uit def praktijk Eind mei geen aren in de wintertarwe 'De Westhoek is de bruid...' Wordt de bladrandkever immuun? Tcoh naar gereguleerde inkrimping pluimveehouderij? Spaar de lieveheersbeestjes.... De zeer milde regen die gedurende het grootste gedeelte van de afgelo pen zondag voor wat onaangenaam weer zorgde, was op de THOOLSE EN FLIPLANDSE akkers zeer wel kom. Hoewel het nog niet uitgespro ken droog was, zorgde de 10 mm neerslag toch voor een stevige ver kwikking van het nog jonge gewas. Vooral de bloemzaden hadden hier aan behoefte, de remmende werking van de onkruidbestrijdingsmiddelen wordt wat gemakkelijker overwon nen met zo'n bintje. Steeds nog komt men hier toch nog voor verras singen te staan voor wat de gevoelig heid van sommige bloemzaadgewas sen betreft. Was er vorig jaar geen schade van een bepaald middel, dan treedt er toch weer plotseling schade op, zonder dat er een duidelijk aan wijsbare oorzaak is. Voor de pas geplante dahlia's en knolselderij was deze hoeveelheid vocht ook zeer welkom. Door het schrale weer kreeg een groot aantal planten toch wat uitdrogingsver schijnselen. Hoewel deze planten niet snel geheel afsterven, lopen ze toch een flinke achterstand op. Een periode van wat vochtiger weer be vordert zeker het aanslaan van deze planten. Alle knolselderij is nog niet geplant, omdat de planten vanwege de late zaai in het voorjaar t.g.v. de lange vorstperiode nog wat aan de kleine kant zijn. De stand van de gewassen is over het algemeen goed. Bieten, erwten, tuin en veldbonen werden nog al wat ge plaagd door vreterij. De direkte schade is niet zo groot, maar moet er later nog een onkruidbestrijding plaatsvinden, dan geeft beschadi ging door vreterij soms veel schade, o.a. Ivosit wil nog wel eens wat hef tig inbranden op die wondjes. Tijdig de vreterij bestrijden verdient dus de voorkeur. In een aantal latere engels raaiperce- len wordt het wat moeilijk om het onkruid de baas te worden. Op de wat traag ontwikkelde percelen lukte dat soms wel, maar was er aan het gewas ook duidelijk schade te her kennen. Eind mei plegen de aren meestal in de tarwe te voorschijn te komen, dit jaar zal het nog wel even duren. Wat hogere temperatuur zou de achter stand nog snel kunnen wegwerken. Terwijl de akkers momenteel steeds groener worden, plegen dijken, ber men en sloten momenteel steeds wit ter te worden van het fluitekruid, wat voor de één een lust, voor de an der een doorn in het oog is. Over deze heggen heen staan ook de eerste bloemzaden weer in bloei en die zullen ook deze zomer weer voor een fleurige aanblik van ons gebied zorgen. Deze te verwachten fleurige periode lijkt wat meer tevredenheid te gaan scheppen dan het te ver wachten regeerakkoord. Door de verdergaande bezuinigingen zullen zeker de zelfstandigen niet worden ontzien. Landbouw komt niet voor op de agenda van de informateur, of gaan wij daar met z'n allen nog voor zorgen? 'De bruigom was de lente zon De Westhoek is de bruid'. Ik zou de ze woorden van Jan Prins zo willen schrijven. De WESTHOEK is op z'n mooist. Het nog voorzichtige groen van de rechte aardappelbedden wordt afge wisseld met volle velden met een weelderig gewas van tarwe. De natuur haalt zijn achterstand in. Toch heeft, de aar van de tarwesten gel geen kans gezien om in de mei maand in de tarweplant te komen. Als we terugkijken naar het lang doods en dor lijkende gewas dit voorjaar, is dit ook te begrijpen. Maar daarover geen zorgen. De blokken tarwe staan er best voor en waren dankbaar voor een ekstra stikstofgift, vandaar hun nu weelde rig aanzien. De graszaadblokken vallen mee. Lang hebben we naar de vele dunne in helemaal kale plekken gekeken. Maar een enkel grasspriet je stoelt nu uit tot een flinke bos en