uit dei praktijk Gezonde start wintertarwe Spuiten tegen onkruid hard nodig Grasgroei is nu volop begonnen korte wenken veehouderij korte wenken akkerbouw Gewassen groeien snel Epipre - onderzoek nr. 1 Granen staan er op de zandgronden goed voor! Op ZUID-BEVELAND wordt door talloze jonge boeren geprotesteerd te gen het huidige beleid. Op het mo ment dat dit gelezen wordt zijn de verkiezingen voorbij. Dan is ook be kend of de huidige koalitie voortgezet wordt of niet. Het huidige landbouw beleid voldoet niet maar of een totaal andere regering het beter zal doen moet sterk in twijfel worden getrok ken. Er zal de komende vier jaar in ieder geval struktureel wat moeten veranderen om de landbouw in Ne derland weer rendabeler te maken. Wat op Zuid-Beveland ook hard no dig is, is het spuiten tegen onkruid. De laatste week is het praktisch on mogelijk geweest, door de aanhou dende wind, - om fatsoenlijk te spuiten. Met Raindrops en spleetdop- pen is echter al wat gespoten. Het blijft echter gevaarlijk, bepaalde mid delen bij veel wind te spuiten. Schreef ik veertien dagen terug nog dat alles er nog niet helemaal inzat, momenteel kunnen we stellen dat het nu wel het geval is. De aardappelen Langzaam maar zeker is dan ook op SCHOU WEN-DU IVELAND bijna alles de grond ingegaan. Steeds een bui tussendoor en het zaaien of po ten moest weer uitgesteld worden. Hierdoor werd er rond 13-14 mei op sommige plaatsen nog erwten en bie ten gezaaid. Vooral deze gewassen zullen geen 100% opbrengst meer geven. Aardappelen zijn ook laat de grond ingegaan maar toch relatief minder laat dan eerder genoemde gewassen. Wel staan de gewassen nu zeer snel boven. Bieten zelfs binnen een week. Ook uien en zelfs teunisbloemen kwamen snel boven. De teunis bloem, een erg trage starter, stond toch ook met 14 dagen boven. Door deze snelle opkomst was men in sommige gevallen te laat met de vooropkomst onkruidbestrijding. Het afbranden kort voordat de plan ten boven komen moest daardoor vaak achterwege blijven. Soms verstoorde een korst nog een vlotte opkomst. Vooral in de west- Als gevolg van de strenge winter en het bovengrondse bladverlies worden op dit moment nog geen roesten waargenomen. Meeldauw wordt spo radisch aangetroffen. Ook de voet ziekte situatie is gunstig. Het merendeel betreft jonge infekties op de bladschede, van stengelaantasting is geen sprake. Vierhonderdzestig tarwetelers met in totaal 875 tarwepercelen doen dit jaar mee aan het EPIPRE-projekt. Het merendeel van de percelen is inge zaaid met baktarwe rassen.. Obelisk, Granta, Kanzier en Kraka voeren hierbij de boventoon. Tot nu werden ZZC veldwaarnemin gen van telers verwerkt. Oogvlekken- ziekte werd op 45 procent van de percelen aangetroffen. De gemiddel de aantasting in deze percelen bedroeg 11 procent. Op 10 procent van de Epipre-percelen werd een voetziekte bestrijding geadviseerd. Hierbij dient zijn allemaal praktisch opgefreesd en de bieten verkeren nu allemaal wel in 4-6 bladstadium of verder. De dunne stand van de wintertarwe zal blijven maar de ontwikkeling van het gewas gaat nu zeer snel. De twee de knoop is op veel percelen nu goed zichtbaar en de achterrstand wordt zienderogen ingelopen. Een topopbrengst zit er wel niet in hoewel je zoiets van te voren moeilijk kunt voorspellen. De schade die we met de pinksterda gen in 1985 hebben gehad in de bie ten zullen we nu niet hebben. Het weer is dit jaar wat zachter. Het blijft echter altijd oppassen zeker met het toevoegen van olie aan bepaalde kom- binaties. Met het klaarkomen van het zaaien en poten is ook de grootste drukte op Zuid-Beveland