Bruine bonen duurder Minder groenten op kontrakt Ruwvoeders C.V.Z. nieuws De R.B.T. stelt als doel, kwaliteit en lekker koel De groenten- en fruitverwerkende in dustrie heeft dit jaar 7% minder (op pervlakte) gekontrakteerd dan vorig jaar. Meer daarover onder "groenten- algemeen". De groentenmarkt her steld zich weer, nu het besmettings gevaar van radio-activiteit geweken is, zoals uit alle metingen blijkt. De prij zen van een aantal groenten werden hoger. Glasgroenten De aanvoer van tomaten was vorige week heel wat groter dan in de weken daarvoor. Toch was de aanvoer klei ner dan een jaar geleden. De vleesto maten konden het prijspeil net zo'n beetje vasthouden, maar de ronde to maten liepen fors in prijs terug. De komkommeraanvoer haalt momen teel het peil van vorig jaar. Het prijspeil daarentegen ligt lager, vooral omdat de aanvoeren over een wat lan gere termijn gezien ver boven die van vorig jaar liggen. De aanvoer van glassla is de laatste weken teruggelo pen van 18 miljoen krop naar 7 mil joen krop. Enerzijds speelde de invloed van het gebeuren in Rusland daarbij een rol, anderzijds komt er steeds meer natuursla, waardoor de aanvoer van glassla geleidelijk aan naar het zomerniveau gaat. Gelukkig is het besmettingsgevaar weer voor bij en kunnen de huisvrouwen met een gerust hart weer verse (blad)groenten kopen (en doen dat ook). Paprika's vertonen in aanvoer en prijsontwikkeling de nodige ver schillen per soort, waarbij de groot ste verschillen te zien waren bij de rode. Aubergines wisten een aardige prijsverbetering te realiseren ondanks de iets ruimere aanvoer. Radijs werd ook tegen een iets hogere prijs ge veild, maar daarvan was de aanvoer iets kleiner. De aanvoer van andijvie was nogal wat kleiner (15 a 20%) waardoor de prijs met bijna twee dub beltjes omhoog ging. De aanvoei van spinazie nam met 20% toe, hetgeen een prijsdrukkende werking had. De veilingprijs van andijvie lag vorige week op een kwartje per kg, tegen Noteringen CVZ 27 mei Ras sortering en maat Winston kl. I tot kl. I kl. II tot kl. II Jonagold kl. I 80/90 tot kl. I kl. II80/90 tot kl. II Gloster kl. I 70/80 tot kl. I kl. II 70/80 tot kl. II Golden Delicious kl. I 70/80 tot kl. I kl. II 70/80 tot kl. II twee kwartjes vorig jaar. Koolrabie bracht dezelfde prijs op. De aanvoer daalde fors. Courgettes brachten ze ker een 25% meer op, bij een gelijke aanvoer. Vollegrondsgroenten In de laatste weken heeft de witte- en rode kool het goed gedaan, al moet daarbij direkt worden opgemerkt dat het prijspeil dit jaar laag is, zodat kool dit jaar zeker een goedkope groente is. Bij peen was er sprake van een kleinere aanvoer, vooral die van waspeen. Zowel waspeen als bospeen werden flink duurder. De prijswinst bij kroten was klein, de aanvoer iets ruimer. Witlof werd in veel mindere mate aangevoerd. De daling bedroeg ca. 45%. Geen wonder dat de prijs omhoog ging, vooral van sortering II. Bij prei bedroeg de daling in de aan voer zo'n 30%. De prijs schoot met meer dan een gulden omhoog. Ook bij rabarber was sprake van een klei nere aanvoer, hetgeen eveneens tot een prijsverbetering leidde. Groenten - algemeen Het aantal bedrijven in de groente- en fruitverwerkende industrie bedroeg vorig jaar 56, tegen 64 in 1984. De omzet was vorig jaar voor het eerst meer dan 2 miljard gulden. Er werd 426.000 ton groente en 119.000 ton fruit verwerkt. De import nam toe met 23% terwijl de export 7% steeg. Dit jaar wordt 19.000 ha door de in dustrie gekontrakteerd, 7% minder dan vorig jaar. Bij sperziebonen, waspeen en tuinbonen is er niet veel verschil met vorig jaar. De afname betreffen doperwten (-12%) spinazie (-15%) spruiten (-17%) knolselderij (-22%) en vooral kapucijners (-59%). Deze gegevens - en nog veel meer - staan in een door Remij»Vermeire sa mengesteld P.G.F. marktbericht. Fruit Op de fruitmarkt was de aanvoer