Nieuw kabinet moet landbouw meer ruimte geven voor ontwikkeling Boekje over vliedbergen in Zeeland Nadere inhoud aan begrip "onttrekken aan varkens- en pluimveehouderij Landbouwschap aan informateur: Kalktips Schuldenlast Europese landbouw flink opgelopen De Z.Q.N. produceert 100.000ste ton mengvoer Het Landbouwschap vindt dat een nieuw kabinet boeren en tuinders de komende jaren meer ontwikkelingsmogelijkheden moet bieden. Be halve op het terrein van de voedselvoorziening moeten die ook liggen op het terrein van het milieu en het beheer van het landelijk gebied. Voor oudere ondernemers en werknemers moeten er meer mogelijk heden komen om vroegtijdig met werken te stoppen. In EG-verband verdient de teelt van nieuwe produkten en van nieuwe verwerkingsmo gelijkheden veel aandacht. In een brief aan informateur drs. J. de Koning is het Landbouwschap uit voerig ingegaan op een aantal zaken die voor de land- en tuinbouw de ko mende jaren van belang zijn: - De regering zal veel aandacht moe ten besteden aan de samenwerking in Europees en internationaal verband. In EG-verband moeten er zo snel mo gelijk gemeenschappelijke fytosanitai re, veterinaire en kwaliteitsnormen komen; - Het overschottenprobleem in de EG moet zodanig geleidelijk en evenwich tig worden aangepakt dat er in de landbouw voldoende inkomens- en werkgelegenheidsmogelijkheden blijven; - Voor het behoud van de konkurren- tiepositie is er meer aandacht nodig voor de kwaliteit en het assortiment van agrarische produkten. De over heid moet deze zaken samen met het agrarische bedrijfsleven aanpakken; - In het onderwijs, de voorlichting en het onderzoek moet meer nadruk worden gelegd op het verbeteren van tallen verdwenen zijn en er in de toekomst nog zullen verdwijnen, de bedrijfsvoering en de arbeidsom standigheden. Hetzelfde geldt voor nieuwe produktietechnieken en pro- duktierichtingen; - De aanpak van het mestprobleem mag niet ten koste gaan van de perspektieven voor de veehouderij. De overheid zal daarom financieel moeten bijdragen in de oplossing van het mestvraagstuk. Struktuur - De overheid moet zich sterker inzet ten voor het verbeteren van de pro- duktiestruktuur door landinrichting, rekonstruktie van verouderde glastuinbouwgebieden en de aanleg van de Markerwaard. Er moeten meer mogelijkheden komen voor het afslui ten van beheersovereenkomsten in landschappelijk waardevolle gebie den. Oudere ondernemers en werkne mers in de agrarische sektor moeten meer mogelijkheden krijgen om ver vroegd met hun bedrijf of hun werk te stoppen. - Er is meer steun van de overheid no dig voor initiatieven van de georga niseerde landbouw voor het verbeteren van de werkgelegenheid. Te denken valt aan kombinatiebanen en bedrijfsverzorging; - Het sociale zekerheidsstelsel moet inkomensondersteuning gaan bieden voor oudere- en ex-zelfstandigen; - Fiskale regelingen moeten in vol doende mate worden afgestemd op het kleinschalige, zelfstandige bedrijf. Hierbij zijn de zelfstandigenaftrek, de fiskale oudedagsreserve en een ruime re vrijstelling van het bedrijfsvermo gen voor de vermogensbelasting van bijzonder belang. De tariefstruktuur van de btw moet behouden blijven; - De ten onrechte afgeschafte nega tieve aanslagregeling in de WIR dreigt de mogelijkheid voor investeringen op agrarische bedrijven aanzienlijk te be perken. Vooral voor jongere onder nemers en bedrijven met een beperkte inkomenskapaciteit moeten er nieuwe stimulansen komen; - Er moeten regels komen voor scha devergoeding bij onverzekerde risi- ko's. De aardgasprijs voor de glastuinbouw moet worden losgekop peld van de prijs voor zware stooko lie en worden gebaseerd op een breder pakket brandstoffen; - Geen nieuwe financiële verplichtin gen in het kader van de medefinan ciering van het overheidsbeleid door het agrarische bedrijfsleven. Door de verzurende werking van de regenval treedt er jaarlijks een verlies aan kalk van de grond op. Tevens gaat er kalk verloren door de toepas sing van kalkonttrekkende kunst meststoffen. Het uitvoeren van een regelmatige onderhoudsbekalking voorkomt dat de grond als gevolg van bovengenoemde verliezen verzuurt. Minister ir. G. Braks heeft in het ka der van de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen na dere inhoud gegeven aan het begrip "onttrekken aan de varkens- en pluimveehouderij" bij de verplaat sing van