Bakkleur van Bintjes laat dit jaar veel te wensen over UITNODIGING JUBILEUMSHOW MECH AN IS ATIEBEDRIJF C. VERMEULEN Oostburg 1936 JAAR 1986 C. VERMEULEN Toelating aantal bestrijdingsmiddelen op basis Captafol ingetrokken Isolatie veel bewaarplaatsen onvoldoende 50 in onze verkoophal te Draaibrug woensdag 4 juni donderdag 5 juni vrijdag 6 juni zaterdag 7 juni van 10.00 tot 16.00 uur OPEN van 13.00 tot 21.00 uur IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM Tijdens deze showdagen zijn onze bedrijven in Oostburg en Axel 's middags gesloten. Tractoren Werktuigen Het is een bekend feit dat wanneer we spreken over de kwaliteit van konsumptieaardappelen niet iedereen daar hetzelfde onder ver staat. Bij de één zullen de kook- kwaliteit en smaak de voorrang hebben. Een ander ziet de kwali teit meer in het ontbreken van ziekten en gebreken. De fritesfa- brikanten zullen daarnaast dit jaar vooral de bakkwaliteit bedoelen. Dit artikel wil wat mededelen over de "kwaliteit" van de konsump tieaardappelen in dit seizoen, waarbij dan de twee laatstgenoem de kwaliteitsaspekten aan de orde komen. Wij kunnen daar wat van mededelen, doordat de bedrijven, die uitbetalen naar kwaliteit ons een representatief aantal analyse formulieren ter beschikking stel den. Wij zijn daardoor goed op de hoogte omtrent het voorkomen van blauw en onderhuidse bescha diging. We beperken ons in dit ar tikel tot de zeekleigebieden, omdat we daar de meeste gegevens van hebben en deze ook landelijk zijn. De vermelde resultaten hebben al leen betrekking op het ras Bintje. Ons inziens moet de veel geringere blauwgevoeligheid voor een zeer groot deel worden toegeschreven aan het groeiseizoen in 1985. De regelma tige neerslag toen heeft tot gevolg ge had dat het aardappelweefsel zeer vermoedelijk uit kleinere teelten is op gebouwd, dan onder drogere groei- omstandigheden zou zijn gebeurd. De blauwgevoeligheid is daardoor min der groot. Vergelijking van de percen tages knollen met blauw leert dat deze nogal kunnen variëren, waarbij het seizoen 1984/1985 een duidelijke uit schieter is. Het knollen met onder- houdse beschadiging varieert minder sterk. De variatie in het knollen met blauw onderhuidse beschadi ging wordt daarom vooral door het blauw bepaald. Klassifikatie Bij de kwaliteitsbeoordeling voor de teler gaat het uiteindelijk om de kwa liteitsindex. Deze is bepalend voor de klasse-indeling. De volgende klassen worden onderscheiden: De bakkleur Zoals bij de Bintje-telers als bekend mag worden verondersteld, wordt de bakkleur van de frites voor een zeer groot deel bepaald door het reduce rend suikergehalte van de knollen. En het gehalte aan deze suikers in de knollen wordt op zijn beurt weer voor een groot deel bepaald door de be- waartemperatuur. Veel Bintje-telers schijnen er nog niet van overtuigd te zijn, dat, omdat de afzet van dit ras voor een zeer groot deel via de frites- fabrikant gebeurt, de partijen ook bij een voldoende hoge bewaartempera- tuur bewaard moeten worden, ook tijdens vorstperioden. De bewaartem- peratuur mag nergens in de hoop on der de 5°C komen, dus ook niet onderin en langs de zijwanden. Om op al deze plaatsen op de hoogte te zijn van de bewaartemperatuur, moet men voldoende meetpunten hebben. Een enkele steekthermometer boven in de hoop is niet voldoende! I I Basis II Extra-kwaliteitsindex 0 - 5,0 5,1 - 10,0 10,1 - 15,0 15,1 - 25,0 premie- klassen kortingsklasse Blauw en onderhuidse beschadiging Het valt direkt op dat we dit jaar met weinig blauw te maken hebben. Hoe wel het knollen met blauw van 9,1 in de periode september t/m decem ber 1985 naar 17,8 is gestegen in het le kwartaal van dit jaar, mag ver wacht worden dat we dit seizoen nog onder het percentage van 1983/1984 eindigen. U weet wel het seizoen toen we pas begin juni konden poten en het drogestofgehalte ook duidelijk lager was. Dit seizoen is het onderwaterge wicht wat lager dan in het seizoen 1984/1985, maar moet toch gemid deld als goed worden bestempeld. Als we hier de beide premieklassen sa mennemen, blijkt dit seizoen in de zeekleigebieden tot nu tot 85% van de partijen in de premie te vallen] Daar bij is geen rekening gehouden met de bakkleur. In de 3 eerst vermelde sei zoenen kwamen 2 van de 3 partijen in de premie; in het seizoen 1984/1985 echter gemiddeld nog niet de helft. Het bovenstaande maakt duidelijk dat we dit jaar in de zeekleigebieden gemiddeld van een zeer goede kwali teit van de konsumptie-aardappelen kunnen spreken. Maar uit het on derstaande volgt dat de fritesfabri- kanten dit niet zo zullen beamen. Als men dat zou hebben gedaan, zou men tijdens de strenge vorstperioden in januari en februari gewaarschuwd zijn geweest, dat de bewaartempera tuur onder de 5°C daalde. De isola tie van onze bewaarplaatsen is niet voldoende, om tijdens strenge vorst een flinke temperatuursdaling van de aardappelen te voorkomen. Door tij dig intern te ventileren wordt de warmte vanuit het midden van de hoop naar de zijkanten gebracht. Eventueel heeft men iets moeten