Veehoudend Brabant raakt in dr. Brus kleurrijk en vakkundig man kwijt Akkerbouwkommissie KNLC wil sektorplan Vervroegde uittreding voor agrarische werknemers Zuivel in EG-landbouwakkoord Direkteur gezondheidsdienst met VUT Onvrede en onzekerheid verhoogd Rund- en kalfsvleeseksport naar Midden-Oosten groeit eksplosief Geen prijscompensatie Vakheffing boomkwekerijprodukten Dr. Brus en voorzitter v. Hoof bij het zojuist door mevrouw Brus onthulde borstbeeld van nu-oud-direkteur Brus. Zeer velen hebben donderdag 15 mei j.l. tijdens een feestelijke bijeen komst op het terrein van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren in Noord Brabant te Boxtel afscheid genomen van de directeur van deze dienst dr.D.H.J. Brus. Dr. Brus trad op 1 september 1948 in dienst van de Stichting en werd in 1957 benoemd tot direkteur. Hij maakt gebruik van de VUT-regeling. Bij het afscheid dat muzikaal werd opgeluisterd door de Harmonie "Brabant Bonst", omschreef voor zitter W. van Hoof de heer Brus als iemand met visie en durf. Tijdens zijn 35-jarige direktie is de dienst uitgegroeid van 4 tot 160 medewer kers. In die periode daalde het aan tal melkfabrieken in Noord-Brabant van 103 naar 2. Hij noemde naast Brus veel geroemde bestrijding van TB en Abortus Bang'diens initiaties om een klimaatstal op te richten. Deze is in 1984 geopend en de eerste resultaten van het onderzoek zullen spoedig bekend worden gemaakt. "Dr. Brus heeft vele verdiensten voor de Gezondheidsdienst, heeft daarop met voortvarendheid een stempel gedrukt en heeft met visie aan de uitbouw ervan gestalte gege ven". Voor zijn vele verdiensten overhandigde Van Hoof hem een bronzen borstbeeld. Dat in het hoofdgebouw van de dienst een plaats zal krijgen. Namens de Lan delijke Stichting voor de gezond heidsdienst voor Dieren noemde di rekteur de Veer Brus' verdiensten van boven provinciaal, zelfs van lan delijk belang. "Hij was een voor man bij de bestrijding van TB en Abortus Bang. Ook bij de K.I. bij zowel koeien als varkens is zijn werk, dat altijd dicht bij de praktijk Vanaf 1 juli 1986 kunnen agrarische werknemers van 60 jaar en ouder, die aan bepaalde voorwaarden vol doen, vervroegd uittreden. Deze re geling geldt voorlopig tot 1 januari 1988. De vervroegde uittreding is vo rig jaar al vastgelegd in de agrarische cao's voor 1985/1987, waarbij het Landbouwschap fungeert als over legplatform. De Agrarische Sociale Fondsen (ASF) zijn belast met het behandelen van de aanvragen voor vervroegde uittreding. Prijscompensatie In alle cao's, is de zogenaamde in dexering opgenomen. Bij gebruike lijke toepassing zouden de lonen per 1 juli 1986 worden aangepast. Bij de onderhandelingen over de cao's is tussen de Voedingsbonden en de Landbouworganisaties overeenge komen een gedeelte van de prijscom pensatie voor andere doeleinden te In de boomkwekerijsektor zijn op het terrein van onpersoonlijke reklame en wetenschappelijk onderzoek nieuwe plannen ontwikkeld die uit de huidi ge vakheffingsopbrengst niet gefinan cierd kunnen worden. Om aan de wensen van het bedrijfsleven te kun nen voldoen en daarbij rekening te houden met de financiële positie van de boomkwekerijsektor bij het PVS stelde het bestuur van het Produkt- schap voor Siergewassen een ad-hoc commissie financiën in. Deze com missie kwam met het voorstel het vak- heffingssysteem zodanig aan te passen dat iedere teler/handelaar een basis heffing betaalt van ƒ200,plus een matige vakheffingsverhoging die stond, van groot belang.Zijn brede