Algemeen aanbod tot licentieverlening van zaailijnzaad oogst 1986 Avebe speelt op veilig Gezonde ziektesituatie in wintergerst korte wenken akkerbouw Cebeco-Handelsraad te Rotterdam, kweker van de vlasrassen Regina en Belinka, Kweekbedrijf Ropta-ZPC, ten deze mede handelend namens de Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden, kweker van de vlas rassen Natasja, Nynke, Saskia en Ber ber en Landbouwbureau Wiersum te Groningen, kweker van het vlasras Hera, hebben overeenstemming be reikt over een algemeen aanbod tot li centieverlening volgens art. 42 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet. Dit algemeen aanbod heeft uitsluitend betrekking op het voortbrengen van en verhandelen van zaaizaad oogst 1986 in de klassen gecertificeerd zaad van de 2e en 3e vermeerdering, voor de rassen Natasja, Nynke, Saskia, Berber en Hera. Voor de rassen Re gina en Belinka heeft dit algemeen aanbod slechts betrekking op het voortbrengen en verhandelen van zaaizaad oogst 1986 in de klasse ge certificeerd zaad 3e vermeerdering. Iedere vlasteler die voor uitzaai in Ne derland in 1986 door de N.A.K. de finitief goedgekeurd en geplombeerd zaailijnzaad koopt of uit eigen oogst beschikbaar heeft, mag het daaruit groeiende vlas in 1986 te velden en op partij door de N.A.K. laten keuren en bij goedkeuring laten plomberen en in het verkeer brengen tegen betaling van een licentievergoeding per 100 kg, bruto voor netto geplombeerd zaad van ƒ21,50 voor de rassen Hera, Na tasja, Saskia, Berber, Nynke, Regina en Belinka. Licentieplichtig is ieder die percelen vlas afkomstig van zaaizaad le of 2e vermeerdering voor handelsdoelein den ter keuring aan de N.A.K. aan biedt. Verrekening van de licentievergoeding zal plaatsvinden bij de definitieve plombering; de N.A.K. zal zich belasten met de inning van de licentievergoedingen. Dit algemeen aanbod is eveneens van toepassing op de nateelt van zaailijnzaad dat buiten Nederland is gegroeid, goedgekeurd en geplombeerd door een in het be trokken land werkende officiële keu ringsinstelling en dat door de N.A.K. voor veldkeuring wordt aangenomen. Het in het verkeer brengen in Neder land van door een buitenlandse keu ringsinstelling goedgekeurd en geplombeerd zaad van bovengenoem de rassen uit oogst 1986 is alleen toe gestaan na voorafgaande toestemming van de kweker van het ras en onder de voorwaarde dat de gene die het zaad in het verkeer brengt een gelijke licentievergoeding aan de kweker betaalt als voor in Nederland geplombeerd zaad verschuldigd is. Al le exporten van definitief goedge keurd en geplombeerd zaailijnzaad zijn onderworpen aan de voorafgaan de toestemming van de betrokken kweker, behalve in de onder ab en c genoemde gevallen. a. Export van goedgekeurd en defi nitief geplombeerd zaad in de klasse gecertificeerd zaad 2e vermeerdering naar Frankrijk is toegestaan voor zo ver het betreffende ras daar officieel tot het verkeer is toegelaten en voorts onder de voorwaarde dat aan de ko per de verplichting wordt opgelegd dat het gekochte zaad in Frankrijk wordt uitgezaaid en dat bij eventuele vermeerdering tot zaaizaad een licen tievergoeding aan de kweker betaald wordt ten bedrage van ƒ21,50 per 100 kg over het in Frankrijk vermeerder de zaaizaad van de rassen Hera, Na tasja, Nynke, Saskia en Berber. Export van goedgekeurd en definitief geplombeerd zaad in de klasse gecer tificeerd zaad 2e vermeerdering naar Frankrijk is niet toegestaan van de rassen Regina en Belinka. b. Export van goedgekeurd en defi nitief geplombeerd zaad in de klasse gecertificeerd zaad 2e vermeerdering naar belgië is toegestaan van de ras sen Hera, Natasja, Saskia, Berber en Nynke voor zover het betreffende ras daar officieel tot het verkeer is toe gelaten en voorts onder de uitdrukke lijke voorwaarde, dat verkoop en levering uitsluitend plaats zullen vin- 8 den aan de deelnemers in een groep van tien Belgische Handelaren- Bereiders, die met Nederlandse kwe kers een licentiekontrakt