LELYi CENTERUNER kunstmeststrooier Voorbehandeling zomerbloemen wordt uitgebreid Start automatisering steenwoladviezen heeft de breedste werking tegen afrijpingsziekten in tarwe en bladziekten in gerst werkt goed tegen Septoria verhoogt de opbrengst per ha èn het duizendkorrel- gewicht is nu in prijs verlaagd LELY CENTERLINER WEVERSKADE 10 f Een altijd symmetrisch strooibeeld midden achter de trekker. Geen banen in het gewas door een ver keerde afstelling. Dat kan gerealiseerd worden met de Lely Centerliner, de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Lely kunstmeststrooiers. Geen verkwisting meer van dure kunstmest. Geen ergernis meer over opbrengstverlies. Door de variabele strooibreedte (tot 24 meter) bijzonder geschikt voor een precieze overbemesting. Ideaal, wanneer de spuitsporen gevolgd moeten worden. De Lely Centerliner bespaart Utijd, geld en energie. De aanvoer van zomerbloemen op Bloemenveiling Westland groeit voortdurend. Enkele weken geleden kwam deze aanvoer weer op gang. Ook bij deze produktgroep streeft de bloemenveiling ernaar de kwali teit van de aangevoerde partijen voortdurend te verhogen. Om die reden heeft de veiling de voorbehandeling van een aantal zo merbloemen verplicht gesteld (per 2 juni). Het voorbehandelen ver traagt het afbloeien van de bloemen, zodat de consument de bloemen lan ger kan houden. De houdbaarheid van de bloemen wordt erdoor ver hoogd. Na 2 juni zullen de volgende zomerbloemen bij aanvoer op Bloe menveiling Westland verplicht zijn voorbehandeld: Aconitum napel lus, Asclepias tuberosa, Campanula pyramidalis, Campanula percisifo- lia, de Delphinium hybriden en La thyrus odoratus. Deze zomerbloe men moeten allen met een STS- bevattend middel worden voorbe handeld. Als voorbehandelingsmid del kunnen Crysal AVB, Florever en Florissant 100 worden gebruikt. Een andere maatregel waarmee de afzet van zomerbloemen verder kan worden verbeterd is de mogelijkheid om zomerbloemen als insektenvrij aan te voeren. Bij het veilen krijgen deze partijen de vermelding 'insek tenvrij'. Het Bedrijfslaboratorium in Naald wijk is in de eerste week van mei gestart met de automatisering van de adviezen voor voedingsoplossingen voor komkommers op steenwol. In de loop van deze maand volgen de ad viezen voor tomaat op steenwol. De ze automatisering is het resultaat van nauw overleg tussen bemestingsspeci alisten, onderzoekers van het Proefstations, het Konsulentschap voor bodem-, water- en bemesting saangelegenheden en het routine- onderzoek. Daarbij werden scherpe grenzen getrokken, zodat de compu ter razendsnel zijn werk kan doen. Sneller en beter Door deze wijze van werken krijgen de bemestingsadviseurs meer tijd vrij om zich in te zetten voor situaties met afwijkingen. Uiteraard is deze start op het terrein van automatisering van steenwoladviezen een eerste stap. In de komende jaren zullen de automa tiseringsprogramma's zich geleidelijk verbreden. Daarbij gaat het zowel om meer gewassen als om verruiming van de vastgestelde grenzen. Australië en Nieuw-Zeeland: hardfruitproduktie 1986 Zojuist zijn de produktieramingen van appelen en peren in de landen Australië en Nw. Zeeland bekendge maakt. In Nieuw-Zeeland is de appe- loogst voor 1986 weer 20% groter geraamd (350 min kg) dan vorig jaar. Australië heeft een appelproduktie die het ene jaar groter en een volgend jaar weer kleiner is dan 300 min kg. In 1986 zal deze dicht bij de 300 min kg liggen. De Australische perenproduktie schommelt gewoonlijk rond de 130 min kg; in 1986 136 min kg. In Nieuw-Zeeland denkt men in 1986 slechts 12 min kg peren te plukken. Australië zal in 1986 evenals in 1985 nog geen 10% van de appelproduk tie eksporteren. Vanuit Nieuw- Zeeland is in 1985 ca. 150 min kg ap pelen uitgevoerd; eenzelfde hoeveel heid zal naar verwachting dit jaar in het buitenland afgezet worden. Ten opzichte van de pereneksport van Nieuw-Zeeland (3 min kg in 1985 en 1986) is die van Australië ruim 10 keer zo groot. Ook de industriële verwer king van hardfruit is hier veel belang rijker. Vrijdag 30 mei 1986 *TII*!seen garegisir?»r<J ft&sdstkm&rfc van C18A-G6IÖY Afi. Ligtermoet Chemie RV„ Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal Tel 01650-32912.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 23