zgn. geïntegreerde aanpak was type rend voor hem. Brabant raakt in hem een kleurrijk figuur met kennis van zaken kwijt". Algemeen- sekretaris van de NCB drs. A.T. Heijmans sprak namens de 3 land bouworganisaties NCB, CBTB en ZLM zijn erkentelijkheid uit voor hetgeen dr. Brus voor het agrarisch bedrijfsleven heeft gedaan. "Een stuwende en kapabele kracht die de grote reputatie die hij heeft zeker verdient". Namens de dierenartsen sprak de heer Elsinghorst terwijl na mens de kollega-direkteuren prof. J. Konemann uit Münster het woord voerde. De heer Brus, die wordt op gevolgd door drs. T. de Ruijter, gaf in zijn kort dankwoord uiting aan de bestemmen. Een deel van de prijs compensatie wordt besteed voor het medefinancieren van de verlaging van de vut-leeftijd en van de reeds eerder ingegane arbeidsduurverkor ting. Het prijsindexcijfer is weinig gestegen. De stijging is minder dan het overeengekomen deel dat voor medefinanciering zou worden aan gewend. Als gevolg hiervan blijven de lonen en vakantiebonwaarden per 1 juli 1986 gehandhaafd op het hui dige niveau. In de cao's voor de landbouw, de tuinbouw, de boomkwekerij, het loonwerk, de pluimveehouderij, de bedrijfsverzorgingsdiensten en het veen- en turfstrooiselbedrijf, is be paald dat pas prijscompensatie wordt gegeven zodra het geschoonde prijsindexcijfer is gestegen boven 123.0 punt. Het cijfer van april 1986 wordt berekend volgens een iets ver eenvoudigd schijventarief. Bij een te betalen vakheffingsbedrag groter dan ƒ27.700,— hoeft niet méér betaald te worden; er komt dus een vakheffingsplafond. Het bestuur van het produktschap heeft dit voorstel in zijn vergadering van 13 mei jl. overgenomen, hetgeen betekent dat de basisheffing (die ge zien kan worden als een registratiehef fing die door elke teler en/of handelaar die bij de PVS is gere gistreerd dient te worden voldaan) voor het eerst moet worden afgedra gen in het jaar 1986 en de gewijzigde vakheffing met ingang van het jaar 1987. bewondering voor de veehouders in het Brabantse die net als hun bestuurders altijd veel geld over heb ben gehad voor het bestrijden van dierziekten. Er werd van de aanslui tende receptie zeer druk gebruik gemaakt. Eerder op de dag had gedeputeerde drs. J. de Geus het uitgebreide ge bouw van de Gezondheidsdienst voor Dieren reeds officiel geopend. In het nieuwe gebouw dat is uitge breid met drie verdiepingen is de mogelijkheid ontstaan om op mo derne wijze in te spelen op de to- komstige ontwikkelingen in de geor ganiseerde gezondheidszorg voor dieren in Noord-Brabant. J.W. bedraagt echter slechts 122.0 punt, zodat nu geen verhoging van de lo nen aan de orde is. In de cao voor het bloembollenbe- drijf is bepaald dat van de prijscom pensatieverhogingen per 1 januari en 1 juli 1986 en 1 januari 1987, tot een totaal van 2,7niet worden toege past. Als gevolg hiervan worden pas prijscompensatieverhogingen toege past als het geschoonde prijsindex cijfer is gestegen tot boven 124,3 punt. Voor alle tien cao's die in Land- bouwschapsverband zijn afgesloten zijn boekjes verkrijgbaar bij de Voe dingsbonden, de Landbouworgani saties en het Landbouwschap. De eksport van Nederlands rund- en kalfsvlees naar het Midden-Oosten is sedert 1983 eksplosief gestegen. In 1985 was het Nederlandse aandeel in de totale import van rund- en kalfs vlees in dat gebied opgelopen tot 36.000 ton ofwel 4,8% van de totale import daarvan. De belangrijkste afnemers in dat ge bied zijn Egypte, Turkije, Saoedi- Arabië en Iran, waarbij