Olieprijs scheidt hanen en hennen Landbouwhuisdieren centraal op Schaapscheerdersfeest Nisse Melkprijs zal dit jaar minstens 1,5 cent dalen Zuivelfabriek St. Lambertus gaat fuseren met DMV Campina Landbouwschap: Onderzoekmethode berevlees nodig De olieprijs is zo laag geworden, dat een aantal olieproducerende lan den b.v. in het Midden-Oosten, niet meer in staat is de bestaande im port te handhaven. Waar dat nog wel kan, moeten eksporterende landen daar naar toe zoveel prijskonsessies doen, dat die eksport niet meer lonend is. Een voorbeeld daarvan is de eksport van braadkuikens, waarbij al leen geleverd kan worden als men maar lang op het geld wil wachten. 'En dat doen we niet', zegt M.J.J. v/d Laar, adjunkt-direkteur bij de pluimveeslachterij Goossens bv in Asten en direkteur bij Inter- broed bv in Gemert'. Wij zullen ons (meer) richten op de Europese markt en aangezien daar de vraag veranderd is, gaan wij vanaf juni de eendagskuikens splitsen in hanen en hennen, om ze daarna ge scheiden af te mesten. Goossens bv in Asten en Interbroed bv in Gemert zijn allebei doch ters van de grootste mengvoederkoöperatie in Nederland, de CHV in Veghel, die jaarlijks zo'n 2 1/2 miljoen ton mengvoeders produceert. Die beide dochters hebben een integratie op touw gezet, die sluit als een bus. De a. groep zorgt er voor dat Inter broed 300.000 eendagskuikens het licht kan laten zien die daarna door gesluisd worden naar 95 braadkui- kenbedrijven. De b. groep - produk- tie 280.000 eendagskuikens - bevoor raad 57 braadkuikenbedrijven en de c. groep - goed voor 80.000 eendags kuikens zet het afmesten in gang bij 24 braadkuikenbedrijven. En dan staat v.d. Laar in Asten klaar om van de hiervoor genoemde 176 braadkuikenbedrijven wekelijks 650.000 braadkuikens te ontvangen en aan 500 mannen en vrouwen werk te bieden. Een knap stukje slim bedachte- en goedlopende integratie. Veranderde situatie Vóór de braadkuikenbedrijven ligt de boerderij en achter deze bedrijven de pluimveeslachterij. In ons gesprek gaat het over alle drie en dat moet ook wel, want dat zijn de fasen in de keten die goed moeten maken, wat in de daarvoor liggende fasen aan kosten en moeite aan de dag is gelegd. De vraag is natuurlijk hoe goed wordt iets goed gemaakt. Daar wil v.d. Laar best iets over zeggen: - Door de konkurrentie van met na me de Fransen - die met hun diep- vriesbraadkuiken niet meer in het Midden-Oosten 'erecht kunnen en nu sterk penetreren in Duitsland - is voor ons de diepvriessektor afgesto ten en zijn we met veel inspanning en verwerking overgeschakeld op 100% vers. - Door 'de Wet van Braks' mag er op de braadkuikenbedrijven niet meer uitgebreid worden. Dat betekent geen investering meer in méér, maar in diepte, zoals kontrole op klimaat beheersing, voer- en watermeting, gewichtsmeting, enz. Dat leidt tot 'niet meer maar wel beter' en daar zijn wij blij om. - Met name door de daling van de voerkosten is de opbrengst per braadkuiken minus kuiken en voer van nog geen 40 cent in de zomer van 1983 opgelopen tot zo'n 70 cent nu. Stel dat er 10 a 15 cent per braadkuiken netto overblijft dan kan een volwaardig eenmansbedrijf bij 6 keer afmesten toch een ƒ50- a ƒ75.000 arbeidsinkomen halen. - De valutawisselingen blijven in een sterk eksporterende sektor altijd een groot risiko. - En dan tenslotte het Midden- Oosten, waar sommige landen de importen voor 80% moeten betalen uit de olie-opbrengsten. Het zal dui- M.J.J. v.d. Laar delijk zijn dat nu de olieprijs gekel derd is, veel importen onder zware druk komen te staan of helemaal weg vallen. Wat te denken dat valu tamarkt en afzetdruk de prijs van broedeieren op de vrije markt in 6 weken tijds terug deed lopen van 52 cent naar 20 cent? De scheiding in een integratie Als de eksport naar verre landen wegvalt, zal de Europese markt voor het braadkuiken maximaal benut moeten worden. Op die Europese markt wil men kwaliteit, vers produkt en delen van het kuiken. 