van appels beperkt. Sommige soorten werden duurder, anderen goedkoper. Bij de peren liep de aanvoer van de Kwantum Middenprijs x 1000 kg ct/kg 6 0,51 6 0,55 6 0,36 6 0,36 6 2,53 11 2,46 1 1,75 2 1,54 9 0,74 17 0,73 3 0,53 6 0,46 22 1,25 41 0,95 26 0,98 82 0,63 Conference sterk terug. De kleinere werden goedkoper, de grotere duur der. De hardfruitvoorraden in Euro pa waren aan het begin van deze maand heel wat kleiner dan de laat ste jaren het geval was. De appelvoor- raad was 20% kleiner dan een jaar geleden en de voorraad peren zelfs 35%. Ondanks deze situatie brengen de Nederlandse appels geen hoge prij zen op, vanwege een kleine maat en een minder goede kwaliteit. De be- waarperen zijn evenwel goed aan de prijs dit jaar. Kort geleden zijn in Rotterdam weer de eerste kiwi's uit Chili aangekomen. De Chilenen ho pen het gat in de markt te kunnen vul len dat er elk jaar valt tussen het einde van het Europese kiwiseizoen en het begin van het Nieuw Zeelandse kiwi seizoen. Bloemen en planten Het aanbod van snijbloemen bleef vo rige week lager. Toch konden ook vrij veel hoofdprodukten een stijging in aanvoer noteren. Met name van Ro zen en grootbloemige Anjers was het aanbod hoger, evenals de aanvoer van Gladiolen, waarvan het seizoen reeds begonnen is. De prijzen zijn over het algemeen lager dan vorige week. Hedera (7 cm) bracht gemiddeld ƒ0,50 op. Voor Croton (14 cm) be taalde men prijzen tussen ƒ2,20 en ƒ3,Saintpaulia's (9 cm) werd iets minder betaald dan vorige week: ge middeld ƒ1,10. Voor Diefenbachia varieerde de middenprijs tussen ƒ2, en ƒ3,Een Begonia wisselde van eigenaar voor prijzen tussen ƒ2,25 en ƒ3,25. De middenprijs voor Dracae- ne marginate stam (30 cm) bedroeg ƒ3,50. Kalanchoë werd verhandeld voor ƒ1,tot ƒ1,50. Yucca (30 cm) kostte gemiddeld ƒ3,50. Verder wer den voor Geraniums, Fuchsia's en an der perkgoed goede prijzen betaald. Aardappelen in de gemeenschap Rotterdam gaf maandag voor Bintjes weer een aflopende markt te zien. Dat gold ook voor de frites-aardappelen die men ƒ19 tot ƒ20 niet minder dan ƒ3,50 tot 4,00 lager noteerden dan voorgaande week. Overigens blijven de frites-aardappelen van 50 mm toch tot ongeveer 3 x zo hoog in prijs als de 35/50 mm. De markt onder vond de invloed van een ruimer wor den aanbod aan vroege aardappelen en quasi-vroege aardappelen uit Egypte. Overigens vinden deze laat ste in hoofdzaak afzet in Groot- Brittannië, waarheen ook vanuit Ne derland de laatste weken niet onaan zienlijke hoeveelheden aardappelen werden verscheept. In de week tot 25 april importeerde Engeland 6500 ton konsumptie- en fabrieksaardappelen, het tot nu toe grootste kwantum van dit jaar. Uit Nederland zou ongeveer 3500 ton afkomstig geweest zijn in die week. Opmerkelijk was maandag in Rotterdam de sterke daling van de voederaardappelen Hier zal zeker de kwaliteit een rol gespeeld hebben, alsmede een gerin ger behoefte na Tsjernobyl. Opge merkt dient dat uit Frankrijk regelmatig grote hoeveelheden 1000 tot 2000 ton per week voeraardappe- len naar België uitgevoerd worden. In hoeverre daarvan een deel is doorge voerd naar Nederland onttrekt zich vooralsnog aan onze waarneming. Frankrijk meldt voorts een levende vraag naar primeurs. De aanvoer uit Marokko houdt thans ongeveer op. De aanvoer in Frankrijk vanuit Span je is de laatste weken van bescheiden omvang. Er zijn zelfs aardappelen vanuit Frankrijk naar Spanje uitge voerd. De markt voor aardappelen oude oogst in de Bondsrepubliek is krap voorzien, althans voor de ge zochte kwaliteiten. In Beieren vindt enig handelsverkeer vice-versa met Italië plaats. De invoer uit Italië staat onder prijsdruk, gegeven een ruimer aanbod aan nieuwe aardappelen, voor Spunta's. Anderzijds gaan Duit se aardappelen oogst 1985 in beschei den hoeveelheden naar Italië. Op de peulvruchtenmarkt in Rotter dam steeg de prijs