VOOR de VI'Oil w p.j. zuid geluid Is de Derde Wereld dicht bij huis? Vrouw in de sport Fotowedstrijd NAJK Afd. Schouwen-Duiveland vit de redaktie Peter Risseeuw P.J.Z. Fijnaart e.o. ZAJK-ekskursie jonge agrarische vrouwen uit Zeeuws-Vlaanderen onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. .de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge In Nunspeet op de Paasheuvel werd op 25 en 26 april een seminar gehouden over de 'Voedselproduktie en verdeling en de rol van de Plat telandsvrouwen'. Er mochten uit elke provincie 3 vrouwen komen van elke bond één. Namens de Brabantse provincie ben ik er heen geweest. Best nog moeilijk want eind april is er 'thuis' ook van alles te doen en stel dat het aardappelpoten was. Maar nee, 'nog te nat' dus Nien- ke kon gemist worden. Ik was wel benieuwd want van de voedselver deling in de derde wereld daar heb ik me nooit echt in verdiept behalve dat je op tv wel eens wat ziet. Om 10 uur donderdagmorgen ontvangst en kennismaken met de an deren en ook je kamergenoot voor de komende nacht (voor mij een aardige Overijsselse). De NOVIB had de organisatie voor deze twee dagen. 52 personen na men deel aan deze konferentie. Onze eigen presidente, mevrouw C. Baronesse van Verschuer-van Sminia hield de openingstoespraak. Die was perfekt. Ons besef van verantwoordelijkheid moet verder reiken dan onze landsgrens. Het vrouwzijn is over de hele wereld hetzelfde maar alle andere dingen zijn anders. Wij zouden elkaar meer moeten steunen. Vrouwen doen het boerenwerk, man nen beslissen Toen volgden er, en ik kan u verze keren dat dat interessant was, een aantal sprekers, dia's en gespreks groepen. Twee gasten kwamen uit Ke nia en de Filippijnen. Deze vrouwen vertelden hoe plattelandsvrouwen proberen iets aan de voedselproble- matiek in hun land te doen. 't Was goed dat we een koptelefoon kregen en een tolk in de kabine want om de vertaling bij te houden ging me net even te vlug. Er is zoveel dat verschillend is in ver gelijking met ons land. Vrouwen zaai en en oogsten daar en doen eigenlijk al het boerewerk. Mannen werken er gens anders b.v. in de stad. Maar als het op beslissingen nemen aankomt zijn de vrouwen nergens en wordt door anderen beslist. Eén van de sprekers was mevr. Berty Thomas van Kerk-Wereld. Daar lag ik meteen mee in de clinch. Ze wist eksakt te vertellen wat er hier in Ne derland allemaal moest veranderen en wat we in de Derde Wereld moesten gaan doen maar van de praktijk had ze geen kaas gegeten en dan is het makkelijk te zeggen wat er in een an der land moet gebeuren maar zo werkt het niet. Luisteren naar elkaar Een verademing was 's avonds mevr. Nelly de Rooy met haar film en erva ringen van de reis naar Nairobi. Luisteren naar elkaar en vooral wat de vrouw uit een derde wereldland te vertellen en te vragen heeft, dat moet de basis zijn. Om half elf 's avonds werd er een punt achter het officiële gedeelte ge zet maar onder een borreltje laaide de gespreksstof van de dag toch weer hoog op. Alles met elkaar kleine uurt- jeswerk. De volgende morgen om 9 uur de eer ste spreekster weer. Een beleidsmede werkster van de NOVIB. Zij pleitte voor 'netwerken' en 'netwerkjes' van vrouwen onder elkaar om op die ma nier onderzoek en uitwisseling te doen en beleid te maken. Ik moet nog la chen nu ik dit opschrijf, want dit was ook weer zo'n tante die het op papier eksakt wist te vertellen maar geen ver stand van landbouw had en toch ver telde dat 80% van alle ontwikkelingshulp over landbouw gaat. Wij moesten als plattelandsor ganisaties volgens haar meer krach ten bundelen om op die manier meer mensen (vrouwen) in Brussel te krij gen om te zeggen hoe het moet maar op mijn vraag hoeveel ontwikkelings werkorganisaties er in Nederland - en er zijn er vele - al aan het bundelen zijn om gezamenlijk een beter beleid te maken om" zo in de derde wereld beter hulp te kunnen bieden heb ik geen antwoord gekregen. Zijn boerin nen toch te nuchter? Te theoretisch Na de middag diskussiegroepen en wat we nu met al onze informatie gaan doen. Dit is moeilijk. Ik kreeg de indruk dat de ontwikkelingsorga nisaties graag met de plattelandsvrou wenorganisaties (zij hebben gezamenlijk 150.000 leden) iets op touw willen zetten maar als de geza menlijke plattelandsvrouwenorgani saties een soort paraplu zijn is dit geen goed uitgangspunt. Wel is het goed denk ik, dat in de af delingen meer gepraat wordt over dit onderwerp 