'Kijk', zegt v.d. Laar, 'een van hen vervet eerder dan een haan' (althans een goede). Je moet ze dus niet tot aan hetzelfde gewicht afmesten wat je niet doet als ze 'gemengd' het eindgewicht van 1600 tot 1800 gram halen. Als de kuikendelen gewild zijn, kun je hanen afmesten tot 2 a 2 1/2 kg en hennen tot een 1 1/2 kg. Met je voederkonversie geldt wel dat hanen - doordat ze zwaarder afge- mest gaan worden - relatief daar voor meer voer vragen, maar hanen hebben - omdat ze minder vet aan zetten - minder voer nodig. De hen nen - die op zich meer voer nodig hebben - worden in dit geval op lage re leeftijd geslacht. Wat betreft het leveren van delen heb je van een (zwaardere) haan niet alleen meer, maar de toegevoegde waarde wordt ook groter en werkge legenheid staat immers centraal in ons land! Blijft over het scheiden van de hanen van de hennen. Het sexen gebeurt nu door het bekijken van de cloaca, maar straks gaat dat gebeuren door op de vleugelpennetjes van de een dagskuikens te letten. Bij de hanen zijn ze allemaal even lang, maar bij de hennen zitten er korte tussen. Met ingang van juni a.s. wordt de scheiding uitgevoerd en wel in een mate die afhangt van de vraag naar delen, met name op de Europese markt. Pief Wesfra Naast de belangstelling voor de dieren mogen ook de ambachtslui zich in Nisse altijd in een grote belangstelling verheugen. Op zaterdag 21 juni a.s. wordt in Nisse voor de 8e keer het schaap scheerdersfeest georganiseerd door de Stichting 'De Zeeuwse Schaaps kudde'. Tal van aktiviteiten beleven dit jaar hun primeur op dit folklo ristische evenement. Zo zal er dit jaar voor het eerst het Zeeuwse kampioenschap schapen scheren te zien zijn, wat door o.a. de heer J.H. Lantinga gejureerd zal worden. De veemarkt, die vorig jaar ook plaatsvond en meteen een suk- ses was, zal dit jaar weer gehouden worden. Een ieder die met één of meerdere koeien, paarden, schapen of geiten (geen varkens) voor kwart over negen op de Kasteelweide aan wezig is, kan-hieraan gratis deelne men. Zeer spektaculair is het scha pen drijven door border collies, waarvan in Nisse het Nederlands kampioenschap zal worden gehou den. Verder zijn er diverse keurin gen, van o.a. geiten, schapen (ook van zeldzame schaperassen) en run deren. Van een aantal koeierassen, zoals Lakenvelder, Witrik, Blaarkop en Limousine, zal er een showkeu ring te zien zijn. Het veegebeuren heeft veel te danken aan de komst van de Bevelandse fokveedag naar Melkunie Holland heeft plannen op gesteld om het kaasbedrijf in Buren te sluiten. Dit staat in een studierap port dat dezer dagen gereed kwam. Ing.J.A. Schuttenbeld, directeur van de Kaasproduktie-groep stelde maandagmiddag 26 mei jl. de mede werkers mondeling op de hoogte. Het rappört is beschikbaar gesteld aan de groepsondernemingsraad en de plaatselijke ondernemingsraad. En voorts aan de werknemersorgani saties. De directie van de Kaasproduktie-groep is voornemens binnenkort met hen het overleg te openen over dit sluitingsrapport. De coöperatie melkprodukten 'De Stichting' te Buren trad vorig jaar als B-lid tot Melkunie Holland toe. Tegelijkertijd kwamen de Vijfhee- renlanden B.V. te Schoonrewoerd Nisse. De Zeeuwse Fjordenvereni ging zal, ter gelegenheid van haar eerste lustrum, in samenwerking met de 'Bevelandse Aanspanning' Zeeuws aangeklede rondritten e.d. verzorgen. Naast de al genoemde zullen er nog en Melkunie Holland te Woerden overeen de kaasproduktie in dit be drijf voor gezamenlijke rekening en risico voort te zetten. De verwach ting was toen dat zeker tot 1 januari 1987 de produktie zou kunnen wor den voortgezet. De huidige resultaten zijn volstrekt onvoldoende, zo blijkt uit het stu dierapport. Het ziet er naar uit dat bij het continueren van de produktie de verliezen nog verder zullen toene men. Daarom wordt sluiting van het bedrijf voorgesteld. Voor de 35 me dewerkers die aan het bedrijf ver bonden zijn is gedwongen ontslag niet aan de orde. Enkelen kunnen gebruik maken van de VUT- en ou- derenregeling. De anderen wordt werk aangeboden inMelkunie Holland-bedrijven en in het bedrijf van De Vijfheerenlanden B.V. veel meer festiviteiten te beleven zijn, waarvan zeker niet onvermeld mag blijven de demonstratie ringrij- den door de Zuid-Bevelandse Ring- rijdersvereniging. Deze zal een offi ciële wedstrijd in klederdracht houden. Het Landbouwschap heeft staatsse- kretaris Ploeg gevraagd om te bevor deren dat er snel een praktisch toepasbare en voor alle EG-lidstaten acceptabele onderzoekmethode komt voor berevlees. Dit is van belang voor de varkenshouders en de export van varkensvlees. Het Landbouwschap is van mening