eerst weer achter de rug. Het is nu nog een zaak van de gewassen goed kontroleren en verzor gen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dit geen tijd zal kosten, echter het zal minder gehaast kunnen gebeuren. hoek heeft een flinke bui een vrij dikke korst achtergelaten. Door te rollen trachtte men deze korst te bre ken. Vaak lukte dit vrij goed. Onkruid- en ziektebestrijding gaan de komende weken weer onze aan dacht vragen. Zo zijn bijvoorbeeld de voetziekten in tarwe, de onkruid bestrijding in alle gewassen, de CCC-bespuiting, en de bestrijding van vreterij in diverse gewassen za ken die een regelmatige controle van de gewassen noodzakelijk maken. Het regelmatig door de gewassen lo pen is iets dat wellicht nog vaker moet gebeuren om op de juiste tijd bespuitingen uit te voeren. Zo zagen we in de afgelopen weken een vrij sterke aantasting van de blad randkever in veldbonen en erwten. De schade aan het blad hoeft niet groot te zijn. Wat de grootste schade geeft zijn de larven. Deze larven be schadigen namelijk de stikstofknol- letjes. De schade hiervan kan groot- zijn. opgemerkt dat het in het algemeen om een jonge aantasting gaat die zich op de bladschede bevindt. Het koude weer dit voorjaar is ongunstig geweest voor de oogvlelckenziekte. Roesten worden nog niet aangetrof fen. In Zuid-Limburg en Noord- Groningen werd op enige tarweperce len de eerste meeldauw waargeno men. Op slechts drie percelen werd de schadedrempel overschreden, waar door een meeldauw bestrijding gead viseerd werd. Overzicht van de tarweziekten: periode 11 mei - 15 mei 1986 le kolom aangetaste percelen 2e kolom aantasting in de aange taste percelen oogvlekkenziekte 45 11 gele roest 0 0 bruine roest 0 0 meeldauw 5 7 aantal verwerkte waarnemingen 220 De voorjaarsinzaai op WALCHE REN kon grotendeels nog voor de Pinksterdagen worden afgerond. Enkele percelen waren nog niet uit gezaaid. Voor stambonen was het nog niet te laat. Op sommige bedrij ven zijn diverse gewassen nog erg laat gezaaid. Vooral door plaatselij ke flinke regenbuien stagneerde de inzaai soms weer voor enkele dagen. Nu, met het mooie weer tijdens de Pinksterdagen, mogen we verwach ten dat alles vlug bovenkomt. Eerder gezaaide gewassen geven ook een redelijk vlotte opkomst te zien. De kwaliteit van het zaaibed is niet op alle percelen goed. Door de vele regen na de vorst is de structuur van de grond plaatselijk toch weer ver slechterd. Dezer dagen zagen we dan ook dat er weer gebruuik gemaakt werd van de cambridgerol. Vooral op percelen waar de structuur van de grond te wensen overlaat, kan bij aanhoudend droog weer de vocht- voorziening wel eens in het gedrang komen. Van het vroeger gezaaide is Al is het groeiseizoen dit jaar wat la ter begonnen, het groeizame weer van de afgelopen weken heeft er ook in WEST-BRABANT-ZUID voor ge zorgd dat de achterstand al een heel eind is ingehaald. Vooral aan de grasgroei is dit duidelijk te zien. Op verschillende rundveebedrijven zit de eerste grasoogst al in de kuil waarna het land direct weer bewerkt werd om snijmais in te zaaien. Snij- maïs is op veel bedrijven het alterna tief gewas geworden voor zomergra nen en conserveteelten. