Voorstellen Oort voor eenvoudiger belasting geven zicht op eenvoud De pachtregistratie in de Ruilverkaveling Yerseke-Moer In september 1985 werd de Commissie tot Vereenvoudiging van de Loon- en Inkomstenbelasting ingesteld. Naar haar voorzitter wordt deze commissie veelal aangeduid als de Commissie-Gort. Deze week heeft de Commissie haar eind-rappert aangeboden aan de demissio naire minister Rudhig en staatssekretaris Koning. De commissie meent dat het rapport voldoende aanleiding kan geven om een maatschap pelijke diskussie mogelijk te maken. Het is zeer wel denkbaar, dat de inhoud van het rapport ook een rol gaat spelen hij de besprekingen over het regeerakkoord. Inkomensheffing De Commissie-Oort stelt voor om de inkomstenbelasting en premieheffing voor de volksverzekeringen samen te voegen tot één gekombineerde heffing op dezelfde grondslag. Echter, uit drukkelijk met behoud van de her kenbaarheid en de eigen bestemming van ieder onderdeel. De huidige af trekbaarheid van de premies van het inkomen vervalt, maar komen tot uiting in een lager tarief van de ge kombineerde inkomensheffing. Voor het nieuwe inkomensheffingtarief zal een individuele basis-aftrek gelden, al dus de voorstellen, van ƒ4250,per jaar. De huidige belastingvrije som men van de vier tariefgroepen en de arbeidstoeslag kunnen vervallen. Na de basisaftrek gaat volgens de voorstellen een schijventarief gelden. Dit schijventarief bestaat momenteel uit negen schijven. De commissie geeft twee nieuwe mogelijkheden aan. Het ene is een tarief van vier schijven, namelijk 40 procent over de eerste schijf van ƒ45.000, 55 procent over de tweede schijf van ƒ35.000, 65 procent over de derde schijf van ƒ40.000 en over het meerdere 70 procent. De tweede mogelijkheid betekent ook 40 procent over de eerste ƒ45.000, 55 procent over ƒ35.000 en vervolgens 65 procent over het meerdere. De pre mies voor de vijf volksverzekeringen zijn dan geheel verwerkt in de eerste tariefschijf. De volgende schijven bestaan alleen uit belasting. Op basis van de cijfers over 1985 zal meer dan 85 procent van alle hef- fingsplichtingen niet boven de eerste schijf komen. In het rapport is een overzicht opgenomen van de gevolgen voor het besteedbaar inkomen van de ze gewijzigde belasting- en premiehef fing. Uit deze overzichten blijkt dat een beperkte groep er wat op vooruit gaat, terwijl anderen wat meer aan koopkracht verliezen. Het sterkst treft dit de ongehuwden boven de 27 jaar en met een lager inkomen. De com missie stelt echter, dat dit de onver mijdelijke prijs is die voor belastingvereenvoudiging moet wor den betaald. Bejaarden Bejaarden betalen nu geen premie AOW en AWW. Zou het volle 40 procent tarief op bejaarden worden toegepast, dan zouden zij ook AOW- en AWW-premie gaan betalen, waar voor zij geen compensaties zouden ontvangen. Voor bejaarden wordt daarom een eigen tarief voor de eer ste schijf voorgesteld van 23,6 pro cent, bestaande uit het belastinggedeelte van 10 procent en een gedeelte van 13,6 procent, dat overeenkomt met de premies voor de AWBZ, AKW en AAW. Werknemers Mensen die loon of een sociale uitke ring ontvangen, betalen momenteel slecht premies voor 2 van de 5 volks verzekeringen, namelijk voor de Al gemene Ouderdoms Wet en de Algemene Weduwen en Wezen Wet. De andere drie, de Algemene Wet Bij zondere Ziektekosten, de Algemene Kinderbijslag Wet en de Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet komen voor rekening van de werkgever of de uitkeringsinstantie. Omdat het uit vereenvoudigingsoog punt verre de voorkeur verdient dat de vijf volksverzekeringen in dit op zicht over de gehele