bedrijven. De Interimwet biedt de mogelijkheid een bedrijf te verplaatsen. Als voor waarde voor de verplaatsing geldt, dat het oorspronkelijke bedrijf ont trokken moet worden aan de varkens- en pluimveehouderij en dat voor het nieuwe bedrijf hetzelfde re ferentiemateriaal dieren geldt als- voor het oude bedrijf. Van onttrekken aan de varkens- en pluimveehouderij is volgens de nu vastgestelde regeling sprake, wan neer men de bestaande ruimtes heeft ontruimd en het bevoegde gezag (dat is vrijwel altijd het College van Bur gemeester enWethouders in de be trokken gemeente), een verklaring heeft doen toekomen dat van de hin derwetvergunning geen gebruik meer zal worden gemaakt. Nadat de verklaring het College van Burge meester en Wethouders heeft bereikt zal de hinderwetvergunning verval len. Deze verklaring dient ingevolge de Hinderwet schriftelijk door de verplaatser (de houder van de ver gunning) te worden gedaan. Om bedrijven waar geen hinderwet- vakantiewerk aangeboden bij Bloemenveiling Westland. Ieder jaar schakelt Bloemenveiling Westland grote aantallen vakantie werkers in tijdens de drukke zomer maanden. De meesten daarvan ko men te werken in de distributie. Ook dit jaar is er weer volop belangstel ling voor werk bij de bloemen veiling. Met name scholieren in de steden rond het Westland vragen vaak naar vakantiewerk bij de bloemenveiling. Een vraag waaraan de veiling meestal in belangrijke mate kan vol doen.Voor het komende zomersei zoen heeft de veiling ongeveer 375 vakantiewerkers nodig. Een groot deel daarvan is inmiddels aangeno men. Met name voor de periode van af de tweede week van juli tot en met eind augustus kunnen nog vakantie werkers worden geplaatst. Be langstellenden kunnen zich wenden tot de afdeling Personeel Organi satie van de bloemenveiling tel. 01740-33333. Biggenprijzen In de week van 2-6-1986 tot 9-6-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met 1,00 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,00. vergunning aanwezig is, dient de be drijfsvoering te worden beëindigd voordat tot verplaatsing kan worden overgegaan. Deze regeling treedt op 24 mei 1986 in werking. Overname en verplaatsing Een zaak, die nauw samenhangt met verplaatsing in de overname van be drijven, gevolgd door verplaatsing. Bij eigendomsovergang van een be drijf gevolgd door verplaatsing daarvan gaat het referentieaantal dieren van het overgenomen bedrijf met de verplaatsing mee naar de nieuwe lokatie. Losse referentieaan tallen kunnen, wanneer er geen spra ke is van bedrijfsovername, niet worden overgedragen. Omdat bo vendien het referentieaantal bij het hele varkens- of pluimveebedrijf (opstallen en daarbij behorende grond) behoort kan er evenmin een gedeelte van worden overgenomen (en verplaatst). Bedrijfsovername is dus in het kader van de Interimwet mogelijk wanneer de eigendoms overgang het gehele varkens- of pluimveebedrijf omvat. Na de over gang van de eigendomsrechten (leve ring) kan het bedrijf worden verplaatst. Voor de verplaatsing gel den dan wel de eerder genoemde voor waarden van onttrekking en hetzelfde referentieaantal Uitwisselingskontrakt Hoger Agrarisch Onderwijs Dordrecht en Hongarije afgesloten Begin mei werd door twee direktiele- den en een docent van de Hogere Agrarische School van het KNLC te Dordrecht een uitwisselingskontrakt gesloten met de Hogere Agrarische School in het Hongaarse Kaposvar. Begin dit jaar werden via een exkur- sie van een groep Bedrijfskunde- studenten naar Hongarije de eerste kontakten gelegd tussen de Hogere Agrarische School uit Dordrecht en de Veeteelt Hogeschool uit Kaposvar in zuid-west Hongarije.' Deze Hoge school die als enige in Hongarije de Veehouderij tot haar aandachtsgebied rekent leidt 350 geselekteerde studen ten op voor leidinggevende funkties in de Hongaarse Veehouderij. Het met de Hogeschool in Kaposvar afgesloten uitwisselingskontrakt voor ziet in eerste instantie in een jaarlijk se uitwisseling van een vijftiental studenten gedurende tien dagen en re gelt daarnaast wederzijdse stagemo gelijkheden en docentenuitwisseling. Via deze kontakten hoopt de Dordt- se school verdere mogelijkheden te kreëren, die eventueel ook voor het bedrijfsleven interessant kunnen zijn, daar zich in Hongarije een geweldige groeimarkt voor Hollandse expertise bevindt en de Hongaarse ekonomie zich van die van de