over geld en goed Melkquotum fiskaal ondergewaardeerd (2) ingezonden Agrarische kursussen Regio M.A.S. Helmond 1986-'87 Opening van de pachtregistratie in de Ruilverkaveling Yerseke Moer Ongeluk met Russische kerncentrale Deense heffing op kunstmest BTW-forfait gaat omhoog Ontwerplijst van eigenaren Ruilverkaveling "Sint-Oedenrode" ter inzage Op de M.A.S. te Helmond en op de L.A.S.sen in de regio Helmond wor den a.s. winter weer vele technische en ekonomische kursussen gegeven. Belangstellenden kunnen zich opge ven bij de school in Helmond, R.K. M.A.S., Hoofdstraat 93. 5706 AK Helmond. Ook kunt u zich voor uit gebreider informatie wenden tot uw kursuskontaktpersoon in uw om geving: Dat zijn: D.W.A. Gerritsen, Esbeek, tel. 04246-256; M. van Veldhuizen, Heeze, tel. 04907-1174; W. Wiersma, St. Oedenrode, tel. 01438-72752; P.A. Hoogenboom, Helenaveen, tel. 04933-415; G. van Helvoirt, tel. 04937-1805; Mevr. M. v. Steenber gen, Heeze, tel. 04970-1797. Bij de heer M. van Veldhuizen en ook bij de M.A.S. zijn aanmeldings for mulieren verkrijgbaar. De kursussen voor a.s. winter zijn: Kursus Aantal Kosten Kursusplaats Tijdstip lesuren 1. Booglassen beginners 72 ƒ155,— Someren maand.avond 2. Booglassen gevorderden 72 ƒ155,— Gemert woensd. avond 3. Steen en cementwerk 72 ƒ155,- Milheeze 4. T rekkeronderhoud 36 85,- Someren donderd. avond 5. Basiskursus automatisering 30 ƒ105,- Z.O. Brabant dinsd. avond 6. Spuiten in de landbouw 84 ƒ165,— Helmond dinsdag 7. Basiskursus ekonomie 60 ƒ135,- Someren/Gemert woensd.middag 8. Klauwverzorging 24 60,- Gemert dinsd.avond 9. Veeverloskunde 30 70,- Helmond maand, avond 10. Kalveropfok 20 50,- Z.O. Brabant 11. Basiskursus akkerbouw 60 ƒ135,- Z.O. Brabant 12. Basiskursus rundveehouderij 60 ƒ135,- Gemert donderd. n.m. 13. Basiskursus varkenshouderij 80 175,— Deurne woensdag 14. Kursus milieu en hinderwet 30 70,- Z.O. Brabant 15. Algemene tuinbouwkursus 240 Eindhoven 16. Bloemschikken 360 Eindhoven 17. Aankomend hovenier 240 Eindhoven 18. A.V.A.V. 60 ƒ100,- Asten 19. Agrarische vrouw: hoe is het met jou (KPJ) Helmond 20. Visteelt (meerval) 45 ƒ100,- Helmond 21. Vervolgkursus ekonomie (o.a. maatschap) 80 ƒ170- Helmond di of do 22. Vervolgkursus rundveeh. I 50 ƒ110,— Helmond 23. Vervolgkursus rundveeh. II 55 ƒ120,- Helmond di of do 24. Vervolg varkensh.vermeerdering 72 155,- Helmond di of do 25. Vervolg varkensh. mesterij 72 155,- Helmond di of do 26. Vakbekwaamheid hovenier 240 ƒ870,- Eindhoven 27. E.V.T.O. 120 ƒ250,— Helmond dinsdag 28. E.V.T.O. pluimvee 120 ƒ250,- Helmond dinsdag 29. S.V.T.O. 100 ƒ575, Brabant De kommentaren die in het Z.L.M.- blad gewijd worden aan de gevolgen van de ramp met de Russische kern centrale vind ik wat teleurstellend. In het kommentaar van de heer Doe- leman van 16 mei jl. wordt de kwets baarheid van de landbouw t.g.v. het weer en t.g.v. de kernramp in een adem genoemd. Toch gaat het om twee heel verschillende zaken. Het gebruik van kernenergie is een keuze van (een deel) van onze sa menleving, en de risiko's van een kernramp horen daarbij. Als land bouwer vind ik dat door Tsjernobyl op indringende wijze op ons bord is gelegd dat kernenergie niet kan! De gevolgen van een dergelijke ramp overstijgen ieder groepsbelang of nationaal belang, en maken ook dat maatregelen nemen zoiets is als het dichten van een aantal gaatjes van een vergiet. Ik denk dat de meeste landbouwers zich deze zaken de laatste weken ook gerealiseerd hebben en ik pleit er dan ook voor, dat de mensen van onze standsorganisaties zich sterk maken om onze kwetsbaarheid te verklei nen door te pleiten tegen kern energie. M. van Liere Tuldensedijk 3 5085 NB Esbeek Naschrift: Zoals uit het kommentaar van ZLM- sekretaris mr. J. Oggel blijkt (ZLM- blad van 23 mei jl.) heeft 'Tsjerno byl' tot gevolg gehad dat de ZLM overweegt zijn standpunt m.b.t. de kernenergie te heroverwegen (Red.) Opmerkingen: 1. kursus 1 t/m 19 zijn basiskursussen; kursus 20 t/m 29 zijn vervolgkursussen. 2. Het kursusgeld is exklusief lesmateriaal, koffie etc. 3. Informatie over tuinbouwkursussen bij de Stedelijke Sierteeltschooi, Eindhoven (040-521623). 