linie gelijk wor den behandeld, stelt de commissie voor de betaling van alle premies voor Vrijdag 30 mei 1986 volksverzekeringen over te hevelen van de werkgever naar de werknemer. Om dit geldelijk neutraal te laten ver lopen, moet het brutoloon van de werknemer overeenkomstig worden verhoogd. De loonkosten voor de werkgever en het netto-inkomen van de werknemer zijn in beide gevallen even hoog. De Commissie-Oort stelt voorts, dat de werkgever steeds 40 procent loonheffing over het uitge keerde loon moet inhouden. Deze loonheffing is dan de tegenwoordige loonbelasting plus premies volksver zekeringen. Deze loonheffing van 40 procent gaat ook gelden voor lonen boven de ƒ49.250 per jaar (eerste schijf plus basis-aftrek). Werknemers met een hoger inkomen zullen op aan slag een inkomensheffing moeten gaan betalen. Het lijkt er op, dat deze voorstellen van de Commissie-Oort een aanzien lijke vereenvoudiging voor de inhou- dingsplichtige werkgevers kan betekenen. Stroomlijning aftrekposten De loon- en inkomstenbelasting kent een groot aantal aftrekposten. De Commissie-Oort is van mening, dat voorlopig kan worden volstaan met een stroomlijning van een aantal af trekposten. In het navolgende worden enkele voor de landbouw belangrijke aftrekposten genoemd. Landbouwvrijstelling Het wordt niet zinvol genoemd de vrijstelling voor winsten, die worden behaald bij verkoop van landbouw grond, de zogenaamde landbouw vrijstelling, te laten vervallen. Om bij afschaffing te kunnen bereiken dat al leen winsten, die nadien ontstaan aan heffing worden onderworpen, zouden per de dag van de afschaffing alle landbouwgronden afzonderlijk moe ten worden gewaardeerd. Een veel tijd en arbeidrovende zaak. Meewerkaftrek In geval de ene echtgenoot arbeid ver richt in de onderneming van de ande re echtgenoot, is volgens de huidige inkomstenbelasting een bepaald deel van de winst van de onderneming, af hankelijk van het aantal meegewerk te arbeidsuren, vrijgesteld van belasting. Als beide echtgenoten dat wensen kan echter in plaats daarvan een arbeidsvergoeding worden af gesproken, die dan van de winst wordt afgetrokken en bij de meewer kende echtgenoot wordt belast. De commissie stelt voor, voortaan voor zowel gehuwden als ongehuwd sa- menlevenden het meewerken door de partner alleen nog in aanmerking te nemen, indien en voor zover aan die partner een reële arbeidsvergoeding wordt toegerekend. Deze arbeidsbe- loning wordt dan bij de meewerken de echtgenoot belast, waarbij uiteraard de basisaftrek van ƒ4250 mag worden toegepast. Fiskale oudedagsreserve De inkomstenbelasting biedt momen teel ondernemers de mogelijkheid be lastingvrij te reserveren voor een eigen oudedagsvoorziening. Deze regeling van de fiskale oudedagsreserve (FOR) is bijzonder ingewikkeld. Mede door dat de toegestane omvang van de re serve afhankelijk is van de omvang van het aanwezige ondernemingsver mogen. De commissie vindt het juist, dat ondernemers binnen de onderne ming belastingvrij een oudedagsreser ve kunnen opbouwen. Zij vindt echter, dat deze FOR vervangen moet worden door een eenvoudiger pensi oenreserve, die geen binding met het ondernemérsvermogen kent. Bij sta king van de onderneming, dan wel bij het einde vaft het boekjaar, waarin de belastingplichtige de leeftijd van 70 jaar bereikt, kan de reserve met ge- brink van de bestaande, zogenaamde stamreciüvrijstelling, onbelast wor den aangewend voor het bedingen van een pensioenvoorziening. Indien en voor zover deze aanwending achter wegen blijft, wordt de reserve aan de winst van het desbetreffende jaar toe gevoegd. Bijzonder tarief Voor bepaalde