Zetting perebomen valt tegen, appels goed PGF-bestuur: Vechten voor veiling voedsel Goede appeloogst Oogst vroege aardappelen al in zicht Er komt marktonderzoek naar afzet uien Landbouwschap wil LEI omzetschade door Tsjernobyï laten becijferen Fruitteelt-inventarisatie in de ruilverkaveling Yerseke-Moer Na de perebloei zijn ook de appels uitgebloeid in de BEVELANDSE boomgaarden, zodat de eerste in druk van de komende oogst te zien is. In zo'n vroeg stadium is het altijd moeilijk om voorspellingen te doen, maar wat betreft de vruchtzetting bij de meeste appelrassen zijn vele fruit telers optimistisch gestemd. Het was ook prima bloeiweer, wisse lende windrichtingen en droog, zon nig weer zonder nachtvorst. Op veel bedrijven zal dan ook zeker dit jaar meer chemisch gedund wor den dan de afgelopen jaren het geval was. De praktijk leert dat bij een goede zetting de bedrijfsoppervlak- ten te groot zijn geworden om tijdig klaar te zijn met alleen handdun- ning. Hoewel handdunning altijd noodzakelijk is bij een hoge vrucht bezetting, om appels te kunnen oogsten met een voldoende maatsor- tering. We hebben een groene bloei gehad bij de appels dit jaar. De fruitteler ziet liever een witte bloei, zonder veel blad en laat op gang komende scheutontwikkeling. Dit voorjaar komt de scheutontwikkeling snel op gang, de periode van bloeien is heel snel verlopen, desondanks lijkt de vruchtzetting goed te zijn. Een snelle groei met veel jonge scheuten kan onder gunstige groeiomstandighe- den wel een sterkere rui veroorza ken, maar gezien de zetting op dit moment zou dat geen kwaad kunnen. De groentetelers zitten nog steeds opgescheept met de gevolgen van de kernramp in Rusland. Hoewel de eerste maatregelen na de ramp uit voorzorg zeker goed waren (we den ken even terug aan de spinazie), zijn de prijsdalingen van de andere groentegewassen een zware slag voor vele telers. De sla, andijvie en andere vroege groentegewassen uit onze streken zijn puur gezond en zonder enige besmetting, maar onze Ooster buren zijn blijkbaar nog argwanend en hebben hun eetpatroon tijdelijk veranderd. De landbouw, maar vooral de tak tuinbouw is financieel flink gedupeerd door een ongeluk in het Oostblok, waar wij als telers fi nancieel een flinke veer voor mogen laten. Nu is de ramp in het vroege voorjaar gebeurd, maar je moet er niet aan denken dat zoiets midden in de zomer of vlak tegen de oogst ge beurt. Al zou de werkelijke besmet ting van de produkten weinig of zelfs nihil zijn, de prijzen zouden in elkaar storten. Hiervoor zou de pers wel zorgen. Het is allemaal gelukkig meegevallen, maar we kunnen beslist beter de produkten uit het Oostblok weren en het Ministerie van Landbouw, samen met het Cen traal Buro voor de Tuinbouwveilin gen zou de produkten uit eigen land via een reklame-kampagne duur kunnen verkopen. Ze zullen in ieder geval iets goed moeten maken, want weer is de groep getroffen die hard werkt, veel investeert en ook nog be lasting betaalt. Er zou zelfs al veel gewonnen zijn als politici inzagen, dat de eerste levens behoeften en het verder leven vele malen belangrijker zijn, dan stroom die mogelijk iets goedkoper is. Kernvraag blijft: is deze stroom echt zo goedkoop?? Gebleken is dat van peren op diverse plaatsen in ons werkgebied de ge mengde knopzetting tegenvalt. Er komen relatief meer dode knoppen voor. Bij het ras Conference zien we dit verschijnsel het minst, bij het ras Conference zien we dit verschijnsel het minst, bij het ras Doyénné du Cornice het meest. Bij de andere pe rerassen komen ook in meer of min dere mate dode knoppen voor. De appelbomen stonden dit jaar rijkelijk in de bloei. Slechts langzaam worden de akkers weer groen op THOLEN want voor al de meeste bloemzaden hebben nog al wat temperatuur nodig om tot ont wikkeling te komen. Alleen de winter bloemen en de vroege aardappelen ontwikkelen zich snel Wat tussen de buien door en tame lijk diep gezaaid is heeft toch nogal te lijden gehad van wat koortsvor ming; de kiemen van de soms zeer fijne bloemzaden zijn hier niet tegen opgewassen, hopelijk dat de paar buitjes die we gehad hebben voldoen de zijn geweest om de opkomst te redden. Wanneer alles in de grond zit gaat het meestal pas echt drogen. Dan blijkt pas waar de struktuur van de grond verknoeid is. Bij de vroegst geplante aardappelen die zijn afge dekt geweest met plastic is dit het eerste zichtbaar. Van de achterblij vende plekken die in het ergste geval wat geel