overige Oostblok landen onderscheidt door haar libe rale koers. Vliedbergen zijn nog steeds een kenmerkend element in het Zeeuwse landschap, hoewel er in de loop van de tijd vele verdwe nen zijn. Zo zijn er van de vijftig vliedbergen die er ooit op Schouwen-Du iveland waren nog slechts twee over. Op Walcheren en Zuid-Beveland is thans nog de grootste konsentratie te vinden, hoewel er ook daar o.a. ten ge- volee van ruilverkavelineen tien als de waarde ervan niet voldoen de onderkend wordt. In Zeeuws- Vlaanderen loopt één van de drie nog aanwezige bergen zo de kans aan een geplande stadsuitbrei ding ten offer te vallen, althans de kenmerkende landschapska- rakteristieken van het bijbeho rende terrein. De Zeeuwse bergjes hebben lang tot de verbeelding van bewoners en van nieuwsgierigen van buiten gesproken; er zijn dan ook heel wat meningen over hun oor sprong en funktie geuit. Met na me in de laatste decennia is er grondig historisch en archeolo gisch wetenschappelijk onder zoek naar de vliedbergen gedaan. In het boekje worden de resulta ten van die onderzoekingen in een voor een breed publiek toe gankelijke stijl verhaald. De pu- blikatie biedt meer. In het raam van de ontstaansgeschiedenis van de bergjes wordt de geschiedenis Eén van de vliedbergen in Zeeland. van het Zeeuwse landschap en van de bewoning in deze streken op heldere wijze beschreven. Bo vendien zijn alle thans nog in Zeeland bestaande vliedbergen en holle stellen in beeld gebracht, zodat deze uitgave ook als een tijdsdokument waarde heeft. De auteurs van het boekje zijn Kees Bos en Bas Oele. De uitgave is tot stand gebracht door de Stichting N.R.I. (Natuur- en Re- kreatieinformatie). Deze stich ting stelt zich o.a. ten doel om goede, verantwoorde publika- ties, bijvoorbeeld met betrekking tot het landschap, goedkoop uit te geven. Tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Europese coöperatieve bank instellingen heeft ir Lardinois erop gewezen dat het moeilijke tijden zijn voor de landbouw en dus ook voor de landbouwkrcdietinstettkigenHel gemeenschappelijk landbouw beleid is in beweging na jaren van relatieve rust. Hij deed een oproep voor een goede verstandhouding tussen boe ren, boerenorganisaties en hun coö peratieve bankinstellingen om deze moeilijke tijden door te komen. Op initiatief van de gewezen voorzit ter heeft de Groepering van Coöpe ratieve Banken van de E.G. een stu die gemaakt over de schoidènlast die op de Europese landbouw rust. Deze studie bevat een aantal nieuwe be vindingen die erop wijzen dat de schuldenlast in de landboti een zoda nige niveau bereikt heeft dat de grootste voorzichtigheid geboden is bij de hervorming van het gemeen schappelijk landbouwbeleid. Vol gens de coöperatieve banken dient deze situatie op de voet gevolgd te worden door de Europese instanties. Met haar studie hoopt de Groepe ring trouwens aan de Europese Commissie en de Europese landbouw organisaties duidelijke achtergrond informatie te geven over de finan ciering en de schuldenlast van de landbouw. Het is bekend dat de Europese instanties het probleem onderkennen maar zelf over onvol doende gegevens beschikken. E.G.- landbouwcommissaris Frans An- driéssen heeft trouwens reeds meer dere keren aangekondigd voorstellen bij de Raad te zullen inienen voor steun aan bedrijven die te zwaar in de schulden steken en voor wie de hervorming van het gemeenschappe lijk landbouwbeleid, o.a. melkquo ta, nieuw graanbeleid, fataal dreigt te worden. Veel eerder dan verwacht werd heeft de mengvoederfabriek van de ZON in Eindhoven haar eerste grote mijl paal bereikt. Al in het lopende boek jaar van vandaag vrijdag 30 mei de 100.000e ton mengvoeder geprodu ceerd. Daar in het begin van het boekjaar nog mengvoer van derden werd betrokken heeft de coöperatie de grens van 100.000 ton verkochte voeders in dit boekjaar op dinsdag 20 mei j.l. overschreden. De eerste uitbreiding heeft dit voor jaar reeds plaats gevonden. De ma chinale installatie werd uitgebreid met een derde perslijn. Ondanks de ze uitbreiding wordt er geprodu ceerd van maandagmorgen 6.00 uur tot vrijdagavond 22.00 uur continu dienst. Door regelmatige stijging van produktie en verkoop is ook het aantal medewerkers toegenomen tot 38. De jaaromzet in geld bedraagt ruim 70 miljoen gulden per boekjaar. 4 Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4