bij- warmen om de gewenste bewaartem peratuur. (5-8%) te handhaven. Omdat dit door vele Bintje bewaarders onvoldoende is onder kend en gedaan, is na december het aantal klachten over de bakkleur enorm toegenomen. De problemen met de bakkleur zijn nu groter dan in het vorig seizoen. Vele vrachten wor den retour gezonden. Het aantal "punten" mag dan wat blauw, be schadiging etc. prachtig laag zijn, als ze niet bakken, gaan ze terug. En dat dit geld kost zal duidelijk zijn. Het is daarom geen wonder dat voor bakge- schikte partijen meer betaald wordt! Vaak nemen de klachten omtrent de bakkleur na april wat af, omdat dan door hogere bewaartemperaturen het gehalte aan redurende suikers wat daalt, maar het is de vraag of dat dit jaar ook het geval zal zijn. Als het re ducerend suikergehalte nl. te hoog is, zal dit ook bij hogere bewaartempe raturen onvoldoende dalen (onvol doende rekonditionering). Gezien de bakcijfers is het te verwachten dat dit bij diverse partijen het geval zal zijn. Het donkere, vochtige groeiseizoen in 1985 is kennelijk ook de oorzaak, dat vanaf het begin van het bewaarsei- zoen de gehalten aan reducerende sui kers wat hoger waren. De in vele gevallen gekonstateerde lage bewaar temperaturen hebben de zaak sterk verslechterd. Deklassering Enkele handelshuizen zijn er al toe overgegaan om ook de bakkleur in de klassifikatie te betrekken. Een te don kere bakkleur resulteert in deklasse ring. Een goede zaak! Voor het uniform vaststellen van de bakkleur is door het IBVL een eenvoudige hak test ontworpen. Hierbij wordt van 20 knollen een staafje gedurende 3 mi nuten gebakken bij 180°C 5°C. De kleur van de staafjes wordt daarna di rekt vergeleken met een kleurenkaart, waarna door toepassing van een be paalde formule een zg. kleurindex wordt berekend. Een kleurindex van 4,0 wordt door alle fritesfabrikan- ten acceptabel geacht, maar een par tij met een kleurindex van 4,5 of hoger wordt overal geretourneerd. Dit seizoen konden we voor de perio de januari tot en met maart van een 2-tal handelshuizen de bakcijfers van een groot aantal partijen nagaan. Daaruit kwamen grote regionale ver schillen naar voren. Een kleurindex van 4,0 kwam bij 12 resp. 44% voor, terwijl bij deze bedrijven 3 resp. 11% van de partijen een kleurindex van meer dan 4,5 hadden. Laatstgenoem de percentages geven een indikatie van de omvang van de niet geschikte en dus geretourneerde partijen. Laat de strenge winters van de beide laatste jaren een les inhouden die ter harte wordt genomen! Ing. C.P. Meijers en Ing. G.H. Dijksterhuis van het I.B.V.L. Wageningen Staatssekretaris A. Ploeg heeft op 22 mei j.L, mede namens de minis ter van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en de staatssekretarissen van welzijn, volksgezondheid en kuituur, en van sociale zaken en werkgelegenheid de toelating voor de bestrij dingsmiddelen op basis van de werkzame stof Captafol ingetrokken. Het Konsulentschap voor de Gewas bescherming deelt mede, dat de in trekking van de toelatingen van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof Captafol geldt met ingang van 22 mei 1986. Er zal geen uitverkoopregeling worden getrof fen en er komt ook geen opgebruik- termijn. Dit betekent dat het van nu af aan verboden is deze middelen te verkopen, in voorraad te hebben of te gebruiken. Bloembollensektor In het arbeidsmilieu kunnen, met name op het fust, resten van de bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Fust, dat regelmatig bij het dompe len van bloembollen gebruikt is en waarop een witte aanslag zichtbaar kan zijn, kan het beste buiten wor den opgeslagen totdat het opnieuw wordt gebruikt. Opslag dient plaats te hebben op een afgelegen plaats op het bedrijfsterrein of, beter nog, op een tijdelijk onbeteeld stuk land. Oud en kapot fust kan het beste worden verbrand of naar een stort plaats worden afgevoerd. Voor vervangende middelen wordt verwezen naar de voorlichtingsbro chure Gewasbescherming in Bloem bollen, waarvan de uitgave onlangs is verschenen. Tarweteelt Als basis voor de bestrijding van af- rijpingsziekten kan triadimenol, fen- propimorf of propiconazol worden gebruikt. De werking tegen kafjes- bruin kan zo nodig worden versterkt door toevoeging van prochloraz of chloorthalonil. Voor nadere bijzon derheden over dosering, toepas singstijdstip e.d. wordt verwezen naar afzonderlijke publikaties. Preiteelt Ter bestrijding van bladvlekkenziek- te in prei wordt geadviseerd het mid del chloorthalonil te gebruiken. Voor toepassingstijdstip en dosering wordt verwezen naar de voorlich tingsbrochure Gewasbeschermings- gids groenteteelt 1986. Overige teelten Voor enkele toepassingen in de fruit teelt, de boomkwekerij en in de bloementeelt bestonden eveneens toelatingen. Voor alternatieven voor deze toepassingen wordt verwezen naar de desbetreffende gewasbe- schermingsgidsen van de Rijksvoor lichtingsdienst. Door een aantal staafjes te bakken kan de bakkleur worden bepaald. 10 Vrijdag 30 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10