hebben af gesloten. De namen en adressen van deze tien Belgische kontraktanten zijn op aanvraag bij de kwekers verkrijg baar. Export van goedgekeurd en de finitief geplombeerd zaad in de klasse gecertificeerd zaad 2e vermeerdering naar België is niet toegestaan van de rassen Regina en Belinka. c. Export van gecertificeerd zaad 3e vermeerdering naar België en Frank rijk is toegestaan, voor zover verkeer van het betreffende ras aldaar offi cieel is toegestaan. Export van te velde goedgekeurd stro- vlas en onbewerkt zaaizaad onder in ternationaal geleidebiljet is alleen toegestaan voor zover het internatio naal geleidebiljet wordt aangevraagd in de klasse 3e vermeerdering en on der voorwaarde dat het betreffende ras in het land van bestemming offi- Vanaf 1974 vindt in Nederland een systematische inventarisatie van graanziekten plaats. Deze inventari satie wordt sinds 1984 uitgevoerd door het PAGV in Lelystad. Het doel van de inventarisatie is de ontwikke ling van de belangrijkste ziekten en plagen die aanwezig zijn in tarwe en gerst in het land te volgen. Met ingang van 1985 spitst de inventarisatie zich toe op winter- en zomergerst, terwijl de informatie over de wintertarwe via EP1PRE wordt verzameld. Slakkenvraat Voor de inventarisatie in de winter- gerst worden een aantal praktijkper celen in de belangrijkste teeltgebieden gedurende het groeiseizoen driemaal beoordeeld op de aanwezigheid van ziekten en plagen. De eerste waarne- Boeren-aandeelhouders en andere aardappelleveranciers van het Oost groninger zetmeelconcern Avebe storten dit jaar 22 miljoen gulden van hun aardappelgeld terug op de rekening van hun coöperatie. Ruim 12 miljoen gulden (circa 3,6 procent) van dit geld is verliesbijdrage over het balansjaar 1985. Statutair ver sterken de aardappelboeren met 3,5 procent of bijna 10 miljoen gulden het coöperatie-vermogen. Dat is één van de kernpunten in het recent ge publiceerde jaarverslag van Avebe. De Avebe-jaarrekening vertoont een uiterst behoedzaam karakter. Voor het eerst sinds jaren is de coöperatie in staat reserves te vormen, in totaal 34,8 miljoen gulden. Ook in het lopende balansjaar zet de conservatieve financiële concernpo- litiek zich voort. In het vertrouwelij ke interne stuk "Budget 1986" wordt rekening gehouden met een prijsdaling van aardappelzetmeel en daarvan afgeleide produkten, deri vaten. Avebe schrijft hier: "Door het verwachte grote aanbod van aar dappelzetmeel zullen de verkoop prijzen (dit jaar) onder druk komen te staan. Om ons enigszins hier tegen in te dekken is rekening gehouden met een prijsdaling van 4 procent voor aardappelzetmeel en 1.75 pro cent voor derivaten (met name in de sector papier)". Onder het hoofd "Analyse budget 1986 versus prog nose 1985" trekt Avebe een bedrag van 17,7 miljoen uit om die prijsda lingen op te kunnen vangen. Een an der vertrouwelijk stuk, de "Samen vatting geactualiseerd strategisch plan" (een middellange termijnvisie op het concern) ademt dezelfde geest. Over tarwezetmeel als tweede grondstof (doelstelling van het in 1984 verschenen Strategisch plan) cieel tot het verkeer is toegelaten. Export van partijen strovlas en onbe werkt zaaizaad van de rassen Hera, Natasja, Nynke, Berber en Saskia, die te velde zijn goedgekeurd als 2e ver meerdering kan alleen plaatsvinden, wanneer het geleidebiljet wordt aan-: gevraagd door de kweker van het des betreffende ras of wanneer op verzoek van de teler c.q. exporteur de klassering plaats heeft tot 3e vermeer dering, evenwel onder voorwaarde dat in het land van bestemming het betreffende ras officieel is toegelaten. Export van partijen strovlas en onbe werkt zaaizaad van de rassen Regina en Belinka, die te velde zijn goedge keurd als 2e vermeerdering is niet toe gestaan. De verschuldigde licentievergoeding zal in deze gevallen verrekend worden bij de afgifte van het internationaal geleidebiljet en wel forfaitair ten be drage van: 1) voor het strovlas afkomstig uit het mingsronde werd begin