Meteo Consult van start Prof. Renkema: "Heeft gezinsbedrijf gezien technologische ontwikkelingen in toekomst nog wel bestaansrecht?" Agrarische Studiereizen naar Madeira, het bloemeneiland in de zon Naar vier keer melken per etmaal? Kursus over wijn op Kasteel Méridon bij Parijs 'Bedrijfsuitkomsten landbouw 1984/85 verschenen". Omnivent b.v. opent in Zeewolde Het is de vraag of het proces van be- drijfsaanpassing plaats zal kunnen blijven vinden binnen het kader van het gezinsbedrijf. Nieuwe technolo gische ontwikkelingen kunnen leiden tot een situatie waarin de voordelen van deze bedrijfsvorm verminderen en de nadelen toenemen. Dit zou met name het geval kunnen zijn in dien enerzijds nieuwe technologiën samengaan met grotere-schaal voor delen en anderzijds management informatiesystemen het manage ment van grotere eenheden verge makkelijken. Dit zei prof.dr.ir.J.A. Renkema afgelopen dnderdag 29 mei op een symposium in Wagenin- gen,ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk genoot schap voor Landbouw wetenschap. In zijn inleiding sprak hij met name over ontwikkelingen in het veehou derijbedrijf. Hij memoreerde daarin de mogelijkheden die door technolo gische ontwikkelingen voor verdere bedrijfaanpassingen geleverd wor den alsook de noodzaak daartoe. In het kader van die ontwikkelingen noemde hij onder meer genetische manipulatie met behulp van recom binant D.N.A.-technieken, het split sen en embryo's en het bepalen van het geslacht daarvan en een mogelij ke scheiding van sperma op basis van geslachtsaanleg. Bij al die ver schillende biotechnieken zal boven dien bezien moeten worden aan se- kundaire produktiekenmerken als voederopname en weerstand tegen ziekten. Melkgift contingentering "De arbeidstechnische vernieuwing zal naar het zich laat aanzien sterker dan voorheen verweven zijn met de biologisch-technische sfeer. De in ontwikkeling verkerende melkrobot zou, bij een gunstig verloop van de beproeving onder praktijkomstan digheden, wellicht tussen 1990 en 2000 ingang kunnenvinden. Hier door zou het mogelijk worden, bij een vermindering van het aantal ar beidsuren per koe per jaar van ca. 50 tot 30 a 35, drie of vier keer per et maal te melken. De melkgift per koe kan daarbij met 15 a 20% stijgen. Het lijkt op dit moment niet waar schijnlijk dat door de melkrobot zo danige nieuwe schaalvoordelen zul len ontstaan dat een hogere onder grens voor een efficiënte produktie- eenheid zal gaan gelden dan de ca. 80 melkkoeien die dan per arbeids kracht kunnen worden verzorgd. Het toegroeien naar een bedrijfs- groottestructuur met minimaal 80 melkkoeien zal evenwel moeten plaatsvinden in een situatie waarin het totaal melkkoeien, als gevolg van contigentering en stijgende pro- dukties per koe zal moeten in krimpen. Dit betekent op termijn een aanmer kelijke verdere vermindering van het aantal bedrijven met melkvee en een verdere verzwaring van de financierings- en bedrijfsovername- problematiek, aldus de heer Renke ma in zijn betoog waaruit voorts valt te noteren dat de melkprijs in ons land sinds 1950 nominaal is geste gen, maar reëel (d.w.z. in guldens met een constante koopkracht) met meer dan 40% gedaald. Zonder het EG-markt- en prijsbeleid zou de da ling ongetwijfeld nog meer rigoreus zijn geweest. De opbrengstprijs van varkensvlees is in reeële termen te ruggelopen tot minder dan 1/3 en die van eieren zelfs tot ongeveer 1/6 van het niveau in 1950. De naam Madeira klinkt voor velen vertrouwd in de oren. Wie kent niet het liedje "een glaasje Madera, my dear"? En wie heeft deze drank nog nooit in de ossenstaartsoep geproefd? Dat het eiland het hele jaar door be dekt is met bloemen, weten ook veel mensen. Maar wie kent Madeira eigenlijk echt, dit bergachtige eiland in de Atlantische Oceaan met een zacht en zonnig klimaat? Een goede gelegenheid om dit eiland te leren kennen, is maandag 7 juli mee te vliegen met Agrarische Studierei zen voor een 8-daags verblijf in hotel Quinta del Sol in de hoofdstad Fun- chal. Vandaar uit talrijke bezoeken aan agrarische bedrijven, die niet moeilijk te vinden zijn omdat de