zo zien we dat het groen het wint van het bruin. Tussen al dat groen in al z'n frisheid, die alleen het voorjaar geeft, liggen hier en daar een paar blokken karwijzaad. Ze staan in vol le bloei. Als een wit laken helpen ze mee om het feest dat 'lente' heet te vervolmaken. Voor een goed gewas hoort het ook zo, ik bedoel dat wit laken. Dan zijn daar de erwten. Ondanks de koude nachten die er de afgelo pen weken waren, groeien ze goed door. De vroege soorten beginnen aan de knopvorming en zullen al gauw hun bloempjes laten zien. We weten tussen bloeien en peulvorming ligt een korte tijd. Al bij al liggen onze polders er prach tig bij. Maar - en dan komt het - onkruid en ziekten: we zitten in de verpleegtijd. Dus is de spuitkar onze eerste knecht. Wat ook een grote rol speelt en heeft gespeeld is de wind. En het heeft wat gewaaid. Dat wil in de praktijk zeggen: attent zijn, kijken naar de spuitbomen. Hoe wild wuift hun bladerenkroon. 's Nachts niet rustig slapen. Want de wind wil in de vroege morgenuren wel eens weg zijn. Geen afspraken maken met Moeder de Vrouw om op visite te gaan. Dat uur dat geschikt is om te spuiten komt ineens en kan van te voren niet uitgezocht worden. Bij het jonge groen van de bieten zit toch wel wat groen van onkruid en dat heeft aan dacht nodig wil het niet de boven toon gaan laten horen. De aardappelziekte zal ekstra aan dacht vragen omdat het afgelopen jaar heeft bewezen dat de ziekte er nog wel degelijk is. In het pootgoed zijn de selekteurs al begonnen. Kun nen ze de luizen nu de baas blijven dan zijn we een heel eind. De tijd om in een andere polder dan die van je zelf te kijken is aangebroken. Ik raad iedereen aan om je vrouw, zoon of dochter achter het stuur te zetten! De groei begint er op SCHOUWEN- DUIVELAND nu ook goed in te ko men. De veehouders hebben hun eerste gras al weer ingekuild en de regen van afgelopen zondag heeft di- rekt voor een hergroei gezorgd. Die regen was hard nodig ook. Diverse akkerbouwers hadden opkomstpro blemen in hun uien, bieten en bloemzaden. De opkomst is hier en daar dan ook slecht te noemen. Door te rollen e.d. is op sommige plaatsen de korst nog wat verbro ken. Sommige hadden hiermee goe de resultaten. Vooral diegene waar bij de planten nog onder de korst zaten. Niet alleen bij de opkomst zijn er wat problemen. Er zijn namelijk ook wat percelen gerst in uitgereden tarweland ingezaaid, die na eerst goed gegroeid te zijn toch voor een deel afsterven. De gele banen erin geven aan dat we met Tribunil scha de te doen hebben. De overlappin gen blijken voor de gerst funest te zijn. Zelfs al is de tribunil 7„maan- den geleden gespoten. In erwten en veldbonen weer een an der probleem: de bladrandkever. Dit jaar zijn ze er in zo grote getale dat je je afvraagt of ze niet immuun be ginnen te worden tegen de bestrij dingsmiddelen. Er is namelijk al zo veel voor gespoten, soms al 3 keer op hetzelfde perceel. In bieten hier en daar ook wat vrete rij. Bovendien kunnen we nog meer verwachten als alle eieren van de bie- tenvlieg die momenteel op de blade ren zitten ook uitkomen. Al met al veel vreterij dus dit jaar. Iets wat je na de strenge winter mis schien niet zou verwachten. Maar goed, de opkomstproblemen, de vreterij, de spuitschade en de on kruidbestrijding zijn weer interes sante onderwerpenj voor de ge wasstudiegroepen die deze weken weer volop begonnen zijn. Dus als u 's avonds een stuk of 4, 5 slingeren de auto's door de polder ziet gaan dan weet u voor 90% zeker dat het om een gewasstudiegroep gaat. Bijna alle percelen op NOORD- BEVELAND hebben een bewerking ondergaan, de afgelopen week zijn de konserven erwten en is de witlof ge zaaid. De meeste kavels wintertarwe staan er goed voor en zullen