mei uitge voerd. Het onderzoek omvatte 26 in Zuid-Limburg en Groningen gelegen percelen wintergerst. Het meest voor komende ras was Hasso. Van de ras sen Corona, Flamenco en Masto werd slechts een beperkt aantal percelen be oordeeld. Het ontwikkelingsstadium van de wintergerst liep uiteen van Za- doks 24 tot 33. In Zuid-Limburg was de wintergerst verder ontwikkeld dan in Groningen. In Groningen waren enkele van de onderzochte percelen plaatselijk doorgezaaid met zomer gerst, vanwege ernstige plantuitval hoofdzakelijk als gevolg van slak kenvraat. Aktuele ziektesituatie Over het algemeen was de ziektedruk laag. Waarschijnlijk is dit te danken zal pas eind dit jaar een besluit wor den genomen. De conclusie is duidelijk: Avebe speelt op veilig met een uiterst be hoedzaam, financiële concernpoli- tiek. Op de achtergrond van dit alles spelen Haagse onderhandelingen over een schuldsanering waarin de noordelijke zware opkrikcommissie Goudswaard, een belangrijke rol is toebedeeld. Nog altijd is onzeker in welke mate de overheid en banken bereid zijn de reusachtige schulden last van 700 miljoen te verlichten, die op zichzelf positieve bedrijfsre sultaten in de rode cijfers drukken. In 1986 verwacht Avebequitte te draaien; in 1987 en 1988 worden winsten van resp. 27 en 46 miljoen gulden verwacht. Hierbij zij aange tekend dat de Avebe-top er dan ken nelijk van uitgaat tegen die tijd te werken met een ander overheidsar- rangement. Onder het huidige arran gement kan geen winst worden ge maakt. Gezien de voorliggende jaar rekening over 1985 en gelet op de re serveringen van ruim 24 miljoen is het lopende overheidsarrangement verworden tot een dwingend keurslijf. KONTROLEER UW TARWE op oogvlekkenziekte. Als deze op 15 a 20% van de stengels voor komt, is bestrijding verantwoord. Spuit niet als dit niet nodig is, voorkom resistentie. Op zand grond is een bestrijding zelfs na delig, omdat hier de scherpe oogvlekkenziekte wordt be vorderd. N.A.K. keuringsgebied Noordzeepol- ders van ƒ322,50 per ha goedgekeurd vlas c.q. ƒ21,50 per 100 kg onbewerkt zaad. 2) voor het strovlas afkomstig uit de andere N.A.K. keuringsgebieden van Nederland van ƒ268,75 per ha goed gekeurd vlas c.q. ƒ21,50 per 100 kg onbewerkt zaad. De punten 1 en 2 hebben betrekking op de rassen Hera, Natasja, Nynke, Saskia, Berber, Regina en Belinka en voorts met dien verstande dat on geacht de geëxporteerde hoeveelheid strovlas de licentievergoedingen over gehele door de N.A.K. te velde ge keurde percelen berekend zullen worden. Wanneer in het verkoopseizoen 1986/1987 besloten wordt ook zgn. handelszaad tot het verkeer toe te la ten, dan wensen de kwekers zich het door hen alsdan in te nemen stand punt voorlopig voor te behouden. Het voor handelsdoeleinden voor aan de zeer strenge winter, waardoor de aangetaste plantendelen afgestor ven zijn. Herfstinfekties van dwer- groest konden daardoor in Groningen niet overwinteren. Oogvlekkenziekte kwam op vrijwel alle percelen voor; de gemiddelde aantasting in de aan getaste percelen bedroeg 9%In Zuid- Limburg was meeldauw de meest voorkomende ziekte, 89% van het aantal percelen was daar aangetast met een gemiddelde aantasting van 22% van het aantal beoordeelde bla deren. Aantasting door bladvlekken- ziekte kwam slechts op een derde van de percelen voor. Op geen enkel per ceel was de aantasting dermate hoog dat een bestrijding noodzakelijk was. Het gerstevergelingsvirus dat in de herfst door bladluizen overgebracht wordt werd in 17% van de percelen waargenomen. Dit virus veroorzaakt plantsgewijs vergeling vanuit de blad- punten. Het door de bodemschimmel Polymixa graminis overgebrachte gerstegeelmozaiekvirus werd tijdens deze inventarisatieronde niet waarge nomen. De wintergerst in het Old. ambt was plaatselijk wel aangetast tbrengen van prébasiszaad en basis zaad (superelite en elite) en gecertificeerd zaad le vermeerdering van de rassen Hera, Natasja, Nynke, Saskia en Berber zal in 1986 uitslui tend plaatsvinden