dat als uit onderzoek blijkt dat bere vlees aan de kwaliteitsnormen voldoet dit vlees vrij verhandelbaar moet zijn binnen de Europese Gemeenschap. Bij een onderzoekmethode die prak tisch en politiek geaccepteerd wordt is een totale stop van de castratie van beerbiggen mogelijk. De aan melkveehouders uit te beta len melkprijs zal dit jaar met ten minste 1,5 cent per kg dalen. Dat is de verwachting van drs. H. Schel haas, voorzitter van het produkt- schap voor Zuivel. De inkomens in de zuivel vond hij bepaald niet be vredigend. Als belangrijk knelpunt zag de heer Schelhaas, die sprak in de openbare bestuursvergadering van het produktschap op 21 mei jl., de afzetontwikkeling in de derde we reld landen. Schelhaas signaleerde een aantal problemen die het inkomen van de veehouders onder druk zetten. Be halve de eksportontwikkeling en de twee procent verlaging van het kwo- tum in 1987 voorzag hij dit jaar een melkprijsverlaging van ten minste 1,5 cent per kg. Verder noemde Schelhaas de hoge en opnieuw sterk stijgende zuivelvoorraden. Zolang deze nog boven de markt hangen, zal een verbetering van de zuivel- De besturen van de Coöperatieve Zui velfabriek "St. Lambertus" b.a. te Veghel en de direktie van DMV Cam pina bv hebben besloten overleg te voeren inzake een mogelijke integra tie van de bedrijfsaktiviteiten. De C.Z. "St. Lambertus" en de C.Z. Campina zijn nog de twee enige leden EG stemt in met hulp Westduitse boeren De regering in Bonn is er in geslaagd de Europese Commissie in Brussel te overtuigen dat de helft van het Westduitse landbou wareaal zo slecht is, dat er voor de boeren nauwelijks een inkomen is te verdienen. De boeren in deze ge bieden komen in aanmerking voor direkte inkomenssteun. De Euro pese Commissie is het met de Duitsers eens en heeft dienaan gaande voorstellen ingediend, waarover de EG-raad van mi nisters volgende week kan beslis sen. Deze voorstellen behelzen een versoepeling van de kriteria voor probleemgebieden. Een kwart van de financiële steun aan boeren in deze gebieden komt uit de Euro pese schatkist. In Brussel verwacht men dat de nieuwe kriteria ook voor andere lidstaten gaan gelden. markt niet optreden. Het wordt meer dan tijd, zo zei Schelhaas, dat Brussel nu met alle kracht probeert tot een afbouw van deze voorraden te komen. Ook de verstarrende wer king die van de superheffing uitgaat en de mestproblematiek memoreer de hij als negatieve ontwikkelingen voor de veehouderij. Als enige pluspunt zag Schelhaas de kostenontwikkeling, met name de daling van de krachtvoerprijs, de la gere rente en inflatie, en de gunstige energieprijzen. Superheffing De Nederlandse veehouders moeten voor het heffingsjaar 1985/86 170 miljoen gulden aan superheffing be talen. Dat is 14 miljoen meer dan vo rig jaar. Dat komt vooral omdat meer melkveehouders dit jaar hun kwotum volmelkten. De overschrij ding van de individuele kwota was niet zoveel groter dan in 1984-1985. van de Coöperatieve Zuidnederland se Organisatie van Zuivelverenigingen b.a. (C.Z.O.Z.). Indien de fusie door gang zal vinden, zou dit derhalve de afronding betekenen van de grote zui- velfusie in Zuid-Nederland. De circa 180 leden-melkveehouders van de C.Z. "St. Lambertus" leveren in totaal 41 miljoen kg melk per jaar. Daarvan wordt circa 1,2 miljoen kg verwerkt tot konsumptiemelk en kon- sumptiemelkprodukten, en de rest tot boter. Deze boter (2 miljoen kg) wordt "gecommercialiseerd" door DMV Campina bv, terwijl de onder- melk wordt doorgeleverd aan, en ver werkt wordt door de DMV Campina-fabriek te Veghel. In totaal zijn bij de C.Z. "St. Lam bertus" 20 personeelsleden (waaron der 5 RMO-chauffeurs) werkzaam, en de jaaromzet bedraagt circa 30 mil joen gulden. DMV Campina bv ver werkt per jaar 2300 miljoen kg melk, die wordt aangeleverd door de circa 8400 leden-veehouders van de C.Z. Campina in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. In de 15 produktiebedrij- ven van deze onderneming (jaarom zet 2,7 miljard gulden) zijn 3400 personeelsleden werkzaam. De vakbonden en de ondernemings raad zijn inmiddels van het te voeren overleg, dat mogelijk nog in juni a.c. kan worden afgerond, op de hoogte gesteld. Melkunie Holland wil kaasbedrijf 'Buren' sluiten Vrijdag 30 mei 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17