Kursusonderwijs pluimveehouderij Zuid- Nederland in-all Mogelijkheden bedrijfs all out nader onderzocht Ir. A. Meijering: gerichte stierkeuze beperkt aantal zware bevallingen bij melkvee Virus maakt onder paarden op Walcheren vele slachtoffers Vliegen mogen geen kans krijgen Om de melkproduktie op gang te houden, moeten koeien elk jaar een kalf ter wereld brengen. Die geboorten gaan echter vaak met moei lijkheden gepaard. Van de twee jaar oude koeien (vaarzen), die voor het eerst kalven, heeft vijftien procent een zware bevalling. Tien pro cent van de eerstgeboren kalveren overleeft de bevalling zelfs niet. Bij oudere koeien verloopt de geboorte in vijf procent van de gevallen moeizaam. Omdat problemen rond de geboorte schade voor de koe, het kalf en de boer betekenen, heeft ir. Albert Meijering onderzocht of gerichte stierkeuze een uitkomst kan bieden. In het proefschrift "Ge boortemoeilijkheden in de melkveefokkerij", waarop Meijering op 14 mei aan de Landbouwhogeschool promoveerde, toont hij de voorde len van een "pinkenstierenprogramma" aan. Afkalfproblemen kunnen in hoge mate voorkomen worden door een gerichte stier keuze bij pinken en vaarzen. Naast het bestaande onderwijs op het gebied van de pluimveehoude rij worden voor het seizoen '86/'87 op de praktijkschool in Horst en aan de MAS te Helmond praktijkkursussen gegeven. Er is een keuze mogelijk uit vier kursussen waarin het ontwikkelen van het onderne mersschap van de (aankomende) pluimveehouder centraal staat. Geboortemoeilijkheden ontstaan doordat het kalf te groot is om pro bleemloos het nog niet volgroeide ge boortekanaal van de vaars te passeren. Twintig jaar geleden opper den fokkerijdeskundigen de mogelijk heid van gerichte stierkeuze. Men zou pinken moeten laten dekken door stieren die weinig geboortemoeilijkhe den en doodgeboorten veroorzaken. In de jaren zestig-en zeventig voerden de Nederlandse KI-verenigingen lang zaam een zogenaamd "pinkenstieren programma" in. In 1977 begon Albert Meijering op het Instituut voor Veeteeltkundig On derzoek "Schoonoord" in Zeist met onderzoek naar de inzet van pin- kenstieren. De praktische uitvoering van het programma vertoonde nogal wat gebreken. Bovendien was niet duidelijk of pinkenstieren de meest aangewezen weg naar vermindering van geboorteproblemen vormden. Na de registratie van de aard van de pro blemen en de verzameling van de ge gevens sterk verbeterd te hebben, werkte Meijering in de Verenigde Sta ten (Universiteit van Illinois) aan een methode voor de verwerking van de gegevens. In zijn proefschrift be schrijft hij hoe op een betrouwbare manier stieren kunnen worden aanbe volen voor pinken. Belangrijke verbetering Als veehouders van de aanbevolen stieren gebruik maken, zullen hun vaarzen minder problemen bij het kalven ondervinden. Volgens Albert Meijering, die inmiddels in dienst is bij het konsulentschap in algemene dienst voor de rundveeverbetering, is gerichte stierkeuze een zeer praktische mogelijkheid voor het terugdringen Het is op korte termijn zeker niet voor alle bedrijven interessant om over te schakelen op bedrijfs all in-all out. Men moet ook proberen de resulta ten te verbeteren door te kijken naar voeding, klimaat en herkomst van de biggen. Met name voor de kleinere bedrijven (tot circa 400 ligplaatsen) die slechte resultaten halen kan het wel interessant zijn om over te scha kelen op bedrijfs all in-all out. De be drijven die nu bedrijfs all in-all out toepassen, kunnen hun resultaten ver beteren door modernisering, onder meer op gebied van huisvesting, voe ding en klimaat. Mogelijk ontstaan er in de toekomst strukturen, waardoor nog meer van de voordelen van be drijfs all in-all out kan worden gepro fiteerd. Dit zijn de belangrijkste konklusies uit een onderzoek dat de HAS- student uit Den Bosch, H. Ruis, on der begeleiding van de Gezondheids dienst voor Dieren te Boxtel verrichtte onderzoek naar de voor- en nadelen van het all in-all out systeem bij het houden van varkens. Bij het all in-all out systeem worden dieren van verschillende leeftijden ge scheiden gehouden. Een stal of afde ling komt na elke ronde leeg en wordt dan gereinigd. Uit verschillende on derzoeken blijkt dat met all in-all out betere resultaten behaald kunnen worden dan met het zgn. continu mesten. All in-all out kan op verschil- van zware bevallingen. Het percentage probleemgevallen kan dalen van vijftien