helft van de beroepsbevolking in de land bouw werkzaam is. De rietsuiker en de bananen zijn belangrijke exportar tikelen, net zoals de madera-wijn. Het voornaamste produkt is het borduur werk; aan de fabriek wordt ook een bezoek gebracht. Op toeristisch ge bied heeft Madeira ook veel te bieden, folkloristische zang- en dansavond, wijnproeverijen, kleurrijke markten, mooie bus- en boottochten. Voor de gene die het wat rustiger aan wil doen is het hotel met tuin en zwembad een heerlijk ontspannend oord. Wel een héél ander eiland is Groot- Brittannië Op vrijdag 30 juni kunt u met Agra rische Studiereizen meevaren om Midden-Engeland te bekijken. Oude steden, kathedralen, kastelen te over in dit gebied. Maar ook de grootste landbouwtentoonstelling van Enge land, de Royal Agricultural Show, het National Garden Festival, grootste tuin- en bloemenshow van Europa, het Red Lincoln-vee, een boerderij van zeldzame rassen èn een ontmoe ting met de leden van de Cheshire Farmers Club. Woensdag 9 juli bent u weer thuis, uw hoofd vol van alle opgedane indrukken en uw koffer misschien tè vol met het beroemde wedgwoodservies omdat u in de pot- tebakkerij de verleiding niet hebt kun nen weerstaan... Van 11 -18 oktober 1986 organiseert het Centre Culturel Franco- Néerlandais Chateau de Méridon te Chevreuse (35 km ten Zuidwesten van Parijs), een kursus over franse wijnen. Naast uitgebreide informatie over de wijnen in Frankrijk staat het wijn proeven centraal en worden ekskur- sies georganiseerd naar diverse wijn gebieden. Een overnachting in Dijon en gastronomische maaltijden ma ken ook deel uit van het pro gramma. De kursus wordt geleid door een Vrijdag 30 mei 1986 franse wijnspecialist. De kosten van deze unieke kursus bedragen ƒ925,alles inbegrepen. Aantal deelnemers: minimaal 25, maksimaal 35. Sluitingsdatum inschrijvingen: 30 juni 1986. Voor inschrijven en een gedetail leerd kursusprogramma gelieve u te richten tot: Centre Culturel Franco-Néerlandais Chateau de Méridon 78460 Chevreuse, France tel. 09 - 33 1 30 52 15 29 of Stichting voor Europees Volkshoge- schoolwerk, tel. 02208 - 12840. Vorige week ging in Wageningen het eerste partikuliere weerburo officieel van start. Het gaat hier om Meteo Consult, een initiatief van ir. Harry Otten, ex-KNMI-man en bekend van zijn weerpraatjes voor het NOS- journaal. Meteo Consult zal zich gaan richten op bedrijven in onder ander de off shore, de bouw, scheepvaart en land- en tuinbouw. De bedoeling is dat er tegen betaling op de be drijfstak gerichte weerkundige in formatie wordt verstrekt. Voor de land- en tuinbouw hoopt Meteo Consult binnen één a twee jaar een landelijk systeem gereed te hebben, dat 14 regionale verwachtingen le vert, met gegevens als pachtvorstver- wachting en windsnelheid- en tempe- ratuurvoorspellingen op maaiveldni- vo. Om deze informatie te kunnen ontvangen dient men wel te beschik ken over een teletekst- of ander videotex-systeem. De gegevens zijn zo uitgebreid, dat een gewoon tele foonbandje al gauw meer dan tien minuten zou duren. Meteo Consult heeft een langlopend kontrakt afgesloten met de Neder landse Staat die het bedrijf voorziet van basisweergegevens uit de hele wereld. Otten ziet zich echter niet als een bedreiging voor het KNMI. Me teo Consult wil zich vooral richten op toegesneden informatie voor be drijven en instellingen. Otten ziet voor het KNMI meer een taak in de informatievoorziening van het grote publiek. Drs. J. Scherpenhuizen, staatssekre- taris van Verkeer en Waterstaat, zei bij de opening, dat bij de privatise ring van de meteorologie van harte ondersteunde. Hij stelde dat het niet zo zal mogen zijn dat de overheid de konkurrentie aangaat met tarieven beneden de reeële marktprijzen. Het nieuwe bedrijf heeft een samen werkingsovereenkomst gesloten met de Landbouwhogeschool. Zo is Me teo Consult gehuisvest op het terrein van de LH en wordt er gebruik ge maakt van gezamenlijke faciliteiten. Studenten kunnen bij Meteo Con sult stage lopen in het kader van hun studie voor metereologisch ingenieur, een studiekeuze die binnenkort tot de mogelijkheden zal