4. Informatie over de kursus "Agrarische vrouw, hoe is het met jou" bij de K.P.J. (013-352425). De Landinrichtingskommissie voor de ruilverkaveling Yerseke Moer maakt bekend, dat ingevolge artikel 150, eerste lid, iedere pachter, die onroerende goederen heeft liggen in het blok, aanspraak heeft op het in pacht verkrijgen van een waarde in kavels naar dezelfde maatstaven, waarmee de toedeling van de kavels aan eigenaren plaatsvindt. Daartoe is het noodzakelijk de pachtovereen komst te registreren. Indien de pacht niet geregistreerd wordt zullen de pachtrechten weliswaar niet verval len, maar houdt de Landinrichtings kommissie bij het opmaken van het plan van toedeling geen rekening met deze niet-geregistreerde pachto vereenkomsten. In verband hiermee nodigt de Land inrichtingskommissie u uit al uw De reden waarom de staatssekretaris van financiën in een resolutie heeft bepaald hoe hij denkt dat fiskaal gehandeld moet worden bij trans- akties met grond en quotum is mij niet geheel duidelijk. Zoals verle den week in deze rubriek reeds is aangegeven zijn er nog al wat situaties denkbaar waarbij de uitkomst sterk nadelig uitpakt voor de onderne mer. En dat is dan een gevolg van het fiktieve karakter van de resolu tie welke onvoldoende aansluit bij de dagelijkse praktijk. In het Deense parlement is door de linkse partijen een voorstel inge diend om een heffing van twaalfe- neenhalve cent te leggen op elke kilo stikstof in kunstmest. Het lijkt erop dat de konservatief-liberale minder heidsregering met dit voorstel ak koord zal gaan. De indieners van het voorstel beogen met de heffing te be reiken dat de nitraatverontreiniging van het milieu wordt teruggedron gen en dat de geldmiddelen worden verkregen om de mestopslag op de landbouwbedrijven te kunnen subsi diëren. De Deense landbouworganisaties hebben fel gereageerd op deze moge lijke heffing op kunstmest. Ze be schouwen dit als een ordinaire be lastingheffing die de landbouw wordt opgelegd. Omgerekend per hektare betekent deze belasting een bedrag van vijftien tot vijftig gulden per jaar. De organisaties wijzen erop dat de Brusselse prijsbesluiten een graanprijsverlaging van tien procent inhouden». De Duitse boeren krijgen daarvoor een kompensatie die omge rekend honderd gulden per,hektare bedraagt. De Deense boeren krijgen daarentegen een ekstra heffing opge legd. De heffing wordt daarom kon- kurrentievervalsend genoemd. Zo zal ook de stelling van de staats sekretaris dat het voor het quotum be taalde bedrag niet als bedrijfsmiddel is te kwalificeren maar moet worden aangemerkt als een geaktiveerde on kostenpost niet algemeen aanvaard worden. Nu is in sommige gevallen het verschil tussen een bedrijfsmiddel of een geaktiveerde kostenpost niet erg groot en daarbij ook nauwelijks interessant in uitkomst. In beide ge vallen mag de betaalde prijs in ko mende jaren ten laste van het resultaat worden gebracht. Alleen levert het be grip bedrijfsmiddel wel iets extra op n.l. het recht op WIR-premie. Daar om zal in ieder geval verdedigd moe ten worden dat het quotum een bedrijfsmiddel is en geen te aktiveren onkostenpost. Al met al moet gekonkludeerd wor den dat het onderdeel grond en hef- fingvrije hoeveelheid, zoals opgenomen in de punten 4 en 5 van de resolutie varr 7 april 1986, nr. 285-17529, niet zo gunstig uitkomt voor de fiskale agrarische praktijk. Het lijkt mij daarom verstandig om voorzover de aanschrijving nadelig uitkomt voor het individuele geval de ze niet toe te passen. Dit zal zich in ieder geval voordoen bij familietrans- akties en voorts bij kopers van quo ta indien zij meer betalen dan ƒ0.325 per kg. heffingvrije hoeveelheid. Over de familietransakties hoor ik nu reeds de bemerking dat deze overdrachten onzakelijk zijn. Daar tegenover stel ik dat het onzakelijk van de overheid is iets tot waarde te verklaren wat geen waarde heeft. De prijs die som migen betalen behoeft nog niet te be tekenen dat daardoor al het andere waarde heeft gekregen. Anders heeft toch die inspekteur gelijk die meent dat elke boer zijn melkquotum voor de vermogensbelasting moet waarde ren op ƒ0,65 per kg. heffingvrije hoe veelheid. In de onzekere situatie van dit mo ment