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het zaaibed bij maïs steeds minder wiel aan wiel vastgereden. Proefpercelen hebben uitgewezen dat maïs gezaaid in losse grond met voldoende vocht om te kiemen zeker geen lagere kg-opbrengst geeft. Ook de zaaidiepte ligt tegenwoordig meer op 2 a 3 cm dan op 5 a 6 cm. De strenge vorstperiode van afgelopen voorjaar heeft bij graszaad voor veel schade gezorgd. Nog steeds valt er Als laatste onderwerp deze keer toch nog wat over de zoetwatervoorzie ning. Er zijn bij het waterschap be hoorlijk wat bezwaarschriften bin nengekomen. Meer dan vele gedacht hadden. Hoewel de verdeling over oppervlaktes en eigenaren/pachters nog niet precies uitgewerkt is bestaat toch de indruk dat vooral de boeren met kleinere oppervlakten een be zwaarschriften ingestuurd hebben. Dit lijkt vreemd omdat toch vooral deze bedrijven door aanpassingen bestaanrecht kunnen behouden. Er zijn namelijk ook boeren met een kleine oppervlakte die wel hopen dat er zoet water komt. Daarmee hopen ze de toekomst van hun bedrijf en van hun inkomen veilig te stellen. Zonder zoet water zal dit volgens hen erg moeilijk worden. Of zou het toch zo zijn dat enkel de grote be drijven in de toekomst overleven? BIJ HET MELKEN in een door- loopmelkstal gebeurt het soms dat de melk wordt weggemolken. Maak er een gewoonte van als u de eerste koeien hebt aangesloten, om te kontroleren in de melk ka mer of alles in orde is. MAAI HET EERSTE perceel om te kuilen. Zodra het weer en het tand geschikt is, ook al is het gras nog vrij kort. Als u het eerste per ceel maait met een volle snede, komt u bij groeizaam weer voor de laatste percelen te laat. Zorg dat u groeitrappen krijgt. de opkomst over het algemeen goed. Door de buitjes was de grond vol doende vochtig. Ook voor de wer king van de bodemherbiciden waren de omstandigheden gunstig. De win tertarwe groeit nu zeer vlot. Het heeft wel lang geduurd maar nu zit er schot in. Niet alleen de tarwe, maar ook het onkruid groeit snel. Leek het er aanvankelijk op dat er weinig onkruidgroei zou zijn, de laatste we ken blijkt het tegendeel. Op veel per celen zal nog een bespuiting nodig zijn. Tegen eind mei zullen we ons ook nog moeten bezinnen over de hoogte van de 3e stikstofgift op win tertarwe. Deze kan van perceel tot perceel verschillen o.a. afhankelijk van ras, standdichtheid en kleur. We zullen de komende weken weer veel tijd moeten besteden aan de verzor ging van de gewassen. Teeltmaatre gelen dienen tijdig te worden uitge voerd. Gewasbeschermings maatre gelen mogen wanneer nodig, niet achterwege blijven. Insecten en schimmels kunnen het gewas bela- sporadisch een perceel, voorname lijk Italiaans raaigras, af. Als duide lijk te zien is dat er geen volwaardige opbrengst meer af te halen is, is het een verstandige beslissing om maar iets anders te zaaien. Het uitvriezen van graszaad is er onder andere de oorzaak van dat half mei het areaal suikerbieten nog iets is uitgebreid. Hier en daar is een perceel bieten al opnieuw gezaaid. Te vroeg en te diep zaaien op te koude en natte grond zijn hiervan de oorzaak. Als volgens de kalender suikerbieten gezaaid kunnen worden moet eerst de grond nog in een goede toestand verkeren anders kan men beter wachten. Op de meeste percelen zijn bodemherbi ciden gespoten voornamelijk als ka mille bestrijder en om de onkruid- groei in het begin wat te drukken. De gemiddelde zaaiafstand ligt op 17 a 18 cm. Telers die ruimer zaaien dan 20 cm komen bijna niet meer voor. De granen staan er op de zand gronden prachtig bij. Vooral winter- GEBRUIK SCHONE uierdoeken bij het melken. Vieze uierdoeken zijn vaak oorzaak van besmetting van de melk. Voorkom kwaliteits korting door sekuur te werken. Met een wattenfilter kunt u wel het grove vuil tegen houden, maar geen besmetting voorkomen. BIJ DE REINIGING van de mel- kinstallatie moet u heet water ge bruiken van plm. 80°C. Kontroleer regelmatig of het wa ter inderdaad warm genoeg is. Te koud water geeft een onvoldoen de reiniging van de