Bij uw Ford traktor dealer zijn onderdelen meer dan een bijzaak. Ze zijn een belangrijk deel van de totale service. Hoe bejaagt men dassen, duiven en ganzen? Meer dan alleen maar 'n goede traktor. Bij PJGN ruimte voor nieuw beleid Wildschade kan door verschillen de soorten wild worden aange richt. Om wildschade te voorkomen mogen ten allen tijde afweermiddelen worden gebruikt zoals knalapparaten, vogelver schrikkers, metaalfolie etc. In sommige gevallen kan echter de schade alleen maar voorkomen worden door bejaging. De moge lijkheden van bejaging zijn aan re gels gebonden. Hieronder wordt globaal van een aantal diersoorten aangegeven gedurende welke pe riode de jacht open is. 1. Dassen Sinds lang mag op de das niet meer gejaagd worden. De overheid stelt gel den beschikbaar om aan de dassen- schade tegemoet te komen. De vergoeding bedraagt ƒ300,— per jaar, waarbij de grondgebruiker zich ver plicht er voor te zorgen dat aan de dassen en dassenburcht op geen en kele wijze schade wordt toegebracht. 2. Duiven, verwilderde Verwilderde duiven zijn het gehele jaar bejaagbaar. Sommige jagers dur ven echter niet op verwilderde duiven te schieten omdat de kans bestaat dat postduiven worden geraakt. Het ge volg hiervan zou kunnen zijn dat de duivenhouder schadevergoeding eist. Om het afschieten van verwilderde duiven beter mogelijk te maken, stel len Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant en Zeeland in het voorjaar een ophokperiode voor duiven vast. Gedurende deze periode moeten post duiven worden vastgehouden (opge- hokt), waardoor de mogelijkheid ontstaat om op grote schaal verwil derde duiven af te schieten. De voor- jaars ophokperiode duurt in 1986 van 15 maart tot 1 juni. De verplichting geldt niet voor de tijd tussen 6.00 uur en 8.00 uur en tussen 18.00 uur en een half uur na zonsondergang. Evenmin geldt de ophokplicht op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feest dagen. Vergunningen om buiten de ophokperiode verwilderde duiven te bejagen, kunnen worden aangevraagd bij het Distriktshoofd Fauna aangelegenheden. 3. Ganzen De rotgans, de brandgans en de klei ne rietgans mogen in het geheel niet bejaagd worden. De grauwe gans, de kolgans en de gewone rietgans mogen bejaagd worden van 1 september tot en met 31 .januari, voor zover dat ge beurd tussen een half uur voor zon sopgang en 10 uur voormiddag. Momenteel is de jacht op alle ganzen- soorten derhalve gesloten. Eventueel kan een speciale afschotvergunning worden verleend. 4. Hazen De jacht op hazen is geopend van 15 oktober tot en met 31 december. 5. Knobbelzwanen Knobbelzwanen behoren tot de in de Vogelwet genoemde beschermde dier soorten. Omdat de populatie sterk is toegenomen en daardoor ook de scha de aan de landbouw is gestegen, is een zogenaamde zwanenschutter aan gesteld. Hij heeft de bevoegdheid om op verzoek van het Distriktshoofd Fauna-aangelegenheden knobbelzwa nen af te schieten. 6. Meeuwen, Kok- en Zilver- De kokmeeuw en de zilvermeeuw mo gen buiten de broedtijd van 15 april, tot 15 juli bejaagd worden. Binnen de broedtijd is bestrijding mogelijk door een bezitter van een zogenaamde Vo gelvergunning H. Deze kan door de grondgebruiker worden aangevraagd bij de Commissaris der Koningin. 7. Overig wild Onder overig wild verstaan houtdui ven, zwarte kraaien, kauwen, eksters, konijnen, vossen en verwilderde kat ten. Deze wildsoorten zijn het gehele jaar door bejaagbaar met het geweer. Nadere informatie over o.m. specia le afschotvergunning zijn verkrijgbaar bij het distriktshoofd Fauna aangelegenheden dat telefonisch be reikbaar is onder 013-678755. Ford traktor dealers beloven een betrouwbare onderdelen- voorziening. Daar kunt u zonder meer op vertrouwen. Want als u met een Ford traktor dealer samen werkt, heeft u te maken met een professional die zijn zaken kent. En oog heeft voor de uwe! Als goed zakenman weet hij dat de onderdelenvoorziening daarbij een belangrijke rol speelt. Daarom is vrijwel elk onderdeel dat u nodig mocht hebben bij uw Ford dealer aanwezig. En mocht, om welk reden dan ook, het gewenste onderdeel 15 niet op voorraad liggen, dan kan uw Ford dealer rekenen op betrouwbare steun. Steun van de Ford onderdelen-depots. Deze