praktijk Vanuit WEST-ZEEUWS-VLAAMSE geen belangstelling voor Flevopolder! Kuilgras van heel goede kwaliteit! Wind gaf bij spuiten veel problemen korte wenken akkerbouw Snijmaïs verdringt grasland Weer meer aardappelen uitgeplant Na de lange en vooral late winter en het daarop volgende natte voorjaar zijn nu toch wel alle gewassen inge zaaid. Hoewel een in de meimaand gezaaid gewas een snelle opkomst kan hebben blijft het groeiproces van de laatgezaaide gewassen tot op heden traag verlopen. Ook hapert er hier en daar nog al wat aan de op komst van de bieten. Vooral korst- vorming op de lichtere gronden, als gevolg van de vele regen kort na het zaaien, heeft tot gevolg dat de bie tenplantjes moeilijk door de harde bovenlaag komen, hetgeen nogal wat percelen met een te dunne stand te zien geeft. Trouwens voor de bieten die bo venstaan zal de groeitijd dit jaar erg kort zijn, zodat we nog lang niet aan een volwaardig bietengewas toe zijn. De maand mei is nagenoeg verstre ken. Ook in Midden- en Oost- Brabant is zeer veel aktiviteit. Op het moment zijn de meeste percelen, die bedoeld zijn voor de snij- maïsteelt, ingezaaid. Enkele perce len, die eerst beweid zijn of bestemd waren om te maaien, moeten nog af gewerkt worden. Inzaai in de maand juni zal normali ter toch een lagere voederwaardeop- brengst van de snij maïs geven. Naar verhouding krijg je meer bladgroei. Op diverse plaatsen krijg je steeds meer te maken met resistente on kruiden (jaar op jaar snijmaïs). Vaak is men genoodzaakt andere (nieuwere) middelen te gebruiken met een andere werkzame stof. Het is de bedoeling, dat de onkruiden vernietigd worden. In waterwinge bieden mag momenteel maar een zeer beperkt aantal gewasbescher mingsmiddelen worden gebruikt. Deze maatregelen zijn nodig i.v.m. mogelijke grondverontreiniging. Als boer word je op deze manier steeds meer aan regels gebonden. Het meeste vee is na de verplichte opstalperiode van het melkgevende De stand van alle gewassen op de zandgronden in WEST-BRABANT ZUID is op dit moment bijzonder goed te noemen. Als de weersom standigheden zo blijven met, zoals op de eerste zondag in juni, af en toe wat regen zijn alle ingrediënten aan wezig voor topopbrengsten. Alleen de eerste snede gras om in te kuilen valt tegen. Met het bekend worden van de meitellingcijfers kun nen we konkluderen dat de vrije pro- dukten in oppervlakte niet zijn inge krompen. Met name in de grove tuinbouw zijn sommige teelten met 10 a 40% uitge breid! Het hoofdprodukt van de ak kerbouw, aardappelen, is eerder uit gebreid dan ingekrompen. Dat geldt tevens voor alle EEG- landen waar eerder meer dan minder aardappelen zijn uitgeplant. Iedere boer rekent bij de inzaai op een goe de tot zeer goede kilogram op brengst. Maar is het hier nog wel mee te verdienen? Als zelfstandige ondernemer moeten de zaken positief bekeken worden maar veel ontwikkelingen in de land bouw. zowel beleidsmatig als vak- Maar de natuur kan veel goedmaken. Overigens valt het nog te betwijfelen of we als boer moeten verlangen naar een hoge kg-opbrengst, want van veel C-suiker worden we als boer beslist niet beter. En gezien de uitgezaaide oppervlakte suikerbieten is de kans dat we daar dit jaar weer mee te maken krijgen bijzonder groot. En het probleem en tevens de grote onrechtvaardigheid daarbij is dat de gebieden met lage kg- opbrengsten in gelijke verhouding op de uitbetalingsprijs gekort wor den als gebieden waar de op brengsten wel goed zijn en waar in feite de overproduktie vandaan komt. En in dat opzicht meen ik reeds nu te moeten konstateren dat we als West-Zeeuws-Vlaamse bieten vee, snel de weide ingegaan. De gevolgen van de kernramp in Rusland zijn voor de veehouders, behoudens de opstalling en bijko mende voerkosten, gelukkig te over zien geweest. De tuinbouw heeft in veel grotere mate