worden moet men zeker als het droog blijft en het evt. nog wat warmer wordt niet veel verwachting hebben. Daar waar de struktuur goed is groeien ze zo snel dat het een lust is om te zien. De meeste erg vroege percelen zijn niet zo mooi maar toch zal de oogst niet zo lang meer op zich laten wachten. De oogst van de winterbloemkool is zo goed als voorbij en erg teleurstellend geweest zowel in prijs, opbrengst als kwaliteit. Onder normale omstan digheden kan een matige opbrengst wanneer iedereen die heeft toch nog goed geld opleveren maar de affaire "Tsjernobyï" heeft ook hier zijn uitwerking niet gemist. Van een eventuele schadeclaim voor de geleden schade in de tuinbouw waar men over bezig is via het land bouwschap verwachten we weinig, hoewel onze Duitse kollega's wel een vergoeding krijgen op basis van de gemiddelde prijs over de laatste 3 jaar. Dit spontaan gebaar verdient zeker navolging, want je moet er bij voorbeeld als beginnend tuinder maar in grote mate door getroffen worden. Dan kun je zeker ernstig in financiële moeilijkheden komen te zitten. En de prijsvorming was voor sommige produkten zoals b.v. sla al het hele voorjaar niet zo best en net toen het wat aan het herstellen was kwam deze klap. Hopelijk dat de minister hiervoor begrip toont. Er wordt wel aan gekkere zaken geld uitgegeven Bij de appels is de ontwikkeling tot nu toe normaal. Volgens de voorzit ter van de ZLM-tuinbouwcommissie de heer M.J. Goud verschilt het uit blijven van bloei door de aanwezig heid van dode knoppen sterk van perceel tot perceel, al is de schade als vermeld tamelijk rasafhankelijk. De situatie in het Zuidwesten verschilt in verhouding niet van die in de rest van het land. Er bestond wel een stille hoop dat de situatie in het Zuid westen beter was. Strenge winter Volgens de heer Goud hebben de bo men die nu schade vertonen alle in de winter '84-'85 geleden van de strenge vorst. Hierdoor ontstond weefselschade: het weefsel onder de bast werd bruin tot zelfs zwart. "De getroffen bomen hebben in 1985 alle energie nodig gehad om te overle ven, voor de vorming van gemengde knoppen was niets of nauwelijks iets over. Dat betekent dat in 1986 niet of nauwelijks bloei kan optreden in deze bomen. Volgend jaar (1987) kunnen de bo men die nu schade vertonen weer een normale produktie geven. Het ver schijnsel is te vergelijken met een beurtjaar. De vorst van afgelopen winter zal in 1987 niet leiden tot soortgelijke verschijnselen. Ook de klein fruitgewassen staan er goed voor. Er komen wat klachten over de mate van rui in de rode bes sen, dit is niet vreemd, elk jaar ruien de rode bessen. De meeste percelen frambozen en bramen staan er goed voor. De vorstschade in de bramen valt gelukkig mee. Het bestuur van het Produktschap voor Groenten en Fruit heeft op 22 mei uitvoerig gediskussieerd over de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de radio-aktiviteit. Er waren veel vragen, waardering voor het beleid van de Nederlandse overheid - met name dat van het mi nisterie van Landbouw - kritiek op het optreden van de EG (of liever gezegd niet optreden) en grote bezorgdheid over de voorlichting aan de kon- sument. Vechten voor veiling voedsel betekent in de ogen van het PGF-bestuur dat er een systematische kontrole bij im port aan de buitengrens van de EG moet zijn, dat er zekerheid moet ko men dat wat er nu op het land groeit bij de oogst gezond is, dat er veel meer informatie en inzicht gegeven moet worden in de materie (omdat al leen maar geruststellende voorlichting niet genoeg is) en dat er overleg ge voerd moet worden met de overheid over de geleden schade. Het PGF- bestuur zal deze zaken indringend bij de overheid bepleiten en overweegt een koördinatiecentrum (krisis cen trum) op te richten. Daarnaast werd uit de vergadering de wenselijkheid bepleit een "draaiboek" gereed te (la ten) maken voor het geval zich weer eens zo'n ramp voordoet. Behalve het gevecht om veilig voedsel behandel de het PGF-bestuur ook nog een aan tal andere zaken. Genoemd kunnen worden: De Brusselse prijsbesluiten waar men niet zo ongelukkig mee is. Ér komt een marktonderzoek naar de afzet van uien. De kosten die ƒ450.000, bedragen zullen gedragen worden door het Ministerie van Landbouw 300.000,door het Landbouw schap (ƒ100.000,mcb-gelden) en ƒ50.000,door het PGF/Snuif, door de algemene middelen niet aan te vul len, maar voor onderzoek te bestem men. De kwaliteitsnormen voor tafelappels, peren