grote, computergestuurde onderdelen-centrales hebben een belangrijke opdracht: onderdelen bij uw dealer af te leveren. Zo snel als maar enigszins mogelijk. Zelfs de moeilijke, niet alledaagse onderdelen. Maar er is meer zekerheid dan alleen snelle levering van onderdelen. En dat is de verze kering van echtheid van de Ford kwaliteitsonderdelen. Voordat een origineel Ford onderdeel bij uw dealer op de plank ligt, heeft het moeten voldoen aan de zware eisen van Ford. Alleen daardoor past elk Ford onderdeel goed. En werkt het goed. Daarom worden ze ook door de Ford dealer gegarandeerd. Vergelijk dat maar eens met de niet-merkonderdelen. Of u nu een nieuwe traktor, of een gebruikte aanschaft, ofu zet uw oude vertrouwde trak tor in voor nog eens 'n jaar, ooit zult u onderdelen nodig hebben. En daarom doet u zaken met uw Ford traktor dealer. Bij hem krijgt u meer dan alleen maar 'n goede traktor. U krijgt betrouwbare, snelle onderdelenvoorziening. Dat is bij Ford heel gewoon. Want bij uw Ford traktor dealer zijn onderdelen meer dan een bijzaak. Tijdens de Algemene Vergadering van de PJGN spraken voorzitter Jan Koldewee en agrarisch voorzitter Jan Pieter Popken beiden hun jaar rede uit. Sprak uit Koldewees woor den enig optimisme, Popkens toon was overwegend bezorgd. De voor zitter -nu één jaar in functie- wees erop dat de afgelopen jaar ingrij pend waren geweest voor de PJGN. Minder geld leidde tot wijzigingen in de organisatie van de PJGN. Inmid dels is de storm geluwd en is in 1985 ruimte ontstaan voor nieuw beleid. Het Landelijk bestuur besloot daar om drie nieuwe wegen te bewande len. In de eerste plaats is dat het aspirant ledenwerk, gericht op de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Voor deze groep wordt veelal weinig georgani seerd, terwijl de behoefte groot is. Als tweede noem Jan Koldewee de uitbreiding van het Algemeen Platte landsjongerenwerk (APJW), een on derdeel van de Federatie. De uitbrei ding is gericht op de basis.: er wor den aktiviteiten voorbereid waarmee de afdelingen goed mee uit de voeten kunnen. Fonds beroepsmatige ondersteuning Het derde nieuwe punt is de vorming van een fonds voor financiële on dersteuning van provincies waarnu nog onvoldoende beroepskracht aanwezig is. Uitgangspunt voor deze keuze was, dat de leden in de afde lingen ervan kunnen profiteren. De voorzitter vindt deze drie nieuwe ini tiatieven een belangrijke stimulans voor een verdere uitbouw van de PJGN. Lichte stijging vleesverbruik Na een vrij forse daling van het vleesverbruik in nederland in 1983,trad in 1984 enig herstel in, dat zich in 1985 voortzette. Uit binnen landse produktie en een invoer van 204 miljoen kg kwam voor verbruik 2.513 miljoen kg beschikbaar. Daar van werd 1574 miljoen kg uitge voerd, wat overeenkomt met goed 62,5% van de totaal voor consump tie beschikbare hoeveelheid. Het aandeel binnenland verbruik be droeg nog geen 37,5% van het totaal voor consumptie beschikbare kwan tum. Van het totale binnenlandse verbruik had 589 miljoen kg betrek king op varkensvlees. Het verbruik van rundvlees daalde geleidelijk van 279 miljoen kg in 1981 tot 248 mil joen kg in 1985. De in de grafiek gegeven veilingprijs van komkommers is weergegeven in guldens per 100 kg. Vertaald per stuk betekent dit: maart 1984 gemiddeld 72 ct en maart 1985 gemiddeld 97 ct. Het komkommerseizoen is in maart al in volle gang en loopt dan door tot het einde van het jaar. De prijzen in ja nuari en februari hangen sterk af van de wisselingen in het kleine aanbod van dan. De maandprijzen vertonen in het algemeen éénzelfde seizoenspa troon, waarbij 1985/1986 als een re delijk komkommerjaar wordt aangemerkt. Het begin en eind van de in de grafiek gegeven periode toont dat aan. De gemiddelde komkommer- prijs in maart van dit jaar lag op 82 ct per stuk, hetgeen een dubbeltje meer is dan in maart vorig jaar. In april 1986 was de gemiddelde kom- kommerprijs 70 ct per stuk, hetgeen hoger had kunnen liggen als het min der koud was geweest, omdat in een periode van koud weer, het gebruik van saladegroenten - waartoe kom kommer behoort - kleiner is dan in een periode met warm weer. Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15