Egypte zelfs 50% van de totale Nederlandse eksport van rund- en kalfsvlees naar het Midden-Oosten voor zijn reke ning nam. Dit blijkt uit een heden aan het pvv- bestuur aangeboden pvv-studie. Het 'Midden-Oosten'-rapport dient ge zien te worden als een eerste verken ning van deze markt, meldt pvv- voorzitter G.A. Meijer het bestuur. In het rapport is een aantal gegevens samengebracht over de ontwikkelin gen van produktie, verbruik en im port van rund- en kalfsvlees in het Midden-Oosten. Sedert 1980 is de EG-eksport van rund- en kalfsvlees naar dit gebied duidelijk op gang gekomen. In dat De akkerbouwkommissie van het KNLC besprak in haar vergadering op 15 mei j.l. in de eerste plaats uiteraard het resultaat van de EG- landbouwprijzenronde 1986. Al thans wat betreft datgene wat glo baal bekend is. Zeker is dat de medeverantwoorde lijkheidsheffing en de verscherping van kwaliteitsnormen en inleverings- voorwaarden in het graanbeleid en hun doorwerking elders het akker- bouwinkomen ernstig zullen aan tasten. De akkerbouwkommissie had dan ook grote zorg om de naaste toekomst van de Nederlandse ak kerbouw. Het ergste vond ze eigenlijk nog dat er geen voldoende alternatieven of oplossingen door Brussel worden ge boden. De voorgestelde zg. socio- strukturele maatregelen (bedrijfs beëindiging, ekstensiever grondge bruik) kunnen voor Nederland wei nig betekenen. Wezenlijk grotere sti mulans voor vervangende gewassen is er niet, het heffingsgeld wordt niet hiervoor, maar voor het graan- marktbeleid ingezet. Moet de akkerbouw zijn vorig jaar voorgestelde aanpak (regulering van konkurrerende import en andere be stemming voor graan-arealen) hero verwegen, nu de 'politiek' die kant niet op wil? Een koude sanering is in elk geval niet aanvaardbaar. Toch, gezien de produktiestijging, uitgaan van graanprijskonsessies en tot hoe ver dan? Een deel van de kommissie was bepaald nog niet zover, kontin- gentering heeft grote bezwaren, tij delijke braak misschien? De gedachte aan een, waarschijnlijk dan nationaal, sektorplan voor de akkerbouw, om noodzakelijke schaalvergroting te begeleiden, bleek aan te slaan. De kommissie zal uiter aard op deze problematiek terug komen. In 1986/1987 zullen alle prijzen voor de zuivelsektor bevroren worden. Daar komt in feite het EG- landbouwakkoord op neer. De mede verantwoordelijkheidsheffing blijft gehandhaafd voor een jaar op 2% van de richtprijs. Ingaande 1 mei 1986 is- er een Europese opkoopregeling van kracht, die een vrijwillig karak ter heeft. De lidstaten mogen melk veehouders die geheel of voor meer dan de helft stoppen met de melkpro- duktie uit het Europese Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw jaarlijks gedurende een periode van 7 jaar, tot een maksimum van 4 ECU per 100 kg (ƒ10,86) betalen voor in geleverde melk. Voor zover deze mid delen binnen de lidstaten niet voor dit doel kunnen, worden gebruikt, mogen zij benut worden voor herstrukture- ringsdoeleinden. De lidstaten mogen de EG-bijdrage overigens verhogen uit de nationale middelen op basis van nader door de Raad vast te stellen objektieve krite- jaar ontstond binnen de gemeen schap ruimte om die eksport op te starten en vijf jaar later ging ruim de helft (53%) van de EG-uitvoer van rund- en kalfsvlees naar dat gebied. Import vindt daar nogal eens plaats door de staat, via het uitschrijven van zogenaamde tenders, en/of via partikulieren. Landen waar dit gere geld is via staatsinstellingen hechten met name veel belang aan de prijs van vooral