inkomsten geldt mo menteel in de inkomstenbelasting niet het gewone tarief, maar een bijzon der tarief. Dit loopt van 20 tot 54 pro cent. Het bijzondere tarief wordt toegepast op inkomsten met een een malig karakter. Bijvoorbeeld over de stille reserve bij bedrijfsbeëindiging. De regeling die thans geldt, is bijzon der ingewikkeld. De commissie stelt een aanmerkelijk eenvoudiger rege- Hoe komt de pachtregistratie tot stand? De pachtkontrakten worden aan de Landinrichtingskommissie ter regi stratie ingezonden. Alleen door de grondkamer goedgekeurde kontrak ten worden geregistreerd voor die ge deelten die in het ruilverkavelingsblok zijn gelegen. De wederpartij krijgt be richt van de registratie en kan daar tegen zijn bezwaren indienen. Deze bezwaren kunnen vervolgens aan de pachtkamer worden voorgelegd. Behandeling vindt dus niet plaats door de landinrichtingskommissie. Als alles in orde is wordt vanaf de re gistratie met de pachtverhouding re kening gehouden bij de verdere procedure tot en met de akte van toe deling. Waarom nu opnieuw een registratie? Er is immers al een pachtersregistra tie gehouden vóór de stemming ter verkrijging van stemrecht voor de pachters. Deze registratie had dus een ander doel en was bovendien onvol ledig. Immers alleen een pachter die stemrecht wenste heeft zijn pacht la ten registreren, aan deze registratie konden verder geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen sinds dien wijzigingen zijn opgetreden in eigendoms- en pachtverhoudingen. De landinrichtingsweg bepaalt dat nu opnieuw de registratie dient te wor den opengesteld. Er wordt echter wel naar een praktische oplossing gezocht om dubbel werk te voorkomen, iede re eigenaar en pachter waarvan de pachtrechten reeds zijn geregistreerd krijgt bericht dat zonder tegenbericht wordt aangenomen dat de reeds ge registreerde overeenkomst ongewij zigd is gehandhaafd. Wanneer registratie en waar? Pachtkontrakten kunnen worden in gezonden aan de Direktie Kador Zee land, Postbus 8013, 4330 EA MIDDELBURG. Op de dinsdagen van 10 juni tot en met 8 juli worden ling voor. Het voorstel houdt in, dat de betrokken inkomsten voor drie vierde deel worden meegenomen in bet heffingsinkomen, dat wordt be last tegen het normale tarief. In de ta- riefstfukttjur van de nieuwe inkomensheffing, komt dit neer op een tarief voor de bijzondere in komsten van 30 procent tot maximaal 52,5 procent (bij de 4 schijvénvariant) en tot 48,75 procent (bij de drie schij- venvariant). Volgens de commissie moet het vaste, bijzondere tarief van 20 procent worden gehandhaafd. Middeling In geval van sterk wisselende in komsten uit onderneming of dienst betrekking bevat de inkomstenbelasting thans de moge lijkheid deze inkomsten over een pe riode van drie jaren te middelen. Met name voor de land- en tuinbouw is dit een belangrijke regeling. De commis sie beseft dat de aanleiding van deze middelingsregeling ligt in het bestaan de aantal schijven (9) en de sterke pro gressie van het tarief. Als het aantal schijven wordt verminderd en de pro zitdagen gehouden in het bureau van uitvoering aan de Dijkwelseweg 42, te Kapelle (nabij de afslag Vierwegen) van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. U kunt dan kennis nemen van wat reeds is gere gistreerd vóór de stemming en wat er dus eventueel nog aan ontbreekt. Als U geen uitnodiging heeft ontvangen kunt U een afspraak maken met de heer W.P. Rentier van de Direktie Kador in Middelburg, telefoon 01180-37200 tst. 45. Wat te doen met nieuwe pachtkon trakten? Nieuw wil zeggen aangegaan en goed gekeurd na juni 1986. Deze dienen binnen 30 dagen na de