tot tien procent. Het "pinkenstierenprogramma" be tekent zeker niet dat de erfelijke sa menstelling van de Nederlandse rundveestapel verandert. Men selek- teert namelijk niet op stieren die kal veren met een laag geboortegewicht verwekken. Dat zou een te groot eko- nomisch verlies opleveren omdat kal veren in Nederland voor de vleesproduktie aangewend worden. Men blijft ook in de toekomst topstie- ren selekteren op produktievermogen. Zij moeten primair de aanleg voor een hoge produktie van melk met hoge ge halten aan vet en eiwit vererven. Van Aantal bedrijven (perc.) 113 (13%) ligplaatsen per bedrijf 252 bedrijven met drie of meer fokkers 86% bedrijven met indirek- te luchtinlaat 25% groei per dier per dag (g) 686 aangetaste longen 12,6 EAA IA 78,4 all in-all out lende manieren worden toegepast. Op de meeste mestbedrijven wordt per af deling all in-all out toegepast. Het kan ook met het hele bedrijf tegelijk. Dit laatste noemen we bedrijfs all in-all out. Bij dit mestsysteem is er steeds slechts één leeftijdsgroep op het be drijf aanwezig. Het bedrijf komt na elke ronde helemaal leeg. De ziekte- druk op het hele bedrijf is hierdoor bij het begin van een nieuwe ronde erg laag. Onderzoek Voor de Gezondheidsdienst voor Die ren in Noord-Brabant was dit alles aanleiding om een onderzoek uit te voeren om te kijken of met bedrijfs all in-all out ook goede resultaten be haald kunnen worden. Dit onderzoek is in samenwerking met de Integraties van de Vee- en Vleescentrale van de NCB gedaan. de geselekteerde topstieren zal men vervolgens in de praktijk vaststellen welke het meest geschikt zijn voor het dekken van jonge koeien. Dat zal voor elke nieuwe stieren jaargang op nieuw moeten gebeuren. Vooroordeel Door het promotie-onderzoek van Meijering is ook een hardnekkig vooroordeel in veehouderskringen ontzenuwd. Men beweert vaak dat de dochters van pinkenstieren, ook wel als "onderdeuren" aangeduid, later zelf extra problemen met kalven krij gen. Op de proefboerderij 't Gen in Lelystad heeft men met een tijdro vend fokprogramma die veronderstel ling onderzocht. Tot ieders tevredenheid bleek dat de dochters van pinkenstieren juist de minste moeite hebben met de geboorte. Zij geven immers hun erfelijk bepaalde lage geboortegewicht ook aan hun na geslacht door. Daarmee is volgens de Wageningse promovendus voldoende aangetoond dat het door hem gestroomlijnde en theoretisch onder bouwde "pinkenstierenprogramma" zonder terughoudendheid door de melkveehouders kan worden gevolgd. stal kontinu A-A* mesten 513 (58%) 148 (17%) 114 (13%) 668 406 301 63% 87% 25% 62% 14% 18% 686 673 667 14,0 13,6 16,3 78,6 - 77,5 74,5 Ook dit jaar kunnen op de melkvee bedrijven weer grote aantallen vlie gen verwacht worden in zowel de stal als in de wei In het boekje 'de Wegwijzer voor de Veehouderij' kunt u een overzicht vinden van de vliegenbestrij- dingsmiddelen voor gebruik op vee in de weide en in stallen. Ook wordt hierin een overzicht gegeven van an dere bestrijdingsmiddelen die van belang zijn voor de veehouderij, zo als onkruidbestrijdingsmiddelen in voedergewassen, erfbeplantingen, slootbodems en schurft- en luis- bestrijding op vee. Het is te bestellen door ƒ6,— over te maken op gironummer 1690875 on der vermelding 'Wegwijzer', t.n.v. CAD-Gewasbescherming, Geertjes- weg 15, 5706 EA Wageningen. Voor deelname aan een kursus wor den voorwaarden gesteld die per kursus verschillend zijn. De volgen de kursussen worden aangeboden: Ekonomische Vorming De kursus Ekonomische Vorming is bedoeld voor degenen, die een be drijf gaan overnemen of kort gele den overgenomen hebben. Behan deld worden een kompleet overna meplan en andere sociaal- ekonomische onderwerpen. Inlei ders uit voorlichting en bedrijfsleven verzorgen deze kursus. De plaats van deze kursus, die door de MAS te Horst georganiseerd wordt, is af hankelijk van de woonplaats van de deelnemers. De kursus begint in ok tober 1986 en omvat twintig dagen (één dag per week) van half tien tot vier uur. Men dient minimaal het diploma MAS-B te hebben en zeker 23 jaar oud te zijn. Bedrijfsbeheer slachtpluimvee In de kursus Bedrijfsbeheer Slacht pluimvee komen alle aspekten van het technisch en sociaal-ekonomisch bedrijfsbeheer aan de orde. Men dient circa vijf jaar ervaring als zelfstandig ondernemer te hebben. De start is in januari 1987; de kursus omvat twaalf dagen (één dag per week) van elf tot