'Voedselproduktie en ver deling in de wereld'. Wij wonen en werken in een omge ving waar we zien zaaien, groeien, oogsten en afzetten en we zijn daar als boerinnen zo nauw bij betrokken dat het ons meer aan zou moeten gaan hoe het verdeeld wordt in de wereld en dan denk ik dat boerinnen prakti scher zijn in hun gegevens en beter met derdewereldboerinnen meningen kunnen wisselen. De derde wereld is dichter bij huis dan we denken! Nu is het volgens mij een teveel papieren- en vooral theoretische toestand. Vrijdagavond om half 7 was het af gelopen en bekaf maar vooral blij dat ik gegaan was, terug naar de boerde rij in Klundert. Nienke Noteboom-van de Pol Er zijn veel vrouwen die graag sport beoefenen- van zo maar voor de ontspanning- goed voor de lijn - tot wedstrijdsport. Waren het vroeger meestal de jongens die aan sport deden (het kon toch niet goed zijn voor meisjes, de grootste klacht was dan ook dat ze moeilijkheden kregen bij het kinderen krijgen) na de tweede we reldoorlog werden die klachten wat minder en veel meisjes ontdekten vooral ook op school het plezier van sporten. Meten met anderen Waar is echter het punt van zomaar eens meedoen- tot het verlangen je zelf te meten met anderen, de z.g. wedstrijdsport. Dat punt komt meestal als het tot je eigen verbazing nogal aardig lukt. Ben je lid van een vereniging, vragen ze "wil je niet wat komen trainen". Als je daar eenmaal de smaak van te pakken hebt wil je wel mee naar de wedstrijden. Om meer te oefenen heb je tijd nodig. Je merkt dat je je andere werk efficiënter in gaat de len, zodat er gelegenheid komt om te trainen. Al die tijd die je erin komt er echt niet uit en winnen komt niet zoveel voor als verliezen. Beoefen je dan nog een sport, zoals paardrijden, dan krijg je zeker in de wedstrijden vaak teleurstellingen. Het rare is dat je dat toch snel ver geet, je gaat de andere dag graag Op zondag 11 mei jl. hebben de PJZ afdelingen Schouwen- Duiveland en Tholen/St. Philipsland het landelijke volleybaltoer nooi georganiseerd in de sporthal 'Onderdak' te Zierikzee. Aanvang 10.00 uur. In totaal namen 23 teams deel. Waarvan van de PJZ 6 he ren en 1 damesteam deelnam. Vanwege het grote aantal teams werden er 4 poules samengesteld, na melijk 3 herenpoules en 1 damespoule. Alle PJZ'ers werden in één poule ondergebracht, omdat zij tevens streden om de afvaardiging naar de landelijke sportdag in Zeist op zaterdag 14 juni a.s. In elke poule werden 3 prijzen be schikbaar gesteld, behalve in de pou le waar de winnaar van de gehele dag tevoorschijn kwam. In deze poule waren maar twee prijzen beschik baar. De winnaar van de gehele dag kwam in het bezit van een overheer lijke taart. De andere winnaars kre gen bonbons. Op 18 april j.l. organiseerden de nieuwe bestuursleden John, Lianne en Lilian een S.O.K.-avond (sport, ontspanning en konditie). Deze avond ging van start om 20.00 uur in het Wapen van Fijnaart. Er was een goede opkomst, er waren namelijk 26 leden aanwezig, die ver deeld werden in vijf groepen. De avond bestond uit 7 onderdelen: - oplossen van een puzzel; - sport quiz; - stenen heffen; - muziek quiz; - schoenenspel. Het werd een geslaagde avond waar wij als P.J.Z. Fijnaart met veel ple zier op terug kunnen kijken. Lilian Paans In totaal werden 62 wedstrijden gespeeld van 2 x 10 minuten. Bij de heren was het een spannende strijd tussen de PJZ Tholen en de PJZ Ze venbergen 1. Zij gaven elkaar geen enkel punt gewonnen. De beslissing zou moeten vallen in de wedstrijd waarin ze tegen elkaar uitkwamen. Ook deze bracht nog geen beslissing, deze eindigde namelijk in een 1-1 stand. Daarom moesten de punten van de gehele dag opgeteld worden en dit leverde de PJZ Tholen enkele punten meer op. Vandaar dat de he ren van de PJZ Tholen de afgevaar digde zijn voor de landelijke sport dag op zaterdag 14 juni a.s. in Zeist (wat de volleybal betreft). Ook de dames van de afdeling Tholen zijn de afgevaardigde voor 14 juni omdat er maar één PJZ damesteam deel nam. Wat de voetbal betreft zal de afdeling Schouwen-Duiveland naar de landelijke sportdag gaan. Als algehele winnaar van de dag kwam de PTT1 uit de bus. Als twee de en derde eindigde respektievelijk de PJZ Tholen en De Honeybears. Bij de dames was de PJZ Tholen Alle agrarische en andere platte landsjongeren tot 35 jaar kunnen deelnemen aan de NAJK- fotowedstrijd met als thema 'Het werk in de land- en tuinbouw'. Dus grijp je fototoestel, geef je ogen