behoren. Otten heeft hoge verwachtingen van zijn initiatief. Op dit moment bestaat zijn team uit vijf man, maar hij verwacht binnen enkele jaren tus sen de twintig en dertig personeelsle den te hebben. De startinvestering van ongeveer één miljoen hoopt hij onder meer terug te verdienen met de verkoop van meteorologische komputerprogramma's die zijn be drijf ontwikkelt. Amerika is daar voor een goede markt. Daar is al sinds vijfentwintig jaar sprake van partikuliere weerburo's. Toch denkt Otten binnen één jaar een systeem te kunnen aanbieden dat alle konkur- renten achter zich zal laten. En verder: Zuid-Zweden, 14-24 juli; 11-daagse bus/rondreis, nog enkele plaatsen be schikbaar Ierland, 24-31 juli; 8-daagse vlieg/bus/rondreis Denemarken, tweede reis! 25 augus tus - 1 september; 8-daagse bus/rondreis Jersey, 6-13 augustus; 8-daagse vliegreis Voorbespreking Indonesië, 10 t.m. 28 september 1986 Deelnemers en belangstellenden wor den uitgenodigd de voorbespreking van de Agrarische Studiereis naar In donesië bij te wonen op zaterdag 21 juni 1986 te 10.15 uur in het Postil jon Motel te Nulde. Als u komt, gaar ne uw telefonische aanmelding: 085-512087. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1986" kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN ARNHEM, 085-512087 (eventueel 085-427784). Uitslag ballonnenwedstrijd Landbouwschap Op 14 maart jl. werd het nieuwe kantoorgedeelte van het Landbouw schap officieel geopend. Ter gele genheid hiervan werden 1500 ballon nen opgelaten, voorzien van een wedstrijdkaart. Alle inzenders van de kaart kregen een attentie toe gestuurd en bovendien werden onder de inzenders vijf manden met agrari sche produkten verloot. De namen van de prijswinnaars, die de prijs inmiddels in ontvangst mochten nemen, zijn: J.C. Dijkstra uit Roosendaal, J. Verhoeven uit Klundert, P.H. van den Hil uit Willemstad, Aimé de Mulder uit Kalmthout (België) en Arjen van Holten uit Klaaswaal. Het team van Meteo Consult, met in het midden ir. Harry Otten Binnenkort verschijnt de uitgave "Bedrijfsuitkomsten in de land bouw". De BUL verschijnt jaarlijks en geeft bedrijfsuitkomsten van de akkerbouw- en veehouderijbedrij ven op basis van gegevens uit het Op 6 en 7 juni houdt Omnivent b.v. open huis in haar nieuwe vestiging in Zeewolde. Omnivent b.v. is gespeci aliseerd in de agrarische ventilatie- techniek. In het nieuwe pand in be drijvencentrum de Kiel is een kan toor met showroom en een werk plaats met magazijn gevestig. Gedurende de open dagenmaar ook daarna worden KLIMA ventilato ren, keerwanden en meet- en regel techniek tentoongesteld. Vanaf 1 mei 1986 is Omnivent b.v. tevens landelijk erkend elektrotechnisch in stallatiebedrijf. Vanuit Zeewolde wordt vanaf die datum service en in- stallatiewerk verricht voor akker bouw, weide- en tuindersbedrijven. U bent op 6 en 7 juni 1986 maar ook daarna vaan harte welkom op Sche- penveld 12-07 in Zeewolde. LEI-boekhoudnet. Deze aflevering bevat uitkomsten over 1984/85 en drie voorafgaande jaren, gespecifi ceerd naar bedrijfsomvang, be drijf stype en gebied. Daarnaast zijn gemiddelde uit komsten opgenomen van sterk gespecialiseerde bedrijven in de melkveehouderij en de varkenshou derij. Ook worden de geaggregeerde en de gemiddelde landelijke uit komsten weergegeven. De bedrijf suitkomsten van de klei- akkerbouwbedrijven liepen t.o.v. het goede jaar 1983/84 drastisch te rug. Voor het eerst sinds 1979/80 was er bij dit bedrijfstype sprake van een verlies. De uitkomsten van de veenkoloniale akkerbouwbedrijven waren beter dan in het voorgaande jaar. De melkveehouderijbedrijven kregen te maken met de gevolgen van de superheffing. De daardoor opgetreden daling van de op brengsten werd grotendeels gecom penseerd door lagere krachtvoer kosten. Dit leidde tot vrijwel gelijk blijvende uitkomsten. De bedrijf suitkomsten van de gemengde be drijven met overwegend intensieve veehouderij zijn verbeterd onder in vloed van de goede resultaten in de varkenshouderij. De BUL is te bestellen bij het LEI Den Haag. Prijs 30,75.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9