vier uur. Inleiders zijn afkomstig van praktijkschool, voorlichting en bedrijfsleven. On derlinge informatie uitwisselen en Gelukkig staan tegenover deze tegen vallers vele eigenaren met een gezond veulen, en daarvan hopen we er ve len straks op de Zeeuwse Dag van het Paard op 28 juni en op de Centrale Premiekeuring van het W.P.N. afd. Zeeland op 5 juli te zien. Beide eve nementen vinden plaats op de terrei nen van manege de Eendracht te Serooskerke (W). De stamboekkeuring van de afd. Zee land van het W.P.N. is inmiddels ach ter de rug. Zowel naar aantal als naar kwaliteit voldeed de nieuwe jaargang driejarige merries aan de verwachtin gen. Waren deze dagen vroeger uit sluitend voor merries bestemd, nu kunnen ook ruinen worden aangebo den om van het stamboekbrandmerk te worden voorzien. Nu het bepalen van de fokwaarde van de hengst een duidelijke plaats in het fokbeleid heeft gekregen, krijgen ook ruinen hierin een steeds belangrijker plaats, zowel naar exterieur als ook naar sport prestaties. Niet alleen bij het W.P.N., maar ook bij andere stamboeken neemt de be langstelling voor het keuren van rui nen toe en het zou wel eens kunnen zijn, dat de Zeeuwse Dag van het Paard dit jaar in dit opzicht een door braak te zien zou geven. Van fokkerij naar sport. Elk weekend is er wel een concours in de regio, diskussie zijn belangrijke elementen in de kursus. Boekhouden en bedrijfsadministratie De kursus Boekhouden en bedrijf sadministratie omvat het onderdeel boekhouden: kasboek, balans- en eksploitatierekening en het onder deel bedrijfsadministratie, afge stemd op de pluimveehouderij. Voor deelname dient u werkzaam te zijn in de pluimveehouderij en de leerplicht vervuld hebben. De kur- susplaats, in ieder geval in Noord- Brabant, wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de deelne mers. De kursus omvat twaalf halve dagen en wordt verzorgd door voor lichting en onderwijs. Automatisering In deze kursus maakt men kennis met de werking van de komputer en de toepassingsmogelijkheden in de pluimveehouderij. Men dient werk zaam te zijn in de pluimveehouderij, minstens 21 jaar oud te zijn en mini maal een diploma LBO te bezitten. De kursusplaats, in ieder geval in Noord-Brabant, wordt bepaald aan de hand van de woonplaats van de kursisten. De kursus omvat dertig lesuren. Men dient zich voor genoemde kur sussen zo spoedig mogelijk op te ge ven bij de praktijkschool te Horst (04709) 3535 of bij de MAS in Hel mond (04920) 23983. soms wel meer dan één op één dag. Op Pinkstermaandag waren er zelfs twee internationale concoursen voor landelijke ruiters. In Axel was er te vens een landenwedstrijd, die door Nederland werd gewonnen, dankzij prima prestaties van vader en doch ter Den Extèr uit Kortgene. Telde Axel 18 dressuurringen, in Bergen op Zoom - het andere evenement - wa ren het er zelfs 22. Hier lieten de Bel gen goed achttallen-dressuur zien. Axel is een Federatie-evenement, ter wijl Bergen op Zoom onder de N.K.B. vlag vaart, maar hier doen ook Federatieruiters o.a. uit Tholen en Willemstad mee. Beide concoursen beschikken over zeldzaam mooie ter reinen. In Bergen op Zoom waren ook vier tuigpaardrubrieken, waarbij vijf Belgische deelnemers. Een geheel andere tak van hippische sport is het ringsteken. Vanuit folklo re is het tot een volwaardige, goed ge reglementeerde sport uitgegroeid, waarbij de deelnemers in verschillen de klassen zijn ingedeeld met promotie- en degradatieregeling. Op Pinkster Drie stond Walcheren geheel in het teken van het ringrijden, waar bij vooral de ringrijders op de trek paarden erg in de belangstelling stonden bij de vele badgasten. Voor de trekpaardenfokkerij is dit een mooie stimulans. bedrijfs afdelings A-A A-A Onlangs werd ons ZLM-blad opgesierd met een mooie foto: "Len te", een schimmel in de wei met bloeiende hoogstamboomgaard. Ge lukkig is het eindelijk zover en zien we weer veulens in de wei, waarvan vele fokkers nieuwe verwachtingen koesteren. Op Noord-Oost Wal cheren heerst een soort virus, die een tiental veulens velde, terwijl ook een aantal merries het leven liet. Ook op de Zuidhollandse eilanden heeft een aantal veulens het na een paar dagen af laten weten. Bij sek- tie bleek er een afwijking aan het hart te zijn. Men generaliseert gauw, maar het is zeer toevallig dat dit een paar veulens in dezelfde streek overkomt. 16 Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16