de kost en schiet plaatjes van (de) mens(en) werkende in land- en tuin bouw, bij voorkeur jongeren. De drie.beste foto's worden beloond met prijzen van ƒ150,ƒ100,en ƒ50,Bovendien dingen de vier beste Nederlandse foto's mee naar prijzen in de Europese boerenorga- nisatie CEA en de Europese platte landsjongeren. De Europese hoofd prijs bedraagt ca. ƒ1.300, Natuurlijk plaatst het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt de beste foto's in het ledenblad voor agrarische jongeren BINDER. Vanzelfsprekend moet je de foto's zelf maken. Treuzel niet te lang, overal is deze maanden volop bedrijvigheid en het NAJK daagt je uit dit op eigen wijze in beeld te brengen. Je mag maksi maal vier kleurenfoto's (formaat 31 x 18 cm) afgedrukt op mat papier in zenden. De foto's moeten met een kleinbeeldkamera op kleurenfilm worden gemaakt. De Nederlandse jury bestaat uit de Nederlandse vertegenwoordiger in de werkgroep Landjugend van het CEA, de voorzitter van het NAJK en de redakteur van BINDER. Het oordeel van de jury is bindend. Reglement en deelnameformulieren kun je bestellen bij het NAJK, Post bus 816, 3500 AV Utrecht (030 - 730830). Of bij het sekretariaat in Zevenber gen (tel. 01680 - 27921). De foto's moeten vóór 1 augustus 1986 binnen zijn bij het NAJK. Op donderdagmorgen 15 mei ver trokken we met een groep van 13 jonge agrarische vrouwen naar het melkveebedrijf van de heer Modde. Daar bekeken we de 12-stands vis- graatmelkstal, waar de heer Modde 90 koeien melkt. Daarna zagen we de kalfjes en de lig- boxenstal, die momenteel leeg is eerst gevolgd door de KPJ Zevenbergen 1 en Mevo. Al met al was ook deze provinciale aktiviteit weer geslaagd, en gingen de organiserende twee afdelingen te vreden naar huis. Ellen van de Velde namens de afd. Schouwen- Duiveland weer aan de slag. Je leert daardoor heel goed te relativeren. Als je rijdt- en kenners zeggen "niet onaardig" geeft je dat zelfvertrouwen. Besturen Vrouwen in de wedstrijdsport heb ben een thuisfront nodig wat er ach ter staat, anders lukt het bijna niet. Er zijn inmiddels tal van sporten waar veel meer vrouwen dan man nen lid zijn (uitgezonderd voet ballen). Dat er meer vrouwen lid van een or ganisatie zijn dan mannen is in de besturen helaas nog niet te merken. Dus lijkt het goed als sportende vrouwen zich ook beschikbaar stel len om mee te kunnen beslissen over het te voeren beleid. En zeker vrouwen die ook lid zijn van de bond, die immers bestuurlijk een goede leerschool is, zouden hun ervaringen goed kunnen doorgeven. Toos in 't Veld Blonk daar het melkvee in de wei loopt. Onder het genot van een kopje kof fie met cake, vertelde de heer en me vrouw Modde over de invoering van de komputer op hun bedrijf, over de melktijden, de stieradvieslijsten etc. Vervolgens vertrokken we naar de kaasboerderij van de maatschap de Milliano-Baars. De heer Baars was juist bezig met de bereiding van kaas. Onder het werk door vertelde hij over de bereiding van kaas, bo ter, karnemelk, yoghurt en kwark. De meeste produkten worden op het eigen bedrijf verkocht. We konden volop proeven van ver schillende soorten kaas en van kar nemelk. Ook was er gelegenheid om het een en ander te kopen. Na afloop van dit tweede bezoek, reden we terug naar 7 juni afd. Tholen organiseert een trekkerbehendigheidswedstrijd. 21 juni afd. Schouwen-Duiveland gaat een dagje vissen. Bel snel even naar Peter, tel. 01114 - 1292 die er alles vanaf weet. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de plaats van handeling bepaald. 22 juni afd. West Zeeuws- Vlaanderen houdt weer de jaarlijkse regionale touwtrekwedstrijden voor dames en heren. Dit alles is bij de fam. Risseeuw te Cadzand. Bel snel even naar Frans, tel. 01152 - 1208 om je op te geven. Je kunt een hele ploeg opgeven, maar ook indivi dueel, je wordt dan in een team ge plaatst. Deelname is gratis! 5 juli afd. Tholen Schuurfeest. 5 juli regio Fijnaart/Zevenbergen organiseert de jaarlijkse provinciale touwtrekwedstrijden op het terrein van het Mechanisatie-centrum West- Brabant te Heijningen. Opgeven voor 10 juni bij Kees Han son, tel. 01686 - 2590. Inschrijfgeld is ƒ5,per persoon. Behalve de he ren kunnen natuurlijk ook de dames weer meedoen. Oostburg. We besloten de ekskursie met een kopje koffie en nog wat na praten. Iedereen was het erover eens dat het een fijne en leerzame ekskur sie was. Mieke Haartsen 20 Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20