gropatax zlm radio - t.v. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Open dag Rusthoeve Prins Bernhard op Bloemenveiling Westland 15e Topkaderkursus weer op Hedenesse Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. pe(j Afd. Dinteloord/Steenbergen van de ZLM De afd. Dinteloord/Steenbergen van de ZLM organiseert een exkursie naar het Noord Franse akkerbouw gebied in de omgeving van Lille op donderdag 12 juni a.s. Om 06.30 vertrekt men vanaf de kade te Steen bergen. Opgeven voor deelname vóór 6 juni bij M. Hage te Kruis land, tel. 01673-2412, of bij L.W. van Nieuwenhuijzen te De Heen, 01676-2440. Een konvokatie over de reis is of wordt u toegezonden. Afdeling Heinkenszand op reis De ZLM en NCB nodigen u uit tot deelname aan de jaarlijkse reis, die gehouden wordt op vrijdag 4 juli 1986. Deze keer dacht men over een een daagse reis. Op het programma staat, o.m. een bezoek aan het Amerongs Historisch Museum. Opgave vóór 20 mei a.s. bij J. Rijk, Jacob Valckestraat 17 te Heinkens zand. Telefoon 01106 - 1378. Maksimaal aantal deelnemers is 45 personen, dus deelname is volgens binnenkomst van opgave en betaling. Indien er plaats is kunnen ook ande ren mee. Afdeling Schoondijke/IJzendijke Jaarlijkse busreis voor de leden met huisgenote(n) op donderdag 19 juni naar het werkeiland Neeltje Jans rondvaart, koffietafel te Wester- schouwen, bezoek aan Rumptstad b.v. en een rondleiding over het eiland Tholen langs de groenten- en zaad- teeltpercelen met een bezoek aan een kassenbedrijf onder leiding van dhr. D.L. Koppenhol. De dag zal worden besloten met een diner in Familyland te Hoogerheide. Meer informatie kunt u vinden op de uitnodiging. Opgave voor deze bus reis bij M. Salomé, tel. 01176 - 1419, vóór 31 mei a.s. Witlofstudieklub Schouwen Duiveland Ekskursie op maandag 2 juni a.s. naar het bedrijf van de heer W. v.d. Wekken, Kijkuitsedijk 3, Zonne- maire. Aanvang 19.30 uur. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20. 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 1 7, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Kring Walcheren gastheer ledenraad De ledenraad van de Zuidelijke Land bouw Maatschappij vergadert op maandag 2 juni om 9.45 uur in hotel "Zuiderduin", De Bucksweg 2 te Westkapelle. Op de agenda staat on der meer de bespreking van de dien sten, instellingen en aanverwante organisaties van de Z.L.M. Voorts zullen de voorzitters van de kommis sies akkerbouw, tuinbouw, veehoude rij en grondgebruik inzicht verschaffen in de situatie in hun sek- tor. 's Middags staat er een exkursie op het programma. Leden van de Kring Walcheren leiden de raad rond over het eiland. Daarbij worden twee bedrijven en de Z.L.M.-school- te Oostkapelle bezocht. Agrarische dag Walcheren De Agrarische dag Walcheren zal dit jaar gehouden worden op donderdag 3 juli a.s. te Serooskerke (W), op het terrein van de fam. Meijers, Manege "De Eendracht". Hoofdprogrammapunten zijn: Keu ringen en demonstraties van Fokvee, Vleesvee (Dikbillen) en Schapen. Te vens bestaat er gelegenheid voor het plaatsen van "Stands" en inzendin gen ter opluistering. Aanvragen voor inzendingen en standruimte bij de se- kretaris: B. Koole, Steenwijkstraat 5, 4388 AE Oost-Souburg, tel.: 01184-61345. NFO W.N. Brabant en St. Philipsland: Avondekskursie op woensdag 4 juni om 19.30 uur bij gebrs. Hopmans, Pastoor Reynsstraat 4 te Standaar- buiten. W.Z. Beveland: Avondekskursie op dinsdag 10 juni a.s. om 19.00 uur naar enkele bedrijven waar de afge lopen winter snoeidemonstraties wa ren. We beginnen bij C. Huissen te Hoedekenskerke, perceel aan de Waardweg. Rektificatie Ekskursie Afd. St. Philipsland van de ZLM De ekskursie op vijdag 27 juni a.s. naar de Brabantse Peel wordt geor ganiseerd door en voor de Afd. St. Philipsland van de ZLM en niet, zo als vorige week abusievelijk werd vermeld, voor de afd. Tholen. Le den van de Afd. St. Philipsland krij gen over deze ekskursie nog een kon vokatie thuisgestuurd. Rayonvergaderingen CVZ Op 30 juni a.s. zal in Goes de alge mene ledenvergadering van de CVZ worden gehouden. Dan zullen o.m. de jaarstukken over 1985 worden be handeld. Voorafgaande hieraan zul len er vier