een de zer dagen in de aar komen. Velen heb ben deze week nog een extra stikstofgift gegeven om zodoende het eiwit nog wat te verhogen. De stand van de bieten is over het algemeen goed en veel aardappelen komen boven. Wat dat betreft dus geen overmatige zorgen. Afgelopen week hoorde ik van verschillende kollega's dat ze hun aardappelen van oogst 1985 hebben "weggegeven", de prijzen die ze er voor kregen lagen dan ook ver bene den de kostprijs. Zo hier en daar zit ten er nog wat onverkochte, in de schuur, de eigenaars wachten nog op betere prijzen!!! Brussel wil de tarweprijs verder laten zakken en op kwaliteit uitbetalen, zo als de tendens nu is streeft men ernaar om terug te gaan naar wereldmarkt niveau, dus gaan we allemaal zoeken naar graanvervangers om ons inko men toch op peil te krijgen, zo wor den er meer eiwitprodukten, bieten, uien en aardappelen in het bouwplan opgenomen. Van deze produkten hebben we echter ook al overschotten. De andere europese boeren zullen wel hetzelfde doen, want daar zijn de arealen graan beduidend groter en dus ook de inkomensdaling. Daarom juich ik persoonlijk zeer het idee van de Z.L.M. toe om een voor stel te doen over het braken van grond. Ik weet dat het moreel bij ve len van U heel moeilijk zal liggen, want een ondernemer wil nu eenmaal produceren. Toch is produceren tegen kostprijs of daar beneden ook niet het streven van een boer. Braken houdt in Uw grond een jaar lang vrij houden van produktie ge wassen dus alleen een groenbemester erop telen. Door middel van bijv. een zesde te braken van het graanareaal in heel de E.E.G. en hiertegenover te stellen dat de graanprijzen weer om hoog gaan, zodat de totale inkomens som van granen gelijk blijft voorkomen we een grotere druk op onze markt van uien en aardappelen. Bij een europese uitbreiding van de ze produkten verliest Nederland zeker zijn exportpositie. Door het braken zullen de voorraden graan verdwijnen en ook de kosten van de E.E.G. dalen. Velen van ons zeggen geef ons maar een quotering net als er voor de bie ten geldt, maar dan blijft wel de uit- breidingsdrang bestaan voor uien en aardappelen en niet te vergeten de grove groenteteelt zodat deze mark ten geheel verstoord zullen worden. Ook de legpluimveesektor is zeer ziek. Ze werkt momenteel met eierprijzen van ongeveer zeven cent voor eieren van 60 gram. Een kip legt in een pe riode van 14 maanden die ze op het legbedrijf aanwezig is ongeveer 300 ei eren. De kostprijs per ei bedraagt zo rond de ƒ0,13. Dit is een kostprijs die is opgebouwd uit voerkosten, aan schaf jonge hen, elektriciteit en wa ter, rente en afschrijving en onderhoud huisvesting, dus geen ar beidsinkomen. Het probleem duurt nu al bijna vier jaar met daartussenin een periode van een half jaar met goe de prijzen. De vraag die vele pluim veehouders stellen is hoe kon dit zo ontstaan en hoe moeten we verder. Vele bedrijven gaan de laatste tijd failliet, dus je denkt, dat zijn dan weer wat minder kippen, maar de banken die ook niet weten wat ze er mee aan moeten verkopen de stallen plus inventaris voor ongeveer een kwart van de kostprijs en zodoende is er geen inkrimping. In andere ge vallen adviseert de bank om maar door te gaan en met hen te hopen op betere prijzen. Van de batterijwet hadden we ook nogal wat verwachtin gen: een kip minder per kooi dat scheelt over Nederland gezien toch al heel wat, of de interimwet ook min of meer bedoeld om uitbreiding aan banden te leggen maar deze wetten ge ven ook geen effekt. Een vrije markt, dat hebben we als pluimveehouders altijd gewild, we zijn huiverig voor de problemen zo als ze zich bij o.a. de granen voor doen. Toch g^an er steeds meer stemmen op om te komen tot geregu leerde inkrimping op europees