Beoordelen bestendigheid krachtvoer niet gemakkelijk Agrarisch voorzitter van de PJGN Popken: "NAJK standpunten worden door een grote meerderheid gedragen." ICI Holland BV Het rendement van het bijvoeren van krachtvoer in de weideperiode is bij kwalitatief goed gras niet zo groot. Het hangt er echter maar vanaf hoe groot het grasaanbod is. Bijvoeren van bestendig kracht voer heeft daarbij een lager verdringingseffekt dan normaal stan- daardbrok. Dit houdt in dat de grasopname door het vee dat besten dig krachtvoer krijgt hoger ligt, waardoor de totale drogestofopname uit het rantsoen uiteindelijk groter kan worden. Door een betere be nutting van het opgenomen voer wordt bovendien de vet- en eiwit- produktie in de melk wat hoger. Voeren met bestendig krachtvoer blijkt «us voordelen te hebben. Toch is het oppassen met die besten- aigttete. c Met bestendig krachtvoer wordt be doekt dat de hierin aanwezige eiwit ten minder gemakkelijk aantastbaar zijii i« dé pens. Dit komt dan recht streeks in de lebmaag en darmen te recht. Het grootste deel van het voe- reiwit wordt echter door de pensbak- teriën omgezet in bakterieel eiwit. De hoeveelheid eiwit die in de pens kan worden opgebouwd, staat mede in verband met de hoeveelheid be schikbare energie in het voer. Vooral bij hoogproduktieve dieren is het van belang dat de pensbakte- riën de energie zo optimaal mogelijk gebruiken, omdat bij deze dieren de energiebalans in het begin van de lactatie vaak negatief is. Wat de energievoorziening betreft zijn de pensbakteriën volledig aangewezen op dé energie die via het voer opge nomen wordt. Wanneer sprake is van veel eiwit in het gras kan dit tot gevolg hebben dat de koeien meer eiwit opnemen dan ze in de pens kunnen omzetten. Er treedt dan verlies op van eiwit die tot ammoniak wordt afgebroken en in de urine verdwijnt. Veel ammoni ak, die voor een belangrijk deel via het bloed naar de lever afgevoerd wordt, betekent een ekstra belasting voor het stofwisselingsproces. Hier door neemt mogelijk de vruchtbaar heid af en wordt de eiwitbenutting nadelig beïnvloed. Uit onderzoek op het IVVO te Le lystad is gebleken dat met het voeren van bestendig krachtvoer aan wei dend melkvee naast een hogere ener gieopname, die nodig is om de vor ming van mikrobieel eiwit in de pens efficiënt te laten verlopen, de omzet ting van het voer in de pens gunsti ger verloopt. Dit had een positief ef- fekt op de melkproduktie. Er is ech ter verschil in eiwitbestendigheid tussen de gebruikte grondstoffen. De samensteMing van het krachtvoer is derhalve belangrijk. Het gehalte aan zetmeel en suikers van het krachtvoer is een eerste indikatie voor de mate van bestendigheid van deze koolhydraten. Een andere methode om de eiwit bestendigheid te verbeteren, die door de mengvoederindustrie wordt toegepast, is het chemisch behande len van het mengvoer. Het doel is ook hier het stofwisselingsproces in de koe zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door het chemisch behan delen wordt de eiwitafbraak in de pens verhinderd, zo is de opzet van deze werkwijze. Praktische knelpunten Theoretisch gezien lijkt alles vrij duidelijk te zijn rond eiwitbestendig heid. In de praktijk is de beoorde ling van de bestendigheid echter nog een moeilijk punt. In de eerste plaats moet de eiwit waardering genoemd worden, die in middels aan herziening toe is. De VRE-normen voor enkele kracht- voergrondstoffen zijn onlangs nog weer aangepast. In de tweede plaats wordt vopr het bepalen van de bestendigheid van het eiwit verschillende technieken toegepast. Welke waarde moet de veehouder dan nog toekennen aan een waarde-cijfer voor bestendig heid van een krachtvoeder. Met an dere woorden hoe absoluut is die bestendigheid. Het blijkt dat de bestendigheid van eenzelfde krachtvoer volgens de me thode van de ACV-kontrole 15 a 20% hoger ligt dan de waarde die de CLO-kontrole hanteert. Dit maakt het er bij de beoordeling van besten digheid niet gemakkelijker