schade ondervon den van de overheidsmaatregelen. Het gevolg daarvan is, dat het koop gedrag van de konsument aanzien lijk is veranderd. Met name in dé richting van de verse produkten van de volle grond. Momenteel, na enke le weken, gaat de konsument zich wat meer afstemmen op een normaal patroon vergelijkbaar met andere perioden. Vanwege de langere stalperiode, deels voortvloeiend uit de verplichte opstalling, anderzijds door het kou de en slechte voorjaar is de ruwvoer- voorraad zeer sterk afgenomen. De produkten verhandeld door de fou- ragehandel blijven relatief stevig aan de prijs. Op de agrarische bedrijven is be perkt ingekuild ruwvoer voorhan den. Vanaf half mei zijn sporadisch de eerste partijen voor droogkuil binnengehaald voor het nieuwe sei- technisch, geven eerder een pessi mistische kijk op de zaken. Een bedrijfstak die op dit moment met rode cijfers werkt is de stieren- mesterij ofwel de roodvleesprodu- centen. Prijzen voor eerste kwaliteit MRY stieren zijn tot onder de acht gulden per kilogram geslacht ge wicht gedaald. Kostprijsverlagend werken is in deze sector niet moge lijk. Alleen het feit al dat van de geld- opbrengst van een stier amper drie goede stierkalveren zijn terug te kopen. Minder kwaliteit vee brengt in ver houding meer op en daar komt nog bij dat melkkoeien en vaarzen voor de slacht gemakkelijk zijn te verkopen. Onder de veemesters wordt dan ook steeds vaker gemopperd dat voor de melkveehouder financieel veel meer gedaan wordt. Bovendien gaat het er steeds meer naar uitzien dat de biefstukken verdrongen worden door de hamburgers! Hamburgerautomaten rijzen trou wens al als paddestoelen uit de grond. Nog even en in West-Europa wordt net als in Amerika een brood je hamburger de hoofdmaaltijd. telers gezien de grote groeiach terstand van onze bieten, in verhou ding tot andere delen van ons land, beslist in een nadelige positie gaan verkeren. Kontingentering per be drijf (kontraktenstelsel), zou in dat opzicht veel onbillijkheid wegne men, vooral nu gezien de graanover schotten een verdere bouwpknver- schuiving in de richting van de sui kerbieten vrijwel zeker zal plaats vinden. Vanaf de weg gezien lijkt het alsof de tarwepercelen er allemaal goed voor staan, maar bij nadere be schouwing blijken er toch nog al wat gedeelten met een te dunne stand in voor te komen. De weersomstandig heden van de afgelopen winter zijn in verschillende percelen duidelijk merkbaar en zullen de opbrengst toch wel drukken. Onbegrijpelijk is de geringe belang stelling voor de geplande ekskursie door de West Zeeuws-Vlaamse land bouworganisaties naar de Flevopol der. Een ekskursie, welke tot doel heeft om een objektieve voorlichting te geven over de mogelijkheid van bedrijfsverplaatsing, dit in verband met de voorbereidingen voor een ad ministratieve ruilverkaveling in ons gewest. Het is toch wel frappant dat ook van de zijde van de jonge boe ren en de toekomstige boeren vrijwel géén belangstelling voor deze eks kursie is getoond, zodat deze geen doorgang kan hebben. Jammer, want de kansen die daar geboden worden zijn voor sommi gen misschien niet haalbaar, maar voor velen zeker het overwegen waard. Laat iedereen daar toch nog eens goed over nadenken. "zoen. De opbrengsthoeveelheid per ha valt behoorlijk tegen. Dit valt waar te nemen van diverse agrariërs. Bovendien is het aantal ha's bestemd voor het inkuilen aanzienlijk minder dan vorig jaar. De laatste winter heeft flink schade berokkend (hol lestand, uitwintering, emelten) aan de graslandpercelen, hetgeen mo menteel nog merkbaar is. Een tendens, die bij de veehouders valt waar te nemen, is de verhouding snijmaïs en grasland, meer in de richting van de snijmaïs. Snijmaïs is een gemakkelijk te verwerken pro- dukt, waarvan een groot gedeelte van de werkzaamheden uitbesteed kan worden aan