apparatuur. Dit kan kwaliteitskorting voor u betekenen. ALS U EEN RIJKUIL maakt, zorg dan dat het gras goed wordt verdeeld en goed wordt vastgere den. Gebruik voor het vast rij den een trekker met veiligheidskabine of beugel. Dek direkt na het kui len de kuil goed af. KOOP GEEN DUNNE plastik om kuilen af te dekken. Gebruik plastik van minstens 0.1 mm dik te. Kuilvoer heeft grote waarde, zorg dat u verliezen voorkomt door goed materiaal te gebruiken en sekuur te werken. ER WORDT IN DEZE tijd van het jaar veel met machines ge werkt. Wees voorzichtig met het gebruik. Repareer NOOIT iets aan een draaidende machine, maar zet deze eerst stil. Gebruik zoveel mogelijk de beschermkap- pen om ongelukken te voorkomen. gen, wat uiteindelijk opbrengst kan kosten. Evenals bij de tarwe is ook de gras groei nu volop begonnen. Op veel percelen is er een flinke grasvoor- raad. De periode van graskuilen staat weer voor de deur. Er schijnt wat belangstelling te zijn voor het in kuilen van gehakseld gras. Het toe risme bracht in ons gebied veel druk te. Ook de minicampings waren vol; velen hebben kunnen genieten van strand, zee en landschap. Ons land schap beleeft straks weer de mooiste tijd van het jaar. Bermen en houtge was tooien zich weer met jong groen. Het fluitekruid groeit en bloeit in vele bermen weer welig, on waar fluitekruid staat groeit in ieder geval geen kleefkruid. In sommige gebieden worden er weer pogingen in het werk gesteld om de landbouwbeurs weer nieuw leven in te blazen. Deze kon toch wel in een behoefte voorzien, wat betreft het inwinnen van informatie en het uitwisseleen van zaken betreffende het bedrijfsgebouwen. We zijn be nieuwd of er in onze regio ook be langstelling voor blijkt te zijn. tarwe en wintergerst staan er goed voor. Bij de zomergranen moeten we met de mogelijkheid van opbrengst vermindering rekening houden om dat gemiddeld 3 a 4 weken later is gezaaid. Aardappels aanaarden is op dit moment bij de meeste akkerbou wers de hoofdmoot van de werk zaamheden. Bintjes die ongeveer een maand geleden gezet zijn beginnen door te breken. Het areaal aardap pelen op de zandgronden is zeker niet lager dan vorig jaar, alleen de oppervlakte vroege aardappelen is iets minder geworden. De kernramp in Rusland heeft de tuinbouw veel geld gekost, na het opheffen van de waarschuwing om spinazie te eten was de consument nog zo voorzichtig dat bladgroenten maar mondjesmaat werden ver kocht. Hopelijk dat vervolgteelten de inkomensschade zullen inhalen om dat een financieel goed jaar ook in de tuinbouw hard nodig is. DE TWEEDE N-GIFT in tarwe toedienen in het stadium F 6/7 le knoop voelbaar/zicht baar). Bij een dichte stand en donkere kleur 40 kg N, bij een dunne stand 60 kg per ha. Is er nog geen CCC gespoten, dan is het nu wel hoog tijd om dit te doen. BIJ KNOLSELDERIJ is het stengelgedeelte tussen hals en wortels zeer kort. De plantdiepte laat dus maar weinig speling toe. Ook het insteken van de planten tussen de schijven dient met zorg te gebeuren. Geef uw personeel goede instrukties en bekijk sa men het resultaat. ALS DE VELDBONEN3-10 cm lang zijn, kan op een droog ge was en vochtige grond 2-3 liter Ivosit worden gespoten. Bij een lengte van 5-10 cm kan Basagran worden toegepast. De kombina- tie Basagran Ivosit alleen toe passen als onderbladbespuiting i.v.m. kans op schade. MAAK REEDS NU EEN begin met de bestrijding van Phytoph- thora door de afvalhopen on schadelijk te maken. Voorkom loofvorming. Eenmaal aanwezig loof is alleen met veel moeite te vernietigen. Vrijdag 23 mei 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7