en perziken zijn ge wijzigd en nu wettelijk vastgelegd. De wijziging houdt in een verhoging van de minimummiddellijn voor peren van klasse II van 50 naar 55 mm en een wijziging van de minimumvoor schriften voor perziken in die zin dat vanaf 1 januari a.s. voor het gehele seizoen voor alle klassen afzonderlijk een minimumomtrek en minimum middellijn zullen gelden. Export van uien naar landen buiten Europa blijft niet langer gebonden aan de verpak kingseenheden van 5, 10 of 25 kg. Op verzoek van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen zal de sor teringsindeling van augurken gewij zigd worden voor het seizoen 1986. De industrie wil graag een verfijning aanbrengen. Piet Westra Het Landbouwschap heeft de mi nisters Braks en Winsemius voor gesteld om het Landbouw- Ekonomisch Instituut (LEI) een be rekening te laten maken van de scha de die boeren en tuinders hebben ge leden door het ongeluk met de kern- reaktor in Tsjernobyï. Het LEI moet vooral inzicht geven in de omzet schade, ontstaan doordat na het spi- nazieverbod ook de vraag naar on verdachte groenten, zoals sla en an dijvie, sterk inzakte. Het Landbouwschap vindt dat de overheid de - niet verzekerbare - be- drijfsekonomische schade in redè- lijkheid niet voor rekening van de in dividuele ondernemer kan laten. De betrokken bewindslieden moeten volgens het schap spoedig uitspreken dat de regering ten behoeve van de getroffen bedrijven en sektoren met een schaderegeling zal komen. In tegenstelling tot de financiële ge volgen voor de afzet is de direkte schade door de neerslag van radio- aktieve deeltjes veel gemakkelijker aan te geven. In de melkveehouderij gaat het om ekstra kosten als gevolg van het graasverbod en een verkoop verbod van schapemei k en schape kaas. Het Landbouwschap komt hiervoor op een bedrag tussen ƒ16 en ƒ28 miljoen. In de tuinbouw houdt de direkte schade verband met de vernietiging van verse en kasspina- zie, bemonstering, ekstra reklame- kosten en het honoreren van claims van eksporteurs. De berekeningen van het Centraal Buro Tuinbouwvei lingen hierover komen uit op circa ƒ1 miljoen. Nadat het besluit tot ruilverkaveling is genomen zijn sommige handelin gen gebonden aan de goedkeuring van de landinrichtingskommissie. Het rooien of inplanten van boom gaarden is zo'n handeling waarvoor die goedkeuring vereist is. In het stemmingsrapport is gesteld dat het noodzakelijk is dat fruitka- vels kunnen worden samengevoegd om een doelmatig toedelingsplan te kunnen realiseren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij akkerbouw of veehouderij is het bij fruitteelt niet mogelijk in één jaar over te schakelen op een ander per ceel, daarvoor zijn minimaal 3 jaar nodig. Het is dus wenselijk dat fruit telers die een perceel willen verplaat sen tijdig op een nieuw perceel kun nen inplanten. Om inzicht te krijgen in de wensen die leven bij fruittelers om in te plan ten en boomgaarden te verplaatsen wordt een inventarisatie opgesteld. Wensen en mogelijkheden kunnen dan door de kommissie tegen elkaar worden afgewogen en er kunnen beslissingen worden genomen om in plant toe te staan. In de maanden juni en juli worden op de dinsdagen van 10 juni tot 8 juli zitdagen gehouden in het Buro van Uitvoering aan dee Dijkwelseweg 42 te Kapelle (afslag Vierwegen). Mocht u als fruitteler daartoe geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u kontakt opnemen met de heer W.P. Rentier van de direktie Kador in Middelburg, tel. 01180 - 37200, toestel 45. weekstaat energieverbruik Het gerbaragewas aan de grondkant heeft nog een week te gaan, de plan ten aan de steenwolkant nog ruim een jaar. De kwaliteit van de bloe men is bij een actief gewas en een ge doseerde EC van 2,3 op dit moment prima, ook van de rassen die het af gelopen najaar wat minder waren in hun kwaliteit. De druppelfrequentie is nu gemiddeld 8 keer per dag, waarbij dan 5 liter per m2 per dag gegeven wordt, waarvan 10-15®7o uit- draineerd. De EC in de mat is onge veer 3 en de PH is gezakt en be draagt 5. De gewasontwikkeling op de steen wol blijft goed, maar dat heeft wel tot gevolg dat het gewas wat vol wordt. We zullen dan ook na het teeltwisselen aan de grondkant gaan beginnen met het regelmatig wegne men van bladeren in dit dan tweeja rige gewas. De klimaatsinstellingen zijn deze week niet veranderd. Het energieverbruik bedroeg deze week 4203 m3 gas. Vrijdag 30 mei 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11