Ledenraad ZLM te gast bij de Kring Walcheren verzekeringen -A zuidelijke landbouw maatschappij f. den hollanderlaan 10 tel: 01100 -38000 Goed nieuws verzekeringen ZLM: VERVOLG PAG. 13 vvnMSE VRIJDAG 6 JUNI 1986 74e JAARGANG NO. 3830 land- en tuinbouwblad %i Maximale no-claimkorting van 65 naar 70%! In deze krant treft u aan de agenda voor de algemene le denvergadering. Naast een aantal huishoudelijke punten is voor u van belang een aantal wijzigingen in onze verzekeringsregle menten (de polisvoorwaarden). Deze wijzigingen staan overzichtelijk in deze krant: de oude artikelen naast de nieuwe, gewijzigde artikelen. De wijzigingen zullen na goedkeuring ingaan per 1 januari 1987. Als belangrijk voor u springen eruit: - verhoging van de maximale no-claimkorting van 65 naar 70%; - de toeslagregeling voor jeugdigen vervalt; - het niet dragen van autogordels kan een beperking van de schadevergoeding met 25% inhouden! Voorts ziet u onze balans en de verlies- en winstrekening, welke sluit met een batig saldo van ƒ4.411.255, De gang van zaken in het 35ste boekjaar kunt u lezen in het verslag van de direktie dat onverkort in deze krant is overgenomen uit het jaarbericht. H. Doeleman Hzn. komen beleid verstoord. Dat geldt voor granen als grondstof voor de meelindustrie waardoor de konsu- ment niet meer de kostprijs betaalt maar profiteert van een dumpprijs op de wereldmarkt en dat geldt evenzeer voor de mengvoerproduktie waar men met dit graanbe leid tracht de kosten van de melkproduktie te beperken, een beperking die niet ten goede komt aan de melkpro ducenten maar waarmee slechts de kosten van het zui velbeleid worden beperkt. En ook hier onvoldoende doorberekening van de kost prijs aan de konsument. Steeds duidelijker blijkt dat de superheffing in de melkveehouderij bevriezend werkt op de bedrijfsontwikkeling. Bedrijven die om verschillende redenen in het verleden niet hebben ge moderniseerd komen steeds meer in problemen, zeker wanneer bedrijfsopvolging aan de orde komt. Doele man: 'Ook Nederland heeft te maken met een katego- rie bedrijven die onder marginale omstandigheden werken. En in Nederland is er onvoldoende melkquotum om daar enige redelijke verbetering in te brengen. Mede door ons fiskaal stelsel werkt een opkoopregeling in Nederland onvoldoende'. Wat het verhandelbaar maken van melk betreft zullen er volgens de voorzitter bij een te beperkte hoeveel heid melk altijd problemen blijven, welk systeem ook gekozen wordt. Kritiek had de heer Doeleman op het door de Europese Kommissie vastgesteld percentage van 0,9% marginale bedrijven in ons land tegenover de rest van de Europese Gemeenschap 50%! 'Dat zai cijfermatig wel juist zijn, maar wanneer daarbij de ho ge levensstandaard in Nederland wordt betrokken en de hoge prijs die betaald wordt voor de sociale zeker heid, dan zal de uitkomst duidelijk anders liggen'. De Europese Gemeenschap heeft op dit moment te maken met 1 miljoen boeren ouder dan 55 jaar die niet meer aan modernisering toe komen. In het Socio- struktuurbeleid dat is toegespitst op bedrijfsbeëindi ging, spreekt men de hoop uit dat de komende 5 jaar 125.000 boeren van deze beëindigingsregeling ge bruik kunnen maken, maar dat is dan nog geen 10%! Doordat veel van deze bedrijven door jongere overge nomen zullen worden (hiervoor zal rentesubsidie be schikbaar moeten komen) en er dus gemoderniseerd zal worden, verwacht de voorzitter dat er per saldo erg weinig van de produktiebeperking via de bedrijfs beëindiging terecht zal komen, Doeleman zei sterk te betwijfelen of de middelen die de EG en de nationale overheden beschikbaar zullen stellen voor de beëindi gingsvergoeding wel voldoende hoog zijn om enig ef- fekt te sorteren. Het is al weer 15 jaar geleden dat FLEVOHOF officieel haar poorten opende en het was H.K.H. Prinses Beatrix in gezelschap van haar echtgenoot Z.K.H. Prins Claus die de officiële opening verrichtte, dat was heel vroeg in de ochtend. Ook nu bij de viering van 15 jaar Flevohof was het weer vroeg opstaan voor de vele genodigden en waar onder ook Minister Braks die bij deze gelegenheid de opening verrichtte van het vlindercentrum. Na het ontbijt werd^ Minister Braks in het Fries Vierspan naar het Vlindercentrum gereden. Voor dat de Minister naast de koetsier op de bok plaats nam gaf hij eerst de paarden een bemoedigend klopje op de hals (waarvan bijgaand een foto). De Ledenraad van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij is maandag 2 juni bijeen geweest in Hotel Zuiderduin te Westkapelle. De raad was te gast bij de Krin.g Walcheren. Vóór de afwerking van de agenda werd de onlangs overleden oud-direkteur van de OVM, de heer Jan de Lange, herdacht. Woorden schieten daarbij tekort, zo zei de voorzitter A.J.G. Doeleman. Er zijn weinigen die zoveel voor de ZLM en de OVM hebben gedaan. Een ZLM-er pur sang is van ons heengegaan. Voorzitter Doeleman sprak vervolgens zijn openings rede uit. Hij ging daarbij in op het rapport 'De Onvol tooide Europese Integratie', dat is uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (W.W.R.). In dit rapport wordt de integratie van het Europese beleid centraal gesteld. Helaas is er van in tegratie weinig of niets terecht gekomen. En wanneer wij nu ervaren dat ook de integratie van het land bouwbeleid onder zeer grote druk staat, is de titel 'Onvoltooide Europese Integratie' te optimistisch. Veeleer is er sprake van onvermogen en onmacht van het gemeenschappelijk beleid. Tekenend is dat het niet mogelijk bleek gelijktijdig met de totstandkoming van het marktbeleid overeenstemming te bereiken over een sociaal struktuur-programma. En juist ter rechtvaardiging van het gewijzigde markt beleid heeft de Europese Kommissie voorstellen ge daan voor een Socio-struktuurbeleid. Doeleman on derstreepte dat een prijsverlaging voor granen zonder meer geen oplossing biedt voor de overschotten. Bo vendien is er het dreigende gevaar dat de problemen worden verschoven naar de andere gewassen. Dit kan voor de akkerbouw in ons werkgebied verstrek kende gevolgen hebben gezien de gemiddelde opper vlakte van 30 ha. Dit gemiddelde betekent dat er een groot aantal bedrijven is die kleiner zijn dan 30 ha. Volgens de voorzitter waarschuwt de W.R.R. terecht voor Renationalisatie van het landbouwbeleid. Dit bete kent een gevaar voor de totale Nederlandse land- en tuinbouw. Door het nu gekozen marktbeleid voor gra nen wordt het evenwicht van het tot nu toe tot standge-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1