dit komt er op neer dat strukturele uitbreiders rela tief zwaarder in de C-suiker dienen te worden geplaatst dan de andere telers. Waar de grenzen dienen te lig gen dient nader te worden onder zocht. Hierop wordt door het hoofdbestuur teruggekomen. Uit de Ledenraad kwam kritiek op de vaagheid en het gebrek aan open heid rond de Rhizom^nie. Uit de dis- kussie bleek dat de Ledenraad van mening is dat in ieder geval de indi viduele teler geïnformeerd zou moe ten worden over het wel of niet voor komen van deze aantasting op zijn eigen bedrijf en bij kollega's in de direkte omgeving. Voorts blijft maksimale bedrijfshy- giëne noodzaak. Bij de veehouderij werd aandacht gevraagd voor de problemen van de roodvleesproducenten. Wanneer de interventie wordt verlaagd en de ekstra te verwachten uitstoot van melkkoeien als gevolg van de super heffing op de markt komt, dan komt er, een koude sanering in de sektor. Gepleit werd voor een overgangsre geling tot 1990. Voorzitter Doele man en kommissievoorzitter W. van Veldhuizen zegden toe zich hiervoor in te zullen zetten. De heer D. Han- newijk vroeg aandacht voor de big- genproblematiek op het kleine ver- meerderingsbedrijf. Ook hier lijkt op termijn een sanering onder de kleine bedrijven toe te slaan vanwe ge de omschakeling op zeugen. De voorzitter van de tuinbouwkom- missie, de heer M.J. Goud, bracht naar voren, dat het Ministerie van Landbouw wat al te lichtzinnig te werk is gegaan bij het instellen en herroepen van de teeltverboden in de groentensektor. 'Door een wat onge nuanceerd beleid heeft de tuinbouw schade opgelopen die voor een deel onnodig was. lééf# Vanuit de Ledenraad werd een be roep gedaan op het ZLM-bestuur om te voorkomen dat een zeer in de belangstelling staande kursus groen teteelt op Tholen door gebrek aan docenten niet door kan gaan. De Le denraad gaf uiting aan zijn onge rustheid rond de ramp in Tsjernobyl. Het standpunt rond de kernenergie zal door het ZLM-bestuur in her overweging worden genomen. Aansluitend aan de vergadering maakte de voltallige Ledenraad per bus een tocht over het eiland. Op de ze rondrit komen we de volgende week terug. Een zeer gastvrije ontvangst werd de ledenraad toebedeeld op de L.H.N.O.-school Oranjezon te Oostkapelle. Het gemengde bedrijf van de heer F. Vos werd als eerste bedacht. De heer Vos houdt leghennen en is tevens akkerbouwer. Achter de leghennenschuur ziet U de windmolen, waarmee nagenoeg in de energiebehoefte kan worden voorzien. Vrijdag 6 juni 1986 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13