de loonwerker. Sommigen, beweren dat de voeder- waardeopbrengst van snijmaïs hoger ligt dan van grasland. Op 21 mei j.l. hebben de 2e kamer verkiezingen plaatsgevonden. De uitslag van de verkiezingen maakt het mogelijk, dat de komende 4 ja ren weer een CDA-VVD-coalitie aantreedt. Voor de landbouw in z'n algemeenheid zal deze coalitie het meest de belangen behartigen van de boeren en tuinders. De mate, waarin dit uitgevoerd zal worden, moet blijken. Arbeidstijdverkorting is een woord dat niet bedoeld is voor zelfstandige land- en tuinbouwers. Toch hebben ze er wel degelijk mee te maken. Vooral bedrijven met een of twee personeelsleden zullen het aan de lij ve ondervinden of dit nu een bakker is of een plantenkweker. Twee uur arbeidstijdverkorting bete kent in de praktijk dat de "Baas" twee uur per week langer moet wer ken. Deze ontwikkeling wordt bij de overheid over het hoofd gezien. Deeltijdbanen is een prachtige vin ding maar alleen te realiseren door overheids- of semi- overheidsbedrijven en - met subsidie - door enkele particuliere mammoet- bedrijven. Covam organiseert bijeenkomst agrarische informatica COVAM, Coöperatieve Vereniging voor Automatisering en Mechanise ring, organiseert een bijeenkomst voor de agrarische organisaties op 26 juni a.s. om 14.30 uur in 't Spant te Bussum. Het programma bestaat uit een 3-tal presentaties, waarin belangrijke ont wikkelingen in de (agrarische) infor- matika besproken worden. Er is de laatste 14 dagen op WAL CHEREN veel werk geweest op zo wel akkerbouw als rundveehouderij gebied. Door de vrij hoge temperatu ren kon men de gewassen te velde zien groeien. Buiten de gewassen begon ook het onkruid zijn kop op te ste ken. Ondanks de snelle groei hebben we in de maand mei geen aren meer kunnen ontdekken in de wintertarwe. Hiervoor is ze toch te laat op gang ge komen. In ons gebied zijn de aardap pels over het algemeen vrij laat geplant. Dit is begin juni ook te zien, want er zijn nog maar weinig perce len waar de aardappelen vlot boven staan. De aardappelen hebben echter nog tijd genoeg om tot een redelijke opbrengst te komen. De grote drukte op ZUID- BEVELAND is achter de rug en we gaan duidelijk de zomer in. Hogere temperaturen en nu af en toe nog een buitje regen dan komen we al een heel eind. De knolselderij heeft het duidelijk wel moeilijk gehad de laatste weken en er zullen ook wel planten zijn ge weest die het niet gehaald hebben. Over het algemeen staat het er op Zuid-Beveland overigens gezond bij. Er zijn wat problemen geweest met de bieten, vreterij en schimmelaan tasting, maar er mochten hier en daar gerust wat planten wegvallen doordat we een hoog opkomstper centage hadden. Door de vele wind van de afgelopen weken is er echter wel wat schade gespoten in aangren zende gewassen. Het was ook prak tisch geen spuitweer. Het blijft, zeker bij die middelen die een lange dampwerking hebben, op passen. De wintertarwe op Zuid-Beveland staat er gezond op. Zoals ook mag blijken uit hetgeen Epipré wekelijks publiceert. Dit is voor een deel ver oorzaakt door de strenge winter. We zijn namelijk met een schone lei be ginnen dit voorjaar. Tegen de oog- vlekkenziekte hoefde niet gespoten te worden en van de meeldauw zijn, nu dit geschreven wordt, de eerste spoortjes gevonden. Al met al een goede ontwikkeling zeker nu de prijs van dé tarwe wat minder is en er toch ook geen topopbrengst ver wacht moet worden. Met wat min der kosten ligt er misschien toch nog een redelijk saldo in het verschiet. De komende weken hebben de beide verenigingen weer het een en ander op het programma staan. In het bij zonder de vereniging van West- Zuid-Beveland die een jubileum te vieren heeft. Daarnaast zullen de di verse studieklubs weer een aantal veldbezoeken verzorgen die altijd erg interessant zijn. Aanmeldingen certificatenregeling Nog tot 20 juni a.s. bestaat de mo gelijkheid om aanmeldingsformu lieren aan te vragen voor certificaten van baktarwe, brouw- gerst en koolzaad. In aanmerking komen de rassen brouwgerst en koolzaad die als zodanig in de ras- senlijst staan vermeld en de tarwe- rassen die een goede geschiktheid hebben voor de broodbereiding en die als zodanig in de rassenlijst mi nimaal gewaardeerd worden met een 7, alsmede die rassen die in de EG-rassenlijst zijn vermeld en een vergelijkbare of betere kwaliteit bezitten. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de Stichting Nederlands Graan-Centrum, Ha- melakkerlaan 40, 6703 EK Wage- ningen (tel. 08370-13600). Voor de voederwinning op de rund veehouderijbedrijven is het ook uit stekend weer geweest. De grasopbrengst per ha lag niet hoog, doch de kwaliteit van het ingekuilde produkt was heel goed. Kuilgras dat anderhalve dag na maaien al voldoen de droog is om in te kuilen behoeft geen toevoeging ter verbetering van de kwaliteit. De rundveehouders hadden dit jaar ruime keuze uit methoden van inkuilen. We zagen dan ook kleine en grote opraapwagens, hakselaars en een grootpakpers bezig om voorge- droogd gras te verzamelen uit de wiers. Om meer inzicht te krijgen en ervaring te horen zou het nuttig kun nen zijn om dit najaar eens te kijken bij de kuilen welke met de verschil lende systemen zijn ingekuild. Hier bij kunnen analyses en kosten per systeem mede bepalend zijn voor de bruikbaarheid op eigen bedrijf. Als snijmais slechts 7 dagen nodig heeft om boven te komen dan kunnen we stellen dat de grondtemperatuur goed is geweest. Dit heeft tot gevolg dat veel percelen snijmais een heel hoog opkomstpercentage hebben. Wat we dit jaar ook zien bij de snijmais is dat ze vlot doorgroeit en niet stil heeft gestaan in de groei. Onlangs kwam ons ter ore dat er op Walcheren nog grote melkveehouders zijn die anno 1986 nog geen melkkon- tröle op hun bedrijf toepassen. Het is toch onmogelijk om zonder produk- tiegegevens een goed fok- en selektie- beleid toe te passen? Evenals in de akkerbouw zal ook in de melkveehou derij de kost voor de baat moeten gaan. Ons lijkt het echter toe dat de kost van de melkkontröle vlug terug verdiend is. Door de welkome regen van afgelopen zondag zal de groei weer een extra impuls krijgen. Bij vol doende zon en warmte kan er nog veel groeien voordat we aan de oogst toe zijn. KLEIN HOEFBLAD in winter tarwe kan teruggedrongen wor den met 2 1/2 liter 2,4-D. Het hoefblad moet een doorsnede hebben van ongeveer 8 cm. Als u 7 a 10 dagen lager nog eens spuit met 4 liter MCPA 25 is het re sultaat beter. Er is kans op enige opbrengstderving. Vanaf een gewaslengte van 6 cm kan in ZAAIUIEN het onkruid worden bestreden met 4-6 liter chloorprofam; 8-10 liter pro- pachloor öf 5 kg Lironion. Deze middelen spuiten op onkruid- vrije, vochtige grond. Bij een ge waslengte van 10-15 cm kan - als noodmaatregel - Basagran wor den gespoten op een droog en af gehard gewas. RA TTEKEUTELZIEKTE kan in de loop van het groeiseizoen karwij aantasten. Aangetaste planten worden tijdens de afrij- ping vroegtijdig bruin. U kunt hier tegen begin bloei een bestrij ding uitvoeren met 1 kg Ronilan of 2 kg Rovral. Na 14 dagen de bespuiting herhalen. ORGANISCHE MEST bevat veel voedingsstoffen voor de plant. Hoevéél weet u als van de mest een monster wordt geno men. Een onderzoek op droge stof, ruw as, stikstof, fosfaat en kali is voldoende. U weet dan ek- sakt wat u heeft gekocht en hoe veel er straks op het land komt. Uw ERVARINGEN komen het beste tot zijn recht als u ze op schrijft. Houd alle (teelt-)gege vens goed bij, zodat u ze nog eens kunt nakijken. Bezoek de veldekskursies, kijk en vergelijk. Dan alleen leert u veel van uzelf en van anderen. Vrijdag 6 juni 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11