van bruine bonen met bijna 10%. Meer daarover verderop. Runderen Op de slachtveemarkt werden vorige week 2000 dieren minder aangevoerd. Dat betekende een positieve invloed op het handelsverloop en een hogere prijs van ongeveer 10 cent per kg le vend gewicht. Bij de slachtstieren zat er geen prijsverbetering in. In Span je staan de rundvleesprijzen sterk on der druk. Enerzijds is dat een seizoensverschijnsel, anderzijds door een sterke import uit de overige EG- landen, meestal van lagere kwalitei ten. De Spanjaarden denken dat de rundvleesprijzen haast niet dieper kunnen wegzakken. De handel in ge- bruiksvee verliep minder vlot, behal ve voor de beste dieren waarvan het aanbod overigens klein is. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt is het aanbod vrij ruim voor de tijd van het jaar. De prijzen zijn niet helemaal te handha ven. De zuiglammeren brengen - bij het zwaarder worden - per stuk iets meer op, maar per kilogram komt de prijs toch iets lager uit. Op de kalver markt doen de jonge kalveren een ho gere prijs. Voor zwartbonte stierkalveren werd 1meer betaald per kg, voor zwartbonte vaarskalve ren ƒ0,75 en voor MRY (stier- en vaars)kalveren ƒ0,50. Het betreft hier prijsverbeteringen aan het begin van de week op de overnameplaatsen. De vleeskalveren moesten met een lage re prijs genoegen nemen. Bij de afzet van kalfsvlees zijn de voorvoeten moeilijk te plaatsen, vanwege het goedkope varkensvlees. Toch is de ondertoon van de kalfsvleesmarkt po sitief. Varkens Op de varkensmarkt is het aanbod de ze week vrijwel onveranderd. De in druk bestaat dat de konsumptie op de Europese markt momenteel wat klei ner is. Dat kan van het weer komen of van een wat ander bestedingspa troon. De verwachtingsprijs voor deze week was iets hoger, maar die kan niet in alle gevallen waar worden ge maakt. Bij de karkassen kon eigenlijk alleen maar een plusje in Duitsland en Frankrijk gerealiseerd worden. Dat gold - bij de onderdelen - ook voor de hammen, die in Italië ook iets be ter in de markt lagen. Bij ribben en schouders is de notering vrijwel overal onveranderd en de buiken staan zwaar onder druk. AI met al geen al te hoge verwachtingen voor de var- kensprijs. In april zijn in Nederland 1730 duizend varkens geslacht. Vorig jaar april waren dat er 1609 duizend en twee jaar geleden 1214 duizend. Slachtpluimvee en eieren De slachtpluimveemarkt weet de ta melijk vaste tendens redelijk vast te houden. De afgenomen produktie in Duitsland speelt daarbij een positie ve rol. De verwachtingen op de eier markt zijn zeer somber. Vorige week daalde de eierprijs opnieuw en wel - afhankelijk van de klasse - van 20 tot 60 cent per 100 eieren. Op grond van inlegcijfers van broedeieren van le grassen zal de produktie van eieren in juli en augustus stijgen, hetgeen en gunstiger prijsontwikkeling uiterst moeilijk maakt. Zuivel Op de binnenlandse markt noteerden de zuivelprijzen onveranderd. De voorraden boter en melkpoeder in de EG blijven stijgen; de laatste drie we ken kwam er 11.000 ton boter en 47.000 ton magere melkpoeder bij. En dat ondanks het feit dat de Com missie met ingang van 17 mei een aan tal restituties heeft verhoogd. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt was de gerst goed prijshoudend. De omzetten zijn klein, hetgeen voor deze tijd van het jaar normaal is. Haver noteerde onveran derd. Ook hiervan kleine omzetten. De stemming bij de tarwehandel was flauw. Er gaat het gerucht dat begin juli veel tarwe - tegen gereduceerde prijs - vanuit de interventie naar de voerbak gaat, terwijl bij de handel in dë nieuwe oogst de diskussie over de wijze van inning van de medeverant woordelijkheidsheffing de gang van zaken beïnvloedt. Op de zadenmarkt was er geen enkele interesse voor kar- wijzaad. Bijna alle partijen bleven roerloos op de beurs staan. Bij blauw- maanzaad blijven