bevroren vlees, waardoor er op die markten sprake is van scherpe konkurrentie. Partikuliere importeurs blijken vaak beter in staat om een in verhouding hoge prijs te betalen voor een kwalitatief goed hoogwaardig produkt als vers vlees. Aardappelen Het is niet zozeer de afzet, maar vooral de produktiestijging, die maakt dat het pootaardappelgaran- tiebeleid in moeilijkheden is geko men. Er is al aangekondigd dat voor oogst 1986 de overnameprijzen zul len dalen en/of de heffingen zullen worden verhoogd. De akkerbouw kommissie was het er nog niet over eens, wat nu de voorkeur zou moe ten hebben. Prijsverlaging geeft di- rekt een latere opbrengst-basis en heffingsverhoging kan tegenwerking oproepen. Het nadere advies van de Pootgoedkommissie zal eerst nog worden afgewacht. Moet het bedrijfsleven proberen met eigen voorstellen te komen tot aan passing van het aardappelmoeheids- beleid? Men is het onderling niet he lemaal eens en de P.D. zal wel met plannen komen. De akkerbouw kommissie vond toch dat in de ak kerbouw de zaak verder moet wor den bekeken, b.v. ook de mogelijk heid om meer verschil in beleid voor de verschillende gebieden te maken. Diversen De oppervlakte suikerbieten zou dit jaar boven de 130.000 ha liggen en dat was ongeveer de grens waarbo ven weer over overstappen naar het kontraktenstelsel zou worden gesproken. De definitieve gegevens afwachten en er in september a.s. maar eens goed over gaan praten, vond de akkerbouwkommissie. Maar als er weer een kontraktenstel sel zou moeten komen, dan zeker niet het jaar 1986 in de referentie be trekken. Dit jaar is trouwens de bie tenteelt ook gestimuleerd door vorstschade aan wintertarwe en koolzaad. De kommissie had graag een lagere Landbouwschapsheffing willen heb ben op vollegrondsgroenten in de akkerbouw, maar het Landbouw schap blijkt daar helaas niets voor te voelen. ria, teneinde de opkoopregeling aan de lokale omstandigheden te kunnen aanpassen. De lidstaten mogen de al bestaande nationale opkoopregelin gen handhaven. De melkkwota woren voor alle lidsta ten over een periode van 3 jaar met 3% of ca. 3,1 miljoen ton verlaagd. Het verloop van de, zo mogelijk via opkoop te bereiken, verlaging van de gegarandeerde hoeveelheden van de lidstaten zal zijn 2% per 1 april 1987 en 1% per 1 april 1988. De lidstaten krijgen de keuze de superheffing in eens of aan het eind van een halfjaar lijkse periode te innen. Ook in het nu lopende derde jaar waarin het kwo- tumstelsel geldt, behoeven de lidsta ten die met individuele kwota werken alleen het saldo van de individuele onder- en overschrijdingen aan de EG af te dragen. De Europese Kommis sie krijgt de bevoegdheid om de eksportrestituties voor bulkprodukten (boter, boterolie en mager melkpoe der) via inschrijvingen vast te stellen. Ministerraad akkoord met meerjarenplan bosbouw De ministerraad heeft in de vergade ring van 16 mei jl. ingestemd met het voorstel van minister ir. G. Braks, de regeringsbeslissing met betrek king tot het Meerjarenplan Bosbouw aan het Parlement aan te bieden. Het meerjarenplan bevat het voorge nomen beleid voor bos en bosbouw in ons land tot het jaar 2000, zoals dat 20 september 1984 in de vorm van een beleidsvoornemen is gepre senteerd. De planning over een dus danig lange periode zal om de vijf jaar getoetst worden, waarna aan passingen, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in de vitaliteit van de bossen, mogelijk zijn. 8 Vrijdag 23 mei 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8