rayonvergaderingen worden gehouden waarin alle zaken die voor de CVZ en de leden van be- .lang zijn, aan de orde kunnen komen. De data van de rayonvergaderingen zijn als volgt: 18 juni: Krabbendijke; 19 juni: Ter- neuzen; 24 juni: Goes; 25 juni: Kapelle. Radiopraatje bloemzaadteelt Door de regionale Thoolse om roep -SLOTH- wordt in een vraaggesprek met de heer D.J. Koppenhol, secretaris van de zaadteeltstudieclub "Eiland Tholen", aandacht besteedt aan de bloemzaadteelt op Tholen. De uitzending vindt plaats op zater dag 31 mei in het programma "accent" tussen 12.30 en 14.00 uur op 89.9 MHZ, kabelnet. Dinsdag 3 juni a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Het Meerjarenplan bosbouw nader bezien", een vraaggesprek met Ir. F. Prillevitz, direkteur van het Staats bosbeheer. Donderdag 5 juni a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.45-17.56 uur "Economische aspekten van de sier teelt onder glas", een vraaggesprek met drs.A. Boers van het Landbouw-Economisch Instiuut. Vergadering hoofdbestuur ZLM Het hoofdbestuur van de ZLM zal op maandag 2 juni vergaderen in hotel - "Zuiderduin", De Bucksweg 2 te Westkapelle. De naar de mening van het dagelijks bestuur magere inbreng van het Landbouwschap bij de kabi netsformatie zal tijdens deze vergade ring aandacht krijgen. Zoals gebruikelijk doen de voorzitters van de diverse kommissies verslag van de situatie in resp. de akkerbouw, vee houderij, tuinbouw en het grondge bruik. Het gebouw en terrein van de L.H.N.O. school te Zierikzee, staan de en gelegen aan de Caustraat 2a (voormalige lagere landbouwschool) en het gymnastieklokaal staande en gelegen aan de Mulockstraat te Zie rikzee zijn niet meer nodig voor de huisvesting van de L.H.N.O. school "Prinses Juliana" te Zierikzee. Der halve wordt het hoofdbestuur goed keuring gevraagd tot overdracht van voornoemde gebouwen aan het Rijk c.q. Dienst der Domeinen. Uit de mcb-middelen is geld beschikbaar ge komen voor automatisering bij de S.E.V. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht door een projekt- groep vanuit de S.E.V. in samenwer king met de C.O.V.A.M. Zowel de hoofden S.E.V. van de provinciale organisaties van de 3 CLO als de voorlichtingsstaf van het K.N.L.C. hebben zich unaniem achter de eind- konklusies van het rapport gesteld. Het dagelijks bestuur stelt voor met het SEV-automatiseringsprojekt in te stemmen. Weer Trekker-Trek in Zeeland Evenals in 1985 heeft de vereniging Trekker-Trek Midden Zeeland ook dit jaar van de Nederlandse Trekker- Trek-Organisatie de toezegging ge kregen voor de organisatie van een trekker-trekwedstrijd in de A- kategorie die mee zal tellen voor het Nederlands kampioenschap. Deze wedstrijd zal wederom te Ka pelle verreden worden, echter op een ander terrein dan vorig jaar het ge val was, n.l. op een weiland dat toe behoord aan de heer I. van der Maas en dat is gelegen aan de Breyerweg (in de nabijheid van het ANWB/WW-station aan de A58). Naast de vrije klassen en minipullers wordt wederom gepoogd om 3 stan daardklassen te laten verrijden, het geen vorig jaar door een te gering aantal deelnemers geen doorgang ge vonden heeft. De organisatoren ho pen nu een groter aantal deelnemers bereid te vinden hieraan deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen zich in ver binding stellen met de koördinator van de standaardklassen A. Traas, telefonisch bereikbaar in de avondu ren na 18.00 uur onder nummer 01102 - 3221. De verschillende gewichtsklassen zijn de 3,4 - 4,4 - en 5,7 tons klassen. ERKENDE DEMONSTRATIE VOEDERWINNING maandag 18 juni a.s. zal in Hooge Mierde en demonstratie plaatsvin den met werktuigen voor de voeder winning. Deze demonstratie wordt met toestemming van de Federatie "Het Landbouwwerktuig" georga niseerd door het Consulentschap voor de Rundveehouderij te Tilburg en door het Consulentschap voor Bedrijfsuitrusting in de Veehouderij te Wageningen. De demonstratie zal plaatsvinden op de bedrijven van - de gebr. J. en P. Meulenbroeks, Haarweg 1-3, - W. van Gastel, Haar- weg 4 en - C. Luyten, Haarweg 2 en wel van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. De volgende groepen werktuigen worden ge toond! - Harkmachines. Machines die nog niet eerder op een de monstratie waren (18 machines); - Zelfrijdende hakselaars (7 machi nes); - Getrokken- en aanbouwhak- selaars (10 machines); Opraaphakselwagens (2 machines). De zelfrijdende hakselaars zijn voor zien van apparatuur voor het toedie nen van toevoegingsmiddelen. Wan neer de demonstratie door ongunsti ge weersomstandigheden moet wor den uitgesteld of afgelast, wordt dit 18 juni 's morgens om 5.45 uur en om 6.45 uur op radio 3 bekend ge maakt (uitwijkdatum is 20 juni). Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100-15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland)' tel.01110- 605 1 (Zierikzee) tel.01116- 1540(Renesse) HULST: Maandag 2 juni 1986 in Gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademelding: 01100 - 38888 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100-16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. Dhr. Stap is van 14 t/m 18 april afwezig in verband met eksamens. A.W. de Landgraaf, tel. 01100-23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J.R. Kikkert, tel. 01154-2060, rayon Zeeuws-Vlaanderen. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.F. van Rozen, rayon Zeeland. Telefonisch bereikbaar op het ZLM- kantoor, 01100 - 21010. A. Lindenbergh, tel. 01651-2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop-v.d.Ploeg, tel. 01685-2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100-21010 of in Zevenbergen, tel. 01680-27921. Op dinsdag 3 juni 1986 zal door de Proefboerderij "Rusthoeve" te Co- lijnsplaat een open dag graszaad wor den georganiseerd. Op deze dag zullen de heren Meier en Vreeke van het PAGV en de heer Sporenberg van het PAGV/CABO in de schuur van de proefboerderij een korte toelichting geven op de onderzoekresultaten die tot nu toe zijn verkregen. Het zal van de ontwikkelingen op de proefvelden afhangen welke proeven zullen worden bezocht. Zowel 's mor gens als 's middags zal een halve-dag- programma worden afgewerkt. Aan vang 09.30 en 13.30 uur exakt. Alle telers en andere betrokkenen bij de graszaadteelt zijn van harte welkom. Op 18 juni zal Prins Bernhard een witte anjer dopen, die naar hem is genoemd. De prins doet dat op Bloemenveiling Westland, waar hij - mede ter gelegenheid van zijn verjaardag op 29 juni - is uitgenodigd. De komende Topkaderkursus XV 1987 zal wederom gehouden worden op het Oecumenische Vormingscen trum Hedenesse te Cadzand. De volgende weken zijn daarvoor ge reserveerd: 5-9 januari, 19-23 januari en 2-6 fe bruari 1987. De kommissie die de ka- derkursussen organiseert vraagt de deelnemende organisaties 3 'kandidaat-kursisten voor te dragen. De minimale eisen die aan kandidaat kursisten gesteld worden zijn: - werkzaam in de land- en tuinbouw - opleiding MLS of daarmee gelijk te stellen nivo - leeftijd 20-30 jaar, vrouwen tot 35 jaar - deelnemersbijdrage van ƒ150, De kandidaatkursisten dienen vóór 1 september 1986 aangemeld te zijn. In formatie op het sekretariaat te Goes, tel. 01100 - 21010. Tentoonstelling "Walcheren veertig jaar droog" "Walcheren veertig jaar droog" is de naam van de tentoonstelling die de commissaris der koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, op vrijdag 30 mei a.s. zal openen in de kloostergangen van het Abdijcomplex in Middelburg. De tentoonstelling zal daar tot en met za terdag 22 juni (gratis) te bezichtigen zijn. Van 24 juni tot het eind van .het seizoen in oktober a.s. zal de exposi tie zijn opgesteld in de Grote Kerk te Veere. Pag. 4 Nieuw kabinet moet land bouw meer ruimte geven voor ontwikkeling. Pag. 5 Het platteland biedt goede perspektieven, aldus prof. van der Plas. Pag. 6 Landbouwschap mist in Voorontwerp Streekplan Zee land integrale belangenafweging. Pag. 7 Voorstellen Oort voor eenvoudiger belasting. Pag. 8 Gezonde ziektesituatie in wintergerst. Pag. 9 Heeft het gezinsbedrijf ook op termijn recht van bestaan? Pag. 10 Bakkleur bintjes laat te wensen over. Pag. 11 Tuinbouwklanken. Pag. 12-13 De maand juni op het Zuidwestelijk landbouwbedrijf. Pag. 16 Virus maakt, onder paar den op Walcheren vele slacht offers. Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2