op. Overeind blijft dat vooral in de eer ste helft van de weideperiode, wan neer het eiwitgehalte van het gras erg hoog is, een meer bestendig kracht voer de benutting van het eiwit kan verbeteren. De energie uit het rant soen wordt beter aangewend en dë gezondheid van de koe wordt posi tief beïnvloed. Althans hiervoor bestaan gegronde aanwijzingen. Het gevolg is uiteindelijk dat het vetge halte van de melk beter op peil blijft, terwijl ook het eiwitgehalte ver hoogd kan worden. De mate waarin dit effekt plaatsvindt zal echter nog al uiteen kunnen lopen. Johan Veldhuis Agrarisch voorzitter van de PJGN Jan Pieter Popken schetste op de Al gemene Vergadering in Zuidlaren hoe de EG van een hoofdzakelijk voedsel- importerend gebied een voor bijna al le sektoren een voedselexportsituatie is ontstaan. Hij noemt de weg die de EG bewan delt om de graanproduktie af te rem men via heffing en lagere prijzen, heilloos. Als hierdoor in sommige re gio's minder graan wordt verbouwd, dan betekent dat vervanging door an dere gewassen. De prijzen van die an dere gewassen komen dan onder druk te staan. Melkveehouderij In de melkveehouderij heeft de EG voor een andere oplossing gekozen: van bovenaf zijn maatregelen opge legd om de produktie te beperken. De prijzen zijn niet verhoogd, ook niet verlaagd. (Ook gezien de lage voer kosten) zijn veehouders met een rede lijk quotum wel tevreden, maar "dan vergeet men even die bedrijven die krap in het quotum, zitten en die be drijven die overgenomen moeten wor den", aldus Jan Pieter Popken. Mest "Als je vijf, zes jaar geleden had ge zegd dat het mestoverschot tot pro blemen in de veredelingssektor zou leiden, dan was waarschijnlijk met een vinger naar het voorhoofd gewe zen", aldus Popken. We zitten nog middenin de diskussie. Tsjernobyl Jan Pieter Popken betoogt dat de kernramp in Tsjernobyl heeft duide lijk gemaakt, dat een beperkt reactor (want het had nog veel erger gekund) op 2000 kilometer al tot gevolg heeft gehad dat in Nederland de koeien op stal moeten en de spinazie doorge draaid. Het is voor een leek moeilijk voor te stellen. De voorzitter wil voor de landbouw een veel betere preven tieve voorlichting. NAJK Sprekend over de aktualiteit moet de voorzitter van het hart dat hem is op gevallen, dat er de laatste tijd door mensen buiten het agrarisch jongeren werk getwijfeld wordt of de stand punten van het NAJK wel door de eigen achterban gedeeld worden. Jan Pieter Popken: "Dat het NAJK een omstreden club is, zal ik niet bestrij den. Maar de standpuntbepaling komt op demokratische wijze tot stand. Iedere provincie heeft zijn eigen inbreng en kan met een stand punt komen. Een voorstel dat slechts met een krappe meerderheid wordt aangenomen, is niet iets waar het NAJK mee op pad gaat. Ik heb dui delijk de indruk dat het NAJK de ideeën die vanuit de achterban naar boven komen vertolkt; vooral door de direkte lijnen bij de besluitvorming. Als ik het bij het rechte eind heb, na melijk dat de standpunten van het NAJK door een grote meerderheid van jonge agrariërs worden gedragen, dan kan dit in de toekomst verstrek kende gevolgen hebben voor belan- genbehartigend Nederland. Als dat zo is, dan houd ik mijn hart vast". Pirimor, de krachtige luizenbestrijder, laat afle natuurlijke vijanden van de luis ongemoeid, dus niet alleen het lieveheers beestje, maar ook zweefvliegen, gaasvliegen en sluipwespen. Deze natuurlijke vijanden en Pirimor vormen samen een unieke combina tie van chemische en biologische bestrijding Pirimor is bovendien volledig veilig voor bijen En dat is een hele zorg minder. Maar er is meer over Pirimor zoals: werkt snel en grondig bestrijdt ook luizen die minder gevoelig zijn voor organische fosforverbindingen heeft korte wachttijden. Over toepassing en dosering kan uw leverancier u alles vertellen. Raadpleeg voor gebruik altijd het etiket Raadpleeg voor gebruik altijd het etiket 18 Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18