niveau. C. Geerligs nieuwe voorzitter Suiker Unie De voorzitter van de Suiker Unie, de heer drs. K.C. van Kempen zal in de jaarvergadering van de Unie op 17 ju ni a.s. zijn taak overdragen aan de heer C. Geerligs. De heer Van Kem pen beëindigt hiermee een agrarische loopbaan van 35 jaar waarvan de laatste 17 jaar als voorzitter van Sui ker Unie. Een gunstig bericht dat we afge lopen week ontvangen hebben had betrekking op de bladluizen in de bieten. Als gevolg van de strenge winter komt de groene perzikluis in het vrije veld niet meer voor. De bezetting op de winterwaarden is gering, zodat de afvluchten en beginontwikke- ling een rustig verloop hebben. Mede gezien de late uitzaai en de geringe bladluisdruk is besloten de eerste bladluistellingen pas op 3 juni te houden. Even voor en tijdens het pinksterweekeinde heeft de aard- appeltopluis beperkt gevlogen. De eerste vluchten zwartebonen- luizen naar de bietepercelen von den in het pinksterweekeinde plaats. Op de winterwaarden is er een behoorlijke bezetting van ge weest, reden waarom we bij gunstig weer nog wel vluchten van betekenis van de zwarte bo- nenluis kunnen verwachten en dan voornamelijk naar vroegere en beter ontwikkelde gewassen. Bieten en bietenkoppen in het veld zijn bevroren en vorige herfst was het percentage verge- lingsziekte in ons gebied erg laag, dus zijn er toen weinig onkruiden geïnfekteerd. Het lieveheersbeestje is al een paar weken in grote getale te vin den geweest op de bermen van wegen en sloten en heeft zich nu verplaatst naar de bietepercelen. Een bewijs dat er in het begin weinig eten op de bietepercelen te vinden was en nu lijken de lieve heersbeestjes min of meer uitge hongerd. Grote infekties van de vergelingsziekte zijn dan ook niet te verwachten. Optimistisch kun nen we dus onze bietepercelen betreden, maar daarbij moeten we niet vergeten heel diep te buk ken en onze bieteplanten goed af te zoeken op het voorkomen van bladluizen. Spaar de lieveheersbeestjes met uw spuitkar en wees dankbaar, dat ze in uw perceel aanwezig zijn. Nooit weten we wanneer de luizendruk onverwachts toe neemt, want moeder natuur heeft zo zijn eigen grillen, welke zelfs de beste bieteboer nog kunnen verrassen. De waarschuwings dienst is echter immer paraat en op haar groot gemiddelde aan tellingen kunnen we gerust ver trouwen. Het is pas begin juni en op de vroeg gezaaide bieten vinden we al veel eitjes van de bietenvlieg. De eerste vliegen verschijnen reeds in de loop van de maand april, maar kunnen begin mei al zeer talrijk worden. Na paring leggen de wijfjes aan de onderzij de van de bladeren pakketjes van 3 a 10 witte eitjes. Bij het uitko men dringt de larve in het blad en maakt een mineergang ons allen wel bekend. Meestal komen er 2 a 3 generaties per jaar tot ont wikkeling. Twintig tot dertig jaar geleden was de bietevlieg alge meen gevreesd. De laatste 10 jaar is de bietevlieg vrij zeldzaam ge worden. Men weet maar nooit, maar als men nu eitjes vindt, dan kan men larven en ook schade daarvan verwachten. In het midden des lands rijden te genwoordig H.L.S.-sers rond en zij bekijken alle gewassen voor de boer en deponeren hun advie zen in de brievenbus op 't erf te gen betaling uiteraard. Wij als Zeeuwen kunnen dat goedkoper, maar daar zijn we ook zuinig voor. Vorige week zijn er heel wat kou de nachten geweest. In de nacht van 29 op 30 mei heeft het hier zelfs zo hard gevroren, dat de boontjes te velde niet veel meer beloven. Een boer kan eigenlijk nooit van huis in de lente. Dan dreigt er een vlieg, dan een larve, dan een kever, dan een luis, dan een muis en dan een gans. Eigen lijk waakt een boer dag en nacht. 10 Vrijdag 6 juni 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10