door de kweker, behalve wanneer hier omtrent door geïnteresseerden een speciale overeen komst met de kweker is femaakt. Voor de rassen Regina en Belinka zal het voor handelsdoeleinden voor tbrengen van prébasiszaad, basiszaad (superelite en elite), gecertificeerd zaad le en 2e vermeerdering, in 1986 uitsluitend plaatsvinden door de kwe ker, behalve wanneer hier omtrent door geïnteresseerden een speciale overeenkomst is gemaakt met de kwe ker. Teneinde dit te kunnen realise ren zal de afgifte van prébasiszaad en basiszaad (superelite en elite) en even tueel gecertificeerd zaad le vermeer dering uitsluitend plaatsvinden op teeltkontrakt met terugleveringsc lausule. Omtrent nadere voorwaarden van de ze teeltkontrakten kan men zich wen den tot de betrokken kwekers. Deze regeling geldt uitsluitend voor oogst 1986. door dit virus. De symptomen zijn op dit moment niet meer zichtbaar door de stijging van de temperatuur. In Groningen werd aantasting door de smalle graanvlieg waargenomen. De larven van de smalle graanvlieg tasten de stengel aan waardoor het hartblad van de aangetaste planten geel kleurt en verwelkt. Het hartblad komt daardoor los in de bladschede te zitten waardoor de planten afster ven. De smalle graanvlieg heeft zowel plantwegval in wintergerst als in win tertarwe en zomergerst veroorzaakt. Overzicht ziekten en plagen in wintergerst per 17 mei 1986 le kolom: aangetaste percelen 2e kolom: aantasting in de aange taste percelen Oogvlekkenziekte 94 9 Dwergroest 33 3 Meeldauw 64 17 Bladvlekkenziekte 39 3 Netvlekkenziekte 33 2 Gerstevergelingsvirus 17 Smalle Graanvlieg 11 Ing. J.M. van den Hoek, Nederlands Graan-Centrum AVEBE verwacht dit jaar wederom een resultaatsverbetering Het jaar 1985 werd door AVEBE wederom gekenmerkt door een ver heugende verbetering van de resulta ten. Het bedrijfsresultaat bedroeg ƒ46,1 miljoen in 1985 tegenover ƒ17,1 miljoen in 1984. Werd het jaar 1984 nog afgesloten met een verlies van ƒ27,4 miljoen, in 1985 kon dit worden teruggebracht tot ƒ12,1 mil joen. Er is dus sprake van een verbe tering van ƒ15,3 miljoen. De opwaartse trend is vooral te dan ken aan verder herstel van de bruto winstmarge. Een aantal andere faktoren droeg eveneens bij tot de verbetering van het resultaat: PROBLEMEN, OOK IN DE AKKERBOUW, zijn er om opge lost te worden. Elk jaar wordt ér voor de regionale en landelijke proefboerderijen een onder zoeksprogramma samengesteld. Hierin kunnen ook Uw proble men opgenomen worden. Heeft U een onderzoeksuggestie, geef de ze dan zo snel mogelijk door aan Uw Vereniging voor Bedrijfs voorlichting, akkerbouwstudie- klub of bedrijfsvoorlichter. BOTRYTIS IN ERWTEN is te bestrijden met Ronilan. Voor konserven-erwten 1,5 kg en droog te oogsten erwten 1 kg per ha. Het beste tijdstip is wanneer de eerste bloemblaadjes vallen. - de grotere aanvoer van aar dappelen - een technisch uitstekend verlopen kampagne - verbetering van de energie huishouding - een aantal efficiency-maatregelen op produktie-gebied - lagere rentekosten als gevolg van minder werkkapitaal De direktie verwacht in 1986 vol doende fabrieksaardappelen aange leverd te krijgen. Rekening houdende met een moge lijke lichte prijsdruk op een aantal produkten als gevolg van grote voor raden in West-Europa, verwacht men voor 1986, onvoorziene om standigheden voorgehouden, weder om een resultaatsverbetering ten op zichte van het voorgaande jaar. WINTERGERST KAN ERN STIG aangetast worden door net vlekkenziekte. Op de bladeren ontstaan bruine vlekken, meestal langgerekt en met een netvormi ge struktuur. Een bestrijding is mogelijk met Sportak of Tilt 250 EC. Toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. GRASACHTIGE ONKRUIDEN in suikerbieten zijn goed te bestrijden met Fusilade en Fervi- nal. Tegen raaigras heeft Fervinal de voorkeur. Tegen duist, kweek en graanopslag werkt Fusilade be ter. Straatgras wordt door deze middelen niet bestreden. Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8