goedkeuring door de Grondkamer ter registratie te worden aangeboden (advies zie eer der). Let wel: in tegenstelling tot bij voorbeeld bij verkoop ontvangt het kadaster niet automatisch een af schrift van een nieuw pachtkontrakt. De registratie van nieuwe kontrakten staat open tot kort voor het opmaken van het definitieve plan van toedeling. De datum van sluiting van de pacht registratie wordt dan op ruime schaal bekendgemaakt. gressie afneemt ziet de commissie nog weinig behoefte aan de bestaande, ge- kompliceerde regeling. Voorgesteld wordt daarom de mogelijkheid van middeling af te schaffen. Premievrijstelling zelfstandigen Zelfstandigen, met een belastbaar in komen tot rond ƒ22.000 kunnen mo menteel gebruik maken van de zogenaamde premievrijstellings- en reduktieregeling. Mede met het oog op de lage basisaftrek aan de voet van de inkomensheffing ziet de commis sie grote bezwaren in het zonder meer doen vervallen van die regeling. Zij steft dan ook voor om hier een voor ziening te treffen, die voorkomt dat deze groep met zeer lage inkomens achteruit gaat. In het voorgaande zijn enkele voor de land- en tuinbouw belangrijke punten uit het rapport "Zicht op eenvoud" aangestipt. De vereenvoudigings- voorstellen lijken aantrekkelijk maar moeten eerst terdege bestudeerd wor den om tot een definitief oordeel te komen. Het rapport is vooral geschre ven vanuit de optiek van de inkomsten- loonbelasting en de pre mieheffing van de loontrekkenden. Het is de vraag of de zelfstandigen voldoende recht wordt gedaan in de ze voorstellen. Een definitief oordeel ten aanzien van de betekenis voor de land- en tuinbouw kan pas worden ge geven na grondige studie. Dam Jaarsma Mondelinge pacht Wat kunt u doen als u geen schrifte lijk door de Grondkamer goedge keurd pachtkontrakt hebt: a. aan de eigenaar van de grond vra gen of u een pachtkontrakt krijgt. b. zonodig aan de pachtkamer ver zoeken of een mondelinge overeen komst schriftelijk vastgelegd kan worden. c. zodra u in het bezit bent van een door de Grondkamer goedgekeurd en geregistreerd pachtkontrakt, dit ter registratie opsturen aan de Direktie Kador Zeeland, Postbus 8013, 4330 EA Middelburg. Ook tussen ouders en kinderen zijn pachtkontrakten nodig. Wat zijn de nadelen indien u slechts een mondeling pachtkontrakt hebt? a. U hebt geen voorkeursrecht van koop indien de eigenaar de grond wil verkopen. b. een mondelinge pachtovereen komst geldt van rechtswege voor on bepaalde tijd en kan niet worden opgezegd. Het is altijd het beste om in goed overleg met uw pachter of verpach ter-de zaak, wat betreft een eventue le mondelinge pacht, te regelen. In ieder geval staat vast, dat iedereen er verstandig aan doet zijn pachtkon trakt te laten registreren wil hij recht hebben op toedeling van de kavels die hij beboert. Indien u nader advies wenst kunt u dit vragen aan de SEV van uw organisatie. 7 De landinrichtingswet bepaalt dat een pachter alleen dan recht heeft op toedeling van pachtkavels indien zijn pachtovereenkomst is GE REGISTREERD. Wanneer een pacht niet is geregistreerd, wordt in het plan van toedeling geen rekening gehouden met deze overeenkomst. Het is dus van veel belang uw pachtovereenkomst ter registratie aan te bieden en verder tijdens de procedure ook aan de pacht aandacht te schenken. Dus ook letten t.z.t. op de schatting van de pachtperce- len en in overleg tussen eigenaar en pachter uw wensen voor de toede ling uitbrengen! Een blik in de Yerseke Moer met op de achtergrond het silhouet van het dorp Yerseke. Op de voorgrond een deel van het beheersgebied.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7