de grote voorraden en de import van buitenlands zaad de markt beïnvloeden. Op de peulvruch tenmarkt was er in het algemeen spra ke van een verbeterde vraag. Het aanbod van bruine bonen was betrek kelijk klein, hetgeen een flink prijs verhogend effekt had. Bij erwten was de vraag kleiner en werd de prijs la ger. Ook het restant zaaierwten kon maar moeilijk een bestemming krij gen. Bij kapucijners blijft het aanbod latent aanwezig. Afgelopen maandag was er weinig belangstelling. Ook hier een lagere prijs. Aardappelen en uien De stemming op de aardappelmarkt is flauw. De prijs van uien liep op de veiling opnieuw iets op. Veevoeders In het laatste kwartaal van vorig jaar is 4% meer mengvoer geproduceerd dan in het derde kwartaal. De pro duktie van pluimveevoer daalde met ruim 1%, die van rundveevoer nam toe met 2% en die van varkensvoer met 6%. In Duitsland is de mengvoe- derproduktie vorig jaar gedaald met 3%. Het Consulentschap (i.a.d.) voor de Voedervoorziening komt in zijn laatste prijsvergelijk van veevoeder grondstoffen begin mei uit op: 1000 VEM 41 cent; toeslag voor 1 kg VRE 26 cent 1000 VEVI 37 cent; toeslag voor 1 kg VRE 36 cent. De import van mais in de EG had de laatste 4 jaren het volgende verloop: 7200 - 5600 - 4600 en 3600 miljoen kg, een halve ring in vier jaar tijds dus. De import van sojaschroot in de EG had de laat ste 4 jaren het volgende verloop: 8900 - 9800 - 8900 en 10.000 miljoen kg. De EG-Commissie zal een voorstel aan de lidstaten doen om het import quotum van Chinese tapioka voor 1986 te verhogen van 200.000 naar 300.000 ton. Prijsvergelijking rundveevoeders Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin mei bleek dat de KVEM-prijs ƒ0,41 en de eiwittoeslagprijs ƒ0,26 bedroeg. Ten opzichte van de maand april een hogere KVEM-prijs en een daling van de eiwittoeslagprijs. Alle prijzen zijn exkl. BTW. Voederw. Marktpr. Verlies Marktpr. Voederw. Marktpr. VEM VRE per 100 kg bij bewaren inkl. verl. pr. per 100 kg in v.d. voe derw.pr. Aardappelen 231 13 6,50 10% 7,22 9,81 74 Bierbostel (21,9% ds) 215 50 10,00 15% 11,76 10,12 116 Mix (20% ds) 192 20 6,75 15% 7,94 8,39 95 Graanspoeling (7% ds) 90 19 3,65 5% 3,84 4,18 92 Aard.afvallen (15% ds) 150 10 3,75 15% 4,41 6,41 69 Aard. zetmeel (40% ds) 480 12,00 15% 14,12 19,68 72 Maisgluten (42% ds) 450 68 19,00 5% 20,00 20,22 99 Het afzetseizoen nadert het einde. Het aanbod op de veiling is zeer eenzijdig. De Golden Delicious bepaalt het vei lingbeeld. De Winston is in het Zuid westen voor het grootste deel geruimd. Ook het aanbod van de Jo nagold en de Gloster neemt snel af. Uit de gescrubde bewaring worden nog partijen aangevoerd die van goe de kwaliteit zijn. Ook het aanvoersei- zoen van de Conference is ten einde. De kwaliteit van de Golden Delicious uit de gescrubde bewaring valt niet mee. De vruchten vertonen zeer snel afleveringsverschijnselen. Daarom is men genoodzaakt om met klasse 2 te sorteren. Het is reeds meerdere keren aan de orde geweest, maar we moe ten nogmaals konkluderen dat de vruchten dit jaar niet sterk zijn en dat de uitstalperiode kort is. Dit alles heeft een negatieve invloed op de prijsvorming, die zeer stroef verloopt. De prijzen vertonen eerder een dalen de tendens, dan dat ze op het einde van het seizoen stijgen. Het is reeds het tweede jaar dat de prijsvorming op het einde van het seizoen zeer te leurstellend is. Bovenstaande slagzin is als win naar uit de bus gekomen van een prijsvraag die de R.B.T. Veiling Breda in april jl. uitgeschreven had. In totaal waren er ca. 200 inzen dingen merendeels van zeer hoge kwaliteit en de jury had zeer veel moeite om de beste eruit te kiezen. Uiteindelijk is dit gelukt en de ge lukkige winnaar is geworden de heer A. van Poppel uit Etten- Leur die van harte gefeliciteerd wordt. 22

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22