kan dat natuurlijk niet, maar het geeft nog eens temeer aan dat op gepast moet worden. Want waar er gens een beperkte hoeveelheid van NCB positief tegenover Fagon- rapport Het hoofdbestuur van de NCB meent dat het zogenoemde Fagon- rapport (financiering agrarisch on roerend goed) een goede tussenweg kan^ bieden wanneer financiering voor de boer in kwestie een pro bleem is. Fagon koop slechts grond op verzoek van een boer en geeft het gekochte uit in erfpacht aan de be treffende boer (verzoeker). De ca non (het jaarlijks te betalen bedrag voor de erfpacht) zal overigens ho ger liggen dan de geldende pachtprij zen. In principe staat het NCB- bestuur positief tegenover de grond bankgedachte en zal zich dan ook nader oriënteren. wordt gekreëerd zullen direkt ook mensen bereid zijn een prijs te beta len voor overname. De handelskapa- citeiten van de Nederlander verloochenen zich niet. Gelet op de gang van zaken rond de pachtersvoor deel resoluties lijkt het mij gewenst dat het georganiseerde landbouwbe drijfsleven alsnog probeert de onder havige melkquotaresolutie aangepast te krijgen. Het tarief van de zogenaamde BTW-landbouwregeling zal wor den verhoogd. De forfaitaire ver rekening stijgt met 0,6 procent van 4,8 naar 5,4 procent. Deze tariefsaanpassing vloeit voort uit het besluit van de Ministerraad de beide BTW-tarieven met één procent te verhogen met ingang van 1 oktober a.s. Daardoor komt het verlaagde tarief op zes procent en het algemene tarief op twintig procent. De landbouwregeling houdt in dat afnemers, die landbouwpro- dukten kopen van boeren en tuinders die de BTW- landbouwregeling toepassen, het percentage van 5,4 procent van de hun in rekening gebrachte prijs met de fiskus kunnen verre kenen. Voor de agrarische sektor betekent deze aanpassing van de BTW-regeling een fiskale verbe tering. pachtovereenkomsten betreffende gronden gelegen binnen het boven genoemde blok aan haar ter registra tie in te zenden. Van de registratie wordt door de Landinrichtingskom missie een bewijs afgegeven. (Adres: Direktie Kador Zeeland, Postbus 8013, 4330 EA Mid delburg). Bestaande pachtovereenkomsten moeten ter registratie worden toege zonden binnen dertig dagen na 9 ju ni 1986. Dus uiterlijk op 10 juli 1986. Nieuwe pachtovereenkomsten, d.w.z. pachtovereenkomsten, die na 9 juni 1986 worden aangegaan of verlengd, moeten binnen 30 dagen ter registratie worden toegezonden, doch uiterlijk tot een nog nader door de Landinrichtingskommissie te be palen tijdstip. Het tijdstip van de definitieve slui ting van de pachtregistratie zal nader worden bekend gemaakt, bij open bare kennisgeving. De pachtovereenkomsten zullen na registratie worden teruggezonden. De Lanbinrichtingskommissie voor noemd, (voorzitter) H. de Boer en (sekretaris) ir. M.S. Bos. De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "Sint- Oedenrode" deelt u mee, dat van 2 juni 1986 tot en met 1 juli 1986 een ontwerp van de lijst van degenen die bij het Kadaster als eigenaar bekend staan van onroerende goederen gele gen binnen het landinrichtingsge- bied, voor een ieder ter kosteloze in zage zal liggen op de Provinciale Griffie te 's-Hertogenbosch en op de Secretarieën van de Gemeenten Nue- man c.a. Son en Breugel, Sint- Oedenrode, Best, Liempde, Boxtel, Sint Michielgestel, Berlicum, Schijn- del, Veghel, Erp en Lieshout. De lijst van eigenaren is opgemaakt naar de rechtstoestand van 1 april 1986. Uiterlijk de veertiende dag na de laatste dag, waarop het ontwerp van de lijst ter inzage heeft gelegen (dus uiterlijk 15 juli 1986) kunnen be langhebbenden hun bezwaren schrif telijk bij de Landinrichtingscommis sie indienen (adres: Neerstraat 5a, 5761 RE Bakel). Gedeputeerde Staten van de Provin cie Noord Brabant heeft het ontwerp Landinrichtingsplan voor deze ruil verkaveling op dezelfde plaatsen ter inzage gelegd van 13 mei 1986 tot en met 12 juni 1986. Uiterlijk de veertiende dag na de laatste dag van deze tervisielegging (dus uiterlijk 26 juni 1986) kan een ieder schriftelijk bij Gedeputeerde Staten bezwaren indienen tegen het ontwerp Landinrichtingsplan. Vrijdag 30 mei 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3